Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Spor Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Spor Genel Müdürlüğü Müfettişliği
Spor Genel Müdürlüğünün ilgili mevzuatı hükümlerine göre merkez ve taşra teşkilatının, bağlı kuruluşların, Federasyonlar Fonunun, Futbolda Müşterek Bahisler (Spor-Toto, Spor-Loto) Teşkilatının, Federasyonların, mevzuata göre tescilleri yapılmış bulunan spor kulüplerinin ve kuruluşlarının her türlü işlemlerini ve hesaplarını denetlemek, teftiş edilen personelin verimli çalışmasını teşvik etmek, inceleme, araştırma, soruşturma ve teftiş yapmak gibi görevleri de yerine getiren Spor Genel Müdürlüğü Müfettişleri, görevlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde Spor Genel Müdürü adına yürütürler.
Görev yerleri
Müfettişlerin görev merkezi Ankara'dır. Ancak, devamlı denetim ve teftiş sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde görev merkezi ihdas edilebilir veya aynı yolla kaldırılabilir.
Müfettişliğe giriş
Genel Müdürlük müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcısı olabilmek için, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS),  Genel Müdürlükçe sınav ilanında belirtilen puan türünden belirlenen taban puanı alanlar arasından, Genel Müdürlüğün açmış olduğu müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde bir program dahilinde yetiştirilirler. Hastalık ve diğer zorunlu sebeplerle 3 yıl süreli staj yapmamış olanların staj süreleri, görevlerinden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.
-Birinci Dönem Çalışmaları:
Bu dönem çalışmaları teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi ve lisan bilgilerini geliştirmek amacıyla, hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.
-İkinci Dönem Çalışmaları:
Bu dönem faaliyetleri teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma şeklinde yapılır. Teftişler, Müfettiş Yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel amaçlı teftişlerdir. Yetiştirme görevi, Müfettiş Yardımcılarının sayısına göre bir veya birkaç Müfettişe verilir.
-Üçüncü Dönem Çalışmaları:
Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarıyla bitiren Müfettiş Yardımcılarına, re’sen teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir. Re’sen teftiş, inceleme ve soruşturmaya yetkili kılınan Müfettiş Yardımcıları, doğrudan doğruya veya lüzumu halinde diğer yardımcılarla veya Müfettişlerle birlikte vazife görürler.
Müfettiş yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları
Müfettiş yardımcıları;
-Bağımsız olarak teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapamazlar. Ancak bu görevleri yanlarında çalıştıkları müfettişlerin sorumluluğunda yerine getirebilirler.
-Yetki kullanabilmeleri, yada bağımsız görev yapabilmeleri, belirli bir yetişme süresinin sonunda, kendilerine “yetki” verilmesiyle mümkündür.
Yeterlik sınavından önce meslekten çıkarılma
Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, “Yeterlik Sınavı” beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.
Yeterlik sınavı
Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra, yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur.
Sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe atanırlar.
Yeterlik sınavında başarısız olanlar
Yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Spor Genel Müdürlüğünde durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer görevlere nakledilirler.
Meslekten ayrılanların yeniden atanması
Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin yeniden Teftiş Kuruluna kabulleri mümkün olabilmektedir.
Müfettişlik güvencesi
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.
Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; sağlık kurulu raporu, yargı kararı, Müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.
Yurtdışına gönderilmeleri
Müfettişler bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için yurtdışına gönderilebilirler.