TEİAŞ Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

TEİAŞ Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

TEİAŞ Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında, TEİAŞ Müfettişi olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile mesleğe alınan, Müfettiş Yardımcıları istihdam edilmektedir.
TEİAŞ Müfettişliği
TEİAŞ Müfettişler Genel Müdür adına, Teftiş Kurulu Yönetmeliği çerçevesinde TEİAŞ'a bağlı her türlü merkez ve taşra kuruluşlarının işlem ve hesapları ile işletme faaliyetlerini ilgili mevzuat ve iş icaplarına uygunluk yönünden inceleme, araştırma, soruşturma ve teftişini yapar; TEİAŞ personeli hakkında inceleme, araştırma ve soruşturma yapar; teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları ve görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu hemen Teftiş Kurulu Başkanına bildirir; gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplarlar ve ilgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yerine getirirler.

Görev yerleri
TEİAŞ Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara'dadır. Bu merkez, Müfettişlerin de görev merkezidir. Devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla Müfettiş bulundurulmasını gerektiren büyük illerde görev merkezleri tesis edilebilir veya aynı şekilde kaldırabilir.

Müfettiş Yardımcılığına Giriş
TEİAŞ İadri ve Teknik Müfettiş yetiştirmek amacıyla Müfettiş Yardımcısı almaktadır. Buna göre;
-TEİAŞ İdari Müfettiş Yardımcılığına girebilmek için; eğitim süresi en az 4 yıl olan Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,
-TEİAŞ Teknik Müfettiş Yardımcılığına girebilmek için; alınacak meslek grubu ile ilgili mühendislik eğitimi veren eğitim süresi en az 4 yıl olan fakülteler ile bunlara denkliği yetkili makamca kabul edilen yerli veya yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak
gerekmektedir.
TEİAŞ Teftiş Kuruluna Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, KPSS sınavına girip istenecek düzeyde puan almış olmak ve TEİAŞ tarafından yapılacak giriş sınavını kazanmak gerekir.  Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır.
Giriş sınavında başarılı olanlar, duyurulan boş kadro sayısı itibariyle başarı sırasına göre Müfettiş Yardımcısı olarak atanırlar.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş Yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki programa göre yetiştirilirler.
a) Birinci dönem çalışmaları:
Bu dönem çalışmaları; Teftiş Kurulu Başkanlığınca Kurul yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, gerektiğinde yabancı dil bilgisinin geliştirilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.
b) İkinci Dönem Çalışmaları:
 Bu dönem çalışmaları, Müfettiş refakatinde yapılan teftiş, denetim inceleme, araştırma ve soruşturmaları kapsar. Müfettişler programlarını, mevzuat ve tatbikatının yeter derecede öğrenilmesini sağlayacak şekilde düzenleyip uygularlar. Bu dönem çalışmaları sırasında Müfettiş Yardımcıları, tek başına inceleme, teftiş ve soruşturma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.
c) Üçüncü Dönem Çalışmaları:
Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak, Teftiş Kurulu Başkanlığınca resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. Yeterlik Sınavından Önce Kurul'dan Çıkarılma
Müfettiş Yardımcılığı döneminde TEİAŞ Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.
Yeterlik Sınavı
Müfettiş Yardımcılarının 3 yıllık dönemde kazandıkları mesleki bilgi ve tecrübe derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik sınavı, İdari ve Teknik Müfettiş Yardımcıları için ayrı ayrı olmak üzere yürürlükteki mevzuat ve uygulama, mesleki konular, teftiş, inceleme ve soruşturma yöntemlerinden sorular seçilmek suretiyle yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölüm halinde yapılır.
Yeterlik notu, yetişme döneminde alınan yetişme notları ile yazılı sınav ve sözlü sınav notu ortalamasından oluşur.
Yeterlik Sınavını Kazanamayanlar ve Sınava Girmeyenler
Yeterlik sınavını kazanamayanlar ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Teftiş Kurulu dışında durumlarına ve derecelerine uygun görülecek bir göreve nakledilirler.
Başmüfettişliğe Yükselme
TEİAŞ Genel Müdürlüğü Başmüfettişliğine yükselmede esas; mesleki yetenek, kıdem, gayret ve başarı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı nezdinde bırakılacak genel izlenim ve kanaatin olumlu olmasıdır. Başmüfettişliğe aday olabilmek için, Müfettişin 1 inci derece kadroyla tayin edebilecek şartlara sahip olması gerekir.
Ayrılan Müfettişlerin Yeniden Atanması
TEİAŞ Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri, Yönetim Kurulunun onayına bağlıdır.
Müfettişlik Güvencesi
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden TEİAŞ Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer görevlere atanamazlar. Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.   
Yurt Dışına Gönderilme
Bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için Müfettişler, bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.