Tcdd Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İs Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Tcdd Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İs Yapar, Nasıl Olunur

Tcdd Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İs Yapar, Nasıl Olunur:
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.
Görev yerleri ve bağlı oldukları yer
Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir. Devamlı teftiş ve denetimi sağlamak amacıyla, Müfettiş bulundurulmasını gerektiren bölgelerde görev merkezleri tesis edebilir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı, doğrudan Genel müdüre bağlıdır. Müfettişler teftiş, inceleme ve soruşturmaları Genel Müdür adına yaparlar. Müfettişlere, Genel Müdür ile Başkan dışında hiçbir yerden emir verilemez.
Müfettiş Yardımcılığına GirişESK müfettiş yardımcılığına, yazılı ve sözlü olarak yapılan giriş sınavı sonucuna göre girilir.
TCDD Teftiş Kuruluna Müfettiş Yardımcısı olarak girilir. Bunun için “yazılı ve sözlü” olarak yapılacak yarışma sınavlarında başarı gösterilmesi gerekir.
Giriş sınavına; Türkiye’de en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olanlardan, KPSS puanı itibariyle sınav duyurusunda belirtilen düzeyde olanlar girebilir.
Giriş sınavında başarılı olanlar, başarı sıralamasına göre duyurulan Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanır.
Müfettiş Yardımcılarının Yetiştirilmeleri
Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde, bir programa göre yetiştirilirler. Hastalık ve diğer zorunlu sebeplerle 3 yıl süreli staj yapmamış olanların staj süreleri, görevlerinden ayrı kaldıkları sürece uzatılır.
Birinci dönem çalışmaları: Bu dönemde, Teftiş Kurulu Başkanlığının yetki alanına giren teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın Müfettiş Yardımcılarına öğretilmesi amacıyla hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Birinci dönem çalışmaları 6 ay sürelidir.
İkinci dönem çalışmaları: Bu dönemde, Genel Müdürlük merkez ve taşra birimlerinin teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir. İkinci dönem çalışmaları en fazla 1 yıl sürelidir.
Üçüncü dönem çalışmaları: Bu dönemde, birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına yanında çalıştıkları Müfettişlerin mütalaaları da alınarak 18 ayın sonunda Teftiş Kurulu Başkanlığınca resen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.
Teftiş Kurulundan Çıkarılma
Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.

Yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Genel Müdürlük içinde durumlarına uygun diğer görevlere nakledilirler.
Yeterlik Sınavı
Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık bir yetişme döneminden sonra yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı notu, yazılı ve sözlü notu ile yetişme notundan meydana gelir. Yetişme notu; kurs ve seminer notu, teftiş notu, soruşturma notu ve özel not ortalaması alınarak belirlenir.
Görevleri
Müfettişler, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra birimlerinin çalışmaları, işlemleri, hesapları ve personeli hakkında her türlü teftiş, inceleme ve soruşturma yapmak; teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları, görev emri dışında kalan yolsuzluklar için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma usulüne uygun olarak, gecikmeden olaya el koymak ve durumu Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek; mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak, görülecek yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve işlerin istenen seviyede yürümesini sağlamak için alınması gereken tedbirleri ve düşüncelerini raporla Teftiş Kurulu Başkanlığına bildirmek gibi görevleri yerine getirirler.

Yurt Dışında Staj
Teftiş Kurulu Başkanlığınca, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde okuduğunu ve dinlediğini anlayabilecek, isteğini anlatabilecek derecede yeterli olduğu tesbit edilen Müfettişler, Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda inceleme ve araştırma yapmak için yurt dışına gönderilebilir.