TRABZON ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

TRABZON ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden: 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanunun ilgili maddeleri (23., 24. ve 26. Maddeleri), Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri ile İlgili Yönerge” hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. GENEL ŞARTLAR 1) Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 657 sayılı kanunun 48. Maddesindeki genel şartları sağlamaları gerekmektedir. 2) Üniversitemiz “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”sine istinaden; doçentlik kadrolarına başvuranlardan doçentlik unvanını Üniversitelerarası Kurulca sözlü sınava tabi tutulmadan almış olan adaylar müracaat ettikleri doçent kadroları için Üniversitelerarası Kurulca oluşturulacak jüri üyelerince sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Bu sınavdan başarılı olamayan adayların ilgili kadroya atamaları yapılmayacaktır.

3) 2547 sayılı Kanun’un Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen yüzde yirmi (%20) kota kapsamında başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır. İSTENEN BELGELER a) Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin; 1) Bir adet başvuru dosyası (Başvuru yapılan anabilim dalı, anasanat dalı veya program adının belirtildiği başvuru dilekçesi), 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının noter veya kurum onaylı örnekleri, özgeçmiş ve yayın listesi) 2) Dört adet taşınır bellek veya CD (Nüfus cüzdanı örneği, ÖSYM Başkanlığı tarafından geçerliliği kabul edilen dil belgesi, lisans, yüksek lisans (varsa) ve doktora diplomalarının noter veya kurum onaylı örnekleri, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek). b) Doçentlik Kadroları İçin; 1) Bir adet Başvuru Dosyası (Başvuru yapılan anabilim dalı, anasanat dalı veya program adının belirtildiği Başvuru dilekçesi), Nüfus cüzdan fotokopisi, güncel adli sicil belgesi, Doçentlik belgesi, özgeçmiş ve yayın listesi) 2) Dört adet taşınır bellek veya CD (Doçentlik belgesi, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek). c) Profesörlük Kadroları için: 1) Bir adet Başvuru Dosyası (2547 sayılı kanunun 26. Maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak sunan dilekçeleri ekinde özgeçmiş, doçentlik belgesi, nüfus cüzdan örneği, güncel adli sicil belgesi ve yayın listesinden oluşacak) 2) Altı adet taşınır bellek veya CD (Özgeçmiş, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınların tamamını içerecek). GENEL AÇIKLAMALAR 1) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir. 2) Doçent kadrosuna profesörler, doktor öğretim üyesi kadrolarına profesör ve doçentler başvuramazlar. 3) Adayların devlet hizmeti yükümlülüğü bulunmaması gerekir. 4) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir. 5) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış ve belgelendirilmiş olması şarttır. 6) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 7) Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 8) Adaylar başvuru dilekçesi ve Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönergesine Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.trabzon.edu.tr/) ulaşılabilirler. 9) Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvurular şahsen Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) yapılacaktır. Başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (saat 17:00’de) biter. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli yapılan başvurular dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu değildir. 10) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasından ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 11) Başvuru evrakları adaylara geri iade edilmeyecektir. İlgililere duyurulur. İLAN TAKVİMİ İlan Tarihi: 17/06/2019 Son Başvuru Tarihi: 01/07/2019 İlan No Kadronun İlan Edildiği Birim Adı Kadro Adedi Kadro Derecesi Kadro Unvanı Açıklama 2019101 Fatih Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Alanında almış olup, çevrimiçi öğrenme ortamları konusunda çalışmaları bulunmak 2019102 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı 1 4 Dr. Öğr. Üyesi Eğitim Psikolojisi alanında tezli yüksek lisans yapmış olup, Psikobiyografya metodolojisiyle kişilik analizi üzerine çalışmaları bulunmak 2019103 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini Eğitim Yönetimi alanında almış olup, eğitim yönetimi ve eğitimde liderlik alanında çalışmaları bulunmak 2019104 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı 1 4 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, çevrimiçi öğrenme panelleri konusunda çalışmaları bulunmak 2019105 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı 1 4 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve yüksek lisans mezunu olup, olasılığa dayalı uyarlanabilir hiper ortamlar konusunda çalışmaları bulunmak 2019106 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı 1 4 Dr. Öğr. Üyesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanında lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olup, işitme engelli öğrenciler için teknoloji destekli öğrenme ortamları konusunda çalışmaları bulunmak 2019107 Fatih Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 1 5 Dr. Öğr. Üyesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora mezunu olup, Bilişsel -Davranışçı yaklaşım kapsamında teorik ve uygulamalı araştırmaları bulunmak, şema ve aile evlilik terapileri alanında deneyimli olmak 2019108 Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Kimya Eğitimi Anabilim Dalı 1 5 Dr. Öğr. Üyesi Kimya Eğitimi alanında tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, okul dışı öğrenme ortamları üzerine çalışmaları bulunmak 2019109 Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Cebir Öğretimi konusunda doktora yapmış olup, doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak 2019110 Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Geometri Öğretimi konusunda doktora yapmış olup, doçentliğini Matematik Eğitimi alanında almış olmak 2019111 Fatih Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı 1 5 Dr. Öğr. Üyesi İstatistik Öğretimi konusunda doktora yapmış olmak 2019112 Fatih Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini Sınıf Eğitimi alanında almış olup, ilkokuma -yazma, Türkçe öğretimi ve yaratıcı drama alanında çalışmaları bulunmak, 2019113 Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı 1 5 Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fakültelerinin Resim bölümünden mezunu olup, Sanatta Yeterlilik derecesini aynı alanda almış olmak 2019114 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü İslam Hukuku Anabilim Dalı 1 5 Dr. Öğr. Üyesi İlgili alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Fıkıh Usulü Şerh Edebiyatı üzerine çalışmaları bulunmak 2019115 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı 1 5 Dr. Öğr. Üyesi İlgili alanda tezli yüksek lisans ve doktora yapmış olup, Tefsirin Mahiyeti ve İşlevine dair çalışmaları bulunmak 2019116 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Felsefesi Anabilim Dalı 1 1 Doçent Doçentliğini ilgili alanda almış olup, dini tecrübe ve din-bilim ilişkisine dair çalışmaları bulunmak 2019117 Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Psiko-sosyal Alanlar Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olup, Sporda Psikososyal alanlar konusunda çalışmaları bulunmak 2019118 Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Rekreasyon Eğitimi Anabilim Dalı 1 1 Profesör Doçentliğini Spor Bilimleri alanında almış olup, Rekreasyon alanında çalışmaları bulunmak Toplam 18 5269/1-1 —— • —— Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesi hükümleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır. GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR 1) 657 Sayılı Kanun’un 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2) ALES’ten en az 70 (lisans mezuniyeti hangi alanda ise o alandaki ALES puan türünden ya da ilan edilen bölüm/program hangi alandan öğrenci alıyorsa o alandaki ALES puan türünden) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeri kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanacakların ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. 3) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır. 4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. MUAFİYETLER 1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. 2) Meslek yüksekokullarının, 9/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz. İSTENEN BELGELER 1) Üniversitemizin internet sayfasında formlar kısmında yer alan “Öğretim Elemanı İçin Başvuru Dilekçesi”nin doldurulmuş ve imzalanmış hali, 2) Özgeçmiş 3) Bir adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı) 4) Nüfus cüzdan fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur) 5) Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur) 6) Lisans transkript belgesi fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur) 7) Yüksek lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık, Sanatta Yeterlilik diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi (noter veya kurum onaylı olması zorunludur) 8) ALES belgesi (Sınav sonucunun açıklandığı tarih itibariyle son beş yıllık ALES belgesi geçerlidir) 9) Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen dil belgesi), 10) Deneyim sahibi olduğunun gösterir belge (kamuda çalışanlardan onaylı hizmet cetveli ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge; özel sektörde çalışanlardan SGK hizmet dökümü ve ilgili alanda çalıştığını gösterir belge), 11) Güncel adli sicil belgesi. GENEL AÇIKLAMALAR 1) Başvuru Dilekçesinde duyuru ilan numarası mutlaka belirtilecektir. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece bir tanesine başvuru yapabilirler. Birden fazla kadroya başvuran adayların hiçbir başvurusu kabul edilmeyecektir. 2) Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekir. 3) Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekir. 4) İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ayrıca, adayların başvuru ve atanma koşullarına sahip olmadıklarının sonradan anlaşılması halinde sınavı kazanmış olsalar dahi atamaları yapılmayacak olup, atamaları yapılmış olanlar var ise atamaları iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 5) Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanı her aşamada kısmen veya tamamen iptal edebilir iptal edebilir ve sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 6) Adaylar başvuru dilekçesi ve “Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma İlkeleri İle İlgili Yönerge”ye Üniversitemiz internet sayfasından (http://www.trabzon.edu.tr/) ulaşabilirler. 7) Başvuru süresi bu ilanın Resmî Gazetede ilan edildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün olup, başvurular şahsen Trabzon Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına (Trabzon Üniversitesi Rektörlüğü, Fatih Kampusu, Söğütlü, Akçaabat, Trabzon) yapılacaktır. Başvuru süresi 15. günün mesai saati sonunda (Saat 17:00’de) biter. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, bundan Üniversitemiz sorumlu değildir. 8) Sonuçlar Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. 9) Başvuru evrakları adaylara geri iade edilmeyecektir. İlgililere duyurulur. İlan No Kadronun İlan Edildiği Birim Adı Kadro Adedi Kadro Derecesi Kadro Unvanı ALES Puanı Yabancı Dil Puanı Açıklama 2019201 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Nefesli Çalgılar Anasanat Dalı 1 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 50 Müzik Anasanat Dalında tezli yüksek lisans derecesi almış olup, nefesli çalgılar alanında sanatsal çalışmalar yapmış olmak 2019202 Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü Müzik Teorisi Anabilim Dalı 1 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 50 Müzikoloji veya Müzik Teorisi alanında doktora yapıyor olmak. Müzikoloji ve Müzik Teorisi alanlarında bilimsel çalışmaları bulunmak. 2019203 Rektörlük Örgütü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 80 İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim-Tercümanlık bölüm/programlarından lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak 2019204 Rektörlük Örgütü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 80 İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık bölüm/programlarından lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak 2019205 Rektörlük Örgütü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 1 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 80 İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık bölüm/programlarından lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak 2019206 Rektörlük Örgütü Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 1 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 80 İngilizce Öğretmenliği veya Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olmak kaydıyla İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim -Tercümanlık bölüm/programlarından lisans mezunu olup, bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak 2019207 Rektörlük Örgütü Dış İlişkiler Ofisi 1 6 Öğr. Gör. (Ders vermeyen) 70 80 İngiliz Dili/Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Mütercim -Tercümanlık Bölüm/Programlarının birinden mezun olmak 2019208 Rektörlük Örgütü Dış İlişkiler Ofisi 1 5 Öğr. Gör. (Ders vermeyen) 70 80 İngiliz Dili/Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngilizce Öğretmenliği veya İngilizce Mütercim -Tercümanlık Bölüm/Programlarının birinden mezun olmak 2019209 Rektörlük Örgütü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 5 Öğr. Gör. (Ders vermeyen) 70 50 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Öğretmenliği bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği YÖK tarafından tanınmış ve onaylanmış yurtdışı yükseköğretim kurumlarından lisans mezunu olmak, 2019210 Rektörlük Örgütü Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 6 Öğr. Gör. (Ders vermeyen) 70 80 Üniversitelerin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünden lisans ve Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği yüksek lisans derecesine sahip olup, alanında en az üç yıl bir yükseköğretim kurumunda çalışmış olmak 2019211 Rektörlük Örgütü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 5 Öğr. Gör. (Ders vermeyen) 70 50 Matematik Eğitimi alanında doktora yapmış olup, proje alanında deneyimli ve bir yükseköğretim kurumunda alanıyla ilgili en az beş yıl çalışmış olmak 2019212 Rektörlük Örgütü Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi 1 4 Öğr. Gör. (Ders vermeyen) 70 50 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında doktora yapıyor olup, alanında devlet okullarında en az beş yıl çalışmış olmak. 2019213 Rektörlük Örgütü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü 1 4 Öğr. Gör. (Ders vermeyen) 70 80 2019214 Rektörlük Örgütü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1 4 Öğr. Gör. (Ders vermeyen) 70 50 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik -Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümlerinden lisans mezun olmak, 2019215 Rektörlük Örgütü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1 5 Öğr. Gör. (Ders vermeyen) 70 50 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümlerinden lisans mezun olmak, 2019216 Rektörlük Örgütü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 1 4 Öğr. Gör. (Ders vermeyen) 70 50 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri bölümlerinden lisans mezunu olmak, 2019217 Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı 1 6 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 MUAF Hukuk alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak 2019218 Şalpazarı Meslek Yüksekokulu Hukuk Bölümü Adalet Programı 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 MUAF Hukuk alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak Toplam 18 İLAN TAKVİMİ İlan Tarihi: 17/06/2019 Son Başvuru Tarihi: 01/07/2019 Ön Değerlendirme Tarihi: 10/07/2019 Giriş Sınavı Tarihi: 17/07/2019 Sonuç Açıklama Tarihi: 24/07/2019 5270/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar