Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Toprak Mahsulleri Ofisi Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO), Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

TMO  Müfettişliği
TMO’nun merkez ve taşra birimlerinin, müessese ve bağlı ortaklığının, İşletmelerinin her türlü işlerini, işlemlerini ve hesaplarını teftiş ve tetkik etmek, gerekenler hakkında soruşturma yapmak; teftiş edilen birim hizmetlerine, etkinlik, verimlilik, uygulanan yöntemler açısından bakarak, aksama ve olumsuzluklara neden olan her türlü Ofis mevzuatının yeniden düzenlenmesi, işlerin hızlı, verimli ve karlı bir biçimde yürütülmesi için inceleme ve gözlemlere dayanan gerekçeli önerilerde bulunmak gibi görevleri de yerine getiren TMO Müfettişleri, görevlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde TMO Genel Müdürü adına yürütürler.
Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’da olup, bu merkez müfettişlerin de görev merkezidir.
Müfettişliğe Giriş
TMO Müfettişliğine Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavlarını kazanmak şarttır.
ÖSYM’ce yapılacak eleme sınavını kazanan adaylar, yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılacak mesleğe giriş sınavına katılırlar.
Türkiye’deki Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler, Ziraat Mühendisliği Fakülteleri ile en az 4 akademik yıl eğitimle lisans diploması veren ve yukarıda belirtilen fakültelere eşitliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki benzeri eğitim kurumlarından birisini bitirmiş olanların Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına katılması mümkün olabilmektedir.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde bir programa göre yetiştirilirler..
-Birinci dönem çalışmaları: Teftiş Kurulu Başkanlığınca kurul yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer’i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.
-İkinci dönem çalışmaları Bu dönem çalışmaları, birimlerin teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. Müfettiş Yardımcıları belirtilen süre içinde refakatinde bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar.
-Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, Teftiş Kurulu Başkanlığınca re’sen teftiş, tetkik ve tahkik yetkisi verilebilir.
Yeterlik sınavından önce Kuruldan çıkarılma
Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, Yeterlik Sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir memuriyete nakledilirler.
Yeterlik sınavı
Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Müfettiş Yardımcılarının üç yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı; Yürürlükteki Mevzuat ve Uygulama, Muhasebe, Teftiş, İnceleme ve Soruşturma Yöntemlerinden sorular seçilmek suretiyle yapılır.
Yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılan yeterlik sınavında başarı gösterenler Müfettiş karolarına atanırlar.
Yeterlilik sınavını kazanamayanlar ve sınava giremeyenler
Yeterlik Sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler.
Müfettiş Yardımcılarının görevleri
Müfettiş yardımcıları;
-Teftiş, soruşturma, inceleme hizmetlerini iyi bir şekilde yapacak hale gelebilmek için dosya, raporlar ve diğer belgeler üzerinde incelemeler yapmak,
-Birimlerin kuruluş amaç ve çalışmalarını bir program çerçevesinde inceleyerek bilgi edinmek,
-Beraberinde çalıştığı Müfettiş tarafından teftiş, inceleme ve soruşturmalar sırasında mesleğin gereklerine ilişkin verilen görevleri yapmak,
-Teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verildiğinde bu işleri yapmak
ile görevli ve sorumludurlar.
Müfettişlik güvencesi
Müfettişler, kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri ile bu mevzuata aykırı davranışları tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar. Bu hallerin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle kanıtlanması esastır.  
Teftiş Kurulundan ayrılma ve geri dönme
Teftiş Kurulundan ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabul edilebilirler.
Müfettişler, Müfettişlik hakları saklı kalmak üzere kendi rızaları ile idari kademelerde geçici olarak görevlendirilebilirler.