Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Yurtdışı Türkler Ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzmanı” olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcısı” istihdam etmektedir.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman Yardımcılığına giriş
Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınır. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (Başkanlık) tarafından yapılacak yazılı ve sözlü veya İdarece uygun görülmesi halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.
Giriş sınavına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iletişim, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Başkanlıkça belirlenen ve sınav duyurusunda ilan edilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilmektedir.
www.iibfmezun.com
Öte yandan, giriş sınavına kabul edileceklerde; Başkanlıkça belirlenecek yabancı dillerden KPDS’den en az (B) düzeyinde puan almak veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmak şartı da aranmaktadır. KPDS veya bu sınava denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan sınavlarla ölçülmeyen yabancı diller için; ilgili dilde en az üç yıllık ortaöğretim veya ön lisans, lisans veya yüksek lisans diploması almış olmak ya da o dilin resmî dil olarak konuşulduğu ülke resmî makamları tarafından düzenlenen dil sınavında yüzde seksen oranında başarılı olmak gerekiyor.
Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri
Giriş sınavında başarılı olarak Uzman Yardımcısı kadrosuna atananlar için, adaylık eğitimi dışında ve üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.
www.iibfmezun.com
Tez hazırlama
Uzman yardımcılarının Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda seçeceği tez konusu, adaylıkta geçen süre dâhil, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere Başkanlıkta göreve başladıktan itibaren en geç iki yıl içinde belirlenir.
Uzman yardımcısı tezini, tez konusunun belirlenmesinden itibaren en geç bir yıl içinde ve yeterlik sınavından en az iki ay önce, bağlı bulunduğu birim amirine sunmak zorundadır.
Uzman yardımcısı tezini, tez jürisi önünde sözlü olarak savunur. Savunma sonunda tez, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Tezin başarısız bulunması halinde, tezini düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması için uzman yardımcısına en çok altı aylık bir süre ve yeni bir savunma hakkı verilir.
Uzmanlık yeterlik sınavı
Uzmanlık yeterlik sınavına girebilmek için; uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil en az üç yıl çalışmış olmak ve hazırladıkları uzmanlık tezi kabul edilmiş olması gerekmektedir.
Yeterlik sınavı, Başkanlığın görev alanına giren ve sınavdan en az iki ay önce ilan edilen konularda sözlü olarak yapılır.
Tez Jürisi tarafından tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atanma
Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve KPDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olan uzman yardımcısının uzman olarak boş kadro durumuna göre ataması yapılır.
Uzman yardımcısı unvanının kaybı
Süresi içinde tezlerini sunmayan veya hazırladıkları tez kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar. Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadro bulunmaması halinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilirler.
Görevleri
www.iibfmezun.com
Uzmanlar ve uzman yardımcıları;
-Başkanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak,
-Başkanlığın görev alanına giren konularda her türlü araştırma ve incelemede bulunmak,
-Başkanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak,
-Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Başkan tarafından uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak,
-Verilecek benzer nitelikteki diğer görevleri yapmak
ile görevli ve yetkilidirler.
Yurtdışında eğitim
www.iibfmezun.com
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini artırmak veya lisansüstü öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilebilirler.