Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasil Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasil Olunur

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasil Olunur:
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA),  hizmet birimlerinde görev yapmak üzere "TİKA Uzmanı” olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile “TİKA Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.

TİKA Uzmanlığı
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Uzmanları, Kurumun görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak; Kurumun görev alanına giren konularda her türlü araştırma ve incelemede bulunmak; Kurum ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlamak; uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak toplantı ve çalışmalara katılmak; Kurumun yurtiçi ve yurtdışı program, proje ve faaliyetleri ile ilgili yazışmaları yapmak, mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek ve proje, program ve faaliyetlerin bitiminde bunları raporlamak gibi görevleri yürütmek üzere istihdam edilirler.
Uzman Yardımcılarının eğitim dalları
Uzman Yardımcılığına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya Kurumun ihtiyacına göre tespit edilecek en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim  kurumlarının birinden mezun olanlar alınmaktadır.
Uzman yardımcılığına atanma
Uzman yardımcılığına, yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü olarak yapılan yarışma sınavı sonucuna göre girilmektedir.
Yarışma Sınavını asıl olarak kazananlar, istenecek belgeleri belirtilecek süre içerisinde Kuruma iletmeleri halinde, Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, bu süre içerisinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, çalışma ve yetiştirme planı çerçevesinde yetiştirilmeleri sağlanır.
Tez hazırlama
Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil iki yılı tamamladıklarında, Başkanlığa tez konusunu belirlemek üzere bir ay içinde müracaat ederler. Tez konuları, uzman yardımcısının müracaatını takip eden bir ay içinde kesinleşir.
Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladıkları tezi teslim ederler.
Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi için Kurum tarafından gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.
Uzman yardımcısı, Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.
Tezi kabul edilmeyen uzman yardımcılarına, yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
Yeterlik sınavı
Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, uzman yardımcılığında fiilen en az üç yıl görev yapan ve uzmanlık tezi başarılı kabul edilenler yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yazılı veya sözlü olarak yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandıkları hâlde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atama
Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içerisinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa atanır.
Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yurt dışında eğitim
Uzman ve uzman yardımcıları Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurt dışına gönderilebilir.
Uzmanlığa yeniden atanma
Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Başkanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Kurum ihtiyacının bulunması şartıyla uzmanlığa atanabilirler.