Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TMSF Fon Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, TMSF Uzmanı (Fon Uzmanı) olarak yetiştirilmek üzere çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile TMSF Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

TMSF (Fon) Uzmanlığı
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonun Başkanlığında görev yapan meslek personeli arasında yer alan “Fon Uzman” ve “Fon Uzman Yardımcısı” unvanlı personel, Fon tarafından yürütülen görevlerden uzmanlık gerektiren konuları yerine getirirler.
Fon Uzmanı ve Fon Uzman Yardımcıları, esas itibariyle Fon merkezinin bulunduğu İstanbul’da görev yaparlar.
Fon uzman yardımcılığına giriş
Fon uzman yardımcılığına ilk defa atanabilmek için, Fon tarafından uygun görülecek tarihlerde açılacak Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavını kazanmak şarttır. Fon Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına, ÖSYM tarafından yapılan KPSS ye girmiş ve Fon tarafından her sınav döneminde belirlenecek puan türünde asgari puanı almış olanlar katılır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar, başarı sırasına göre duyurulan Fon Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Tez hazırlama
Fon uzman yardımcıları adaylıkta geçen süre dahil 2 yılı tamamladıktan sonra disiplin cezası almamak kaydıyla, Fonun görev alanı ile ilgili konularda bir tez hazırlar. 2 yıllık sürenin hesabında ücretsiz izinler ve askerlikte geçen süreler dikkate alınmaz.
Tez, tez konusunun ilgiliye tebliğ tarihini takip eden 1 yıl içinde hazırlanır.
Tezde biri Türkçe olmak üzere adayın kendi belirleyeceği İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin birinde hazırlanacak özet bölümün de tez ekinde bulunması şarttır.
Uzman yardımcıları tarafından hazırlanan ve tez jürisince incelenen tezler komisyon önünde sözlü olarak savunulur ve üyelerin soruları cevaplandırılır. Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Yeterlik sınavına girebilme şartları
Fon uzman yardımcısı olarak çalışanların yeterlik sınavına girebilmeleri için;
-Bu kadrolarda geçen hizmet sürelerinin (ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç) 3 yıl olması,
-Son üç yılda disiplin cezası almamış olması,
-Tezin jüri tarafından kabul edilmiş olması,
-Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanı almış olması şarttır.
Yeterlik sınavı
Yeterlik sınavı, tezin başarılı bulunmasının tebliği tarihinden itibaren en kısa sürede Fon tarafından yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.
Uzman kadrosuna atama
Yeterlik sınavında başarılı olanların ataması başarı sırasına göre yapılır.
Yeterlik sınavında başarılı olan Fon uzman yardımcıları, durumlarına uygun Fon uzmanı kadrolarına atanırlar.
Başarısızlık hali
Yeterlik sınavında başarısız olan Fon uzman yardımcısına 2 ay içerisinde açılacak yeterlik sınava girmek üzere ikinci bir hak daha verilir. Yapılacak ikinci sınavda da başarısız olan uzman yardımcıları hiçbir şekilde Fon uzmanı kadrolarına atanamazlar.
Mazereti olmaksızın tez hazırlamayan veya tezi ikinci defa yetersiz görülen veya sınava girmeyen veya sınavda iki defa başarısız olanlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.
Hizmet içi eğitim
Fon Uzmanı ve yardımcıları, görevleri ile ilgili olarak pratik ve teorik bilgilerinin artırılması, göreve ilişkin beceriler kazandırılması, davranışlarının geliştirilmesi, hizmet içinde yetiştirilmesi ve üst görevlere hazırlanması ile hizmette verimlilik, etkinlik ve toplam kalitenin sağlanması amacıyla, Fon tarafından hizmet içi eğitime tabi tutulurlar.
Yurt dışı eğitim
Fon Uzmanı ve yardımcılarına, mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla yurt dışı eğitim ve staj imkanı sağlanır. Yurt dışı eğitim, Fonun görev ve fonksiyonlarının gerektirdiği önceliklere ve ihtiyaçlara göre belirlenir.
Çalışma sürelerine bakılmaksızın eğitim, inceleme ve araştırma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilir.
Diğer ülkelerin yetiştirme-eğitim merkezlerinde, enstitülerinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen üniversitelerinde veya hizmetle ilgili kurumlarında da yetiştirilebilir.
Yurt dışına göndermelerde, yurt dışından sağlanan burslara ve Fon adına yapılacak lisans üstü eğitim programlarına öncelik verilir.