BİRLEŞİK FON BANKASI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

16 Mart 2017 Perşembe

BİRLEŞİK FON BANKASI MAAŞLARI

BİRLEŞİK FON BANKASI MAAŞLARI:


BİRLEŞİK FON BANKASI MAAŞLARI: Birleşik Fon Bankası 1958 yılında Çaybank adıyla çay üreticilerine destek olmak amacıyla kurulmuş, 1992 yılında Derbank adını almış, 1997 yılı sonunda Bayındır Grubu bünyesine katılmış ve ünvanı Bayındırbank olarak değiştirilmiştir. 9 Temmuz 2001 tarihinde BDDK’nın kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen bankamızın ünvanı TMSF’nin 7 Aralık 2005 tarihinde aldığı kararla Birleşik Fon Bankası olarak değiştirilmiştir. Birleşik Fon Bankası’nın yönetim, denetim ve temettü hariç ortaklık hakları TMSF’ye aittir.

TMSF tarafından el konulan bankaların Bankamıza devredilmesi süreci aşağıda detaylarıyla yer almaktadır:

BAYINDIRBANK A.Ş. (09.07.2001)
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 09.07.2001 tarih ve 383 sayılı kararı ile Bayındırbank A.Ş.’nin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14. maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkraları uyarınca, ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi TMSF’ye devredilmiştir.

EGSBANK A.Ş. (18.01.2002)
TMSF Yönetim Kurulu’nun 26.12.2001 tarih ve 428 sayılı kararı uyarınca BDDK’nın 26.12.2001 tarih ve 562 sayılı kararı ile EGSBANK’ın tüm aktif ve pasifleri ile birlikte külli halefiyet prensipleri çerçevesinde 18.01.2002 tarihi itibariyle Bayındırbank ile devren birleşmesine karar verilmiştir.

ETİBANK A.Ş. (05.04.2002)
(Esbank T.A.Ş. (05.04.2002) ve İnterbank A.Ş. (05.04.2002) dahil) TMSF Yönetim Kurulu’nun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye Halindeki Etibank A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının TMSF’ye ait olan Bayındırbank A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

İKTİSAT BANKASI T.A.Ş. (05.04.2002)
TMSF Yönetim Kurulu’nun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye halindeki İktisat Bankası T.A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının TMSF’ye ait olan Bayındırbank A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

KENTBANK A.Ş. (05.04.2002)
TMSF Yönetim Kurulu’nun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye Halindeki Kentbank A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının TMSF’ye ait olan Bayındırbank A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

TOPRAKBANK A.Ş. (30.09.2002)
BDDK’nın 26.09.2002 tarih ve 826 sayılı, TMSF’nin 26.09.2002 tarih ve 604 sayılı kararları ile Toprakbank A.Ş.’nin aktif ve pasiflerinin Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine karar verilmiştir.

Dolayısıyla, Birleşik Fon Bankası halen 8 Bankanın külli halefi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca satışları veya tasfiyesi gerçekleşen Demirbank, Sitebank, Sümerbank, Tarişbank, Bank Ekspres ve Türk Ticaret Bankası’nın bir kısım kredi ve mevduat hesapları da Bankamızca takip edilmektedir.
Bankamız genel hedef ve stratejileri doğrultusunda çalışanlarımızın motivasyon, verimlilik ve iş yaşam kalitesini arttırmayı amaçlar. Bu amaca ulaşabilmek için organizasyon, planlama, ücretlendirme, özlük haklarının düzenlenmesi, ödüllendirme ve kariyer planlama ile ilgili konularda uygulamaların gerçekleşmesi sağlanır.

Ayrıca her türlü kanun ve mevzuat değişikliğine uyum için personel bilgilendirilir ve personelin güncel bilgilere sürekli ulaşması sağlanır. Banka mevcut çalışanları ile Bankamız’a külli halefiyet prensibi ile devrolan tüm bankaların eski çalışanlarının; özlük hakları ile ilgili işlemler yapılarak, sorun ve talepleri değerlendirilerek çözümler bulunur.
AMAÇ

Yüksek seviyede iş etiğine ulaşabilmek amacıyla Banka’nın faaliyetlerini sürdürürken uyacağı kurallar ve önerilerin belirlenmesidir.

Bu kapsamda; Türkiye Cumhuriyeti’nin yasal gereklilikleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, TMSF ve TBB kararları, Banka Ana Sözleşmesi ve Bankamız genel kuralları uyarınca, Bankamızın kurumsal yönetimine ilişkin yapı ve süreçler ile bunlara ilişkin düzenlenen ilkeler doğrultusunda çalışma ve önerilerde bulunmak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde “Kurumsal Yönetim Komitesinin” görev ve çalışma esaslarını düzenlemektir.

TANIMLAR

Banka : Birleşik Fon Bankası A.Ş.’ yi,

Kanun ve Yönetmelik : 19/10/2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik”i ifade eder.

İcrai Görevi Bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesi : Kendisine bağlı icrai mahiyette faaliyet gösteren bir birim bulunmayan Yönetim Kurulu Üyesi’ni,

Kurumsal Yönetim: Banka üst yönetiminin Bankayı, belirlenmiş hedefler, Bankacılık Kanunu’na istinaden çıkarılan düzenlemeler ile ilgili diğer mevzuat, ana sözleşme, banka içi düzenlemeler ve bankacılık etik kuralları doğrultusunda, tüm menfaat ve pay sahipleri ile tasarruf sahiplerinin hak ve menfaatlerini koruyacak biçimde sorumlu, adil, şeffaf ve hesap verebilir bir şekilde yönetimini,

Üst Düzey Yönetim : Banka Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, İç Sistemler kapsamındaki birimlerin yöneticileri ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin, yetki ve görevleri itibariyla Genel Müdür Yardımcısı’na denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticilerini,

Üst Yönetim : Banka Yönetim Kurulu ile üst düzey yönetimini,ifade eder.

Pay Sahipleri : Birleşik Fon Bankası A.Ş. hisselerinin tamamı TMSF’ye aittir.BANKAMIZ FAALİYET KONUSU

Banka’nın kuruluş amacı, ana sözleşmede belirtilen hususlarla ilgili bankacılık hizmeti vermektir. Bu amaçların gerçekleştirilmesini teminen Banka, ana sözleşmesinde de belirtildiği gibi Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuatın sınırları içinde kalmak kaydı ile aşağıda belirtilen alan ve şekillerde faaliyette bulunur: (*)

Her türlü mevduat kabul ve bunları muhafaza etmek ve işletmek,

Her türlü ekonomik faaliyetin; yatırımların iç ve dış ticaretin finansmanını üstlenmek, bu arada forfaiting, factoring, forwarding işlemleri yapmak,

Her türlü ekonomik faaliyet ile ilgili bankacılık hizmetlerini yapmak,

Her çeşit vade ve türde krediler açmak ve kullandırmak,

Yurtiçi ve yurtdışından krediler almak, T.C. Merkez Bankası’ndan reeskont avans kredileri kullanmak,

Kredi alma ve kredi verme konusunda diğer banka ve şirketlerle, özel ve kamu kuruluşları ile ortak girişimlerde bulunmak, konsorsiyumlar kurmak ve bunlara katılmak,

Yurtiçinde ve yurtdışında döviz alıp satmak, döviz hesapları açmak, döviz mevduatı kabul etmek, diğer kambiyo işlemlerini yapmak,

Yürürlükteki mevzuatın elverdiği ölçüde yurtiçinde ve yurtdışında her türlü menkul kıymet alıp satmak, borsa aracı kuruluşu gibi çalışmak, bu arada her türlü tahvil ihraç etmek, bunları yurtiçinde ve yurtdışında satmak, Sermaye Piyasası mevzuatının hükümleri çerçevesinde kalmak kaydı ile anonim şirketlerin halka sunulan hisse senetlerinin ve tahvillerinin satılmasına aracılık etmek, bunların satılmasını taahhüt etmek, menkul kıymetler yatırım fonu kurmak, işletmek, hazine tahvillerini, bonolarını, kamu ortaklığı senetlerini satın almak, satmak, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak, kamu ve özel hukuk tüzel kişilerinin her çeşit menkul kıymetlerini satın almak, satmak, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunmak, rehnetmek, rehin almak,

Sigorta acenteliği yapmak,

Yurtiçi ve yurtdışındaki bankalarla muhabirlik ilişkileri kurmak,

Yurtiçinde ve yurtdışında şubeler ve temsilcilikler açmak,

İç ve dış ekonomik faaliyet konularında kurulmuş ve kurulacak şirketlere iştirak etmek veya kar ortaklığı girişimlerinde bulunmak,

İç ve dış ekonomik faaliyet alanlarında teminat mektupları düzenlemek ya da bu çeşit mektupları kabul etmek, aval vermek, kefil olmak, aval kefalet kabul etmek,

Amaç ve konusuna ilişkin olarak hizmet binası satın almak ya da kiralamak, bunlar üzerinde ayni haklar tesisi ile fekkini yapmak,

Alacaklarının aslı ve ek teminatı olarak gayrimenkul ipoteği, işletme rehni kabul ve fekkini yapmak, taşınır malları rehin almak ya da bu rehni çözmek, bu hakları başkalarına devir ve temlik etmek,

Bankacılık ile ilgili konularda yararlı olabilecek ihtira haklarını, beratları, lisans ve imtiyazları, marka, model, resim ve ticaret unvanlarını, knowhow ve benzeri gayrimaddi hakları iktisap etmek, devretmek, üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunmak,

Banka mensupları için eğitim ve dinlenme tesisleri açmak ve bunları işletmek, banka mensuplarına sağlık ve sosyal amaçlı yardımlar yapmak, bu amaçla vakıf, sandık ve tesisler kurmak,

Bankacılık Kanunu’nun ve ilgili mevzuatın cevaz verdiği her türlü işlem ve hizmetleri yapmak.(*) Bankamız yukarıda yazılı faaliyet konularını yapma yetkisine haiz olmakla birlikte; BDDK-TMSF Kurulu’nun 23.01.2002 tarih ve 55 sayılı kararıyla da 01.01.2002 tarihinden itibaren yeni mevduat kabul edilmemesi, bankacılık faaliyetlerinin mevcut varlık ve yükümlülükler ile diğer fon bankalarından bankaya devredilecek varlık ve yükümlülüklerin tasfiyesine yönelik olarak sürdürülmesi hususlarının bankamız yönetim kurulundan istenilmesi kararlaştırılmış ve bunun üzerine yönetim kurulumuz 24.01.2002 tarih ve 23 sayılı kararıyla bu hususların uygulanmasını kabul ederek bankamız iş akışının ve bankacılık hizmetlerinin bu çerçevede yürütülmesi sağlanmıştır.

Söz konusu kararların alındığı tarihten itibaren bankamız sadece istisnai hallerde yönetim ve denetimi TMSF’de bulunan şirketlere ticari faaliyetlerinin sürüdürülebilirliğini sağlamak ve bir hak kaybına meydan vermemek üzere sınırlı sayıda teminat mektubu verme dışında yeni bir kredi ilişkisine girmemektedir.BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.’NİN KRONOLOJİK GELİŞİMİ

Birleşik Fon Bankası; aşağıda belirtilen Egsbank, Etibank, (İnterbank, Esbank), İktisat Bankası, Kentbank, Toprakbank’ın Bayındırbank’a devir ve birleşiminden oluşmuştur.BAYINDIRBANK A.Ş.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 09.07.2001 tarih ve 383 sayılı kararı ile Bayındırbank A.Ş.’nin ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14.maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkraları uyarınca, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir.

2- EGSBANK A.Ş.

a- BDDK’nın 09.07.2001 tarih ve 384 sayılı kararı ile EGS BANK A.Ş.’nin 4389 sayılı Bankalar Kanununun 14.maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkraları uyarınca ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir.

b- TMSF Yönetim Kurulu’nun 26.12.2001 tarih  ve 428 sayılı kararı uyarınca BDDK’nın 26.12.2001 tarih ve 562 sayılı kararı ile EGSBANK’ın tüm aktif ve pasifleri ile birlikte külli halefiyet prensipleri çerçevesinde 18.01.2002 tarihi itibariyle Bayındırbank ile devren birleşmesine karar verilmiştir.Bu karar uyarınca EGSBANK Yönetim Kurulu’nun 07.01.2002 tarih ve 50/1 sayılı kararı ile birleşme işlemlerinin gerçekleştirilmesi sonucunda, Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş.’nin tüzel kişiliğinin sona erdirilerek 18.01.2002 tarihi itibariyle ticaret sicilinden terkin edilmiştir.

3- ETİBANK A.Ş.

a- 07.01.1999 tarihinde İnterbank, 21.12.1999 tarihinde ise Esbank T.A.Ş. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmiştir. Daha sonra BDDK’nın 27.10.2000 tarih ve 86 sayılı kararı uyarınca Etibank A.Ş.’nin ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14.maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verilmiştir.

b- BDDK’nın 15.06.2001 tarih ve 346 sayılı kararı uyarınca İnterbank A.Ş. ve Eskişehir Bankası T.A.Ş.’nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte Etibank A.Ş. bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir.

c- TMSF Yönetim Kurulunun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye halindeki Etibank A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının Fon’a ait olan Bayındırbank A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

Bu karar 04.04.2002 tarihli genel kurul kararı ile kabul edilerek 05.04.2002 tarihinde Etibank A.Ş.’nin tüzel kişiliği sona ererek ticaret sicilinden terkin ve tescil edilmiştir.4- İKTİSAT BANKASI T.A.Ş.a- BDDK’nın 15.03.2001 tarih ve 198 sayılı kararı uyarınca İktisat Bankası T.A.Ş.’nin ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14.maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verilmiştir.

b- TMSF Yönetim Kurulunun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye halindeki İktisat Bankası T.A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının Fon’a ait olan Bayındırbank A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir.

Bu karar 04.04.2002 tarihli genel kurul kararı ile kabul edilerek 05.04.2002 tarihinde İktisat Bankası T.A.Ş.’nin tüzel kişiliği sona ererek ticaret sicilinden terkin ve tescil edilmiştir.

5- KENTBANK A.Ş.

a- BDDK’nın 09.07.2001 tarih ve 382 sayılı kararı uyarınca Kentbank A.Ş.’nin ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14.maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verilmiştir.

b- TMSF Yönetim Kurulunun 20.03.2002 tarih ve 177 sayılı kararıyla; BDDK’nın 20.03.2002 tarih ve 653 sayılı kararı uyarınca Tasfiye halindeki Kentbank A.Ş.’nin tasfiyesinin kaldırılarak tüm aktif ve pasifleriyle, hisselerinin tamamının Fon’a ait olan Bayındırbank A.Ş. bünyesinde birleşmesine karar verilmiştir. Bu karar 04.04.2002 tarihli genel kurul kararı ile kabul edilerek 05.04.2002 tarihinde Kentbank A.Ş.’nin tüzel kişiliği sona ererek ticaret sicilinden terkin ve tescil edilmiştir.6- TOPRAKBANK A.Ş.

a- BDDK’nın 30.11.2001 tarih ve 538 sayılı kararı uyarınca Toprakbank A.Ş.’nin ortaklık hakları ile yönetim ve denetiminin 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 14.maddesinin 3 ve 4 numaralı fıkralarına istinaden Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilmesine karar verilmiştir.

b- BDDK’nın 26.09.2002 tarih ve 826 sayılı, TMSF’nin 26.09.2002 tarih ve 604 sayılı kararları ile Toprakbank A.Ş.’nin aktif ve pasiflerinin Bayındırbank A.Ş. bünyesinde devren birleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kararlar uyarınca 30.09.2002 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında Toprakbank A.Ş.’nin tüzel kişiliği sona erdirilerek ticaret sicilinden 01.10.2002 tarihinde terkin ve tescil edilmiştir.7- BİRLEŞİK FON BANKASI A.Ş.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun 12.12.2005 tarih ve 49481 sayılı kararının tescil ve ilanı ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak “Bayındırbank A.Ş.” ünvanı “Birleşik Fon Bankası A.Ş.” olarak değiştirilmiştir.

Bankamızın statüsü, yönetim ve denetimi ile hisselerinin tamamı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) ait olduğundan, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 3.maddesinde belirtilen “Fon Bankası” tanımına uymaktadır.

BANKAMIZ MİSYON VE VİZYONU

Misyonumuz; Bankacılık işlemleri alanında daha önce devralınan nakdi ve gayrinakdi kredilerle ilgili; izleme ve yeniden yapılandırma çalışmaları ile banka bünyesinde birleştirilen bankaların varlık ve yükümlülüklerinin takip ve tasfiye işlemlerini kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde sürdürmektir.

Vizyonumuz; Sosyal
Satış maaşları yeni çalışanlar için 3300TL olsa da satış müdürü maaşları  12800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3200TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3400TL-9800TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3000TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2700TL-9500TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7300TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4200TL den başlayıp 12500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3700-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2400TL ile 9500 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme