Tse Denetçi Yardımcısı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Tse Denetçi Yardımcısı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Tse Denetçi Yardımcısı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı emrinde Denetçi olarak görev yapmak üzere yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı (yazılı ve/veya sözlü) ile Denetçi Yardımcısı istihdam etmektedir.

TSE Denetçiliği
Kendilerine verilmiş yetkileri TSE Başkanı adına kullanan Denetçiler, TSE’nin merkez ve taşra teşkilatıyla ortağı olduğu şirketlerin ve Enstitünün denetimi altındaki kuruluşların çalışma, hesap ve işlemleri ile personelini denetlemek, inceleme ve soruşturmak; TSE’nin tabi olduğu mevzuattaki hükümlerin uygulanmasını, usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plâna çıkaran bir anlayışla denetlemek; eğitim, komisyon, kurs, seminer ve toplantılara görevli veya gözlemci olarak katılmak; görevlendirildikleri konularda kurs, seminer ve eğitim vermek; diğer kamu kurum ve kuruluşlarında denetim ile ilgili konularda Başkanın izni ile uzmanlık veya bilirkişilik yapmak gibi görevler yürütürler.
Türk Standardları Enstitüsü Rehberlik ve Denetim Kurulu emrinde görev yapan başdenetçi, denetçi ve denetçi yardımcılarının görev merkezleri Ankara’dadır.
Denetçi Yardımcılığına Giriş
KPSS’den, TSE tarafından belirlenen puan türünden asgari puanı almış olanların, TSE tarafından yapılacak (yazılı ve/veya sözlü) giriş sınavını kazanmaları şartıyla denetçi yardımcısı olarak mesleğe girilir.
Denetçi yardımcılığına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakülteleri ile mühendislik fakültelerinin bilgisayar, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, endüstri, gıda, kimya, makine, tekstil bölümleri ile kurumun görev alanına giren ve sınav ilanında belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlar alınabilir.
Yetiştirilmeleri
Denetçi yardımcıları, en az üç yıllık yardımcılık döneminde her bir dönem için yapılacak çalışma programına göre yetiştirilir.
-Birinci dönem çalışması olarak, Enstitünün görevleri ve organizasyon yapısının tanıtımı yapılır. Ayrıca, denetim, inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın, Enstitü işlem ve faaliyetlerinin öğretilmesi amacıyla üç ay süreli teorik eğitim verilir. Bu eğitim sürecinde, eğiticiler tarafından sınav yapılır.
-İkinci dönem çalışması olarak, denetçilerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle denetçi yardımcılarının denetim, inceleme ve soruşturma usul ve esaslarını öğrenmeleri sağlanır. Denetçi yardımcılarına, refakatinde bulundukları denetçiler tarafından notlar verilir.
-Üçüncü dönem çalışması olarak, verilecek diğer görevlerin yapılması yanında, Kurulca belirlenen ve Enstitünün görev alanına giren ana hizmet konularında denetçi yardımcılarınca bir yıl süre içinde tez hazırlanır. Tezler sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek not verilir.
Birinci, ikinci ve üçüncü dönem çalışma notları ile Kurul Başkanı tarafından denetçi yardımcısı hakkında verilecek notun ortalaması, denetçi yardımcısının yetişme notu sayılır. Yetişme notunun 70 puandan az olmaması gerekir.
Yetki verilmesi
Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile tamamlayanlardan, iki senelik hizmet süresi sonunda uygun görülenler, denetçilerin görev yetki ve sorumluluklarına sahip olarak görev yaparlar.
Yeterlik sınavı
Denetçi yardımcıları, en az üç yıl fiilen çalıştıktan sonra açılacak yeterlik sınavına (sözlü) girerler. Denetçi yardımcılığında geçirilen süre, askerlik hizmetinde veya ücretsiz izinde geçirilen süreler hariç beş yılı aşamaz.
Yeterlik sınavı notu; yetişme notu ve sözlü sınav notunun ortalamasından oluşur. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için bu notun en az 70 olması şarttır.
Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilir. Bu süre sonunda da yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler Kurul dışında Enstitü içerisinde öğrenim durumuna ve hizmet süresine uygun kadrolara atanırlar.
Yeterlik sınavlarında başarılı olanlar, başarı sırasına göre denetçi kadrolarına atanırlar.
Başdenetçiliğe atanma
Denetçi yardımcılığı dâhil denetçilik mesleğinde en az on yıl çalışan denetçilerden, görev ve sorumluluk bilinci, mesleki bilgileri, çalışma ve gayretleri Kurulca yeterli bulunanlar, başdenetçiliğe atanabilirler.
Ayrılanların yeniden atanması
Enstitü içinde veya dışında başka bir göreve atanan ya da istifa ederek ayrılan başdenetçi ve denetçiler, Yönetim Kurulu tarafından yeniden başdenetçi veya denetçiliğe atanabilirler.
Askerlik nedeniyle görevlerinden ayrılan denetçi ve denetçi yardımcıları, terhislerinden sonra görevlerine dönerler.
Denetçi yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.
Hizmet içi eğitimleri
Denetçiler, görevleri ile ilgili konularda yetişmelerinin sağlanması ve bilgilerinin artırılması amacıyla hizmet içi eğitime tabi tutulurlar. Denetçilerin ayrıca, uluslararası toplantılara katılma, standardizasyona ilişkin yabancı yayınları izleme imkânına kavuşabilmeleri için yabancı dil bilgilerini geliştirmeleri teşvik edilir. Bu amaçla denetçilerin dil kurslarından yararlanmaları halinde, eğitim masrafları genel hükümlere göre Kurul tarafından karşılanır.