Yazma Eser Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Yazma Eser Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Yazma Eser Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Yazma Eser Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Yazma Eser Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Yazma Eser Uzmanlığı
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı; Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz, özel bütçeli bir Kurum olup merkezi İstanbul’dadır.
Yazma eser kütüphanelerinin alanında uzmanlaşmış birimler olarak etkin şekilde hizmet vermesine; kültür mirası yazma ve eski harfli nadir basma eserlerin toplanması, korunması, sağlıklı biçimde geleceğe ulaştırılması ile bilim, kültür ve sanat dünyasının hizmetine sunulmasına yönelik faaliyetlerde bulunması amacıyla kurulmuş olan bu Kurum tarafından yürütülmekte olan ve uzmanlık gerektiren iş ve işlemler Yazma Eser Uzman ve Uzman Yardımcıları tarafından yerine getirilmektedir.
Uzman yardımcılığına giriş
Uzmanlığa giriş aşaması, uzman yardımcılığıdır. Uzman yardımcılığına atanabilmek için KPSS’ye katılmış ve her sınav döneminde Başkanlıkça belirlenen puan türünde tespit edilecek asgari puanı almış olanlar arasından Başkanlıkça yazılı ve sözlü olma üzere iki aşamalı olarak yapılan giriş sınavında başarılı olmak şarttır.
Uzman Yardımcılarının eğitim dalları
En az dört yıllık lisans eğitimi veren kütüphanecilik, arşivcilik, bilgi ve belge yönetimi, Türk dili ve edebiyatı, Arap dili ve edebiyatı, Fars dili ve edebiyatı, tarih, Türk el sanatları, taşınır kültür varlıklarının korunması ve restorasyonu, kimya, biyoloji, sanat tarihi bölümleri ve ilahiyat fakültesi ile Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Bilim Tarihi, Biyokimya, Çeviribilim, Dilbilimi, Dünya Dinleri, El Sanatları Tasarımı ve Üretimi, Eski Yunan Dili ve Edebiyatı, Felsefe, Hukuk, İbrani Dili ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği, İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, İngilizce İlahiyat, İslam ve Din Bilimleri, İslami İlimler, Karşılaştırmalı Edebiyat, Kimya Mühendisliği, Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya, Kimya-Biyoloji Mühendisliği, Kürt Dili ve Edebiyatı, Latin Dili ve Edebiyatı, Matematik, Matematik Mühendisliği, Mütercim-Tercümanlık, Psikoloji, Sanat ve Tasarım Yönetimi, Sosyoloji, Tarih Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği bölüm veya fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan veya bu alanlarda doktora yapmış olanlar, Yazma Eser Uzman Yardımcısı olabilmektedirler.
Yetiştirilmeleri
Uzman Yardımcılığı süresi fiilen en az üç yıldır.
Öncelikle Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja tabi tutulan Uzman Yardımcıları hakkında, yardımcılık dönemi içerisinde çeşitli eğitim ve yetiştirme programları uygulanır.
Tez hazırlama
Uzman yardımcıları; aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, iki yıllık hizmet süresinin bitiminden önceki bir ay içerisinde Başkanlığın görev alanı ile ilgili konularda bir tez konusu seçer.
Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırlanır. Tezde İngilizce ve Türkçe hazırlanacak, ikişer sayfayı geçmeyecek özet bölümün de bulunması şarttır.
Teslim edilen tezler, Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından adayların tez savunmaları dinlenmek üzere değerlendirilir.
Yeterlik sınavı
Yeterlik sınavına girebilmek için;
-Uzman yardımcısı kadrosunda, adaylıkta geçen süreler dâhil ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, en az üç yıl fiilen çalışmış olması,
-Hazırladıkları uzmanlık tezinin tez komisyonu tarafından başarılı bulunması
gerekir.
Yeterlik sınavı yazılı sınavdan oluşur.  Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci bir hak daha verilir.
Uzman kadrosuna atama
Uzman yardımcısının uzman kadrosuna atanabilmesi için;
-Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,
-Başkanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,
-Yeterlik sınavında başarılı olması,
-KPDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denk kabul edilen ve uluslar arası geçerliliği bulunan başka bir belgenin yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi
şartları aranır.
Başarısızlık hali
Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci defa yapılan yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yeniden atanma
Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Başkanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.