Yükseköğretim Kurulu YÖK Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasil Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Yükseköğretim Kurulu YÖK Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasil Olunur

Yükseköğretim Kurulu YÖK Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasil Olunur:
Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere "Yükseköğretim Kurulu Uzmanı” olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile “Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.

YÖK Uzmanlığı
Yükseköğretim Kurulu Uzmanları; Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak, eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Kurumun hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak gibi görevleri yürütmek üzere istihdam edilirler.
Uzman Yardımcılarının eğitim dalları
Uzman Yardımcılığına, Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre, sınav duyurusunda belirtilecek olan; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültesi ile siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, eğitim ve fen-edebiyat fakültelerinin programlarından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim  kurumlarının birinden mezun olanlar alınmaktadır.
Mesleğe alınmaları
Uzman yardımcıları, mesleğe Yarışma Sınavı ile alınmaktadır.
Yarışma Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurum tarafından uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılmaktadır.
KPSS’den, Yarışma Sınavı duyurusunda belirtilecek puan türlerine göre asgari puanı almış olanların başvurabileceği Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.
Uzman Yardımcılığı
Yarışma Sınavını asıl olarak kazananlar, istenecek belgeleri belirtilecek süre içerisinde Kuruma iletmeleri halinde, Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, bu süre içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, çalışma ve yetiştirme planı çerçevesinde yetiştirilmeleri sağlanır.
Tez hazırlama
Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini tamamlamalarını izleyen bir ay içinde, tez seçimi için başvuruda bulunurlar.
Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladıkları tezi teslim ederler.
Uzman yardımcısı, Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.
Tezi kabul edilmeyen uzman yardımcılarına, yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
Yeterlik sınavı
Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, uzman yardımcılığında fiilen en az üç yıl görev yapan ve uzmanlık tezi başarılı kabul edilenler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yazılı olarak yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandıkları hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atama
Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içerisinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa atanır.
Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
Uzman yardımcılarından;
-Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,
-İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,
-Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,
Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yurt dışında eğitim
Uzman ve uzman yardımcıları Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.
Uzmanlığa yeniden atanma
Uzman unvanını kazandıktan sonra Başkanlıktaki görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve mevzuatında öngörülen şartları taşımak kaydıyla uzmanlığa yeniden atanabilirler.