ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI

 

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İŞ İLANLARI: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre devamlı statüde çalıştırılmak üzere Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. 1- Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde özgeçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir.), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyaları karton kutu içerisinde teslim etmeleri gerekir. 2- Doçent adaylarının; Dilekçe, özgeçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyaları, karton kutu içerisinde teslim edilmesi gerekir. 3- Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ve tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına

Doçentler başvuramazlar. NOT: 1- Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini, ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir. 2- Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.) MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez. MÜRACAAT TARİHİ: İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. (en son yayınlanan ilan dikkate alınacaktır.) Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. (*) (İngilizce) Anabilim Dalı kadrolarına müracaat edecek bütün adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik"in ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil şartını yerine getirmesi gerekmektedir. (**) Samsun 2.İdare Mahkemesinin 05.06.2018 tarih ve E:2018/427 sayılı kararı gereğince ilan edilmiştir. 30.05.2019 “PERŞEMBE” SEDA 4837 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (2) ADET UNVAN BİRİM BÖLÜM/ABD/PROGRAM AÇIKLAMA 1 Profesör İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Organizasyon Liderlik ve örgütsel adalet konularında çalışmaları olmak 1 Profesör Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Sosyal Hizmetler alanında Doçentlik unvanı almış olmak 1 Doçent Tıp Fakültesi (*) (İngilizce) Histoloji ve Embriyoloji 1 Doçent Tıp Fakültesi (*) (İngilizce) Göz Hastalıkları Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak 1 Doçent Ziraat Fakültesi Fitopatoloji 1 Doçent Ziraat Fakültesi Hayvansal Biyoteknoloji 1 Doçent Sağlık Bilimleri Fakültesi Halk Sağlığı Hemşireliği 1 Doçent Veteriner Fakültesi Zootekni 2 Doçent İlahiyat Fakültesi Kuran-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi 1 Doçent İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku 1 Doçent İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi 1 Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi 1 Doçent Fen-Edebiyat Fakültesi Gelişim Psikolojisi 1 Doçent Mühendislik Fakültesi Konstrüksiyon ve İmalat 1 Doçent Mühendislik Fakültesi Proses ve Reaktör Tasarımı 1 Doçent Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği 1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi uzmanı olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak 30.05.2019 “PERŞEMBE” SEDA 4837 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (3) 1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Nöroloji Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Kardiyolojisi uzmanı olmak, Çocuk Kardiyovasküler yoğun bakımda en az 4 (dört) yıl tecrübesi olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Eğiticilerin Eğitimi ve PDÖ konusunda eğitim almış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Tıp Fakültesi (*) (**) (İngilizce) Aile Hekimliği En az 5 (beş) yıl evde bakım ve palyatif bakım konusunda deneyimi olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik 1 Dr. Öğr. Üyesi Diş Hekimliği Fakültesi Endodonti 1 Dr. Öğr. Üyesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Tarihi Osmanlı Devletinde ticaret konusunda çalışmaları olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölgesel Coğrafya 2 Dr. Öğr. Üyesi Fen Edebiyat Fakültesi Uygulamalı Psikoloji Psikoloji lisans mezunu olup, Uygulamalı Psikoloji alanında doktora yapmış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Türkçe Eğitimi alanında doktora yapmış ve metin dilbilimi alanında çalışmaları olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Sınıf Eğitimi lisans mezunu olup, aynı alanda doktora yapmış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ölçme ve Değerlendirme alanında doktora yapmış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Eğitim Fakültesi Eğitimin Felsefesi, Sosyal ve Tarihi Temelleri 30.05.2019 “PERŞEMBE” SEDA 4837 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (4) 1 Dr. Öğr. Üyesi Güzel Sanatlar Fakültesi Animasyon Animasyon, Çizgi Film Animasyon, Canlandırma Film veya Canlandırma Filmi Tasarımı ve Yönetimi lisans mezunu olup, bu alanların birinde doktora yapmış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Sağlık Hizmetleri MYO Diş Protez Teknolojisi Protetik Diş Tedavisi alanında doktora yapmış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Mühendislik Fakültesi Proses ve Reaktör Tasarımı Biyodizel Karakterizasyonu konusunda çalışmalar yapmış ve laboratuvar akreditasyonu konusunda deneyimi olmak 2 Dr. Öğr. Üyesi Adalet MYO Adalet Hukuk lisans mezunu olup, Hukuk alanında doktora yapmış olmak 1 Dr. Öğr. Üyesi Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müzikleri Türk Müziği keman icrası alanında çalışmaları olmak 4837/1/1-1 —— • —— Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır. ÖNEMLİ NOTLAR 1- Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir. 2- Adayların herhangi bir kuruma karşı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir. 3- İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden terhis, tecil veya muaf durumunda olması gerekmektedir. 4- Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 5- İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postada yaşanacak gecikmelerden İdaremiz sorumlu değildir. 30.05.2019 “PERŞEMBE” SEDA 4837 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (5) 6- İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. 7- İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. 8- İlanımızın ayrıntılarına (sınav başvuru takvimi, başvuru evrakları) http://www.omu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir. *Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. Duyurulur. ADET UNVAN BİRİM BÖLÜM/ABD/PROGRAM AÇIKLAMA 1 Araş. Gör. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık lisans mezunu olup, Mimarlık alanında doktora yapıyor olmak. 1 Araş. Gör. Tıp Fakültesi Anatomi Tıp Fakültesi veya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, Anatomi anabilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak. 1 Araş. Gör. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalında yüksek lisans yapmış ve aynı anabilim dalında doktora yapıyor olmak. 1 Araş. Gör. Ziraat Fakültesi Bağ Yetiştirme ve Islahı Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak. 1 Araş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Analitik Kimya Kimya Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Araş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Genel Fizik Fizik Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Araş. Gör. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat İktisat, Ekonomi, Ekonometri ya da Maliye bölümlerinin birinde tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Araş. Gör. İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Din Felsefesi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Araş. Gör. İletişim Fakültesi Gazetecilik Gazetecilik lisans mezunu olup, Gazetecilik ya da İletişim Bilimleri Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Araş. Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Dil ve Konuşma Terapisi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Araş. Gör. Mühendislik Fakültesi Enerji Makine Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Araş. Gör. Mühendislik Fakültesi Ölçme Tekniği Harita Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak. 1 Öğr.Gör. Tıp Fakültesi (İngilizce) Kardiyoloji Kardiyak görüntüleme konusunda eğitim almış olmak, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil (İngilizce) sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak. 30.05.2019 “PERŞEMBE” SEDA 4837 “EBYS” “Çeşitli İlanlar” (6) 1 Öğr.Gör. Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Ebelik lisans mezunu olup, Ebelik alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğr.Gör. İlahiyat Fakültesi Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi İlahiyat lisans mezunu olup, Kuranı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğr.Gör. Rektörlük Teknoloji Transfer ofislerinde veya Teknoloji geliştirme bölgelerinde lisans sonrası en az 2 (iki) yıl Fikri ve Sinai mülkiyet hakları uzmanı olarak çalışmış olmak. 1 Öğr.Gör. Rektörlük Teknoloji Transfer ofislerinde veya Teknoloji geliştirme bölgelerinde lisans sonrası en az 2 (iki) yıl Girişimcilik uzmanı olarak çalışmış olmak. 1 Öğr. Gör. Alaçam MYO Lojistik Kamu Yönetimi, İşletme veya Lojistik alanlarının birinden lisans mezunu olup, bu alanların birinden en az tezli yüksek lisans mezunu olmak. Yükseköğretim Kurumlarında lojistik alanında en az 1(bir) yıl ders verme deneyimi olmak. 2 Öğr. Gör. Adalet MYO Adalet Hukuk lisans mezunu olup, Hukuk alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğr. Gör. Yeşilyurt MYO Silah Sanayi Teknikerliği İmalat Mühendisliği lisans mezunu olup, en az tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri MYO Diş Protez Teknolojisi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğr. Gör. Sağlık Hizmetleri MYO Diş Protez Teknolojisi Diş Hekimliği lisans mezunu olup, lisans sonrası alanında en az 5 (beş) yıl deneyimi olmak. 1 Öğr. Gör. Havza MYO Fizyoterapi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans mezunu olup, alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak. 1 Öğr. Gör. Samsun MYO Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Mühendisliği ya da Bilişim alanında en az tezli yüksek lisans yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında Bilgisayar Programcılığı alanında en az 2 (iki) yıl ders verme deneyimi olmak. 4837/2/1-1

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar