SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ İLANI 2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma Atama ve Yükseltilme İle İlgili Değerlendirme Kriterleri hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır. Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Başvuru Formunu düzenleyerek ekleri ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına başvurmaları, Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar ilanda belirtilen birimlere başvurmaları gerekmektedir. İlanımızın süresi, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 20 (yirmi) gündür. NOTLAR : 31.05.2019 : 19.06.2019 : 24.06.2019 : 27.06.2019 : 01.07.2019 S.N Birimi Bölümü ABD/ASD/PRG Unvanı Der. Ad. ALES Yab. Dil Özel Şartlar 1 Rektörlük Öğr.Gör. (Uyg.Birim) 3 1 70 50 Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği Bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği Anabilim Dallarının herhangi birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İlk Başvuru Son Başvuru Ön Değerlendirme Sınav Giriş Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanları alınacaktır. Nihai Sonuç Açıklanma 6- Lisans Transkripti (onaylı) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.) 5- Diploma, geçici mezuniyet belgesi

ve ilanın özel şartlar bölümünde istenen belgelerin ve öğrenci belgelerinin onaylı sureti (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge) 4- Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLAR: 1- Başvuru Formu (Dilekçe) (persdb.sdu.edu.tr) adresi DOKÜMAN ARŞİVİ bölümünde Kullanılan Formlar (Akademik)'da bulunan Başvuru Formu doldurulacaktır. 2- Nüfus Cüzdan Fotokopisi 3- Özgeçmiş 12- Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan. 11- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.) (onaylı belge) 7- ALES belgesi (ÖSYM’nin web sayfasından alınan tarih ve şifresini bulunan orijinal belge) Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir. 9- İki adet fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) 10- Alanında tecrübe belgesi (onaylı belge) (İlan edilen kadroya bağlı olarak) (uygulamalı birim ve MYO öğretim görevlisi kadrolarına başvuracaklar için) 8- Yabancı Dil Belgesi SINAV TAKVİMİ Bilgi İşlem Daire Başkanlığında görevlendirilmek üzere. ÖNEMLİ NOTLAR: 9- e-Devlet Kapısı(www.turkiye.gov.tr)'ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir. 8- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 7- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır. 5- Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 4- Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir. 6- Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir. 3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2- Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (https://w3.sdu.edu.tr/) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 1- Başvuru şahsen veya posta ile kadronun ilan edildiği birime başvurulması gerekmektedir.

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar