MSB KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ İŞ İLANLARI

 

MSB KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ İŞ İLANLARI: Danışma Adresi : MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA Posta Kodu : 06620 İrtibat Telefonu : (0312) 562 05 43 (Başvuru koşulları, müracaat, sınav merkezi vb. sorular için) Fax Numarası : (0312) 319 43 67 Genel Ağ (İnternet) Adresi : https://personeltemin.msb.gov.tr 1 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HUSUSLAR 2 2. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ 2 3. BAŞVURU

a. Kimler Başvurabilir? 3 b. Başvuru Koşulları 3 c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır? 5 ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? 6 d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanmaktadır? 6 4. SEÇİM AŞAMALARI a. Sınavlar Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? 6 b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? 6 c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? 7 ç. Sınav Aşamaları 8 d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? 9 e. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır? 10 f. Güvenlik Soruşturması Ne Zaman Sonuçlanmaktadır? 10 g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirmesi Nasıl Yapılacaktır? 10 5. BAŞVURU PROGRAMI KULLANMA TALİMATI 12-13 6. TABLOLAR TABLO-1 Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş Temini Kapsamında Alımı Yapılacak Sınıf ve Branşlar. 14-16 TABLO-2 Boy-Kilo Oranlarını Gösteren Tablo. 17 TABLO-3 Uzman Erbaş Olacaklar İçin Nitelik Belgesi ile Doldurma Talimatı. 18-19 TABLO-4 Fiziki Yeterlilik Testi Puanları. 20 TABLO-5 Örnek Dosya Formatı 21 7. Sağlık Kurulu Muayenesi Hastane Sevk Belgesi (EK-A) 22-23 8. Aday Muvafakat Yazı Örneği (EK-B) 24 9. Tek Hekim Rapor Örneği (EK-C) 25 2 1. GENEL HUSUSLAR: a. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzman çavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır. b. Bu kılavuzda yer alan esaslar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Milli Savunma Bakanlığı kararları doğrultusunda gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir, bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. Başvuru sahipleri yapılacak bu değişikliği önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol, Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna genel ağ (internet) aracılığı ile duyurulur. c. Başvurular ve alım süresince her türlü duyuru https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacaktır. Seçim aşaması sınav tarihleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabilecektir. Adaylara posta kanalı ile ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. (K.K.K.lığında halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan ve kriterleri uyan adaylar müracaatlarını K.K.K.lığına yapacaklardır. İnternet üzerinden müracaatları kabul edilmeyecektir.) Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan adaylar doğru beyanda bulunmayıp, başvuru yapsa dahi Kayıt-Kabul aşamasında elenecek, seçim aşamalarına katılamayacaklardır. ç. Başvuruları uygun olan adayların başvuru kabulleri ile seçim aşaması sınavları MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezlerinde icra edilecektir. d. Bu kılavuzda yer alan bilgi ve duyurular hiçbir gerçek ve tüzel kişiye mali ve hukuki anlamda kazanılmış hak doğurmaz. Başvuru sahipleri bu durumu önceden kabul etmiş sayılır. Bu ve benzeri durumlarda izlenecek yol Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenir ve kamuoyuna resmi internet sayfasından duyurulur. Bu nedenle adayların Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır. 2. UZMAN ERBAŞLIK HAKKINDA BİLGİ: Uzman Erbaş; Türk Silahlı Kuvvetlerinin erbaş kadrolarında devamlılık arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla belirli bir ücret karşılığı 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu kapsamında istihdam edilen uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarında görev yapan asker kişilerdir. Askerlik hizmetine devam ederken uzman erbaş adaylık sınavına katılanlar ve başarılı olanların askerlik hizmetine ilişkin hususlar; a. “Muvazzaflık hizmetini yaptığı ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında uzman erbaş olmak için müracaat eden ve yapılan sınavlarda başarılı olarak işlemleri olumlu sonuçlananlar kalan askerlik hizmet süresine bakılmaksızın açılacak ilk eğitime tefrik (yerleştirme) edilirler. Sözleşme yapılarak eğitime başlatılanların, sözleşme imzaladıkları tarihe kadarki hizmet sürelerinin tamamının, yükümlülük süresinin hesabından mahsup edileceği, b. Kalan askerlik yükümlülükleri ise, sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren silahaltında ay olarak hizmette geçirdikleri sürelerinin üçte biri 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunundaki diğer şartları sağlaması durumunda yükümlülük hizmetinden sayılacağı” 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanununu ile düzenlenmiştir. c. Uzman Erbaş Olma Süreci; (1) Başvuru, yazılı sınav, evrak kontrol, fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat, sağlık raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşur. 3 (2) Seçim aşamalarında başarılı olan ve sağlık raporları olumlu olan adayların dosyaları sınıf eğitimlerine yönelik planlama yapılmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığına gönderilerek, atama tebligatları eğitim başlangıç tarihinden önce adayın yazışma adresine gönderilecektir. (3) Sınavlarda başarılı olan ve adresine tebligat gönderilen adaylar yedi gün içerisinde sınıf okulu, eğitim merkezi ve/veya birliğine katılmayan adaylar temel kursa alınmaz ve başka bir döneme planlanmaz. (4) Uzman erbaşlar için göreve başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarihtir. İlk sözleşme süresi; iki yıldan az, beş yıldan fazla olamaz. Uzman erbaşlar sözleşme imzaladıkları tarihten itibaren maaş almaya hak kazanırlar ve özlük hakları işlemleri başlatılmış olur. ç. Özlük Hakları; Uzman erbaşların özlük hakları, “3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu ve Uzman Erbaş Yönetmeliği’nde” düzenlenmiş olup, adaylar ilgili kanun ve yönetmelikten gerekli bilgileri edinebilirler. UYARI: 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 12’nci md. “f” fıkrası gereğince, “Her ne sebeple olursa olsun, sözleşmesi feshedilerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesilen uzman erbaşlar, tekrar Türk Silahlı Kuvvetlerine alınmazlar.” 3. BAŞVURU a. Kimler Başvurabilir: Uzman erbaşlık için aşağıdaki başvuru koşullarını sağlayan adaylar; (1) Uzman Onbaşı olarak sadece Piyade Sınıfı Komando branşına, (2) Uzman Çavuş olarak ise TABLO-1’de belirtilen sınıf ve branşlarda sınıflandırmaları K.K.K.lığınca yapılacaktır. b. Başvuru Koşulları: (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, (2) Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir. (a) Uzman onbaşı adayları için ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), (b) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak), (3) Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak, (4) Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (28 Ocak 2014 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), (5) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, (TABLO-3) (6) Müracat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1992 tarihi ve sonrasında doğanlar), (7) Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, 4 (8) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, (9) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak, (10) Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, (11) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. (12) Ayrıca; (a) Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasniî, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabiî mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma, firar, amir veya üste fiili taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkûm olmamak, (b) Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adlî veya askerî mahkemeler tarafından otuz günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahkûm olmamak, (c) Taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahkûm olmamak, (13) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak, (14) Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak, (15) Boy ve kilo oranları tablosunda (TABLO-2) belirtilen değerler içerisinde bulunmak, (16) Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde (TABLO-3) 80 ve üzeri not almış olmak, (17) Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak), (18) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak, (19) Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile müracaat ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin veya Türk vatandaşlığından çıkartılanların müracaatları kabul edilmez/iptal edilir. (20) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen sözleşmeli erlerden kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak kaydı ile Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliği MADDE 28 (1) (Değişik:13.11.2014-29174/6 md.) doğrultusunda aşağıda belirtilen kriterleri sağlamaları koşuluyla müracaatta bulanabilirler. 5 (a) Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak ve 01 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 27 yaşında olmak (28 yaşından gün almamış olmak) şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. (b) Sözleşmeli er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir). (c) Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir. c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır: (1) Adaylar başvurularını https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. K.K.K.lığında Sözleşmeli er ve erbaş olarak görev yapan adaylar müracaatlarını K.K.K.lığına yapacaklardır. (Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden/kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirilecek olup, adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir.) (2) Adayların çevrimiçi (online) başvuru ekranını doldurmalarını müteakip adayların başvuruları TC Kimlik numaraları ile kayıt altına alınacaktır. (3) Başvurusu kabul edilen adaylara, faaliyet takviminde belirtilen tarihte https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresi üzerinden seçim aşamalarına katılmaları için çağrı yapılacaktır. Adayın internet üzerinden başvuru durumunu takip ederek yapacağı işlemleri öğrenmesi kendi sorumluluğundadır. Bu sebeple https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinin takip edilmesi mağduriyetleri engelleyecektir. (4) Adaylara gerekli görüldüğü takdirde telefon veya kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılabileceğinden, adayların kendilerinin ya da kendilerine ulaşabilecek yakınlarının cep telefonlarını başvuru esnasında doğru ve eksiksiz beyan etmeleri faydalarına olacaktır. (5) Halen askerlik görevini yapmakta iken başvuran adaylar ile sözleşmeli er ve erbaş olarak görev yapan adayın seçim aşamalarına çağrılması durumunda; (a) Birlik Komutanlıkları ve Kurum Amirliklerince düzenlenecek örneği uzman erbaş yönetmeliğine uygun olarak doldurulmuş nitelik belgesini, başvuru dilekçesini, haklarında adli veya askeri mahkemelerde (disiplin kurulu dahil) işlemi olanlara ait ilgili belgeleri, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırması sonucu da seçim aşamalarına gelirken kapalı ve mühürlü zarf içerisinde getirilecektir. Bu zarf hiçbir şekilde adaylar tarafından açılmayacak olup, kapalı ve mühürlü bir şekilde Per.Tem.D.Bşk.lığına teslim edilecektir. (b) Adayların nüfüs cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile sınava katılmaları gerekmektedir. (c) Sınavlar ve sağlık raporu işlemleri süresince MY52-13 TSK Er ve Erbaş Yönergesi’ne göre diğer izinler kapsamında (sınav belgelerini ibraz etmeleri halinde kanuni izinlerine mahsuben) izin verilecektir. (ç) Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır. Acemi birliğinde eğitimi devam eden adaylar için nitelik belgeleri bulundukları eğitim birliği tarafından verilecektir. (d) Birlik Komutanlıkları ve Kurum Amirlikleri, bir dosyaya adayların müracaat dilekçesini, başvuru belgesini ve kapalı, mühürlü zarf içerisine konulmuş nitelik belgesi ile varsa 6 mahkeme evraklarını koyarak adaylara teslim edecek, adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getireceklerdir. ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır? (1) İnternet üzerinden yapılacak başvurulara istinaden adaylar sınavlara planlanacak, adayların asıl başvuru işlemleri ise seçim aşaması işlemleri için MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına (Cebeci/ANKARA) veya daha sonradan duyurulacak sınav merkezine geldiklerinde başvuru evrakları kontrol edilerek yapılacak, (2) Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. d. Başvuru Sonuçları Ne Zaman ve Nerede Yayımlanacaktır? (1) Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılacaktır. (Aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri gerekmektedir). (2) Seçim aşaması sınavlarına ise adaylar yeterli süre öncesinden çağrılacak, adaylara ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. Bu nedenle, SMS duyurusu ile internetten seçim aşamalarına katılma tarihinizi ve neler yapmanız gerektiğini öğrenme zorunluluğunuz bulunmaktadır. 4. SEÇİM AŞAMALARI a. Sınav Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır? Sınav aşamaları aşağıda belirtilmiş olup, sınavlara başvuru şartlarını taşıyan ve başvuruları kabul edilen adaylar katılacak olup seçim aşamaları; (1) Yazılı sınav, (2) Başvuru evraklarının incelenmesi/kayıt kabul faaliyetleri, (3) Fiziki değerlendirme (boy ve kilo oranlarının TABLO-2’ye göre kontrolü), (4) Fiziki yeterlilik testi (TABLO-4), (5) Mülakat, (6) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemleri. b. Sınavlar Ne Zaman ve Nerede Yapılacaktır? (1) Başvurusu kabul edilen adaylar MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/Ankara) veya kendilerine tebliğ edilecek sınav merkezlerinde, sınavlara katılacaklardır. Sınav merkezinde değişiklik olması durumunda adaylar bilgilendirilecektir. Sınav tarih ve çağrıları https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden adaylara duyuru yapılacaktır. 7 (2) Otobüsle Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesine (AŞTİ) gelen adaylar, otogardan ANKARAY metrosuna binerek son durak olan Dikimevi’ne (20 dakika), oradan yaya olarak MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gelebilirler. Burada adaylar, yetkili personel tarafından karşılanacaktır. Krokide, Dikimevi Metro İstasyonundan nasıl gelineceği belirtilmiştir. c. Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz? (1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içine takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne tükenmez kalem ile TC numarası, adı ve soyadı yazılmış olarak getireceklerdir. Örneği TABLO-6’dadır. (2) Sınav Çağrı Belgesi: Genel ağdan (İnternet) adayın başvurusunun kabul edildiğine dair bilgisayar çıktısı, (3) Diploma aslı ve bir adet fotokopisi (Diploma bulunmuyor ise geçici mezuniyet belgesinin aslı veya bir adet fotokopisi; diploma ve geçici mezuniyet belgesi de bulunmuyor ise okul tarafından onaylı öğrenim durum belgesi ve bir adet fotokopisi, e-devletten alınmış olan öğrenim durum belgesi), (4) Askerlik hizmetini çavuş olarak yapanlar için varsa çavuş diploma sureti, (5) Askerlik hizmeti sona eren adaylar için birliklerinden aldıkları terhis belgesinin aslı ve fotokopisi veya askerlik şubesinden alacakları terhis belgesinin onaylı sureti, (Sözleşmeli Er olarak görev yapan adaylar sözleşme belgelerini de yanlarında getireceklerdir) (6) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, spor kursu, ustalık ve kalfalık belgesi, bonservis, başarı belgesi ve benzeri belgelerin asılları ve birer fotokopileri, (Halen silah altında olan erbaş/erlerin kimlik ve ehliyetlerinin asılları birliklerince adaylara verilecektir.) (7) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten aday; anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise Sosyal Güvenlik Kurumundan alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisi, (8) Nitelik Belgesi: Askerlik hizmeti devam eden adaylar; ilgili Birlik Komutanı veya Kurum Amiri tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş kapalı zarf içinde getireceklerdir. Birlikler tarafından nitelik belgeleri geçer not almayan, uygun görülmeyen adaylar sınava kesinlikle gönderilmeyecektir. (Örneği TABLO-3’tedir) (9) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk için). Dikimevi Metro İstasyonu AŞTİ’den ANKARAY ile Dikimevi’ne gelinebilir. Dikimevi metro istasyonundan yürüyerek MSB Personel Temin Daire Başkanlığına gelinebilir. MSB.PER.TEM. D.BŞK.LIĞI Toplam Mesafe : 400 m. 8 (10) “Fiziki Yeterlilik Testinde (mekik, şınav ve koşu) ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” yazısını içeren imzalı Muvafakatname. (Örneği EK-B’dedir) (11) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir. (Örneği EK-C’dedir) AÇIKLAMA: Nüfus bilgilerinde değişiklik yapılmış olanlar, Nüfus Müdürlüklerinden Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (ıslak imzalı) belgelerini beraberinde getireceklerdir. (12) Adli sicil veya adli sicil arşiv kaydı olanlar, ilgili mahkeme kararı ile kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisini beraberinde getirecektir. (13) Adayın kendisine ait son üç ay içerisinde çekilmiş 8 adet vesikalık fotoğraf getirilecektir. ç. Sınav Aşamaları Nasıl Uygulanacaktır? (1) Başvuru Evraklarının Kontrolü: Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilecektir. (2) Fiziki Değerlendirme: Adayların boy ve kilo oranlarının TABLO-2’ye göre kontrolü yapılacaktır. (3) Yazılı Sınav Uygulama Esasları: (a) Seçim aşamasına çağrıldığı gün gereken şart kriterleri sağlayan adaylar yazılı sınava tabi tutulacak, (b) Adaylar; Matematik, Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi ve Özgeçmiş konularından açık uçlu sınava tabi tutulacaktır, (c) Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayların eğitim durumları dikkate alınarak, uzman onbaşı ve uzman çavuşlar için yazılı sınav hazırlanacak, (ç) Sözleşmeli Erlikten Uzman Erbaşlığa geçen adayların sınıflandırma işlemleri K.K.K.lığınca sözleşmeli erlikteki sınıf ve branşları dikkate alınarak yapılacaktır. (4) Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları (FYT): (a) FYT, uzman erbaş adaylarının çabukluk, çeviklik ve kuvvet özelliklerini belirleyen testler olup şınav, mekik ve hava ile parkur durumuna göre, 400 metre hedef koşusu veya 1500 metre düz koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar ile ilgili detaylı çizelge TABLO-4’te bulunan FYT kriterleri tablosunda yer almaktadır. (b) Adaylar, her bir branştan en az 1’er puan almaları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacak, bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılacaktır. (c) Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır. (ç) Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir. (d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemesi getirmesi gerekmektedir. 9 (e) FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamasının icra edildiği bölgeyi terk etmeden iletecektir. (Seçim aşamasının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.) İtiraz talepleri aynı gün içerisinde incelenerek karar verilecek, itiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde aday ilgili istasyona gönderilecek, itiraz sonucu adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. (f) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” alarak, ilgili rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği EK-C’dedir). Ayrıca FYT’ye katılacak adaylardan, “FYT’ de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” (Örneği EK-B’dedir) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecektir. (5) Mülakat : (a) Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. (b) Kayıt-Kabul, FYT aşamalarından sonra aynı gün içerisinde mülakat uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70 puandır. Bu puan altında not alan adaylar elenmiş sayılacaktır. (c) Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecek, mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır. d. Sağlık İşlemleri Nasıl Yapılacaktır? (1) MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/ANKARA) yapılan uzman erbaş temin faaliyeti kapsamında icra edilen seçim aşamalarında başarılı olmanız halinde işlemlerinizin sürdürülebilmesi için Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından; uzman onbaşı adayları “Uzman Erbaş Olur/Komando Olur/Paraşütle Atlar” ve “Komando Olur/Paraşütle Atlar”, uzman çavuş adayları ise “Uzman Erbaş Olur/Komando Olur/Paraşütle Atlar” sağlık raporu, almanız gerekmektedir. Hastane tarafından verilecek olan ön raporda bulunan karar hanesi ve bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Hatalı karar verilen adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır. (2) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi (EK-A) ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş gününde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri (sevk süresinden sayılmaz) iş günü olarak kabul edilmemektedir. (3) Sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini polisten, jandarmadan veya muhtardan alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Aday aldığı tutanak ile Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk kağıdını yenileyebilecektir. (4) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün sonunda tamamlanacak, bu tarihten sonra MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık 10 raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır. (5) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecektir. (6) Sağlık raporları işlemleri yapılan Hastane tarafından sağlık raporlarının bir nüshası posta yoluyla MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı (Cebeci/Ankara)’na gönderilecektir. Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde gecikmelerden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır. (7) Sağlık kurulu raporuna itiraz ve hakem muayenesine giderken; sağlık kurulu raporu olumsuz olan adayların raporun kendilerine tebliğinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde dilekçe ve sevk kağıdının fotokopisi ile 10/09/1982 tarihli ve 08/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’ ne göre o yerin en büyük mülki amirliğine (İl Sağlık Müdürlüğü) yapılır. (8) Sağlık durumunuz ve sağlık raporunuzla ilgili herhangi bir tereddüt oluştuğunda, yerleştirilmiş olsanız dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde tekrar sağlık kurulu raporu almaya gönderilebilirsiniz. Olumsuzluk olması durumunda adaylığınız iptal edilecektir. (9) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresindeki aday durumu bilgilendirme programından takip edebilirsiniz. e. Değerlendirme Nasıl Yapılacaktır? (1) Sınavların değerlendirilmesi 100 tam puan üzerinden yapılacaktır. Aday değerlendirme puanı; Yazılı Sınav Notu, Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat notlarına göre belirlenecek, (2) Yapılacak sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar, aday değerlendirme puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak, (3) Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşıyan şehit, malul gazi ile muharip gazi eş ve çocukları kontenjanı dâhilinde sınıflandırılacaktır. Bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecek, (4) Sınavlarda başarılı olan adaylara duyuru işlemleri internet üzerinden yapılacak, ayrıca bir çağrı mektubu, elektronik posta gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir. (5) Adaylardan başvuru ve sınav aşamaları esnasında sınıf tercihi alınmayacak olup, başarılı olan adayların sınıflandırmaları K.K.K.lığı tarafından yapılacaktır. f. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Seçim aşamalarında başarılı olan adayların güvenlik soruşturması işlemi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’ ne göre yapılacaktır. g. Sonuçların Duyurulması ve Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır? (1) Yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan asil/yedek aday listesi ve konu ile ilgili tüm açıklamalar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır. (2) Adaylara posta veya diğer iletişim araçlarıyla ayrıca sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Resmi internet sayfasından yapılan sonuç sorgulamaları ve ilanlar tebliğ niteliğindedir. Adaylar yayınlanan sonuç ve ilanları kendileri takip etmekle yükümlüdürler. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz. (3) Eğitim Birliklerine katılış tariheri ile katılış esnasında getirecekleri belgeler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından duyurulacaktır. Adayların başvurularında beyan ettikleri telefon veya elektronik posta adreslerine yapılan duyurular ile Bakanlık internet sitesinden yapılan 11 duyurular adaylara tebligat yerine geçer. Bundan dolayı oluşan durumlardan Bakanlık sorumlu tutulamaz. (4) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların yukarıda belirtilen internet adresinde yayımlanan sonuçlar hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır. Tarihi, zaferler ve kahramanlıklarla dolu Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapma onurunu yaşamanız ve bunun gururunu ailenize de yaşatmanız dileğiyle sizleri bekliyoruz. Seçim aşaması sınavlarında başarılar diliyoruz… Başvuru ekranı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır. 12 5. BAŞVURU PROGRAMI KULLANMA TALİMATI Adaylar aşağıda açıklanan Başvuru Formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra, https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili Alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. S.No. Başlık Alt Başlık Açıklamalar 1. İletişim Bilgileri E-posta (email) adresi Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; elektronik posta (e-posta) adresinizi yazınız. 2. Telefon numarası (cep telefonu) Adınıza veya aile yakınlarınız adına kayıtlı bir-iki cep telefonu numarasını giriniz. İşlemler/sonuçlar hakkında cep telefonunuza kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından, özellikle ilk girdiğiniz telefon numarasının kullanımda ve doğru olması sizin yararınıza olacaktır. Numaranızı 10 haneli şeklinde eksiksiz olarak girdiğinizden emin olunuz. Cep numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız. 3. Telefon numarası (ev telefonu) Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız. 4. Eğitim Bilgileri Eğitim durumu Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. (Eğitim durumunuz lise mezunu değil, ancak 2018 yılı içinde herhangi bir liseden mezun olabilecek durumda iseniz; mezun olduktan sonra başvuru yapınız.) 5. Lise türü Eğitim durumunuz lise ise, size uygun lise türünü ilgili alandan seçiniz. 6. Lise bölümü Eğitim durumunuz lise ise, size uygun lise bölümünü ilgili alandan seçiniz. 7. Üniversite Eğitim durumunuz ön lisans veya lisans ise YÖK’ten otomatik çekilecektir. Bilgiler gelmemiş ise YÖK ile iletişime geçiniz. 8. Ehliyet Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve hâlen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır. 9. Yabancı Dil Bilgisi Tercihen Boşnakça, Yunanca, Bulgarca, Rusça, Arapça, Farsça, Yerel Lehçe bilmek, 10. Askerlik (Görev Yeri) Bilgileri Askerlik statüsü Askerlik hizmetini hangi statüde yapıyor veya yaptıysanız onu seçiniz. 11. Sevk/Terhis tarihi Askerlik Şubesinden aldığınız terhis belgenizde yazılı olan terhis tarihinizdir. Terhis tarihi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden seçilecektir. Hâlen silâhaltındaysanız bu bölümü işaretlemeyiniz. 13 S.No. Başlık Alt Başlık Açıklamalar 12. Askerlik yapılan Kuvvet Askerlik hizmetinizi hangi kuvvette yapıyor veya yaptıysanız ilgili kuvveti seçiniz. 13. Askerlik yapılan Sınıf Askerlik hizmetinizi hangi sınıfta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz. 14. Askerlik yapılan Branş Askerlik hizmetinizi hangi branşta yapıyor veya yaptıysanız ilgili bölümden seçiniz 15. Sınıf Bilgileri Sınıf/Branş (TABLO-1’e bakınız). AÇIKLAMALAR: 1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadır. 2. Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır. 3. Tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinde yayımlanacağından veya bilgilendirmeler yazılı kısa mesaj (SMS)/elektronik posta ile yapılacağından adayların https://personeltemin.msb.gov.tr sitesini takip etmeleri ve cep telefon numaralarını/elektronik posta adreslerini (e-posta) tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. 4. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur. 5. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi hâlinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır. 6. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız. 7. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir. 8. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir. 14 TABLO-1 KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SIRA NO SINIF ARANACAK NİTELİKLER 1 Piyade-1 Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. * Sürücü branşı için en az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak. * Tercihen Boşnakça, Yunanca, Bulgarca, Rusça, Farsça, Arapça, Yerel Lehçe bilmek, 2 Piyade-2 (KOMANDO) Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az ilköğretim okulu mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. * Tercihen Boşnakça, Yunanca, Bulgarca, Rusça, Arapça, Farsça, Yerel Lehçe bilmek, 3 Tank Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. * Sürücü branşı için en az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak. 4 Topçu Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. * Sürücü branşı için en az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak. 5 Muhabere Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak, * Tercihen Boşnakça, Yunanca, Bulgarca, Rusça, Arapça, Farsça, Yerel Lehçe bilmek, * Meslek Yüksek Okullarının (MYO) tercihen; - Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi bölümleri, - Fotoğrafçılık, Kameramanlık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Tasarım ve Basım-Yayımcılık, Fotoğrafçılık ve Klişe, Grafik, Grafik ve Tasarım veya Grafik ve Fotoğraf bölümleri mezunu veya bu okulların yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. 15 6 İstihkâm Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. * Sürücü branşı için en az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı, İş Makinaları İşletmeni için G sınıfı ehliyete sahip olmak. * Tercihen Boşnakça, Yunanca, Bulgarca, Rusça, Arapça, Farsça, Yerel Lehçe bilmek, * Meslek Yüksek Okullarının (MYO) tercihen; - Beton Teknolojisi, İnşaat Teknolojisi, İnşaat, Ağaç İşleri Mobilya ve Dekorasyon bölümleri, - Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhî Tesisat Teknolojisi, Sıhhî Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi bölümü, - Elektrik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği bölümleri mezunu veya bu okulların yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. 7 Hava Savunma Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. * Sürücü branşı için en az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak. * Tercihen Boşnakça, Yunanca, Bulgarca, Rusça, Arapça, Farsça, Yerel Lehçe bilmek, 8 Ulaştırma Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. * Sürücü branşı için en az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak. 9 İkmal Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. * Sürücü branşı için en az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak. * Aşçılık branşı için tercihen; - Aşçılık bonservisine veya 3308 sayılı Kanuna göre aşçılık dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olanlar, - Lise ve dengi okulların tercihen yiyecek içecek hizmetleri (aşçılık-pastacılık) bölümleri mezunu; - Meslek Yüksek Okullarının (MYO) Aşçılık, Hazır yemek ve aşçılık, Yemek pişirme teknikleri, Mutfak yönetimi, Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. 16 10 Bakım Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. * Sürücü branşı için en az B sınıfı, ağır araç sürücüsü branşı için E sınıfı ehliyete sahip olmak. * Meslek Yüksek Okullarının (MYO) tercihen, - Makine, Makine-Resim-Konstrüksiyon, Mekatronik, Otomotiv Teknolojisi, tercihen Elektrikli Cihaz Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Motorlu Araçlar Teknolojisi bölümleri veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. 11 Sıhhiye Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu, sağlık meslek lisesi veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. * Sürücü branşı için en az B sınıfı ehliyete sahip olmak. * Meslek Yüksek Okullarının (MYO) tercihen, - Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu, Acil Sağlık Hizmetleri bölümleri veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. 12 Veteriner Kuvvet ayırımı gözetmeksizin askerlik hizmetini erbaş ve er olarak herhangi bir sınıfta yapmış veya yapıyor olanlardan, en az lise ve dengi okul mezunu veya sağlık meslek lisesi veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. * Meslek Yüksek Okullarının (MYO) tercihen, - Veteriner-Labarotuar, Veteriner-Sağlık Tekniker/Teknisyenliği, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlık bölümleri veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak. 17 TABLO-2 BOY VE KİLO ORANLARI NOMOGRAMI-ERKEK Boy (cm) Ağırlık Alt Sınırı (kg) Ağırlık Üst Sınırı (kg) 164 51 72 165 52 72 166 52 72 167 53 73 168 54 73 169 54 74 170 55 75 171 56 76 172 56 77 173 57 78 174 58 79 175 58 80 176 59 81 177 60 81 178 60 82 179 61 83 180 62 84 181 62 85 182 63 86 183 64 87 184 64 88 185 65 89 186 66 90 187 66 91 188 67 92 189 68 93 190 69 94 191 70 95 192 70 96 193 71 97 194 72 98 195 72 99 196 73 100 197 74 101 198 75 102 199 75 103 200 76 104 201 77 105 202 78 106 203 78 107 204 79 108 205 80 109 206 81 110 207 81 111 208 82 112 209 83 114 210 84 115 NOT: Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm.dir. 18 TABLO-3 UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ BİRLİĞİ : ADI SOYADI : BABA ADI : RÜTBESİ : TERTİBİ : KUVVETİ : SINIFI : BRANŞI : T.C.KİMLİK NO. : NİTELİKLER HEYET TARAFINDAN TAKDİR EDİLEN NOTLAR VERİLEN NOTLARIN BAŞKAN ORTALAMASI SUBAY ÜYE ASTSB. ÜYE 1. Genel Görünüş Tavır ve Hareketi 2. Kötü Alışkanlıklara Düşkün Bulunmaması 3. Hasis Menfaatlere Düşkün Olmaması 4. Disiplin Kurallarına Uyarlılığı ve İtaati 5. Güvenilme ve Sadakati 6. Zekâsı ve Muhakeme Yeteneği 7. Çalışkanlığı ve Dayanıklılığı 8. Mesleki Bilgisini ve Askerî İhtisasını Geliştirme 9. Astlarını Öğretme ve Yetiştirme 10.Sorumluluğu Benimseme, Üstlük ve Liderlik NOT TOPLAMI Kanaat İmzası Adı Soyadı Rütbesi ve Sicil Numarası Görevi Düzenleme Tarihi ………………………… nın uzman erbaş adaylığına kabulü UYGUNDUR/UYGUN DEĞİLDİR. O N A Y (Doldurma talimatının 5’inci maddesinde belirtilen amir tarafından) ÖNEMLİ NOT 1: (80 ALTINDA NOT ALAN ADAYA NİTELİK BELGESİ VERİLMEZ) NOT 2: (3 AYDAN AZ ÇALIŞILMIŞ HAKKINDA KANAAT OLUŞMAMIŞ ADAYA “HENÜZ BİR KAANAT EDİLEMEMİŞTİR” ŞEKLİNDE NİTELİK BELGESİ DÜZENLENİR.) (Belge Düzenlenirken Bu Bölümü Siliniz) FOTOĞRAF (ÜNİFORMALI) 19 TABLO-3’ÜN DEVAMI DOLDURMA TALİMATI 1. Bu nitelik belgesi uzman erbaş olmak üzere müracaat eden personel için iki nüsha olarak tanzim edilir. 2. 80 puanın altında not almış olanlara nitelik belgesi tanzim edilmeyecek, adaya tebliğ edilerek tebliğ belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Ayrıca adaya ait başvuruyla ilgili herhangi bir belge, resmî evrak kanalı ile gönderilmeyecektir. 3. Niteliklere heyet personelince ayrı ayrı 10 tam not üzerinden not verilir. Notlar tam sayı veya 1/2 kesirli olarak verilir. Kanaat hanesine “uzman çavuş/uzman onbaşı olmaya layıktır/değildir.” ibaresi yazılır. Heyet personelince; her niteliğe verilen notların ortalaması alınarak nitelik belgesinin son sütununa yazılır. Bölüm sonucu tam sayı çıkmazsa iki hane yürütülür. Verilen Notların ortalaması sicil tam notunun yüzde seksen (% 80) ve daha yukarısı olanlar onaylanır. Verilen Notlar aynı görev kadro yerine birden fazla istekli olduğunda sıralamaya tesir eder ve seçimde etkili olur. 4. Heyet başkanı, teşkil edilen heyetin en kıdemli subayıdır. 5. Nitelik belgesini doldurmaya yetkili heyet personeli, Uzman Erbaş Yönetmeliğinin ikinci bölüm dördüncü maddesinde belirtilen personeldir. 6. Nitelik belgesinin onay makamı; müstakil Taburlarda, Tabur Komutanı, Alaylarda Alay Komutanı (Deniz ve Havada Eşidi), Müstakil Tabur ve Alay eşidi kurum amirliklerinde, Kurum Amiri; Tugay, Tümen, Kolordu ve Ordu (Deniz ve Havada eşidi) doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında ve eşidi kurum amirliklerinde Kurmay Başkanı; Kuvvet Komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı; Sahil Güvenlik Komutanlığı; MSB ve Gnkur.Bşk.lığı doğrudan bağlı birliklerinde ve karargâhlarında Personel Başkanlarıdır. 20 TABLO-4 UZMAN ERBAŞ ADAYLARI İÇİN FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ (FYT) PUANLARI (*) Hedef koşusu, 35 metre uzunluğu olan parkurda gerçekleştirilir. Aynı kulvar üzerinde ve başlangıç noktasından 15 m, 20 m, 30 m ve 35 m uzaklıklarda hedefler vardır. Her bir hedefin üzerinde ikişer adet tahta vardır. Adaylar başlangıç noktasından koşuya başlarlar. Önce, 35 m uzaklıktaki hedefteki tahtalardan bir tanesini alır başlangıç çizgisinde bulunan sepete atar. Daha sonra tek kalan diğer tahtayı alıp sepete atar. Aday uzaktaki hedeften başlayarak yakındaki hedefe doğru sırayla koşar ve tek tek tahtaları toplayıp sepete atar. Koşu en son tahtayı sepete atıp ve bitiş çizgisini (başlangıç ve bitiş çizgileri aynı yerdir) geçtikten sonra tamamlanır. Adaylar toplam 400 m koşmuş olur. Mekik (2 dk.) Şınav (2 dk.) Hedef Koşusu (*) Tekrar Puan Tekrar Puan Derece Puan 60 100 55 100 1:34 ve aşağısı 100 59 97 54 98 1:35 95 58 95 53 96 1:36 90 57 92 52 94 1:37 85 56 90 51 92 1:38 80 55 87 50 90 1:39 75 54 85 49 88 1:40 70 53 82 48 86 1:41 68 52 80 47 84 1:42 66 51 77 46 82 1:43 64 50 75 45 80 1:44 62 49 72 44 78 1:45 60 48 70 43 76 1:46 58 47 67 42 74 1:47 56 46 65 41 72 1:48 54 45 62 40 70 1:49 52 44 60 39 68 1:50 50 43 57 38 66 1:51 48 42 55 37 64 1:52 46 41 52 36 62 1:53 44 40 50 35 60 1:54 42 39 47 34 58 1:55 40 38 45 33 56 1:56 35 37 42 32 54 1:57 30 36 40 31 52 1:58 25 35 37 30 50 1:59 20 34 35 29 48 2:00 10 33 32 28 46 2:01 ve yukarısı 0 32 30 27 44 31 27 26 42 30 25 25 40 29 22 24 38 28 20 23 36 27 17 22 34 26 15 21 32 25 12 20 30 24 10 19 28 23 7 18 26 22 5 17 24 21 2 16 20 16-20 1 15 18 0-15 0 14 16 13 14 12 12 11 10 10 7 9 4 6-8 1 0-5 0 21 Örnek Dosya Forma TABLO-5 T.C. Kimlik Numarası Ahmet YILMAZ Uzman Çavuş Adayı 22 EK-A T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL TEMİN DAİRESİ BAŞKANLIĞI CEBECİ / ANKARA PER. : 47541508-8040- -18/Per.Gen.Md.Per.Tem. D.Sağ.İşl.Şb.Md.lüğü Şubat 2019 KONU : Sağlık Kurulu Muayenesi. İLGİ : (a) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği. (b) Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 02.05.2017 tarih ve 010.99- E.99 - 835 sayısı ile yayınlanmış ‘Sağlık Raporlarına İlişkin Usül ve Esaslar’ dokümanı. (c) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Personelinin Muayene Yönergesi. (ç) Yataklı Tedavi İşletmeleri Yönetmeliği. 1. Aşağıda açık kimliği yazılan Uzman Erbaş/Sözleşmeli Er Adayı; ilgi (a) yönetmeliğin 23’üncü maddesine göre “EK-D Uzman Erbaş Veya Sözleşmeli Erbaş/Er Olur/Olamaz, Komando Olur/Olamaz, Paraşütle Atlar/Atlayamaz.’’ kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere ilgi (b) doküman gereği hastanenize sevk edilmiştir. 2. Adayların boy ve ağırlık sınırları ile ilgili değerlendirme ilgi (a) yönetmeliğin EK-A’sındaki tabloya göre yapılacaktır. 3. İlgi (a;ç) mevzuat gereğince sağlık muayenesinin yapılmasını ve düzenlenecek sağlık kurulu raporunun hastane tarafından MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresine iadeli taahhütlü olarak ivedilikle gönderilmesini arz ederim. Tabip/Per.Ş./Ks. İMZA NOT: İlgi (ç) yönetmelik gereği; adayın kendisi istediği takdirde sağlık kurul raporunun bir adet aslı veya aslının onaylı tıpkıçekiminin kendisine teslim edilmesi gerekmektedir. KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı : T.C. Nu. : 23 ÖNEMLİ ARKA SAYFAYI OKUYUNUZ! ADAYLARIN DİKKATİNE: 1. HASTANEYE BAŞVURMA a. Sevk belgesini aldıktan sonra Ankara içi hastaneleri için 3 (üç) iş gününde, Ankara dışı hastaneler için 5 (beş) iş gününde hastane sağlık kurularına müracaat edilip muayene işlemleri başlatılacaktır. b. Sağlık Kuruluna nüfus cüzdan aslı ve fotokopisi ile birlikte müracaat edilecektir. c. Sevk belgesinin kaybedilmesi, tahrip edilmesi, yukarıda belirtilen sürelerde müracaatın yapılmaması vb. durumlarda, idare tarafından tekrar sevk belgesi tanzim edilmeyecektir. 2. RAPOR KARARLARINA YAPILACAK İTİRAZLAR VE İTİRAZ MUAYENELERİ a. Rapor kararlarına yapılacak itirazlar ile ihbar ve kontrol muayenelerine ilişkin işlemler 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Buna gore; Bir sağlık kurulu kararına aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin en büyük mülki amirliğince (İl Sağlık Müdürlüğünce) ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın başka bir sağlık kuruluna gönderilir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinleşir. Çelişki halinde hasta Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesindir. b. Sağlık Bakanlığına bağlı TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarınca temin sürecinde bulunan adaylara ilişkin verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilir. 3. RAPORLARIN ONAYI Sağlık kurulu raporları, düzenleyen hastanelerin baştabiplikleri tarafından onaylanır. Onaylanmayan raporlar kesinlik kazanmaz. 4. RAPORLARIN VERİLECEĞİ YERLER a. Türk Silahlı Kuvvetleri personel adaylarının sağlık yeteneklerinin Türk Silahlı Kuvvetlerine uygunluğu, sadece Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen sağlık kuruluşları tarafından belirlenir. b. Kesinleşen sağlık kurulu raporları ve bu raporlar gereğince tesis edilen işlemler aleyhine açılan davalarda mahkeme tarafından bu raporların yeniden değerlendirilmesi Sağlık Bakanlığına bağlı TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından istenir. *Yukarıda belirtilen, anlatılan kuralları, bilgileri okudum ve anladım. (Aşağıya el yazısı ile yazılacaktır.) ……………………………………………………………………………………………………………… Sağlık Kurulu raporumun ve sağlık bilgilerimin, MSB Personel Temin Daire Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) ve gerekli olduğu durumlarda diğer sağlık kurumları ile elektronik ortamda paylaşılmasını ve iadeli taahhütlü posta ile Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığına (Cebeci/Ankara) gönderilmesini arz ederim. İMZA KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı : T.C. Nu. : EK-B 24 (ADAY MUVAFAKAT YAZISI ÖRNEĞİ) MSB PERSONEL TEMİN DAİRE BAŞKANLIĞINA ANKARA 1. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan Uzman Erbaş Başvuru Kılavuzunda Fiziki Yeterlilik Testinde belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri (mekik, şınav, koşu) yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır. 2. Bu Fiziki Yeterlilik Testi sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir. ADAYIN İmzası : Adı ve Soyadı : T.C.Numarası : Aday No : Tarih : 25 Durum Bildirir Tek Hekim Sağlık Raporu Verilme Nedeni: Kurum ve Kuruluşlara Verilmek Üzere Başvuru Sahibinin: Adı Soyadı: T.C.Kimlik No: Baba Adı Cinsiyeti: Doğum Tarihi Telefon No: Kurumu ve Görevi: Online Protokol No: Rapor Tarihi: Rapor No: Adres: TANIMLAR: Zoo.o GENEL TIBBİ MUAYENE AÇIKLAMA: MSB Personel Temin Daire Başkanlığınca yapılacak Fiziki Yeterlilik Testine katılmak için kullanılacaktır. KARAR: Yukarıda bilgileri bulunan şahsın düzenlemiş olduğu bilgi formu ve ...........2019 tarihinde yapılan fizik muayenesi sonucunda kurum ve kuruluşlar için engel bir durumu olmadığını bildirir hekim kanaat raporudur.

Hiç yorum yok:
yorum

Popüler Yayınlar