Tigem Müfettişliği Ne İş Yapar, Nedir, Nasil Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Tigem Müfettişliği Ne İş Yapar, Nedir, Nasil Olunur

Tigem Müfettişliği Ne İş Yapar, Nedir, Nasil Olunur:
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

TİGEM Müfettişliği
Kuruma ilişkin mevzuat hükümlerinin uygulanması ile usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetlemek; ilgili mevzuat çerçevesinde, Kurumun merkez ve taşra teşkilatında her türlü inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak, personelin idari, mali ve hukuki işlemleri hakkında kanun, tüzük, yönetmelik, çalışma plan ve programı çerçevesinde inceleme yapmak ve rapor düzenlemek gibi görevleri de yerine getiren TİGEM Müfettişleri, görevlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde TİGEM Genel Müdürü adına yürütürler.
Teftiş Kurulu Başkanlığının görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının da görev merkezidir.
Müfettişliğe giriş
Müfettişliğe, yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şartıyla müfettiş yardımcısı olarak girilir.
Müfettiş yardımcılığına giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınav, test usulü ve/veya kompozisyon şeklinde Kurum tarafından yapılır. Gerektiğinde yazılı sınav ÖSYM’ye veya yüksek öğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir.
Müfettiş yardımcılığı sınavına; en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, kamu yönetimi, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ziraat ve veterinerlik fakülteleri ile işletme mühendisliği, endüstri mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olan ve sınav ilanında belirtilen KPSS puan türünden asgari puanı almış olanlar katılabilir.
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesi
Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde bir program dahilinde yetiştirilirler. Söz konusu programların süresi birer yıl olarak uygulanır. Bu dönemde zaruri haller hariç müfettiş yardımcıları aynı müfettişin refakatinde bir yıldan fazla kalamaz.
Birinci dönem program çalışmaları: Aday memurların adaylık eğitimlerine başlanması yanında teftiş, inceleme, soruşturma ile ilgili mevzuatın, Kurumun çalışmaları ve işletmelerde yürütülen projelerin müfettiş yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim programları uygulanır.
İkinci dönem program çalışmaları: Kurum teşkilatı ile Kurumun gözetim ve denetimine tabi kiralanan ve iştirak halindeki işletmelerde yapılan teftiş, inceleme ve soruşturmalarda müfettiş refakatinde görevlendirilmeleri suretiyle; mevzuat ve uygulamayı, inceleme, teftiş ve soruşturma yöntemlerini öğrenmeleri sağlanır.
Üçüncü dönem program çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını tamamlayan müfettiş yardımcıları görevlerini yapmalarının yanı sıra, Kurumun görev alanına giren ana hizmet konularında bir tez hazırlayarak yeterlik sınavından iki ay önce Teftiş Kurulu Başkanlığına verirler.
Yeterlik sınavı
Müfettiş yardımcıları, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıl fiilen çalışmak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenen konuda tez hazırlamak kaydıyla, müfettişlik için açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Bu sınavda başarı gösterenler ve kurumca belirlenecek dillerden son iki yıl içerisinde KPDS’den asgari (C) seviyesinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edenler müfettişliğe atanırlar.
Yeterlik sınavını kazanamayanlar 
Yeterlik sınavını kazanamayanlara bir yıl içerisinde yeniden sınav yapılır. Bu sınavda da başarılı olamayanlar, mazeretsiz olarak sınavlara girmeyenler, yetişme notu 70’ten aşağı olanlar ile yabancı dil şartını süresi içinde yerine getiremeyenler, Kurumda 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde durumlarına uygun görevlere atanırlar.
Müfettişliğe atanma
Yeterlik sınavında başarılı olan ve yabancı dil şartını yerine getiren ve yetişme notu 70’ten aşağı olmayan müfettiş yardımcıları müfettişliğe atanır.
Müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
Müfettiş yardımcıları bağımsız olarak teftiş, inceleme ve soruşturma yapamazlar. Ancak bu görevleri yanlarında çalıştıkları müfettişlerin sorumluluğunda yerine getirebilirler.
İki yıl müfettiş yardımcılığında çalışmış olanlar bu sürenin sonunda, yanlarında çalıştıkları müfettişlerin değerlendirme raporları dikkate alınmak suretiyle Başkanın onayıyla müfettişlik yetkilerini bağımsız olarak kullanabilirler.
Müfettiş yardımcıları görev ve yetkilerini, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tam ve eksiksiz olarak yerine getirmekten sorumludurlar.
Yeniden atanma
Kurumda müfettiş yardımcısı veya müfettiş sıfatını kazandıktan sonra, istifa suretiyle veya başka bir göreve naklen atanarak ayrılanlar; boş kadro bulunması, meslekten ayrı kaldıkları süre içindeki sicillerinin olumlu olması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması durumunda yeniden müfettişliğe/müfettiş yardımcılığına atanabilirler.
Müfettişlik güvencesi
Müfettişler, kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe veya sıhhi yeterliklerini kaybetmedikçe görevlerinden alınamazlar. Bu durumda olanlar Kurumda durumlarına uygun kadro veya pozisyonlardan birine atanırlar. Sıhhi veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgeler ile tespiti esastır.
Müfettişlerin çalışma anlayışı ve amacı
Müfettişler, Genel Müdürlük ile Genel Müdürlüğün denetimi ve gözetimine tabi merkez birimlerinde ve işletmelerde teftiş ve denetimin etkin bir şekilde yürütülmesini engelleyen hususları ve mükerrerlikleri tespit etmek, bu yerlerin mevcut ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, amaçlarına verimli olarak ulaşıp ulaşmadığını, amacın gerçekleştirilmesine yönelik ilke, politika ve yöntemler ile yapılan işlem ve eylemlerin yerindelik ve etkinliğini araştırmak, incelemek ve denetlemek, planlanan hedeflerden ve mevzuattan sapmaları ve bunların nedenlerini saptayıp tahlil etmek, aksaklıkların giderilmesi ve hizmetlerin kaliteli, verimli ve rasyonel bir düzeye ulaşması için alınması gerekli görülen önlemleri belirlemek ve ilgili mercilere önerilerde bulunmak amacını göz önünde tutarlar.
Yurt dışına gönderilmeleri
Müfettişler, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yurtdışına gönderilebilirler.