ADABANK MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

16 Mart 2017 Perşembe

ADABANK MAAŞLARI

ADABANK MAAŞLARI:


ADABANK MAAŞLARI: Adabank A.Ş., Bankalar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre 30 Ekim 1984 tarihinde kurulmuş olup, 1985 yılı itibariyle özel sermayeli bir mevduat bankası olarak bankacılık faaliyetlerine başlamıştır.

Bankamız, İstanbul Büyükdere Caddesinde bulunan Genel Müdürlük binasında Birimler ve Merkez Şube olarak halen faaliyetlerini yürütmektedir.

Bankamızın İstanbul Altın Borsası üyeliği bulunmaktadır.
1
ADABANK ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
KURULUŞ - KURUCULAR – UNVAN – MAKSAT VE MEVZU – MERKEZ- ŞUBE - – SÜRE
Madde 1 - KURULUŞ:
Bu esas sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları ile adresleri yazılı ve tamamı Türkiye Cumhuriyeti
uyruklu kurucular tarafından ADABANK ANONİM ŞİRKETİ KURULMUŞTUR.
Madde 2 – KURUCULAR:
Şirketin kurucuları; tamamı Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde olan 113 gerçek ve tüzel kişilerden oluşmaktadır.
(02.11.1984 Tarih ve 1128 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi)
Madde 3 – TİCARET ÜNVANI VE İŞLETME ADI:
Şirketin ticaret ünvanı ADABANK ANONİM ŞİRKETİ’dir. Şirket’in, kısa adı ADABANK’tır (aşağıda kısaca
“Banka” diye anılacaktır).
Madde 4 – MAKSAT VE MEVZU:
Bankanın maksat ve iştigal mevzuu; başta Bankacılık Kanunu olmak üzere, bankalarla ilgili mevcut ve ileride
yürürlüğe girecek her türlü mevzuatın getireceği sınırlamalar içinde kalmak şartı ile her nevi bankacılık işleriyle
yasalar gereğince bankaların ehliyet sahasına giren iş ve işlemlerdir.
Yukarıda sınırlar içinde kalmak ve yetkili resmi makam ve kurulların karar ve emirlerine uymak şartı ile
Bankacılık Kanununda ve diğer kanunlarda öngörülen hükümler de saklı kalmak kaydıyla aşağıda belirtilen
faaliyetleri gerçekleştirebilir:
a) Mevduat kabulü.
b) Nakdî, gayrinakdî her cins ve surette kredi verme işlemleri.
c) Nakdî ve kaydî ödeme ve fon transferi işlemleri, muhabir bankacılık veya çek hesaplarının kullanılması dahil
her türlü ödeme ve tahsilat işlemleri.
d) Çek ve diğer kambiyo senetlerinin iştirası işlemleri.
e) Saklama hizmetleri.
f) Kredi kartları, banka kartları ve seyahat çekleri gibi ödeme vasıtalarının ihracı ve bunlarla ilgili faaliyetlerin
yürütülmesi işlemleri.
g) Efektif dahil kambiyo işlemleri; para piyasası araçlarının alım ve satımı; kıymetli
maden ve taşların alımı, satımı veya bunların emanete alınması işlemleri.
h) Ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövize dayalı;
vadeli işlem sözleşmelerinin, opsiyon sözleşmelerinin, birden fazla türev aracı içeren basit veya karmaşık
yapıdaki finansal araçların alımı, satımı ve aracılık işlemleri.
ı) Sermaye piyasası araçlarının alım ve satımı ile geri alım veya tekrar satım taahhüdü işlemleri.
i) Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satışına aracılık işlemleri.
j) Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım satımının yürütülmesi
işlemleri.
k) Başkaları lehine teminat, garanti ve sair yükümlülüklerin üstlenilmesi işlemleri gibi garanti işleri.
l) Yatırım danışmanlığı işlemleri.
m) Portföy işletmeciliği ve yönetimi.
n) Hazine Müsteşarlığı ve/veya Merkez Bankası ve kuruluş birlikleri nezdinde oluşturulan bir sözleşme
kapsamında üstlenilen yükümlülükler çerçevesinde alım satım işlemlerine ilişkin piyasa yapıcılığı.
o) Faktöring ve forfaiting işlemleri.
ö) Bankalararası piyasada para alım satımı işlemlerine aracılık.
p) Sigorta acenteliği ve bireysel emeklilik aracılık hizmetleri.
r) Kurulca belirlenecek diğer faaliyetler.
s) Bankaların ehliyet sahasına giren diğer iktisadi iş ve işlemler.
ş)Banka kendi faaliyetlerinin sürdürülmesine mahsus ve münhasır olmak üzere, bina, arsa, depo, antrepo gibi
taşınmazları iktisap edebilir, kira anlaşması ile kullanabilir. Banka ticari kazanç sağlamak amacı ile taşınmaz alıp
satamaz. Banka alacaklarının tahsili maksadı ile iktisap edeceği ve kendi ihtiyaçlarını aşan taşınmazları, ilgili
mevzuatın emredici hükümleri dairesinde elden çıkarmak zorundadır. Banka alacaklarını garanti altına almak
2
maksadı ile munzam taşınmaz ipotekleri alabilir, icabında kendi taşınmazlarını ipotek edebilir, her iki nevi
ipotekleri fek edebilir. Ayrıca, Bankacılık Kanununun ilgili maddelerindeki yasak ve sınırlamalar da saklıdır.
t) Banka, başta bankacılık olmak üzere, memleketin iktisadi ve hukuki meselelerine çözümler arayan ilmi
araştırmalar yaptırabilir ve bu maksatla kurulan kurumlara katılabilir.
Bankanın bütün bu faaliyetleri sırasında Bankalar hakkındaki mevzuatta öngörülen iştiraklere, emtia ticaretine ve
gayrimenkul ticaretine ilişkin yasaklarına ve kısıtlamalara uyulur.
Madde 5 – MERKEZ VE ŞUBELER:
Bankanın merkezi İstanbul’dur. Adresi Büyükdere Cad. Rumeli Han No:40 Mecidiyeköy’dür. Adres
değişikliğinde yeni adres ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir. Ayrıca Gümrük
ve Ticaret Bakanlığına ve ve ilgili diğer kanunlarla belirlenen makamlara bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese
yapılan tebligat Bankaya yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni
adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Banka için bu durum fesih sebebi sayılır.
Banka, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nca (aşağıda kısaca “Kurul” diye anılacaktır) belirlenecek
esaslara uymak ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (aşağıda kısaca “Kurum” diye anılacaktır)
bildirmek kaydıyla, yurtiçinde ve dışında şubeler, ajanslar, temsilcilikler, sabit ve seyyar bürolar, irtibat büroları
ve muhabirlikler açabilir ve bunları kapatabilir.
Madde 6 – SÜRE:
Bankanın hukuki varlığı bir süre ile sınırlı değildir.
İKİNCİ BÖLÜM
SERMAYE – PAYLAR VE PAYLARIN DEVİR USULÜ VE ŞARTLARI
Madde 7 – SERMAYE:
Bankanın Sermayesi 100.000.000.-TL (YÜZMİLYON) Türk Lirası olup her biri 10 KR (ON KR) itibari değerli
nama yazılı 1.000.000.000.-(BİRMİLYAR) paya bölünmüştür. Sermayenin 80.021.974,37 TL
(SEKSENMİLYONYİRMİBİRBİNDOKUZYÜZYETMİŞDÖRTTÜRKLİRASIOTUZYEDİKURUŞ)’si
tamamen ve nakden ödenmiştir.
Madde 8 – PAYLAR:
Payların tamamı ada yazılı olup, her biri 10 KR on kuruş sermaye ve nominal değerlidir. Türk Ticaret
Kanunu’nun, Bankacılık Kanunu’nun, ve diğer ilgili mevzuatın bu konuya ilişkin hükümleri uyarınca çıkarılır.
Bankanın sermayesi Kurum Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer makamlardan izin alınarak Türk Ticaret
Kanunu’nun ve diğer ilgili mevzuatın öngördüğü şartlarda arttırılabilir veya azaltılabilir.
Madde 9 – PAYLARIN DEVRİ, DEVİR USULÜ VE DEVİR SINIRLAMALARI:
Banka paylarının devri, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, ve diğer ilgili kanun ve düzenlemelere uygun
olarak ve işbu Esas sözleşme hükümlerinin saklı tutulması kaydıyla serbesttir.
a) Bir kişinin doğrudan veya dolaylı olarak banka sermayesinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden
payları edinmesi veya bir ortağa ait doğrudan veya dolaylı payların banka sermayesinin yüzde on, yüzde yirmi,
yüzde otuzüç veya yüzde ellisini aşması sonucunu veren pay edinimleri ile bir ortağa ait payların yukarıdaki
oranların altına düşmesi sonucunu veren pay devirleri Kurulun iznine tabidir.
b) Sermayenin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde on ve daha fazlasına veya bu oranın altında olsa dahi yönetim
ve denetim kurullarına üye belirleme imtiyazı veren hisse senetlerine sahip olan ortakların kurucularda aranan
nitelikleri taşıması şarttır. Bu nitelikleri kaybeden ortaklar ile kurulun iznini almadan pay edinen ortaklar temettü
dışındaki ortaklık haklarından yararlanamaz. Bu halde diğer ortaklık hakları Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
tarafından kullanılır.
c) Banka sermayesinin % 10 veya daha fazlasına sahip olan tüzel kişilerin sermayesinin doğrudan veya dolaylı
olarak (a) bendinde belirtilen oranlar veya esaslar dahilinde el değiştirmesi kurulun iznine bağlıdır. İzin devralan
ortağın kurucularda aranan nitelikleri taşıması şartıyla verilebilir. Bu hüküm tüzel kişi ortağın yönetim ve
3
denetimini belirleyen sermaye paylarının bir başka tüzel kişiye ait olması halinde gerçek kişi ortak ya da
ortaklara ulaşılıncaya kadar uygulanır.
d) Yönetim kuruluna veya denetim komitesine üye belirleme imtiyazı veren payların tesisi, devri veya yeni
imtiyazlı pay ihracı yukarıdaki oransal sınırlara bakılmaksızın Kurulun iznine tâbidir.
e) Kurulun izni olmadan payların devredilmesi hâlinde, bu paylara ait temettü hariç ortaklık hakları Tasarruf
Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılır.
f) Ortak sayısının beşten aşağıya düşmesine yol açan işlemler ile izin alınmadan yapılan devirleri pay defterine
kaydolunmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TEŞKİLAT VE ORGANLAR
GENEL KURUL-YÖNETİM KURULUDENETİM
KOMİTESİ – KREDİ KOMİTESİ - GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI –
İÇ SİSTEMLER – YETKİLİ KURULUŞLAR
Birinci Kısım
GENEL KURUL
Madde 10 – TOPLANTILAR
Tüm ortakların katılabildiği genel kurul, Türk Ticaret Kanunu’nda gösterilen nisaplarla olağan ve olağanüstü
olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantısı, yıllık hesap devresinin bitiminden itibaren en geç üç ay içinde
yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantısı ise, gerekli hallerde ve zamanlarda, gerekli görülen gündemle toplanır.
Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge Yönetim Kurulu tarafından
hazırlanır ve Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulur. Bu iç yönerge tescil ve ilan edilir.
Madde 11 – TOPLANTIYA DAVET USULÜ:
A) Genel Kurul, Yönetim Kurulunun daveti ile toplanır. Genel Kurulu toplantıya davet ile ilgili olarak Türk
Ticaret Kanunu, ve Bankacılık Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır. Yönetim Kurulunun kararı
üzerine Banka genel müdürlüğü de toplantıya davete yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’na göre genel kurul
toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de yer alır.
B) Genel Kurulu toplantıya çağırma; Toplantı gününden en az iki hafta önce Ticaret Sicil Gazetesi ile Bankanın
merkezinin bulunduğu yerde günlük olarak yayınlanan bir gazetede yapılacak ilanlarla olur. Toplantının
yapılacağı tüm ortaklara taahhütlü mektuplarla da bildirilir ve bu mektuplar toplantı gününden en az iki hafta
önce postalanır. Toplantıya davet ilan ve mektuplarında toplantı adresi, günü, saati, gündem temsil belgesi
örneği ile Türk Ticaret Kanunu icabı olan beyanlar yer alır.
C) Genel Kurul Toplantılarının yapılacağı en az yirmi gün önceden yazılacak, gündemle, toplantı yeri, tarihi ve
saatini içerecek birer dilekçe ile Kurum ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir ve birer temsilci
göndermeleri istenir.
Madde 12 – TOPLANTI YERİ:
Genel Kurul toplantıları Bankanın merkezinde ve merkez binasında yapılır. Ancak, toplantıların merkezin
bulunduğu ilde başka elverişli bir binada yapılması da mümkündür.
Madde 13 – TOPLANTI VE KARAR YETERSAYILARI - TOPLANTININ ERTELENMESİ:
Toplantı ve karar yetersayıları Türk Ticaret Kanununa göre hesap edilir. Genel Kurul toplantısının ertelenmesi
halinde Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
Madde 14 – OY HAKKI VE KULLANILMA USULÜ:
A-Genel Kurulda ortakların sahip oldukları pay sayısı kadar oy hakları vardır.
B) Oylar, kural olarak el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle
kullanılır. Ancak, toplantıda temsil edilen payların en az yüzde onuna sahip kimselerle bunların temsilcilerinin
yazılı talebi üzerine gizli oy kullanma usulü de uygulanabilir.
4
Genel Kurul Toplantısına elektronik ortamda katılım: Bankanın Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı
bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda
da katılabilir. Banka, “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”
hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş
açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini
kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul
toplantılarında Esas Sözleşme’nin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve
temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
C- Kararlar, toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.
Madde 15 – TOPLANTILARIN İDARESİ VE TUTANAKLAR:
Genel Kurul Toplantı Başkanlığı; Başkan, Tutanak Yazmanı ve iki Oy Toplama Memurundan oluşur. Genel
Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun gıyabında veya başkanlık edememesi halinde ise Yönetim
Kurulu üyeleri arasından seçilecek bir üye başkanlık eder. Toplantı Başkanlığının oluşumu ve toplantı idaresi
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddesine göre yapılır.
Toplantı Başkanlığı, Toplantının kanuna uygunluğunu temin ile yükümlüdür. Toplantı Başkanlığı, Genel Kurul
toplantısının yürütülmesine ilişkin esasları ve özellikle görüşmelerde söz alma sürelerini tespit edebilir ve bu
kararlarını Genel Kurul’un onayına sunabilir.
Genel Kurul toplantılarına ait tutanaklar Başkan, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memuru tarafından
imzalanır. Ayrıca kararlara muhalif kalan pay sahipleri de bu muhalefetlerini zapta geçirterek imzalayabilirler.
Genel Kurul toplantısına katılan her pay sahibinin gündem konularında eşit şartlar altında ve toplantının
yürütülmesine ilişkin esaslar çerçevesinde düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı vardır.
Pay sahiplerinin, bilgi alma ve inceleme hakkı ile Özel Denetim isteme hakkı konusunda Türk Ticaret
Kanunu’nun ve Bankacılık Kanunu ilgili hükümleri saklıdır.
Tutanak; pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, gruplarını, sayılarını, itibarî
değerlerini, genel kurulda sorulan soruları, verilen cevapları, alınan kararları, her karar için kullanılan olumlu ve
olumsuz oyların sayılarını içerir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır; aksi
hâlde geçersizdir.
Yönetim kurulu; tutanağın noterce onaylanmış bir suretini derhâl ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu
tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tutanak ayrıca hemen
Bankanın internet sitesine konulur.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelir-gider tablosu ve
Bakanlık temsilcisinin imzasını taşıyan Genel Kurul tutanağından ve Hazır Bulunanlar Cetvelinden birer nüsha
toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kuruma gönderilir. Söz konusu
evrakın toplantıda hazır bulunan Bakanlık, Kurum ve Kurul temsilcilerine de verilmesi uygundur.
Genel Kurul toplantı tutanakları ile Yıllık Faaliyet Raporu, bağımsız dış denetimden geçmiş yıllık bilanço, gelirgider
tablosu Genel Kurul kararının tescilinden sonra Bankanın internet sitesinde de yayınlanır.
İkinci Kısım
YÖNETİM KURULU
Madde 16 – ÜYELERİN ADEDİ, NİTELİĞİ, SEÇİMİ:
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri saklı kalmak şartıyla, Bankacılık Kanununa göre genel müdür dahil
Yönetim Kurulu, beş kişiden az olamaz. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, yönetim kurulunun doğal
üyesidir. Bu Kanunda genel müdür için öngörülen şartlar, yönetim kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlası için de
aranır. Murahhas üyelerin genel müdürde aranan şartları taşımaları zorunludur. Yönetim kurulu üyeliğine
seçilenler ve herhangi bir nedenle boşalma hâlinde görevlendirilenler, bu maddede aranan şartları taşıdıklarını
gösteren belgelerle birlikte yedi iş günü içerisinde Kuruma bildirilir. Genel müdürlük ve yönetim kurulu
başkanlığı görevleri aynı kişi tarafından icra edilemez. Yönetim kurulu üyelerinin, Bankacılık Kanununda
belirtilen şartları taşıması gerekir.
5
Madde 17 – YEMİN VE MAL BEYANI:
A) Yönetim Kurulu başkanı, başkan vekili ve üyeleri, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu’nda belirtilen
yükümlülükleri yerine getirmedikçe göreve başlayamazlar.
B)Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan Vekili ve Üyeler, Bankacılık Kanunu gereğince seçilmeleri veya
atanmalarından sonra yemin etmekle yükümlüdürler. Bunlar ile Bankaların Kurul’ca belirlenen diğer
görevlerinde bulunanlar, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
hükümlerine tabidir. Yemin ve mal bildiriminin esas ve usulleri Kurul’ca belirlenir.
Madde 18 – YÖNETİM KURULUNDA GÖREV TAKSİMİ, TOPLANTI VE KARARLAR:
A- Yönetim Kurulu, seçimi takip eden ilk toplantısında üyeler arasında bir başkan ve başkanın bulunmadığı
hallerde başkanlığı yüklenmek üzere bir başkan vekili seçer. Kredi Komitesi’nde görevlendirilecek üyelerle
yedeklerin seçimi zorunluluğu da saklıdır.
B- Yönetim Kurulu toplantıları lüzum görüldükçe, başkanın veya yokluğunda başkan vekili daveti üzerine
Banka merkezinde yapılır. Ancak, yönetim kurulunun ayda bir kez toplanması zorunludur. Üyelerin tamamına
önceden yazılı olarak haber verilmek suretiyle toplantılar Banka merkezinden veya işyerinden başka bir yerde de
yapılabilir.
Yönetim Kurulu müzakerelerinin başlayabilmesi için mevcut üye sayısının yarısından bir fazlasını toplantıda
hazır bulunması şarttır. Kararlar toplantıda mevcut üyelerin ekseriyet ile verilir. Üyelerden biri müzakere
talebinde bulunmadıkça, yönetim kurulu kararları, içlerinden birinin muayyen bir hususa dair yaptığı teklife
diğerlerinin yazılı muvafakatleri alınmak sureti ile de verilebilir.
C- Kararlar, Bankacılık Kanunu’na uygun olarak karar defterine yazılır ve imza edilir.
D – Yönetim Kurulu ile ilgili tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu hükümleri saklıdır.
Madde 19 - ŞİRKETİN YÖNETİM VE TEMSİLİ:
Banka, iş bu Esas Sözleşme ve ilgili mevzuat hükümleri gereği Genel Kurul kararı gerektirmeyen tüm konularda
Yönetim Kurulunca idare, temsil ve ilzam edilir. Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu’nda bölge ve şube
müdürleri ile genel müdüre temsil yetkisi tanınan haller ile görev taksimi halleri saklıdır.
Yönetim Kurulu, kanunen devredilemez görev ve yetkilerine giren konular hariç olmak üzere;
a)Türk Ticaret Kanunu’nun 367 inci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca, düzenleyeceği bir iç yönergeye göre
yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devredebilir.
b)Türk Ticaret Kanunu’nun 370 inci, 371 inci ve diğer ilgili maddeleri uyarınca temsil yetkisini, temsile yetkili
olmayan yönetim kurulu üyelerine veya şirkete hizmet akdi ile bağlı çalışanlarına devredebilir.
Banka adına yazılan ve verilen bütün belgelerin, kağıtların ve Banka adına yapılan bilcümle bağlantı ve
sözleşmelerin muteber olması ve Banka’yı ilzam edebilmesi için bunların, yönetim kurulunca tayin edilerek
imza yetkisi verilen ve ne suretle imza edecekleri usulüne uygun surette tescil ve ilan olunan kişi veya kişiler
tarafından Banka unvanı altında imzalanmış olması zorunludur.
Madde 20 – GÖREV SÜRESİ, ÜCRET VE BORÇLANMA YASAĞI:
A) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi en çok üç bilanço yılıdır. Genel Kurul daha kısa bir süre tayin etmiş
olmadıkça seçim üç yıl süre için yapılmış sayılır. Görev süresi dolmadan boşalan üyelikler Türk Ticaret
Kanunu’na göre tamamlanır.
B) Yönetim Kurulu üyelerinin ücreti, ilgili Mevzuat dairesinde Genel Kurul tarafından tespit edilir.
C) Yönetim Kurulu üyelerinin borçlanma yasağında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu’nun ilgili
maddeleri saklıdır.
6
Üçüncü Kısım
DENETİM KOMİTESİ
Madde 21 – DENETİM KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASI, NİTELİKLERİ VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
A) Banka Denetim Komitesi, Bankacılık Kanunun göre en az iki üyeden ve icrai görevi bulunmayan yönetim
kurulu üyelerinden oluşur. Atamanın yapılmasına müteakip 7 iş günü içinde Kuruma bildirim yapılır. Denetim
Komitesi görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
B) Denetim Komitesinin nitelikleri ve yükümlülükleri ile çalışma usul ve esasları, Bankacılık Kanunu ve ilgili
yönetmeliklerde belirtilen hükümlere haiz olmak zorundadır.
Dördüncü Kısım
KREDİ KOMİTESİ
Madde 22 – KREDİ KOMİTESİNİN OLUŞTURULMASI, YEMİN VE MAL BEYANI İLE
KARARLARI:
A) Kredi komitesi Kurulun belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde oluşturulur.
B) Kredi Komitesi üyeleri; “Bankaların Üst Yönetiminde Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında
Bulunulması ve Karar Defterlerinden Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve Bankacılık
Kanunu hükümleri gereği yemin etmek ve mal beyanında bulunmak zorundadırlar.
C) Kredi komitesi kararları, Bankacılık Kanunu gereği defte yazılır ve imza edilir.
Beşinci Kısım
GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARI
Madde 23 - GENEL MÜDÜR VE YARDIMCILARININ ATANMASI:
Yönetim Kurulu, bir genel müdür ile yeteri kadar genel müdür yardımcısının atamasını yapar. Bunların yetki
görev ve sorumlulukları, Türk Ticaret Kanunu ile Bankacılık Kanunu’nun ilgili hükümlerine tabidir.
Madde 24 - NİTELİKLERİ:
Banka Genel Müdürlerinin, hukuk, iktisat, işletmecilik, maliye, bankacılık ve kamu yönetimi ve dengi dallarda
veya bu dallarla ilgili mühendislik alanlarında en az lisans seviyesinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık
veya işletmecilik alanında en az 10 yıllık mesleki deneyime sahip olmaları şarttır.
Banka Genel Müdür Yardımcıları’nın asgari yarısı Genel Müdür için belirlenen alanlarda olmak kaydıyla en az
lisans düzeyinde öğrenim görmüş olmaları ve bankacılık veya işletmecilik alanında en az 7 yıllık mesleki
deneyime sahibi olmaları şarttır.
Genel müdürlüğe ve yardımcılıklarına atanacakların, bu maddede aranan şartları taşıdıklarını gösteren belgelerle
birlikte Kuruma bildirilmesi şarttır. Bildirimden itibaren yedi iş günü içinde Kurumca olumsuz görüş
bildirilmemesi durumunda ilgili kişilerin atamaları yapılabilir.
Madde 25 – MAL BEYANI:
Birinci derecede imza yetkisini haiz genel müdür ve yardımcıları Bankacılık Kanunu gereği mal beyanında
bulunmak zorundadır.
Altıncı Kısım
İÇ SİSTEMLER
Madde 26 - İÇ SİSTEMLER:
Bankacılık Kanununu kapsamında; Banka, maruz kaldığı risklerin izlenmesi, kontrolünün sağlanması,
faaliyetlerinin kapsamı ve yapısıyla uyumlu ve değişen koşullara uygun, tüm şube ve konsolidasyona tâbi
ortaklıklarını kapsayan yeterli ve etkin bir iç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemi kurmak ve işletmekle
yükümlüdür.
7
İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin kuruluşuna, işleyişine, yeterliliğine, oluşturulacak birimlere,
icra edilecek faaliyetlere, üst yönetimin görev ve sorumlulukları ile Kuruma yapılacak raporlamalara ilişkin
hususlarda Kurulca belirlenen usûl ve esaslara uygulanır.
İç kontrol, risk yönetimi ve iç denetim sistemlerinin oluşumu, faaliyetleri ve benzeri hususlarda Bankacılık
Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanır.
Yedinci Kısım
YETKİLİ KURULUŞLAR
Madde 27 – BAĞIMSIZ DENETİM – DESTEK HİZMETİ VE DEĞERLEME DERECELENDİRME
KURULUŞLARI:
A) Banka’nın mali tabloları, yıllık faaliyet raporu ve mevzuat kapsamında denetlenmesi öngörülen diğer
raporları denetlemek üzere Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre
Genel Kurul tarafından seçilen bir bağımsız denetim firması tarafından denetlenir.
B) Destek Hizmetleri, Değerleme ve Derecelendirme ile Sorumluluk Sigortası hakkında Bankacılık Kanunu’nu
ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER
Madde 28 – HESAP DEVRESİ:
Bankanın hesap devresi takvim yılıdır.
Madde 29 – BİLANÇO, KAR VE ZARAR HESAPLARI, YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ
RAPORLARI:
Her hesap devresi sonunda, yıllık yönetim kurulu raporu ile bağımsız denetim raporu ve ayrıca Bankanın mali
durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesabı cetveli tanzim olunur.
Yönetim kurulu raporu ile bağımsız denetim raporu, bilanço, kar ve zarar cetveli genel kurul toplantısından en az
onbeş gün önceden Banka merkez ve şubelerinde ortakların tetkikine hazır bulundurulur.
Bu hususlarda Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklıdır.
Madde 30 – KARIN DAĞITILMASI:
Bankanın bir hesap dönemi içinde elde ettiği gelirlerden her türlü gider, karşılıklar, vergiler ile geçmiş yıl
zararları çıktıktan sonra kalan miktar safi kardır.
Yıllık safi kardan:
A- Yüzde beşi genel kanuni yedek akçeye,
B- Kalandan, ödenmiş sermayenin en az yüzde beşi oranında ortaklar için birinci kazanç payı ayrılır.
C- Yukarıda belirtilen kalemlerin düşülmesinden sonra kalan kardan en fazla yüzde beşi Genel Kurul kararıyla
Banka yönetim kurulu üyeleri ve çalışanlarına tahsis olunabilir. Çalışanlara tahsis olunabilecek kazanç payının
dağıtılma oranı yönetim kurulunca tespit edilir.
D- Kalan kar, genel kurul kararlarına göre kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtılabileceği gibi,
herhangi bir yedek akçe olarak da muhafaza edilebilir.
E- Ortaklara dağıtılmasına karar verilen birinci ve ikinci kar payının hangi tarihlerde ödeneceği genel kurul
tarafından tespit edilir.
F- Yıllık safi kazancın dağıtılması ile ilgili yukarıdaki hallerde, ikinci genel kanuni yedek akçe ayrımını emreden
Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklıdır.
8
Madde 31 – YEDEK AKÇELER:
A- Birinci kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Türk Ticaret Kanunu’nun
ilgili hükümleri saklıdır. Ancak, kanuni yedek akçe herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20’sinden aşağı
düştüğü takdirde müteakip yıllarda kanuni yedek akçe ayrılmasına devam edilerek noksan kısmı tamamlanır.
B- Genel kanuni yedek akçe, esas sermayenin yarısını geçmedikçe, münhasıran ziyanların kapatılmasına, işlerin
iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi idameye, işsizliğin önüne geçmeye veya neticelerin hafifletmeye elverişli
tedbirler alınması için sarf olunabilir. Kanuni ve ihtiyari yedek akçelerle kanun ve bu esas sözleşme hükümlerine
göre ayrılması gereken paralar, safi paralar, safi kardan ayrılmadıkça hissedarlara kar dağıtılmaz
C- Yukarıda yazılı yedek akçeler ayrılmadıkça karın dağıtılması yapılamaz.
BEŞİNCİ BÖLÜM
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
Madde 32 – İLANLAR:
Bankaya ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri mahfuz kalmak şartı ile Bankanın merkezinin
bulunduğu yerde günlük olarak yayınlanan bir gazete ile en az onbeş gün evvelinden yapılır.
Türk Ticaret Kanunu’nun ilanların şekli ve müddetleri ile ilgili diğer emredici hükümleri saklıdır.
Madde 33 – ESAS SÖZLEŞMENİN TEVDİİ:
Banka bu esas sözleşmeyi bastırarak kuruculara ve sermaye artırımına katılacak yeni ortaklara tevdi edeceği gibi,
matbu iki nüshasını Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na, iki nüshasını da Kuruma gönderecektir.
Madde 34 – KANUNİ HÜKÜMLER:
Bu esas sözleşme ile düzenlenmemiş hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Kanunu ile diğer
ilgili mevzuat uygulanır.
Satış maaşları yeni çalışanlar için 3300TL olsa da satış müdürü maaşları  12800TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3200TL-8500TL, insan kaynakları maaşları 3400TL-9800TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3000TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2700TL-9500TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7300TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4200TL den başlayıp 12500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3700-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2500 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2400TL ile 9500 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme