TÜİK Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

TÜİK Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

TÜİK Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK), meslek personeli statüsünde Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanı olarak yetiştirmek üzere giriş sınavı ile uzman yardımcısı istihdam etmektedir.

TÜİK Uzmanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanları; yapılacak alan organizasyonun anketör ve diğer kontrolörle birlikte hazırlıklarını yapmak, hanelerden bilgilenme veya ret amacıyla gelen telefonlarda gerekli bilgilendirmeyi yapmak, merkez dışındaki görevlerde anketör ekibiyle birlikte alan çalışmasına gitmek, alanda toplanan verinin haftalık ve görev süresi sonunda toplamak ve birleştirmek, alan çalışmasında karşılaşılan bir problemde anketöre destek ve problemi çözmek amacıyla alan kontrolüne çıkmak, alan çalışması bittiğinde derlenen verinin analizini programlar çerçevesinde inceleyerek hataları düzeltmek, biten çalışma dönemini değerlendirerek kontrollerini yapmak gibi görevleri yürütürler.
Uzman Yardımcılığına atanma
Giriş Sınavı sonucunda başarılı olanlar duyurulan boş uzman yardımcılığı kadrolarına atanırlar. Belli bir öğrenim dalı veya puan türünde ilan edilen aday sayısı kadar adayın başarılı olamaması hâlinde, boş kalan kontenjanlar, başka bir öğrenim dalından veya puan türünden sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre atanması suretiyle doldurulabilir.
Atamasının yapılacağı kendilerine tebliğ edilen adayların, atama işlemlerinin yapılmasına ilişkin olarak belirtilen süre içinde müracaat etmeleri gerekir. Kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı hâlde müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
Uzman Yardımcılarının Eğitimi
Uzman yardımcılarının eğitimi; Temel, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj, Uygulamalı İstatistik Temel Eğitimi ve Yeterlik Sınavına Hazırlama Eğitiminden oluşur.
Giriş Sınavı sonucunda başarılı olup uzman yardımcısı olarak ataması yapılanlar adaylık dönemi içinde, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak ilk yıl temel,  hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulur.
Temel, hazırlayıcı eğitim ve stajda başarılı olan aday uzman yardımcıları ile uzman yardımcılığına atanmadan önce memurluğa asaleten atanmış olan uzman yardımcılarına, uygulamaya yönelik temel istatistik bilgilerini arttırmak ve alan uygulamalarını öğrenmelerini sağlamak için Başkanlık ve Bölgelerde uygulamalı istatistik temel eğitimi verilir.
Temel, hazırlayıcı eğitim ve stajı başarıyla tamamlayan, uygulamalı istatistik temel eğitimini alan uzman yardımcıları, yeterlik sınavına hazırlama eğitimine tabi tutulur. Yeterlik sınavına hazırlama eğitiminin amacı, uzman yardımcılarının Kurumun ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen alanlarda uzmanlaşmalarını ve yeterlik sınavına hazırlanmalarını sağlamaktır.
Uzman yardımcısının uzmanlaşacağı alan, kendi talebi de dikkate alınarak, görev yaptığı daire başkanlığı/bölge müdürlüğünün uygun görüşü üzerine Yürütme Komisyonu tarafından belirlenir.
 Uzmanlık Tezi
Uzmanlık tez konusu, Kurumun faaliyet alanları ve ihtiyaçları doğrultusunda tespit edilen tez konularından, uzman yardımcılığı kadrosunda fiilen en az iki yıl çalışmış olmak kaydıyla, uzman yardımcısının Kılavuza uygun tez önerisi de dikkate alınarak, uzman yardımcısının başvurusundan itibaren iki ay içinde belirlenir. Uzman yardımcısı tarafından hazırlanan tez çalıştığı birime teslim edilir.
Tez, uzman yardımcısı tarafından dinleyicilere açık bir ortamda, Tez Jürisi önünde sözlü olarak savunulur. Sözlü savunma sonucunda, tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilebileceği gibi, değişiklik yapması için uzman yardımcısına bir defaya mahsus olmak üzere en çok altı ay süre tanınabilir.
Değişiklik yapması veya yeni bir tez hazırlaması için verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyen uzman yardımcıları durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yeterlik Sınavı
Tezi kabul edilen uzman yardımcıları, Yeterlik Sınavına girme hakkı kazanır. Yeterlik Sınavı, eğitim dokümanlarına dayalı olarak yapılır. Yürütme Komisyonu, uzman yardımcılarının uzmanlık alan eğitimlerini, tez konularını, çalıştıkları birimleri dikkate alarak, sınavda sorulacak soruların düzeyini, sayısını ve sınav süresini belirler. Yeterlik Sınavına en fazla üç defa girilebilir.
Yeterlik Sınavında iki defa başarısız olan uzman yardımcıları, eğitim durumuna uygun memur kadrolarına atanırlar.
Uzmanlığa atanma
Uzmanlığa atanabilmek için ücretsiz izin ve askerlik hizmeti süresi hariç;
-En az üç yıl fiilen çalışmış olmak,
-Tezi kabul edilmiş olmak,
-Yeterlik Sınavında başarılı olmak,
-Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinde YDS’den en az (C) düzeyinde veya buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği bulunan ve geçerlilik süresi dolmamış başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,
şartları aranır. Süresi içerisinde yabancı dil belgesini ibraz edemeyen uzman yardımcıları durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzmanlığa Yeniden Atama
Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevlerinden ayrılıp da yeniden atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Kurumun ihtiyacı bulunması şartıyla Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığına atanabilir.
Yurt Dışında Eğitim
Uzman ve uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Başkanlık tarafından tespit edilecek programlar çerçevesinde, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak ve akademik çalışma yapmak üzere yurt dışında görevlendirilebilir.