SİGORTA DEPARTMAN MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

SİGORTA DEPARTMAN MAAŞLARI

SİGORTA DEPARTMAN MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:

İnsan Kaynakları Müdürlüğü  Sigorta'nın hedefleri doğrultusunda ve şirketin diğer departmanları ile koordinasyon içinde başarıyı temel alan bir çalışma yürütür. İnsan Kaynakları Müdürlüğünün temel sorumluluk alanları işe alma, oryantasyon, performans değerleme, çalışanlarla ilişkiler, kadro planlaması, bordro işlemleri ve özlük işlemleridir.

 Sigorta'da çalışanların tümü, şirketimizin misyonuna, vizyonuna ve kalite politikasına hakimdirler. Tüm çalışanlar yaptıkları işin  Sigorta'nın örgütsel etkinliğine katkısının bilincindedirler. Herkes takım ruhu ile çalışma anlayışına sahiptir ve yenilik yaratma gücü üst düzeydedir.

 Sigorta, çalışanlarına, başta eğitim olmak üzere, verimli çalışma için gerekli olan donanım ve disipline edilmiş prosedürleri sağlamaya ve geliştirmeye özel önem verir ve Şirketimiz çalışanlarını en önemli sermayesi olarak görür.

 Sigorta, yöneticilerini kendi içinden yetiştirir. Araştırmacı, vizyon sahibi, yaratıcı, problem çözücü nitelikler taşıyan gençlere sigortacılık formasyonu kazandırır. Sigortacılık Sektöründe,  Sigorta "okulundan" yetişmiş birçok yönetici bulunmaktadır. Bu yönüyle  Sigorta, sektörün de başarısında ve gelişmesinde önemli rol oynamaktadır.

 Sigorta personel eğitimini, ileriye dönük en önemli yatırım olarak kabul eder. Bu yatırımın, şirketimizin hedeflerini gerçekleştirilmesinde birincil etken olarak rol almasını sağlamak Eğitim Müdürlüğümüzün öncelikli görevidir. Bu amaçla yaptığımız eğitimlerde hedef, personelimizin mevcut performansını arttırıcı sonuçlar yaratmaktır. Buna yönelik olarak da şirket içi ve şirket dışı eğitimler, yurtdışı staj olanakları mevcut olup, şirketimizin amaçlarına göre programlanır, bütün bunlar kariyer planlamasının bir parçası olarak kabul edilir, ve personele uygulamaya dönük ve pratik çalışma ortamında kullanılacak beceriler verilir.

Haklar ve Menfaatler

Çalışma Düzeni

 Sigorta’da çalışma süresi haftada 40 saat olup, çalışma sabah 08:30’da başlar ve akşam 17:30’da biter. 12:30-13:30 arası öğlen tatilidir. Hafta tatili cumartesi ve pazar günleridir. Fazla çalışma ile ilgili süreçler, Toplu İş Sözleşmesi ve İş Kanunu esasları çerçevesinde yürütülür.

Ücretlendirme ve Yan Haklar

Tüm çalışanlarımızın maaşları her ayın son günü ödenir. Sendikalı ve Kapsam Dışı Asli Kadro çalışanlarına, TİS hükümleri kapsamında, yılda 4 kez çıplak brüt ücretleri üzerinden ikramiye verilir. Yönetim Kurulu’nca belirlenen temettü uygulaması vardır. Sendikalı ve Kapsam Dışı Asli Kadro Personelin toplam maaşının oluşumunda çıplak maaşın dışında ayrıca yakacak, yol, kreş ve çocuk yardımı ile unvan ve lisan tazminatı gibi yan ödemeler de bulunur. Çalışanlara yönelik servis ve yemek olanakları mevcuttur. Şirket servisinden yararlanamayan çalışanlar için yol ücreti ödenir. Ayrıca Sendikalı ve Kapsam Dışı Asli Kadro çalışanlarımıza doğum, ölüm, evlenme, ev nakil ve doğal afet yardımı adı altında, belgelemek koşulu ile sosyal destek ödemeleri yapılır. Yardım ve desteklere ilişkin tutar ve ödeme kriterlerinin Toplu İş Sözleşmesi kapsamında tanımlanması esas olup, İKEM tarafından ilgili esaslar çerçevesinde işlemler gerçekleştirilir.

Çalışanlarımızın maaşlarına, kariyer basamakları yükseldikçe terfilerle birlikte ve dönemsel olarak sendika ile uzlaşmaya varılarak belirlenen kriterler doğrultusunda artış yapılır. Personel ücretleri belirlenirken, ücret araştırması yapan kurumlar tarafından hazırlanan dokümanlardan yararlanarak, piyasadaki ücret verileri ile kıyaslama çalışmaları gerçekleştirilmekte ve işin tanımına uygun olarak pozisyon ve unvanlar bazında eşitlik ilkesine uygun olarak ücret bantları belirlenmektedir.

Genel Müdürlük, İstanbul Merkez Bölge Müdürlüğü, Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü, Orta Anadolu Finansal Bölge Müdürlüğü, Ege Bölge Müdürlüğü ve Ege-Akdeniz Finansal Bölge Müdürlüğü personeline İş Yeri Hekimliği hizmeti verilmektedir. İstanbul Genel Müdürlük Plaza çalışanları ile İzmir ve Ankara’da bulanan işyerlerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği hizmeti verilmekte olup, iş güvenliği uzmanımız tarafından tüm Bölge Müdürlükleri ve Temsilciliklerde risk analizi, gerekli eğitimler ve tetkikler gerçekleştirilmektedir.

Sağlık Hizmetleri ve Özel Emeklilik

 Sigorta çalışanları, primleri şirketimiz tarafından karşılanmak üzere geniş kapsamlı Özel Sağlık Sigortası teminatı altındadır. Kadrolu çalışanlarımız ile alt işveren çalışanlarımız (part-time çalışanlar hariç), primleri  Sigorta tarafından karşılanmak üzere Ferdi Kaza Sigortası teminatı altındadır. Ayrıca tüm kadrolu çalışanlarımız, Bireysel Emeklilik Sigortası kapsamındadırlar.

Toplu İş Sözleşmesi-BASS (Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası)

Kadrolu çalışanlarımız (müdür yardımcısı ve alt unvanlar için) sendikalıdırlar ve maaşları ile birlikte tüm sosyal hakları, işveren ile sendika arasında yıllık olarak akdedilen Toplu İş Sözleşmesi’ne göre belirlenir.

İşe Alım Prosedürü

Sigorta sektörünün lider ve köklü şirketlerinden biri olarak amacımız ortak değerlerimizi benimseyecek, ekip çalışmasına yatkın, başarı odaklı, gelişime açık çalışanları bünyemizde bulundurmaktır.

Bu bağlamda  Sigorta işe alım sürecini sınav ve mülakatlarla gerçekleştirir. Başvuruda bulunan adayın şirketimize ve işe uygunluğu, kişisel özellikleri değerlendirilmektedir.

Kimler Başvurabilir?

Kamu hizmetinden mahrum edilmemiş olmak,
18 yaşından küçük, 35 yaşından büyük olmamak (İhtisas kadroları için yaş sınırı aranmaz,
Erkeklerde askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
Sağlık durumu elverişli olmak,
Mülakat veya işe giriş sınavında başarılı olmak,
Memurlar için yüksekokul mezunu olmak,
Santral, teleks, muhaberat v.b. destek hizmetlerinde çalışacaklarla bilgi-kayıt operatörleri, sekreterler için en az lise mezunu olunması.
"Tercih edilen şirket olma" vizyonumuza katkıda bulunan ve sahip olduğu insan kaynağını sürekli geliştiren bir çalışma ortamı sunmaktır. Bu politikanın en temel öğesi, çalışanlarımızın memnuniyetini ve bağlılıklarını artırmaktır.
Bu hedefe ulaşmak için ilkelerimiz; güven duyulan, iletişime açık, adil ekonomik ve sosyal haklar veren, kariyer gelişimine ve öğrenmeye imkan sağlayan, çağdaş bir çalışma ortamı yaratmaktır.
Aynı şekilde çalışanlarımızdan ve  SİGORTA ailesine yeni katılacak çalışma arkadaşlarımızdan da temel değerlerimize uygun davranışlar bekleriz.
 SİGORTA yönetim anlayışımız; çağdaş, modern ve açık iletişimi destekleyen bir yönetim modeli sergilemektir. Bu çerçevede Yöneticilerimizin;
İletişime açık ve takım ruhu yaratan,
Problem çözmede ve karar vermede etkin,
Değişimi yönetmede ve izlemede başarılı,
Liderlik sergileyen,
Performans değerlendirmeye ve öğrenmeye önem veren,
Hedef verme ve organize etmede yetkin,
Müşteri odaklı olmasına önem vermekteyiz.
Çalışanlara Saygı Duyulan Bir Çalışma Ortamı Yaratmak
İşe alımda, ücretlendirme, yükselmede; yaş, cinsiyet, din, etnik ve kültürel farklılıklar gibi ayrımlar yapmaksızın fırsat eşitliği sağlamak,
Tüm çalışanların deneyimlerine, geçmişlerine ve bireysel farklılıklarına saygı duymak,
Adil bir iş ortamı oluşturmak,
Her türlü tacize kapalı bir çalışma ortamı sağlamak,
Çalışanların sağlıklı bir iş-özel hayat dengesi kurma çabaları desteklemek,
Çalışanların çalışma koşulları ve mevcut ortam hakkındaki öneri ve değerlendirmelerini almak için anket çalışmaları yapmak (Scope)
Çalışanlarına Sorumluluk Veren ve Yetkinliklerini Geliştiren Bir Yönetim Anlayışı Benimsemek
Çalışanların şirketin stratejileri, hedefleri, sonuçları gibi öncelikli konularda yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak,
Açık iletişim anlayışının desteklendiği bir çalışma ortamı ve yönetim tarzı sunmak,
Çalışanlara kişisel gelişimleri hakkında geribildirimler yaparak gelişimlerini desteklemek (yetkinlik değerlendirmeleri v.s.),
Kişisel ve mesleki gelişim eğitimlerine önem vermek,

Takım çalışmasını ve sorumluluk almayı teşvik eden, kişilere hata yapma hakkı veren bir yönetim anlayışı benimsemek,

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3100TL olsa da satış müdürü maaşları  11600TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8800TL, insan kaynakları maaşları 3600TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3020TL-10600TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2100TL-9100TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 6500TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4000 TL dir. Mühendis maaşları 4000TL den başlayıp 14500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12600 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8200 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2150TL ile 9300 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme