ANADOLU EFES İŞE GİRİŞ ŞARTLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

10 Ocak 2017 Salı

ANADOLU EFES İŞE GİRİŞ ŞARTLARI

ANADOLU EFES İŞE GİRİŞ ŞARTLARI:


ANADOLU EFES İŞE GİRİŞ ŞARTLARI: Şirketimizin insan kaynakları politikası ve bu alandaki uygulamalarımız Kurumsal Yönetim İlkeleri 3. Bölüm madde 3.3. altında sıralanan tüm prensiplerle uyum içindedir.

İnsan kaynakları misyonumuz; Şirketimizin vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda Şirketimizin büyüme ve karlılığına, çalışan verimliliğini arttırarak ve nitelikli, motive, bağlılığı yüksek iş gücü oluşturarak katkıda bulunmak, Şirketimiz stratejileri doğrultusunda İnsan Kaynakları stratejileri geliştirmek ve bütün operasyonlarda İnsan kaynakları sistemlerinin uygulanmasını koordine etmektir. İnsan kaynakları misyonumuz doğrultusunda temel stratejimiz; Şirket hedeflerine odaklı, takım halinde bilgi ile çalışan, sürekli gelişen, mutlu, motivasyonu yüksek ve eğitimli bir insangücü oluşturmaktır. İnsan kaynakları stratejimiz internet sitemizde kamuoyunun bilgisine de sunulmuştur.

Şirketimizin insan kaynakları stratejisi, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda hazırlanarak stratejik iş planlarımıza destek vermek amacıyla uygulanmakta olup aşağıdaki temel politikalar altında yürütülmektedir:

(1) Organizasyonel verimliliği arttırmak
(2) Stratejileri merkezi, politikaları yerel olarak belirlemek,
(3) Doğru iş için, doğru zamanda, doğru insanı bulmak,
(4) Dinamik yapımızı korumak ve proaktif olmak,
(5) İnsan kaynağımızı Grubumuza rekabet avantajı yaratan taklit edilemez bir unsur olarak görmek.

Çalışanlarımızı yarınlara hazırlamak amacı ile her aşamada ve her düzeyde, eğitime büyük önem verilmektedir. Verilen bu önem, oluşturulan sistemler ile şeffaf bir şekilde sunulmakta ve “İNSANA YATIRIM” yapılmaktadır. Bu doğrultuda liderler yetiştirmek, ortak bir yönetim dili oluşturmak ve sürekli öğrenmeyi teşvik eden kültürümüzü güçlendirmek üzere, 2010 yılından beri “Academia Efes” bünyesinde kurumsal gelişim faaliyetleri düzenlenmektedir.

Ayrıca internet üzerinde bir e-öğrenim platformu ile çalışanların kişisel ve mesleki bilgi ve becerilerini artırmaları amaçlanmaktadır. Bu e-öğrenim platformu aracılığı ile kısa sürede geniş hedef kitlelere interaktif olarak dizayn edilen eğitimler ile ulaşılabilmektedir. Eğitimlere katılım durumu sistem üzerinden takip edilebilmekte olup ayrıca bilgi ölçümüne yönelik olarak sınavlar da gerçekleştirilmektedir.

Şirketimizde uygulamakta olduğumuz, çalışanlarımızın kendi çalışma alanlarındaki işleri ile ilgili problemleri gönüllü olarak ele alıp çözdükleri “Efes Kalite Çemberi” projesi ile Şirket içinde çalışanlar için daha iyi iletişim, yaratıcılık ve yenilikçilik ortamı sağlanmakta, çalışanların motivasyonunun artırılması ve kişisel gelişimlerinin sağlanması amaçlanmaktadır. Maddi faydalara ve iç geliştirmeye paralel olarak Efes Kalite Çemberi faaliyetleri, sorumluluk, kendini kanıtlama, yenilik ve yaratıcı düşünce gelişimi ile iş tatmini gibi çeşitli soyut faydalar da getirmektedir.

Yönetim Kurulumuzda alınan kararların hassasiyetle faaliyet alanına uygulanması esastır. Bu uygulamaların takibi, belirlenen Temel Performans Kriterleri çerçevesinde yürütülmekte ve sadece faaliyet performansına odaklanmakla kalmayıp kârlılığa da eşit derecede önem verilmektedir. Söz konusu kriterler çerçevesinde çalışanlarımız için yıllık olarak belirlediğimiz performans hedefleri, yönetim politikalarımızın niteliksel ölçümlemenin ötesinde, göstergelere bağlı olarak nicel bazda da değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Şirketimizde çalışanlara yönelik hisse senedi edindirme planı bulunmamaktadır.

Grubumuzun çalışma ilkeleri arasında da yerini almış olan ve taviz verilmeden uygulanmakta olan “şirketin çalışanlarına karşı sorumlulukları”ndan birisi de çalışanlarımız ile her türlü ilişkimizi yürütürken ırk, renk, yaş, milliyet, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmemesidir. Çalışanlarımızın farklılıklarından ve kültürel çeşitliliklerinden gurur duyulmakta ve ortak bir amaç çevresinde toplanırken, bu çeşitlilik gelişme için bir araç olarak görülmektedir.

Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kariyer ve sağlanan maddi olanaklar dahil tüm insan kaynakları uygulamalarında tüm çalışanlarımıza fırsat eşitliği sağlanmaktadır. Çalışanlarımızdan dönem içinde özellikle ayrımcılık konusunda herhangi bir şikâyet gelmemiştir.

Çalışanlarımızın kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev biliyoruz.

Şirketimizde Mavi Yakalı personel ile ilişkiler Toplu İş Sözleşmesine göre düzenlenmekte olup sözleşme kapsamında yer alan Türkiye’deki 5 Bira ve 2 Malt Fabrikalarımız nezdinde toplam 7 adet Baş Temsilci ve 12 adet Sendika Temsilcisi faaliyet göstermektedir. Bahse konu Temsilciler, Toplu İş Sözleşmesi ve Kanunlar tarafından belirlenen sınırlar dahilinde Mavi Yakalı çalışanlarımızın talep, şikayet ve sorunlarını Üst Yönetime iletmek, sonuçlarını takip etmek ve İş Güvenliği Kurulu ve Disiplin Kurulu gibi uygulamalarda çalışanları temsil etmek ve yasal haklarını gözetmekten sorumludurlar. Ek olarak hem Mavi Yakalı hem de Beyaz Yakalı Çalışanlarımız için İnsan Kaynakları yapımız dahilinde merkezimizde konuşlandırılmış İş Ortağı organizasyonu ve bu organizasyona bağlı toplam 10 bölge İnsan Kaynakları Yöneticisi bulunmaktadır. Bahse konu İş Ortağı ve bölge İnsan Kaynakları Yöneticileri, görev tanımları gereği, kendilerine çalışanlarca iletilen talep, şikayet ve sorunları değerlendirmek ve Üst Yönetimle koordinasyon içerisinde gelen talep, şikayet ve sorunlar ile alakalı sürecin sonuçlarını takip etmekten sorumludurlar.

Beyaz yakalı çalışanlar için iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışanların temsil edilmesi amacıyla “Sağlık ve Güvenlik İşçi Temsilcisi” seçilmiştir. İşyerinde çalışan işçiler tarafından seçilen söz konusu temsilcinin İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği’nde de belirtildiği gibi görev ve yetkileri şöyledir:

İşyerinde sağlık ve güvenlikle ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, önlem alınmasını isteme, önerilerde bulunma ve benzeri konularda işçileri temsil etmeye yetkili, bir veya daha fazla işçi, sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi olarak görev yapar.

Mavi yakalı çalışanlar için de Toplu İş Sözleşmemizde de belirtildiği üzere “İşyeri Sendika Temsilcisi” bulunmaktadır. Temsilcilerin görev ve sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir;

İşyeri sendika temsilcileri iş barışını sağlamak, iş ve işveren arasındaki dengeyi korumak ve gözetmek amacıyla kendilerine verilen aşağıdaki görevleri yerine getirirler:
a) İşyerinde, işçi ve işveren arasındaki işbirliğini ve çalışma barışını sağlamak,

b) İşçiler tarafından yapılan talep ve şikâyetleri inceleyerek, makul olmayan talep ve şikâyetlerde işçiyi ikna etmek, işverene kendi takdirine göre, makul bulduğu talep ve şikâyetleri yansıtmak (Bu şikâyetlerde kullanılan takdir hakkı sebebiyle temsilci cezalandırılamaz.),

c) İşçi-işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkların dostça çözülmesine çalışmak,

d) Bu sözleşme hükümlerinin uygulanması ile ilgili konularda çıkabilecek pürüzlerin çözüm yollarını bulmak ve gerekirse işçilere danıştıktan sonra meseleyi işverene getirmek,

e) Kanuna aykırı teşebbüs ve davranışları kendi yetkisi dahilinde önlemeye çalışmak, bu gibi teşebbüs ve davranışlarda yer almamak,

f) Sendikalı işçilerin sendika ile ilişkilerini düzenlemek,

g) Sözleşme uygulamasının aksaksız yürütülmesine çalışmak,

h) İşyerinde halledemediği konuları yazılı olarak bağlı bulunduğu şubesine ulaştırmak,

i) Mevzuatın kendisine verdiği diğer yükümlülükleri yerine getirmek.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşulları sağlanırken tüm çalışanlarımızın katılımını gerektiren Genel İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri şirketimiz tarafından belirli aralıklarla organize edilmektedir.

Şirket çalışanları tüm görev tanımlarına kurumsal portal üzerinden erişebilmektedir. Performans değerlendirmesi online bir sistem üzerinden yürütülmekte ve sistemde değerlendirme ve ödüllendirme kriterleri ile beklentiler sene başından itibaren çalışanların bilgisine sunulmaktadır.
1969 yılında İstanbul ve İzmir’de iki fabrika ile çıktığımız yolculuğa, bugün Türkiye’deki 4 bira fabrikası, 2 malt fabrikası ve 1 şerbetçiotu işleme tesisi ile sektörün lideri olarak devam ediyoruz.

Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Ukrayna ve Moldova’da da operasyonları bulunan, Avrupa, Orta Asya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın 80’den fazla ülkesinde ürünleri tüketilen, uluslararası bir şirket olarak 2012 yılında SABMiller ile stratejik ortaklık kurarak dış piyasalarda da gücümüzü artırdık. Vizyonumuz ve doğru belirlenmiş hedeflerimizle sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarımızı sürdürürken, günümüzde satış hacmi bakımından Avrupa’nın en büyük 6’ncı ve dünyanın 12’nci bira şirketi konumundayız.

Ülkemizde bira sektöründe birçok ilke imza atarken, günümüzde portföyümüzdeki 18 markamız ile kazandığımız pek çok kalite ve lezzet madalyasıyla uluslararası alanda adımızı tescillendirdik. Tüketicilerimizin talep ve beklentilerini ön planda tutarak, markalarımızla bira severlere zengin ürün ve ambalaj portföyü sunmaya devam ediyoruz.

Türkiye'nin yaratmış olduğu en büyük değerlerden biri olmanın bilinciyle, toplumsal sorumluluğumuzu da en üst düzeyde tutuyoruz. Anadolu Efes olarak kurulduğumuz ilk günden bu yana kurumsal vatandaş olma sorumluluğunu taşıyoruz.

Toplumsal sürdürülebilirlik alanında bir yandan tarım ve turizm alanlarında sürdürülebilir modeller yaratarak yerel kalkınmaya destek oluyoruz, bir yandan da tiyatro, sinema, spor gibi alanlardaki çalışmalarımız ile sosyal ve kültürel gelişime katkı sağlıyoruz. Bu bakış açısı ile ülkemizde; 1976 yılından bu yana spora, 1982 yılından bu yana tarıma, 1988 yılından bu yana sinemaya, 1992 yılından bu yana tiyatroya ve 2007 yılından bu yana turizme destek oluyoruz. Çevresel sürdürülebilirlik alanında ise şirketimiz bünyesinde ve operasyonlarımızda gerçekleştirdiğimiz projelerle su kullanımı, enerji ve emisyon yönetimi ve ambalaj yönetimi gibi sürdürülebilir gelecek adına önemli konularda ciddi yol alıyoruz.
Türkiye, Rusya, Bağımsız Devletler Topluluğu, Orta Asya ve Orta Doğu ülkelerinden oluşan geniş bir coğrafyada, 40’ın üzerinde markamız ile 600 milyonu aşan bir tüketici kitlesine ürün ve hizmet sunmaktayız. 6 ülkede bulunan 15 bira fabrikamız, 6 malt fabrikamız ve 1 şerbetçiotu işleme tesisimiz ile Anadolu’dan dünyaya uzanıyoruz. Bu doğrultuda, 2015 yıl sonu itibariyle satış hacmi bakımından Avrupa’nın en büyük 6’ncı, dünyanın en büyük 12’inci bira üreticisi durumundayız.

Kurulduğumuz günden bu yana ülkemizin en beğenilen bira markalarını tüketicilerimiz ile buluşturuyoruz. 1969’da İstanbul ve İzmir’de iki bira fabrikasıyla başladığımız yolculuğumuza, günümüzde 4 bira fabrikası, 2 malt fabrikası, 1 şerbetçiotu işleme tesisi ve portföyümüzdeki 16 marka ile Türkiye’nin en büyük bira üreticisi ve pazar lideri olarak devam ediyoruz.

Bira pazarını ve kültürünü geliştirme yolunda pek çok ilke imza atarken, kutu bira, düşük kalorili bira, dönüşümsüz şişe, 5 litre fıçı, kabartmalı kutu, baskılı kutu, şeffaf etiket, 1 litre şişe, fıçı kutu, fıçı şişe ambalaj ve ürünlerini Türkiye'de ilk kez tüketicilerle tanıştırdık. Marka mükemmellik stratejilerimiz doğrultusunda yatırımlarımızı sürdürmekte ve her geçen yıl yeniliklere imza atmaktayız.

İLKLERİMİZ
1966
Türkiye’nin ilk özel sermayeli bira fabrikası, Erciyas Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. bünyesinde İstanbul’da kuruldu.
1967
Ege Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. İzmir’de kuruldu.
1969
Yapılan ulusal yarışma sonucu tüketiciler tarafından seçilen Efes ismi, Efes Pilsen markasına hayat verdi. Hazırlanan ilk logosuyla Efes Pilsen birası ilk defa piyasaya sunuldu.
1971
Biraya karakteristik aromasını ve acılığını veren şerbetçiotu üretimi için, Bilecik Pazaryeri’nde şerbetçiotu işleme tesisi kuruldu.
1973
Grubun ilk malt fabrikası olan Afyon Malt Fabrikası kuruldu.
Efes Pilsen, sayıları bugün 20’yi geçen uluslararası kalite ve lezzet ödüllerinin ilkini, Paris’te düzenlenen Sélection Mondial’de altın madalya ile kazandı.
1974
Güney Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş., grubun üçüncü bira fabrikası olarak Adana’da üretime başladı.
1976
Türkiye’de basketbolun kitlelere yayılması ve sevilmesinde en büyük paya sahip olan Anadolu Efes Spor Kulübü, Tuncay Özilhan başkanlığında, Efes Pilsen Spor Kulübü adıyla 1976 yılında Kadıköyspor’un devralınmasıyla kuruldu.
1984
Grubun ikinci malt üretim fabrikası, Anadolu Biracılık Malt ve Gıda Sanayii A.Ş., Konya Çumra’da üretime başladı.
1986
Türkiye’nin ilk kutu birası Efes Pilsen kutu, pazara sunuldu.
1990
23 yıl boyunca aralıksız olarak hayata geçirilen, Türkiye’nin en geniş çaplı müzik etkinliği olan Efes Pilsen Blues Festival’in ilki düzenlendi.
Anadolu Efes, sinemaya destek olmak amacıyla Efes Pilsen markası ile İstanbul Film Festivali’ne ilk kez sponsor oldu. Bu sponsorluk kesintisiz olarak devam etmektedir.
1992
Anadolu Efes’in günümüze kadar kesintisiz olarak tiyatroya devam eden desteği, Efes Pilsen markası ile kapalı gişe oynayan Evita müzikaline destek verilmesiyle başladı.
1993
Türkiye’nin ilk düşük kalorili birası, Efes Light pazara sunuldu.
1995
Ankara Bira Fabrikası, grubun dördüncü bira fabrikası olarak üretime başladı.
Anadolu Efes, Efes Pilsen markası ile Assos/Bahramkale kazı ve onarım çalışmalarına destek vermeye başladı ve arkeoloji alanındaki çalışmalarını başlattı.
1996
Anadolu Efes Spor Kulübü, o zamanki adıyla Efes Pilsen Spor Kulübü, kazandığı Koraç Kupası ile birlikte Türk spor tarihinde Avrupa Kupası kazanan ilk takım olmayı başardı.
Türkiye’de ilk depozitosuz şişe kullanımını Efes Pilsen gerçekleştirdi.
1998
Lüleburgaz’da bulunan Toros Biracılık’ın ve Marmara markasının satın alınmasıyla grubun Türkiye’deki bira fabrikası sayısı beşe yükseldi.
Türkiye’nin ilk siyah birası, Efes Dark pazara sunuldu.
1999
Moskova Efes Biracılık, Moskova’da kurulan modern fabrikasında üretime başladı. Stary Melnik markası Rusya’da lanse edildi. Efes markasıyla Rusya’da ilk lisanslı bira üretimi yapıldı.
Türkiye’de ilk “embossed” (kabartmalı) baskılı kutu, Efes Pilsen’in 30’uncu yılı anısına üretilen kutularda kullanıldı.
Türkiye’de 5 litrelik fıçı ambalaj ilk kez Efes Pilsen Fıçı için kullanıldı.
2000
Efes İçecek Grubu’nun, halka açık olan dört bira ve malt şirketinin tek bir çatı altında birleştirilmesiyle Anadolu Efes kuruldu.
ABD’nin önemli bira markalarından Miller, Türkiye’de lisanslı olarak üretilmeye başlandı. Böylelikle Türkiye’de ilk kez yabancı bir bira lisanslı olarak üretildi.
Bira kültürünü geliştirmek amacıyla, Türkiye çapında Birahane İyileştirme Projesi başlatıldı.
2001
Efes Dark, uluslararası kalite ve lezzet ödüllerinden Monde Selection’da altın madalya kazandı.
2002
Almanya’nın bira merkezi Bremen’de 1873 yılından bu yana üretilen ve yeşil şişede sunulan ilk bira olan Beck’s, Anadolu Efes tarafından Türkiye’de lisanslı olarak üretilmeye başlandı. Bu sayede Türkiye, dünyada 125’ten fazla ülkede satılan markayı lisanslı olarak üretme yetkisine sahip 5 ülkeden birisi oldu.
Türkiye’ye festival kültürünü getiren en önemli etkinliklerden biri olan One Love Festival’in ilki, Efes Pilsen Summer Fest adıyla gerçekleştirildi.
2003
Moldova’nın Kişinev kentinde bulunan Vitanta Intravest S.A. bira fabrikası satın alınarak, Efes Vitanta Moldova Biracılık kuruldu.
Efes Rusya, Rusya’nın Rostov kentinde kurulan yeni bira fabrikasında üretime başladı.
Efes Kazakistan, Kazakistan’ın Almati kentinde kurulan yeni bira fabrikasında üretime başladı.
2004
Anadolu Efes, kalitesinin bir göstergesi olarak Türkiye’de bütün üretim tesislerinde ISO 9001, HACCP, ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerini alan ilk şirket oldu.
Türkiye’nin ilk kutuda fıçı birası, Efes Pilsen Fıçı Kutu pazara sunuldu.
Türkiye’nin ilk meyve aromalı malt içeceği, Ritmix pazara sunuldu.
2005
Biranın çok daha hızlı soğumasını ve daha uzun süre soğuk kalmasını sağlayan “cool bottle” Efes Pilsen tarafından Türk tüketicilerine sunuldu.
Türkiye’nin ilk şişede fıçı birası, Efes Pilsen Fıçı Şişe pazara sunuldu.
Türkiye’de 1 litrelik şişe ambalaj ilk kez Marmara Gold için kullanıldı.
2006
Rusya’nın yedinci büyük bira üreticisi Krasny Vostok satın alındı.
Türkiye’de “ice” üretim tekniğiyle üretilen ilk bira, Efes Ice pazara sunuldu.
​Türkiye’nin ilk aromalı birası, Mariachi pazara sunuldu.
2007
Türkiye’nin ilk buğday birası, Gusta pazara sunuldu.
2008
Gürcistan’ın önde gelen bira şirketi Lomisi satın alınarak Efes Gürcistan kuruldu.
Türkiye’nin ilk kahve aromalı birası, Efes Dark Brown pazara sunuldu.
2009
Türkiye’nin ilk siyah buğday birası, Gusta Dark pazara sunuldu.
Türkiye’de ilk kez kutuda yüksek alkollü fıçı bira, Efes Pilsen Yüksek Alkollü Fıçı Kutu ile pazara sunuldu.
2010
Efes Pilsener markasının, Almanya’da üretimine başlandı.
1888’den süregelen mirası ile tüketicilerle tekrar buluşan Bomonti markası piyasaya sunuldu.
2011
Türkiye’nin ilk limon aromalı fıçı birası, Efes Limon Aromalı Fıçı pazara sunuldu.
Türkiye’nin ilk satsuma aromalı birası, Satsu Mix pazara sunuldu.
Türkiye’nin ilk mojito aromalı birası, Mojo Mix pazara sunuldu.
2012
Anadolu Efes, 2012 yılında dünyanın en büyük ikinci bira üreticisi konumunda olan ve bira faaliyetleri altı kıtaya yayılan SABMiller ile ortaklık anlaşması imzaladı.
İtalyan bira markası Peroni Nastro Azzurro Türkiye’de pazara sunuldu. Böylelikle Türkiye’de ilk super-premium bira markası, tüketicilerle buluştu.
Türkiye’nin ilk filtre edilmemiş birası, Efes Pilsen Filtresiz pazara sunuldu.
2013
Belçika’nın önemli biralarından Duvel, Türkiye’de pazara sunuldu.
Biranın ideal içim soğukluğunda olduğunu gösteren yenilikçi Efes Pilsen Şok Soğuk ambalajları piyasaya çıktı.
Türkiye’de 1 litrelik kutu ambalaj ilk kez Efes Xtra için kullanıldı.
2014
Amerika'nın önemli craft bira markalarından Samuel Adams Türkiye’de pazara sunuldu.
Hollanda biraları Grolsch ile Amsterdam Navigator Türkiye’de pazara sunuldu.
Dünyadaki önemli Çek biralarından olan Kozel Türkiye’de pazara sunuldu.
Efes Pilsen, Efes Pilsen Filtresiz, Efes Malt, Efes Xtra ve Bomonti markaları, Monde Selection ile iTQi’dan kalite ve lezzet ödülleriyle döndü.
Türkiye’de 237 ml kutu ambalaj ilk kez Efes Xtra Shot için kullanıldı.
2015
1886 yılında Almanya’da üretimine başlanan  Alman buğday birası Erdinger Türkiye’de pazara sunuldu.
Efes Pilsen, Efes Pilsen Özel Seri:10, Efes Malt, Efes Xtra, Efes Xtra Shot, Efes Pilsen Yüksek Alkollü Fıçı, Bomonti ve Bomonti Filtresiz markaları, Monde Selection ile iTQi’dan kalite ve lezzet ödülleriyle döndü.
2016
Efes Pilsen, Efes Malt, Efes Xtra, Efes Xtra Shot, Bomonti ve Bomonti Filtresiz markaları, Monde Selection ile iTQi’dan kalite ve lezzet ödülleriyle döndü. Böylece Anadolu Efes’in toplam kalite ve lezzet madalya sayısı 63’e ulaştı.
Efes Pilsen Pastörsüz ile Efes Brewmaster Serisi (Efes Red Ale, Efes Amber Ale, Efes White Ale) pazara sunuldu
Bomonti Red Ale pazara sunuldu.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme