SEDAŞ MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

SEDAŞ MAAŞLARI

SEDAŞ MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


SEDAŞ  -  SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin kuruluşu, Etibank'ın enerji grubunun oluşturulması sonrası, 1954 yıllarında yapımına başlanan Adapazarı Tesisleri ile aynı zamana rastlamaktadır.

Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile TEDAŞ'a bağlı ortaklık olarak kurulan 7 Genel Müdürlük'ten biri, merkezi Sakarya'da olmak üzere Sakarya ve Bolu illerinde hizmet verecek olan Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. olmuştur.

Türkiye elektrik dağıtım sisteminde piyasa düzenine geçiş çalışmaları çerçevesinde dağıtım bölgeleri baz alınarak elektrik dağıtım müesseseleri yeniden yapılandırılırken; TEDAŞ, 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kapsamda dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrılmış, Körfez EDAŞ ile Sakarya EDAŞ 1 Mart 2005 tarihinde birleştirilerek; Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 15 nolu dağıtım bölgesi olarak yeniden yapılandırılmıştır.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde SEDAŞ'ın %100 oranındaki hissesi, özelleştirilmek üzere ihaleye çıkılmıştır.  1 Temmuz 2008 tarihinde açılan ihaleyi, 600 milyon dolarlık teklifiyle kazanan Akkök-Akenerji-CEZ Konsorsiyumu için Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından da onay verilmiştir. SEDAŞ, 11 Şubat 2009 tarihinde Ankara'da düzenlenen devir teslim töreniyle Akkök-Akenerji-CEZ Ortak Konsorsiyumu'nun yönetimine geçmiştir.

11 Şubat 2009 tarihinde AKCEZ Enerji Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından %100 hissesi satın alınmıştır. SEDAŞ % 100 hissesi AKCEZ'e ait bir kuruluştur.

SEDAŞ, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan toplam 19.421 kilometrekarelik yüzölçümü üzerinde, 4 il, 45 ilçe, 66 belediye, 1.441 köyde, 1.5 milyon tüketiciye ve 3.2 milyon nüfusa 24 saat kesintisiz olarak enerji dağıtım hizmeti veren bir kuruluştur.

SEDAŞ'ın faaliyet konusu, elektrik dağıtım hizmetleri için yatırım programı kapsamında, yeni dağıtım tesisleri yapmak ve kapasite artışı sağlamak, mevcut şebekede ek tesisler yapmak, işletme bakım ve onarım çalışmalarını yapmak, bağlantı başvurularını değerlendirmek, elektrik tüketicileriyle bağlantı anlaşması yaparak hizmet vermek, tüketim sayaçlarından endeks okumak, aydınlatma çalışmalarını sürdürmek, elektrik dağıtımında sayaç değişim ve kalibrasyon işlemlerini yapmak, teknik ve teknik olmayan kayıplarla mücadele etmek, elektrik arızalarının, enerji kesinti süreleri ve sayılarının azaltılmasını, elektrik arzının sürekliliğini sağlamakla ilgili çalışmaları yürütmektir.
Müdürlüğümüzün kuruluşu, Etibank'ın enerji grubunun oluşturulması sonrası, 1954 yıllarında yapımına başlanılan Adapazarı Tesisleri ile aynı zamana rastlamaktadır. Önceleri merkezi Ankara'da bulunan enerji tesisleri yapım ünitesine bağlı malzeme ambarı olarak görev yapan kuruluşumuz, 1963 yılında planlı döneme geçilmesi sonrası Mes'ul Mühendislik seviyesinde örgütlenmeye başlamıştır. Sakarya, Kocaeli, Bilecik, Bolu ve Zonguldak illerini kapsayıp 2. Bölge Mes'ul Mühendisliği adı altında yörenin enerji tesislerinin yapımını sürdüren kuruluşumuz, 1965 yılından itibaren kırsal yöredeki yerleşimlerde elektrik tesislerinin yapımı ile görevlendirilmiştir. Aynı yıllarda, 15 ve 35 KV. ana dağıtım enerji hatlarının yapımını Şebeke Tesis Dairesi'nin üstlenmesiyle, kuruluşumuz “Köy Elektrifikasyonu 2.Bölge Mes'ul Mühendisliği”ne dönüştürülmüş ve çalışmalarını sadece kırsal yörenin elektriklendirilmesine yöneltmiştir.

Personel sayısının artmaya başlaması, iş hacminin ve kapasitesinin büyümesiyle 5 Vilayeti (Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Bilecik) kapsayan 2.Bölge Mes'ul Mühendisliği 1969 yılında Bölge Başmühendisliği, 1972 yılında da Bölge Müdürlüğü'ne dönüştürülmüştür.

1972 yılından sonra iş hacminin ve kapasitesinin büyümeye devam etmesi nedeniyle bölgeye bağlı illerde başmühendislikler açılmaya başlanmıştır. Zonguldak ilinde 1973 yılında, Bolu ilinde 1975 yılında açılan başmühendislikler, genel müdürlük makamının uygun görüşleri ile 1977 yılında müdürlük haline dönüştürülerek bölgemizden ayrılmışlardır. Sakarya, Kocaeli ve Bilecik illerini kapsayacak şekilde hizmetlerini sürdürmeye devam eden bölge müdürlüğümüze, 1981 yılında başmühendisliğe indirgenen Bolu ve Zonguldak İlleri tekrar bağlanmıştır. Genel müdürlüğümüzün elektrik dağıtım hizmetlerinin organizasyonu ve Belediye Elektrik İşletmeleri’nin kurumumuza devri çalışmaları sonrası kuruluşumuz; 01.11 1982 tarihinden 01.01 1983 tarihine kadar Sakarya ve Kocaeli İl Merkezi Belediye Elektrik İşletmelerini devralmak, işletmek ve de dağıtım hizmetlerini üstlenmek üzere Elektrik Dağıtım Bölge Koordinatörlüğü'ne, 1 Ocak 1983 tarihinden sonra ise Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessesesi Müdür Yardımcılığı'na dönüştürülmüştür.

01.06.1983 tarihinde İstanbul'daki S.S.Boğaziçi Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü'ne bağlı Sakarya İl İşletme Müdürlüğü'ne dönüştürülen kuruluşumuz, Sakarya’ya münhasır çalışmalarını sürdürmüştür. TEK Yönetim Kurulu'nun 24.09.1985 gün ve 109-36 sayılı kararı ile S.S.Sakarya Elektrik Dağıtım Müessese Müdürlüğü kurulmuş ve 233 sayılı K.H.K çerçevesinde 01.01.1986 tarihinden itibaren tüzel kişiliğini kazanarak Müessese Müdürlüğü'ne bağlı olan Sakarya ve Kocaeli İl Müdürlükler ile elektrik dağıtım hizmetlerini yürütmüştür 1989 yılında çalışma alanı içine Bolu İl Müdürlüğü de girmiş, ancak 1990 yılında bütün illerde müessese kurulması kararı çerçevesinde Kocaeli, Bolu illeri müessesemizden ayrılmıştır.

TEK (Türkiye Elektrik Kurumu) hukuki varlığı, Bakanlar Kurulu’nun 93/4789 sayılı kararı ile kaldırılarak, 12.08.1993 tarihinde 223 sayılı KHK'nin 3. maddesine göre elektrik üretim ve iletim hizmetlerini yapmak üzere Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. "TEAŞ'' ve elektrik dağıtım hizmetlerini yapmak üzere Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. "TEDAŞ'' Genel Müdürlükleri oluşturulmuş, tüm elektrik dağıtım müesseseleri TEDAŞ'a devredilmiştir. Yüksek Planlama Kurulunun 25.11.1993 tarih ve 93/T-103 sayılı kararı ile TEDAŞ'A bağlı ortaklık olarak 7 genel müdürlük kurulmuştur. Bu bağlı ortaklık genel müdürlüklerinden biri de merkezi Sakarya’da olan Sakarya ve Bolu illerinde hizmet verecek "SAKARYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş." dir.

Türkiye Elektrik Dağıtım Sistemi’nde piyasa düzenine geçiş çalışmaları çerçevesinde dağıtım bölgeleri baz alınarak elektrik dağıtım müesseseleri yeniden yapılandırılırken, TEDAŞ, 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınmıştır. Bu kapsamda dağıtım bölgeleri yeniden belirlenerek, Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrılmış, Körfez EDAŞ ile Sakarya EDAŞ 01.03.2005 tarihinde birleştirilerek, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerini kapsayan 15 nolu Dağıtım Bölgesi olarak yeniden yapılandırılmıştır. T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca, 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde SEDAŞ’ın %100 oranındaki hissesi, özelleştirilmek üzere ihaleye çıkılmıştır. 1 Temmuz 2008 tarihinde açılan ihaleyi, 600 milyon dolarlık teklifiyle kazanan Akkök-Akenerji-CEZ Konsorsiyumu için Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) tarafından da onay verilmiştir. SEDAŞ, 11 Şubat 2009 tarihinde Ankara'da düzenlenen devir teslim töreniyle Akkök-Akenerji-CEZ Ortak Konsorsiyumu'nun yönetimine geçmiştir. O günden bu yana SEDAŞ faaliyetlerini özel şirket statüsünde sürdürmeye devam etmektedir.
Vizyonumuz

Güvenilir, çevik ve müşteri odaklılığıyla bilinen model bir şirket olmak.

Misyonumuz

Güvenli, kaliteli, güvenilir elektrik enerjisine sürdürülebilir erişimi sağlamak.
2009 yılı başında AKCEZ (Akkök ve CEZ Grup) Konsorsiyumu tarafından devralınan SEDAŞ, özelleştirme sonrası beşinci yılı geride bırakırken, master projelerini gerçekleştirme yönünde hedefine dev adımlarla ilerlemiş, bölgesinde yatırımları ve işletmecilik uygulamaları ile birçok ilki gerçekleştirerek, müşteri memnuniyeti yönünde aldığı önlemlerle dağıtım faaliyetlerini sürekli geliştirmiştir. Dünya ve ülke ekonomisi açısından zorlu bir yıl ise geride bırakılmıştır.

2011 yılında Türkiye Ekonomisi tahmininin üzerinde %8,8 oranında, 2012 yılında ise %2,2 oranında büyümüştür.  2013 yılında ise % 4 civarında büyüme gerçekleşirken, 2014 yılında büyüme beklentisi %3,3 ve 2015 için ise % 4 oranı  öngörülmektedir. Türkiye, küresel ekonomik krizden en hızlı çıkan ve son dönemlerdeki küresel ekonomik belirsizlikten en az etkilenen ülkelerden biridir.

Türkiye’nin de dünya ekonomisindeki olumsuzluklardan nispeten etkilendiği 2013 yılında, Türkiye’de enerji tüketimi bir yıl öncesi 242 milyar KWh iken, yüzde 1 artış göstererek, 2013 yılı sonu itibariyle ülkemizdeki elektrik tüketimi 245 milyar KWh olarak gerçekleşmiştir. SEDAŞ sağlıklı bir şekilde büyümeye devam etmiş, başarılı bir yılı daha geride bırakmıştır. Gösterdiğimiz yüksek performans ile ülke ekonomisine ve istihdamına değer katarken, elektrik enerjisi dağıtım faaliyetimiz ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizle faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki sosyal kültürel hayatın gelişmesine katkıda bulunduk.

2013 yılında, SEDAŞ önemli bir proje olan faaliyet ayrıştırma sürecini ilk olarak gerçekleştiren şirketlerin içinde yer almış, bu projeyi örnek bir çalışma ve başarıyla tamamlamıştır. Ayrıştırma projesi ile Dağıtım hizmetleri SEDAŞ bünyesinde, perakende satış faaliyetleri ise son tedarikçi olarak bölgede görev yapacak olan SEPAŞ bünyesinde yapılandırılmıştır.

Bu ayrıştırma projesi ile birlikte şirketimizde pek çok yeniliğe adım atmış bulunuyoruz. Bu yeniliklerden en önemlilerinden biri de 1 Temmuz 2013’te SEDAŞ’a uzun yıllardır taşeron firmalar altında hizmet veren 954 arkadaşımızın tüketicilerimize verdiğimiz hizmet kalitesini bir adım daha ileriye taşımak için SEDAŞ bünyesine katılması olmuştur.

SEDAŞ organizasyonel anlamda değişim sürecini yaşarken, sahadaki başarısını sürdürülebilir kılmak için yatırımlarına devam etmiş, 2013 yılında, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sürekliliğini sağlamak için en son olarak bölge genelinde 1984 yılında yapılmış olan şebeke yatırımlarını artırmış, SEDAŞ’ın 2013 yatırım tutarı, yaklaşık olarak 101 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. 2011 ile 2015 yılları arasındaki tarife döneminde,  2011’de yaklaşık 52 milyon TL, 2012’de yaklaşık 70 milyon TL ve 2013 yılında da yaklaşık 101 milyon TL olmak üzere 3 yıl içinde yaklaşık 223 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir. Böylece, gerçekleştirdiğimiz yatırımlar, kamu dönemindeki yatırımları dörde katlamıştır. 2011-2015 dönemini kapsayan beş yıl içerisinde toplam yatırımlarımız 2010 yılı fiyatları ile 302,6 milyon TL’yi bulacaktır.

Sektörde IT uygulamaları ile entegre olmak, teknolojik gelişmeleri takip ederek etkin ve verimli uygulamaları sisteme adapte etmek hedefleri doğrultusunda SEDAŞ, elektrik dağıtım sektöründeki lider firma vizyonunu teknoloji ile bütünleştirmiş işletme bakım faaliyetlerine de SAP uygulamasını entegre etmiş ve canlı sisteminde sorunsuz olarak kullanmaya başlamıştır.

SEDAŞ, tüm paydaşlarıyla birlikte bir yön birliği içerisinde ortak sinerji yaratarak, bölgesindeki tüketiciler için memnuniyet odaklı bir yönetim modeli sergilemektedir. Teknolojik yatırımlar, SEDAŞ’ın her iş sürecinde aktif halde çalışmaktadır. Amacımız ölçülebilir, şeffaf ve yönetilebilir sistemler oluşturmaktır.

Enerji piyasasındaki temel amaç ve hedeflerin sağlanması açısından değişme zamanı gelmiş olan, elektrik piyasası kanununun 2013 yılında yeniden ele alınarak kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi çok faydalı olmuştur. Yeni elektrik piyasası kanunun iki temel hedefi öne çıkmaktadır. Kanunun iki temel hedefinden birini, rekabetin oluşacağı bir çevrenin oluşturulması, diğerini de kanunun geleceğe yönelik yol gösterici olması olarak özetleyebiliriz. Kanunun geleceğe yol gösterici olması çok önemli. Maalesef şu anda yaşadığımız sorunlardan bir tanesi, hukuki altyapı ve düzenlemenin piyasadaki rekabetçi yapıyı etkileyecek şekilde dizayn edilmemesi, diğeri de bazı düzenlemelerin gerekli şekilde dizayn edilip, sonrasında takip edilmemesidir.

2013 yılı içinde yasal düzenlemeyle Genel aydınlatmanın kapsamının ve metodolojisinin, uygulamadaki aksaklıklar da göz önünde bulundurularak yeniden belirlenmesi, Dağıtım Şirketlerinin kamuoyu nezdinde yönetmelikten kaynaklanan uygulamalarına getirilen eleştirilerin ortadan kalkmasını sağlamıştır. Aynı şekilde sayaç mülkiyetinin elektrik dağıtım şirketlerine devredilmesi konusundaki yasal düzenleme, dağıtım hizmeti veren şirketin tarafında olması gereken ölçü aletinin müşterinin elinde olması gibi uzun yıllardır süregelen bir çelişkiyi ortadan kaldırmış, dağıtım şirketi ile müşteri arasındaki ilişkileri olumsuz yöne sevk eden unsurlar minimize edilmiş, 10 yıllık damga süresi dolan sayaçların kalibrasyonuna ait yaşanan sorunlar açısından da olumlu katkı sağlanmıştır. 

 2014 yılına gelinceye kadar enerji sektöründe önemli değişimler gerçekleşmiştir. Artık enerji ihtiyacı karşılığında enerjinin üretilmesinden değil, daha çok elektriğin satış ve pazarlamasından konuşulmaktadır. Hedeflenen serbest rekabet piyasasına adım adım gelindiğini hep birlikte yaşıyoruz. Ancak son 10 sene içinde önemli yol katedildi. Elektrik dağıtımının tamamı özelleştirildi. İdarenin ülkemizdeki 21 elektrik dağıtım şirketinin özelleştirilmesine ilişkin çalışmasını tamamlamasıyla, Türkiye'deki yaklaşık 34 milyon elektrik abonesi 2013 yılı itibariyle özel sektörden hizmet alır duruma gelmiştir. Üretimde süreç devam ediyor. Artık bu piyasada çok sayıda özel sektör oyuncusu var. Bu oyuncuların bir borsa etrafında yeni finansal, mali araçları kullanarak ve şeffaf  fiyat hareketlerini görerek yol almalarını sağlayacak olan EPİAŞ, kurulacak ve  mevcut durumda yatırımcı, oluşacak şeffaflık ile elektrik fiyatı için doğru tahmin yapabilecek, enerji borsasında da KAP gibi bir mekanizma ile sağlanacak şeffaflık ile fiyatlar daha güvenilir olacak. Türkiye'nin enerji borsasının içinde TEİAŞ'ın da bulunmasını, devletin burada aktif bir şekilde piyasayı gözlemleyip önlem alabileceği, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve arz güvenliğinin sağlanması yönünde olumlu katkı sağlayacağı şeklinde yorumluyoruz. Ancak, EPİAŞ'ın piyasayı nasıl etkileyeceğini kesin olarak öğrenmemiz için biraz zamana ihtiyacımız olacak.

Sanayi yoğunluklu yapısı nedeniyle elektrik tüketiminin en yüksek olduğu dağıtım bölgelerinden birisinde faaliyet gösteren SEDAŞ, bölge tüketicilerine  kesintisiz ve daha kaliteli hizmet vermek adına yatırım programında  önemli bir yere sahip olan, 38,5 milyon TL yatırım bedelli SCADA/DMS projesiyle,  elektrik kesintilerine kısa sürede müdahale edilebilmesine ve elektrik şebekesi işletiminin daha verimli hale gelmesine imkân sağlayacak, uzaktan kumanda edilebilen bir dağıtım şebekesi kurmayı hedeflemektedir. Bu proje tam anlamıyla 2015 yılında bölgemizde yer alan 4 ilde işler hale gelecektir. Şubat 2012 tarihinde başlayan bu projenin tamamlanması ile Şirketimizin elektrik dağıtım hizmet kalitesinde önemli oranda artış beklenmektedir.​

Şirketimizin kurumsal gelişimi açısından önem taşıyan bir diğer projesi ise sayaçların uzaktan okunmasına olanak sağlayan OSOS projesidir. Sistem kurulumları bitirilmiş,  sayaç ve modem montajları tamamlanmış olup, serbest tüketicilere ait sayaç montajları devam etmektedir. SEDAŞ bölgesindeki enerjinin % 70’ini uzaktan okunur hale getirmiştir. Bu proje ile birlikte SEDAŞ, kayıp/kaçak elektriğin önlenmesi ve etkin gelir yönetimi konularında önemli avantajlar sağlamıştır. Uluslararası standartlarda bir elektrik dağıtım şirketi olma yolunda sağlam adımlarla ilerleyen SEDAŞ, dünyanın önde gelen şirketleri tarafından tercih edilen IT-Information Technology ve SAP-ERP uygulamalarını hayata geçirerek iş süreçleri entegrasyonunu etkin hale getirmiş ve kaynak verimliliğini artırmıştır.

Şirket hizmet kalitesini arttırmak, mobil ekiplerinin servis hızlılığına güç katmak üzere filo hizmeti alarak ekiplerin kullanımına sunduğu iş araçlarını yenilemiştir. SEDAŞ kesintisiz enerji sağlamak üzere yatırım çalışmalarında ve doğal afetlerde kullanımı sözkonusu olacak mobil trafoları da sistemine dahil etmiştir.

Tüm çalışanlarımız, tüketicilerimizin huzur içinde kesintisiz, hızlı ve saygılı hizmet alabilmeleri amacıyla çalışmaktadır. Müşterilerimiz 7/24 öneri, istek, elektrik kesintisi bildirimi ve her türlü bilgi talebinde bulunabilecekleri çağrı merkezini, web sayfasından iletişim kurabilecekleri formları, bilgi talebinde bulunacakları şirketin info adresini kullanabiliyorlar. Programlı çalışmalara ait enerji kesintileri web sayfamızdan ve basın yoluyla kamuoyuna duyurulurken, Belediyelerin anons sistemlerinden yararlanılmakta, ayrıca muhtarlara  SMS yoluyla bilgi verilmekte, resmi kurumlara İl Sorumluları tarafından yazıyla bölgesel kesintiler bildirilmektedir.

SEDAŞ dağıtım bölgesinde, “Tüketici  memnuniyetine ve kaliteli hizmete önem veren, yenilikçi, güler yüzlü, güvenilir, sürekli, uzman, köklü ve Türkiye için çalışan bir şirket” olarak görülen yüzüyle, proje ve yatırımları üzerine çalışmalarını odaklamakta, ekonomik, sosyal, çevresel ve etik değerler konularında tüm paydaşlarıyla birlikte sorumluluklarını  yerine getirmektedir.

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyete başladığı günden bu yana, kapasite artışları, yenileme ve şebeke ek tesisleriyle, bilişim teknolojisi ve çevreye dönük bölgeye ciddi yatırımlar yapan ve yapmaya da devam edecek olan SEDAŞ, faaliyet bölgesinde ekonomik, sosyal ve çevresel olarak birçok sorumlu uygulamayı hayata geçirmiştir.

Şirketimizin tarihi köklü geçmişinden aldığımız güçle, Şirketimizi geleceğe daha emin adımlarla taşımak için yoğun bir gayret ve özveri ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. SEDAŞ köklü geçmişi yanında, sürdürülebilir başarının hizmet sektöründe olmazsa olmaz koşulunun çalışanların becerisi ve yetkinliği olduğunu bilmekte, şirketin dönüşüm ve değişim potansiyelinin, şirket çalışanlarının katkıları ile gerçekleşebileceğine, Şirket’in başarısına katkı sağlayacağına inanmaktadır. Bir yandan Türkiye’ye örnek olan teknolojik yatırımları ve hizmetleri süratle Şirket bünyemize adapte ederken, diğer yandan da personelimizin bu teknolojik yatırımlara uzak kalmaması için gerekli eğitimleri veriyoruz. Konusunda uzman ve bilgi birikimine sahip yönetim kurulu, yönetici ve çalışanlarımızın bu gayreti sonucunda bugün Şirketimiz bölgesinde hizmet kalitesini arttırmakta, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce halkı çok daha kaliteli, temiz ve sağlıklı bir enerji tüketerek, Türkiye’de ticari ve teknik kalitesi  yüksek bir enerji kullanımını gerçekleştirmektedir.

Toplumsal değerlere saygılı, çevre bilinci yüksek iş anlayışı ile hızlı ve etkin iş modeli sayesinde sektörde öncü bir konumda bulunan SEDAŞ, önümüzdeki dönemde de yatırım projeleriyle bölgesine artı değer katmayı ve Türkiye’nin de gelişimine katkı sunmayı hedeflemektedir. Şirketimizin hizmet kalitesi ve tüketici memnuniyetinden ödün vermeden, her zaman verimli ve karlı bir projeksiyona sahip olması için, geleceği gören, bilgi ve tecrübe birikimine sahip yönetici ve çalışanlarımızla var gücümüzle, çalışmaya ve “başarıya doğru” olan yolculuğumuzu sürdürmeye devam edeceğiz.

Birlik ve beraberlik içinde Türkiye için daha büyük değerler yaratmak en büyük arzumuzdur. Şirketimizin başarı yolculuğunda emeği geçen hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tüm sosyal paydaşlarımıza, çalışanlarımıza, tüketicilerimize teşekkürlerimi sunarım. 

Saygılarımla,​

Bekir Sami Güven
Yönetim Kurulu Başkanı​
SEDAŞ’ın en büyük sermayesi İNSANdır.
SEDAŞ  İnsan Kaynakları çalışanlardan aldığı enerji ile karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılım ile farklılığın zenginliğe dönüştüğü bir şirket olmayı hedefler.

Şirketi geleceğe taşıyacak insan gücünün istihdamı ana ilkemizdir.
İşe alım ve yerleştirme sırasında Şirket kültür ve değerlerine uygun, işin/pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirketi ileriye taşıyacak doğru adayların Şirkete kazandırılması ve böylece Şirket strateji ve hedeflerine hizmet edilmesi başlıca amacımızdır. İşe alım ve yerleştirme süreçlerinde en objektif kararın verilmesini destekleyecek değerlendirme sistemleri kullanılarak doğru işe doğru çalışan seçilmesi prensibi ile hareket edilir. 

İnsan Kaynakları politikamızın temeli;   çalışanlara hak ettiği değerin verildiği, çalışanların performansını artıracak öğrenme ve gelişim olanakları için fırsat eşitliğinin sunulduğu bir iklim yaratarak çalışma barışının sağlandığı, insana, çevreye, topluma, paydaşlara, kaliteye duyarlı,  şirketi geleceğe taşıyacak, yasalara bağlı bir çalışan topluluğu oluşturmaktır.
SEDAŞ’ın en büyük sermayesi İNSANdır.

İşe alım ve yerleştirme sürecimizde; işin ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, kurum kültür ve değerlerimize uygun, şirketimizi geleceğe taşıyacak adayların şirkete kazandırılması amaçlanmaktadır.

İşe alım ve yerleştirme sürecinde objektif kararın verilmesini destekleyecek çağdaş değerlendirme yöntemleri kullanılarak, “Doğru İşe Doğru Çalışan” seçilmesi, geliştirilmesi ve elde tutulması prensibi ile hareket edilir.
SEDAŞ, çalışanların gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlere büyük önem vermektedir. Şirketimiz, çalışanlarına tüm potansiyellerini sergileyebilecekleri yaratıcı ve geliştirici kültürü destekleyen bir çalışma ortamı sunmayı ilke edinmiştir. Bu ilke doğrultusunda çalışanların bilgilerini arttırmak, yeni gelişmeleri ve teknolojileri takip etmek, mevcut işleri daha iyi ve farklı şekilde yapmak amacı ile ilgili eğitim, konferans ve seminer katılımlarını destekler.

Eğitimlerimiz, şirketimiz bünyesindeki eğitim salonlarında veya Teknik Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Mevzuat açısından her yıl tekrarlanması gereken, işin gereği alınması gereken eğitimler,  teknik ekipman vb. gereçlerle ortamın güçlendirildiği ve zenginleştirildiği eğitim salonlarında ve tatbikat alanlarında gerçekleştirilmektedir.

SEDAŞ İnsan Kaynakları uygulamalarının temelinde çalışanlarına verdiği değer yer alır. Bu kapsamda çalışanların sağlık ve güvenliğini öncelikli tutan şirketimiz kampüs içerisinde yer alan Teknik Eğitim Merkezi’nde, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri de düzenlemektedir.

SEDAŞ İnsan Kaynakları, işe alım sürecinde kendi alanında uzman veya uzmanlaşmaya aday potansiyel sahibi, iyi eğitimli ve şirketin hedefleri doğrultusunda hareket eden bir kadro kurmaya özen göstermektir.
Zorunlu meslek lisesi staj başvuruları Mart/Nisan tarihinde alınır ve staj dönemi Haziran/Eylül ayları arasında gerçekleşir.


Üniversitede okuyan genç adaylarımıza iş hayatında tecrübe kazanması, hangi pozisyon ve departmanların kendilerine daha uygun olduğunu çalışarak gözlemleyebilmesi adına imkanlar yaratmaktayız. Tüm 'İSTEKLİ' ve 'ÇALIŞKAN' adayların başvurusu Mart/Nisan ayı tarihlerinde alınmaktadır.

Satış maaşları yeni çalışanlar için 3000TL olsa da satış müdürü maaşları  13000TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3500TL-8200TL, insan kaynakları maaşları 3200TL-9600TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10500TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 2900TL-9900TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 7200TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4500 TL dir. Mühendis maaşları 4500TL den başlayıp 16500TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3900-12400 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2000 ile 8500 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2000TL ile 9000 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme