Spor Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Spor Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Spor Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, merkez teşkilatında görev yapmak üzere ”Spor Hizmetleri Uzmanı” olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile “Spor Hizmetleri Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir. 

Spor Hizmetleri Uzman Yardımcılarının eğitim dalları 
Uzman Yardımcılığına, Genel Müdürlüğün kadro ve ihtiyaç durumuna göre, sınav duyurusunda belirtilecek; 
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ve benzeri fakültelerden,  
-Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan, 
-Fakültelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren istatistik, sosyoloji, psikoloji, iletişim, halkla ilişkiler ve benzeri bölümlerden  
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir. 
Mesleğe alınmaları
Uzman yardımcıları, mesleğe Yarışma Sınavı ile alınmaktadır.
Yarışma Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Kurum tarafından uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılmaktadır.
KPSS’den, Yarışma Sınavı duyurusunda belirtilecek puan türlerine göre asgari puanı almış olanların başvurabileceği Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.
Uzman yardımcılığına atanma
Yarışma Sınavını asıl olarak kazananlar, istenecek belgeleri belirtilecek süre içerisinde Kuruma iletmeleri halinde, Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Yarışma Sınavında başarılı olarak asıl listede yer alıp göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, sınav sonuçlarının ilanından itibaren altı ayı geçmemek kaydıyla müteakip sınav tarihine kadar ve Yarışma Sınavı yedek listesindeki başarı sırası dikkate alınarak atama yapılabilir.
Uzman Yardımcılığı
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, bu süre eğitim ve staja tabi tutulurlar.
Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, hazırlanan çalışma ve yetiştirme planı çerçevesinde yetiştirilmeleri sağlanır.
Tez hazırlama
Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini tamamlamalarını izleyen bir ay içinde, tez seçimi için başvuruda bulunurlar.
Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladıkları tezi teslim ederler.
Uzman yardımcısı, Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.
Tezi yetersiz bulunan uzman yardımcılarına, yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
Yeterlik sınavı
Uzman yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için;
-Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, Genel Müdürlüğün uzman yardımcısı kadrosunda en az üç yıl çalışmış olması,
-Uzmanlık tezinin yeterli kabul edilmesi,
şartları aranır.
Yeterlik sınavı, klasik ve/veya test usulüne göre yapılır.
Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınav tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde olmak kaydıyla, Yeterlik Sınavı Komisyonu tarafından ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atanma
Uzman olarak atanabilmek için;
-Yeterlik sınavında başarılı olmaları,
-Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan geçerlik süresi dolmamış başka bir belgeyi, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmeleri,
gerekmektedir.
Başka kadrolara atanma
Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya tezleri ikinci defa kabul edilmeyen, ikinci defa yapılan yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yabancı dil eğitimleri
Uzman ve uzman yardımcıları, Kurum tarafından uygun görülen kurum dışı ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilmektedirler.
Uzmanlar, Kurum tarafından tespit edilen programlar çerçevesinde staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurtdışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartı ile lisansüstü çalışma yapmak üzere yurtdışına gönderilebilmektedir.
Görev ve yetkileri
Spor Hizmetleri Uzman ve Uzman Yardımcıları; Kurumun görev ve amaçları kapsamında, araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek, mevzuatla verilen diğer işleri yapmak gibi görevleri yerine getirirler.