Vakıf Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Vakıf Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Vakıf Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile Vakıf Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Vakıf Uzmanlığı
Kariyer meslek personeli arasında yer alan Vakıf Uzmanları; Vakıflar Genel Müdürlüğünün görev ve amaçları kapsamında araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek, Kurumun faaliyet alanına giren konulardaki mevzuat çalışmalarına yardımcı olmak ve ilgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmak üzere istihdam edilirler.
Uzman Yardımcılığına giriş
Vakıf Uzmanlığına uzman yardımcısı olarak girilir. Uzman yardımcılığına atanabilmek için; KPSS'de (A) grubu kadrolar için yapılan sınavda Genel Müdürlükçe belirlenen puan türünde tespit edilen asgari puanı almış olanlar arasında yapılan yarışma sınavında başarılı olmak şarttır.
Öğrenim dalları itibariyle yarışma sınavı başarı derecelerine göre, duyurulan Uzman Yardımcısı kadrolarına atama yapılır. Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
Tez hazırlama
Uzman yardımcısı; adaylıkta geçen iki yıllık süreyi tamamladıktan sonra Genel Müdürlüğün görev alanı ile ilgili bir tez konusunu 1 ay içerisinde belirler.  İki yıllık süreye ücretsiz izin süresiyle askerlikte geçen süreler dahil değildir.
Uzmanlık tezi, tez konusunun ilgiliye tebliğ tarihini takip eden bir yıl içinde hazırlanır. Bu sürenin son üç ayında uzman yardımcılarına başka görev verilmemesi esastır. Tezde yabancı dilde hazırlanmış özet bölümünün bulunması şarttır.
Genel Müdürlükçe tespit edilecek değerlendirme gününde, uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur ve üyelerin sorularını cevaplandırır. Tezi başarısız görülen uzman yardımcısına komisyonca bir hak daha tanınır. Tezi ikinci defa başarısız görülen uzman yardımcısı, yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybeder. Genel Müdürlükte öğrenim durumları ve kadro derecelerine uygun başka bir göreve atanırlar.
Yeterlik sınavı
Yeterlik sınavına girebilmek için, uzman yardımcısının üç yıl çalışmış olması, tezinin başarılı kabul edilmesi ve sicil notunun olumlu olması şarttır.
Yeterlik sınavında, tezi yeterli görülmüş olan uzman yardımcısı, mesleki bilgi ve Kurumun görev alanına giren mevzuat konularında sözlü sınava tabi tutulur.
Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atama
Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C), düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.
Yeterlik sınavında başarılı bulunan Uzman Yardımcısı, uzmanlık için aranan diğer şartları da taşıması kaydıyla Vakıf Uzmanı olarak atanır.
Sınava girmeme ve başarısızlık
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzman yardımcılarının görevleri
Vakıf Uzman yardımcıları;
-İlgili mevzuatta belirtilen görevleri yapmak,
-Vakıf uzmanları ile birlikte Genel Müdürlüğün görev alanlarında araştırma ve inceleme yapmak,
-Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yerine getirmekle
görevli ve yükümlüdürler.