UZMAN YARDIMCISI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

UZMAN YARDIMCISI MAAŞLARI

UZMAN YARDIMCISI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Gelir Uzmanı ve Gelir Uzmanı Yardımcısı Ne İş Yapar? Gelir Uzmanı olarak işe başlamak mümkün değildir. Gelir Uzmanı olmak için kişiler ilk olarak Gelir Uzmanı Yardımcısı olarak göreve başlarlar. Yardımcılar yeterlilik sınavına girip başarılı oldukları takdirde Gelir Uzmanı unvanı ile işlerine devam edebilirler. Gelir Uzmanları vergi ile ilgili konularda öneri ve görüşlerde bulunan kişilerdir. Ancak Gelir Uzmanlarının pratikte yaptıkları iş müdür veya sorumlusundan alacağı işe bağlı olarak farklılık göstermektedir. Yine vergi ile ilgili olmak şartı ile tahsilat ve tahakkuk gibi işlerde çalışırlar. Taşradaki vergi dairelerinde çalışarak vatandaşlarla birebir olarak görüşebilirler.
Gelir Uzmanı ve Gelir Uzmanı Yardımcısı Nasıl Olunur?

Gelir Uzmanı olmak isteyen kişi vergi, iktisat, muhasebe, maliye ve hukuk konuları üzerine eğitim almış olması gerekmektedir. Bu şartlara uyan kişiler KPSS sınavına girerek puan 49 türünden en az 70 almaları gerekmektedir. KPSS p49 türünde genel kültür, hukuk, genel yetenek, yabancı dil, maliye, iktisat ve muhasebe gibi türlerde sorularla karşılaşırsınız. KPSS’ den geçerli not alan kişiler yazılı bir sınava tabi tutulur. Yazılı sınav Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanır ve belirlenen tarih ve saatte Ankara’ da yapılır. Yazılı sınavda 100 soru sorulmaktadır ve geçer puan 70’ dir. Yazılı sınavdan geçen kişiler yine Ankara’ da Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak olan mülakata tabi tutulurlar. Mülakat sınavından da geçen kişilerin puanlarının ortalaması 70 olursa Gelir Uzmanı Yardımcısı ünvanı alırlar. Daha sonra gerekli eğitimleri alarak atamaları yapılır. Gelir Uzmanı olabilmek için adaylık da dahil en az 3 yıl Gelir Uzmanı Yardımcısı olarak çalışmak gerekmektedir.

Gelir Uzmanı ve Gelir Uzmanı Yardımcısı Ne Kadar Maaş Alır?

2017 yılında Gelir Uzmanı unvanı ile çalışan bekar ve çocuksuz kişiler için belirlenen maaş 3.338 TL’ dir. Gelir Uzmanı Yardımcısı unvanı ile çalışan bekar ve çocuksuz kişiler için 2015 yılında belirlen maaş ise 3.104 TL’ dir.
Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı ya da piyasada bilinen kısa adı ile MHUY mesleği; taşra veya merkez uzmanlık olarak nitelendirilmekte zorlanılan bir meslek grubudur. Merkez Uzmanlık haklarına tam olarak sahip değilken onların yükümlülüklerine tâbi, taşrada çalışmak gibi bir kadere mahkûm olmayıp kurumların merkez teşkilatlarında hem de BÜTÇE gibi bir alanda aktif rol alma şansına sahip olan nevi şahsına münhasır, arada sıkışmış bir meslek grubudur.
Mesleğe Giriş;

Mesleğe girerken ÖSYM'nin yapacağı TEST sınava başvurabilmek için KPSS p49 puanından en az 75 puan almak gerekmektedir. p49 Puan türü; % 10 Genel Yetenek, % 10 Genel Kültür, % 10 Yabancı Dil, % 20 Hukuk, % 20 İktisat, % 20 Maliye, % 10 Muhasebe derslerini içermektedir. Yani nispeten dengeli ve her alanda bir standart başarı yakalamayı gerektiren bir puan türüdür. 75 puan ve üstü alan adaylardan, alınacak kadronun 20 Katı kadar kişi sınava girmeye hak kazanacaktır. Sınav; İKTİSAT; 1) Makro İktisat ve Mikro İktisat, 2) Uluslararası İktisat, 3) Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar. MALİYE; 1) Kamu Maliyesi (Kamu Gelirleri, Kamu Harcamaları, Bütçe, Kamu Borçları), 2) Maliye Politikası, 3) Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları. HUKUK; 1) Anayasa Hukuku, 2) İdare Hukuku (Genel Hükümler) 3) İdari Yargı Hukuku 4) Ceza Hukuku (Genel Hükümler), 5) Borçlar Hukuku (Genel hükümler), 6) Medeni Hukuk (Aile Hukuku hariç), 7) İcra ve İflas Hukuku (Genel Hükümler). MUHASEBE; 1) Genel Muhasebe, 2) Malî Analiz ve Raporlama. konularından oluşmaktadır. Sınavda MALİYE ve HUKUK'un yüzdesel ağırlığı %30'ar, İktisat ve Muhasebe'nin ise %20'şerdir. Bu da sınava stratejik bir hazırlık yapılması gerekliliğini doğurmaktadır. Zira birbirine eşit doğrular yapan iki kişiden Hukuk-Maliye doğru sayıları daha fazla olan aday kazanırken, diğer aday kazanamayabilir. Ya da sıralamalar noktasında bu durum etkisini gösterecektir. ÖSYM'nin yapmış olduğu diğer A Grubu sınavlarına kıyasen zor bir sınavdır ve iyi bir hazırlık gerektirmektedir. Her şeyden evvel her alandan 15'er adet olmak üzere toplamda 60 soru üzerinden gerçekleştirilmesi sınavda hata yapma lüksünü neredeyse sıfıra indirmekte ve çok dikkat gerektirmektedir. Ayrıca bir soru ile dâhi sıralama onlarca kişi oynayabilmektedir. O yüzden kolay bir sınav olduğunu söylemek zor.
Sonuçların Açıklanması Sonrası Süreç ve Mülakat ve Tercih Aşaması;

Sınav ÖSYM tarafından yapılıp, değerlendirilmekte ve adaylar başarı puanlarına göre sıralandıktan sonra mesleğe alınacak kişi sayısının 4 KATI kadar aday mülakata girmeye hak kazanacaktır. Ancak bu mesleğe girişi diğerlerinden farklı kılan ve belki de asıl gerilimli geçecek bir süreç başlayacaktır.
Mülakat Aşaması;

4 KAT aday mülakata girmekte ve mülakat Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilmektedir. Mülakatta zarf çekme usulü ile temel olarak 2 soru ve komisyonun uygun gördüğü başka genel kültür, alan bilgisi soruları sorulmaktadır. Adaylar mülakatta aldıkları puan ile yazılı sınavda alacakları puanların ARİTMETİK ortalamasına göre yeniden sıralanmakta ve TERCİH aşamasına geçmektedirler. Bu 4 KAT adaydan, mülakatta 70 puan altında alanlar tercih yapma hakkını elde edememektedirler. Ancak teamülen komisyonlar çok sayıda adayı tercih aşamasına taşımakta ve böylece açılan kadroların boş kalmamasını sağlamayı hedeflemektedirler. Bu koşullar altında anlayacağınız üzere YAZILI SINAV puanınız size aslında bir noktada kendi kaderinizi tahayyül etme imkanı tanımaktadır. TERCİH Aşaması; Bu aşamada Yazılı sınav puanları ve Mülakat puanlarının aritmetik ortalamasına göre sıralanan adaylar, Bakanlığın ilgili Genel Müdürlüğü'nce duyrulmuş olan kadrolardan seçtikleri, 15 kurumdan oluşan bir tercih listesi oluşturacaklardır. Bu kurumlar 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun Ekli cetvellerinde bulunan kurumlardır. Tercihler ÖSYM tarafından yapılmakta ve yine yerleştirme işlemleri de ÖSYM tarafından tamamlanarak mesleğe giriş için 3.aşama da gerçekleşmiş olacaktır.
Meslek Hakkında;

Bu meslek 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ihdas edilmiş ve her kurumda Mali Hizmetler birimi ve dâhi Mali Hizmetler Uzmanı bulunması zorunlu kılınmıştır. Buna dayalı olarak BÜMKO alım sürecini gerçekleştirmekte ve bir noktada meslek mensuplarını çalışacakları kuruma dağıtıyor gibi de düşünebiliriz. Aslen süreci Maliye Bakanlığı yürütüyor olsa da Maliye Bakanlığı sadece aracı, adaylarsa Bakanlığı temsilen diğer kurumlarda görev yapan personeller haline gelmektedirler. Bu noktada çalışmak istediğiniz, kültürüne aşina olduğunuz, içinde bulunmak istediğiniz bir kurumu tercih ederek bu aracılıktan faydalanarak amacınız olan kuruma adım atma imkanına sahip olmaktasınız.
Uzman Yardımcılığı süreci ve Uzmanlığa Geçiş;

Adaylar mesleğe Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı Adayı olarak başlarlar ve ilk yılın sonunda asaletleri tasdik olunarak adaylıktan çıkarlar. 3 sene içerisinde ise tıpkı Merkez Uzmanları gibi YDS'den 70 puan ve üzerinde alma ve TEZ yazma yükümlülükleri ile karşı karşıyadırlar. Bu iki aşama ve 3 sene sonunda adaylar YETERLİK sınavına gireceklerdir. TEZ ve YDS aşamasını başarı ile tamamlayamayan meslek mensupları Yeterlik Sınavı'na giremezler ve kurumları içerisindeki memur kadrolarında görevlendirilirler.
YETERLİK SINAVI;

a) Birinci grup; 1) 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan mevzuat, 2) Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve uygulaması, b) İkinci grup; 1) İhale kanunları ve ilgili mevzuat, 2) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat, 3) Personel kanunları ve ilgili mevzuat, 4) 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu 5) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu. konularından gerçekleştirilecek ve geçemeyenler yine aynı şekilde memuriyetlerde görevlendirileceklerdir. Yetiştirilme süreci ve bu aşamaları başarı ile geçen meslek mensupları artık kurumların BÜTÇE hazırlanma, talep, ödenek vs. konularında aktif olarak görev almaya başlamaktadırlar. Tabi ki bu aktivite kurumların iç dinamikleri, meslek mensuplarına bakış açıları noktasında farklılaşabilir. Bu konuda Genel Bütçeli Kuruluşlar başta olmak üzere Üniversiteler ve Parafiskal Kurumlar bu saygınlığın sağlanabildiği yerler iken özellikle Mahalli Etkilerin fazlasıyla hissedildiği Belediyelerde daha düşük düzeylerde olabilmektedir. Mali Hizmetler Uzmanları ilgili birimleri olmayan yerlerde ise Strateji Birimleri dışında birimlerde görevlendirilemezler. 5018'in biçmiş olduğu misyon dışında bir görev ile meşgul edilemezler. Bu noktada iş tanımı net ve belirli bir meslektir. Uzmanlık alanı 5018 Sayılı K.M.Y.K Kanunu'dur.Bunun yanında Sosyal Güvenlik ve İhale Mevzuatları da meslek için ikincil öneme sahip alanlardır.
ÖZLÜK HAKLARI;

Mesleğin en karmaşık ve sorun teşkil eden kısmı burasıdır. Öncelikle şunun adını koymak lazımdır. MHUY bir TAŞRA Uzmanlığı'dır. Bu tanımlamayı yapmamızın sebebi DMK'da dahil olduğu alandır. Ankara'da çalışılabilse de özlük hakkı noktasında Taşra Uzmanları'nın tâbi oldukları 2200 Ek gösterge ve ortalama 3200 tl ücrete sahiptirler. Genel Bütçeli Kurumlarda çalışanların MERKEZ UZMANI Haklarına sahip olması SÖZ KONUSU DEĞİLDİR. Ancak Belediyelerde çalışan meslek mensupları; miktarı 300 tl ile 800 tl arasında değişen SOSYAL DENGE TAZMİNATI alabilmekte ve merkez uzmanlarına yakın bir aylık kazanç elde edebilmektedirler. Ancak emeklilik koşulları ve 2200 Ek gösterge halen geçerlidir.
KARİYER İMKANLARI;

Biraz içe kapanık bir konuda çalışmalarını sürdürdüklerinden aşırı bir yurt dışı imkanına sahip değildirler. Ancak kendilerini mevzuat alanında geliştirmeleri durumunda ülkenin değişmeyecek gündemlerinden biri olan özellikle BÜTÇE alanında ilgili kurumlarda Strateji Daire Başkanlık' larında yükselme imkanına sahip olabileceklerdir. Merkez Uzmanlığı sorumluluklarına tâbi olmanın diyeti sayabileceğimiz bir diğer imkan ise İÇ DENETÇİ olabilmek imkanına sahip olmalarıdır. Meslekte bulunarak şartları gerçekleştirenler, Kadro ihdası ve sınav koşullarını sağlayarak kurumlarında İÇ DENETÇİ olabilir kariyerlerini farklı bir noktaya taşıyabilirler
Gelir Uzmanı, gelir uzman yardımcısı olarak atama aldıktan sonra bu konumda 3 yıl çalıştıktan sonra kurumda yükselme sınavları sonucunda atama alınan bir meslektir. Gelir uzmanı olarak kişilerin atamasının olması ise ancak maliye bakanlığına Gelir Uzman Yardımcısı olarak girdikten sonra mümkün olacaktır.
Gelir Uzmanı Nasıl Olunur?
Gelir uzmanı olmak için KPSS alan sınavından alacağınız 70 ve üzeri puan türüyle kurum sınavına girmeye hak kazanacaksınız. Bunun sonrasında ise kişilerin P 35 puan türünden aldıkları tüm puanların sıralaması yapılacaktır. Bu sıralamaya uygun olan kişilerin ise Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yapılan gelir uzman yardımcılığı sınavına girmesi uygun görülecektir. Bakanlığın yaptığı sınavlardan ise alınacak olan puan içinde yine 70 barajı konulmuştur. Sonrasında ise kişilere yeterli puanı almaları dâhilinde ise uygun gördükleri kadar sayıyı mülakata çağıracaklar. Mülakat sonucu ataması olan kişilerin ise görevde 3 yılı geçirmiş olmaları dâhilinde uzmanlık sınavına girmeye hak kazanmaları sağlanacaktır.
Gelir Uzmanı Görevleri Nelerdir?
Vergilendirme esasına uygun olarak yapılacak olan tüm işlemleri gelir uzmanları gerçekleştirirler. Onların yaptıkları tüm işlemlerde ise kanun tüzük ve yönetmelik aynı zamanda yönerge ve diğer tüm mevzuata ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda yükümlüdürler. Vergi dairesi müdürlüklerinde görevlendirilirler. Muhasebe bölümünde çalışan uzmanın göreve vezne servisi ve kayıt servisidir. Kovuşturma bölümünde ise takibat ve icra ile satış servisi bulunmaktadır. Bu servislerde ise görev ve yetkiler uzman yardımcıları ile aynı olmaktadır.
Gelir Uzmanı Ne Kadar Maaş Alırlar?
2017 yılı itibariyle tüm memur maaşları gibi gelir uzmanı maaşları değişti. Bekâr ve çocuksuz olarak 1. kademe 9 dereceden olan bir memurun maaşı 3,338 TL olarak belirlenmiştir. Bu maaş uzman yardımcılarında ise 200 TL düşük olarak belirlenmiştir.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarında mezun adaylar için açtığı giriş sınavları sonuçlarına göre Çalışma Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.
Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS A grubu kadrolar için hazırlanan memur adaylarını bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.
Çalışma Uzman Yardımcılığına Giriş
Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, KPSS sonrası yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.
Giriş sınavına, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya Bakanlıkça yürütülen hizmetlerin gerektirdiği en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumları ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar katılabilmektedir.
Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
Uzman yardımcısı olarak atananlar için yardımcılık süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, bağlı oldukları daire başkanı veya üstü yöneticiler tarafından belirlenen uzmanların refakatinde ve onların gözetiminde çalışırlar.
Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.
Öte yandan, uzman yardımcılarının yetiştirilmesi için üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.
Tez hazırlama
Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil Bakanlıkta iki yıllık fiili hizmet süresinin bitiminde, Uzman Yardımcılarının tez konusu belirlenir.
Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına tezini teslim etmesi için bir yıl süre verilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcısına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
Uzman yardımcısı, hazırladığı tezini Tez Değerlendirme Ve Yeterlik Sınavı Kurulu önünde sözlü olarak savunur ve üyelerin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan uzman yardımcısının tezi başarısız sayılır. Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, değerlendirme raporunda yer verilen hususlara uygun olarak yeni bir tez hazırlaması veya aynı tezi düzelterek sunması için Kurul kararıyla bir defaya mahsus olmak şartıyla altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
Yeterlik sınavı
Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcıları, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere adaylıkta geçen süre dâhil Bakanlıkta en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayan uzman yardımcısı sözlü sınava alınmaz.
Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir
Uzmanlığa atanma
Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
-Yeterlik sınavında başarılı olması,
-Uzman yardımcılığına giriş tarihinden sonra alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde Bakanlığa ibraz edilmesi,
gerekir.
Başarısızlık halinde yapılacak işlem
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzman yardımcılarının görevleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Çalışma Genel Müdürlüğü emrinde görev yapan Çalışma Uzman Yardımcıları;
-Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yerine getirmek.
-Çalıştıkları birimin görevlerine ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuatı takip etmek, yorumlamak, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak.
-Birimin görev alanında yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak.
-Birimin görev alanı ile ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak.
-Birim amirlerince verilen benzeri nitelikteki görevleri yapmak.
görevlerini yürütürler.
Özlük hakları
Çalışma Uzmanı ve Çalışma Uzman Yardımcısı kadrosunda olanların maaşları ücret ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.
2016 yılı ikinci altı aylık döneminde göreve başlayacak bekar ve çocuksuz bir “Çalışma Uzman Yardımcısı” 9 uncu derecenin 1 inci kademesinde aylık net 3.961 TL maaş alabilecektir. Bu maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Öte yandan, Çalışma Uzmanı olarak 1 inci derece kadroda görev alacaklar için 3600 ek gösterge, 2000 makam tazminatı göstergesi ve 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme