Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Sayıştay Başkanlığının görev alanına giren konularda yapılacak denetim ve inceleme faaliyetlerini yaparak gerekli raporları hazırlama ve ilgili mevzuatı uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmek üzere, Sayıştay Denetçisi olarak yetiştirilmek amacıyla Sayıştay Denetçi Yardımcısı istihdam edilmektedir. Sayıştay Denetçileri ve Yardımcıları Sayıştay meslek mensubu sayılmaktadırlar.

Denetçi yardımcılığına atanma
Yapılacak Denetçi Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, başarı sırasına göre, duyurulan kadro sayısı kadar atama yapılır.
Ataması yapılacakların, atama işlemlerine ilişkin istenecek belgeleri süresi içerisinde sunmamaları halinde, atamaları gerçekleştirilmez.
Giriş sınavında başarılı olup da atanamayanların durumu
Uygun görülmesi halinde; giriş sınavını kazandığı kendilerine bildirilenlerden idarece verilen süre içinde başvurmayanların, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların veya göreve başlamakla birlikte iki ay içerisinde ayrılanların yerine, sınavda başarılı olup da atama yapılacak kadro sayısından fazla oldukları için ataması yapılamayanlar arasından, başarı sırasına göre atama yapılabilir.
Giriş sınavında başarılı olup da atama yapılacak kadro sayısından fazla oldukları için ataması yapılamayanlar, giriş sınav sonucunun ilan tarihinden itibaren dört ay geçmesiyle haklarını kaybetmiş sayılırlar.
Denetçi yardımcısı adaylığı ve denetçi yardımcılığı
Denetçi Yardımcıları, adaylık dönemi içerisinde Denetçi Yardımcısı Adayı, adaylık dönemi sonrasında ise Denetçi Yardımcısı olarak adlandırılmaktadır.
Denetçi yardımcılarının mesleki eğitim ve staj süresi en az iki en çok üç yıldır. Bu sürenin en az bir en çok iki yılı ise adaylık dönemidir.
Adaylık süresi sonunda; haklarında olumlu değerlendirme raporu düzenlenenler denetçi yardımcılığına atanırlar. Değerlendirme raporları olumlu olmayanların ise görevine son verilir.
Mesleki eğitim ve staj
Mesleki eğitim ve staj süresi, denetçi yardımcısı adayı ile denetçi yardımcısı sayısına ve işin gereklerine göre mevcut denetim gruplarında veya eğitimle ilgili gruplarda geçirilir.
Denetçi yardımcısı adayları ve denetçi yardımcıları, kabule değer özürleri olmadıkça mesleki eğitim ve staj faaliyetlerine katılmak zorundadırlar.
Mesleki eğitim kapsamında okutulacak ders gruplarından herhangi birinin yarısına veya staj faaliyetlerine ayrılan sürenin üçte birine devam edememiş olanlar eğitim dönemini tamamlamamış sayılır. Bunların mesleki eğitim ve stajları takip eden eğitim ve staj döneminde, bu mümkün olmadığı takdirde Kurum tarafından belirlenecek tarihlerde tamamlattırılır.
Yeterlik Sınavı ve Denetçiliğe Atanma
Denetçi yardımcılarının denetçiliğe atanabilmeleri için mesleki eğitim ve staj sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları ve haklarında yapılacak değerlendirmenin olumlu olması şarttır.
Yeterlik sınavı sonunda;
a) Başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturdukları halde en çok iki ders grubundan 50'den aşağı not alanlar, başarısız oldukları ders gruplarından,
b) Başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturamayıp aynı zamanda bir ders grubundan 50'den aşağı not alanlar, başarısız oldukları ders grubu ile istemeleri halinde not ortalamasını yükseltmek için seçecekleri en çok 2 ders grubundan,
c) Ders gruplarından 50'den aşağı not almadıkları halde başarılı sayılmak için gerekli not ortalamasını tutturamayanlar, not ortalamasını yükseltmek için seçecekleri en çok 3 ders grubundan,
sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 ay içinde açılacak bütünleme sınavına girerler.
Yeterlik sınavını kazanan ve durumları olumlu değerlendirilen denetçi yardımcıları meslek kıdemine esas süreleri aynı olanlar için kıdem sırasına esas olmak üzere başarı derecelerine göre denetçiliğe atanırlar. Kıdem sıralamasında bütünleme sınavına girenlerin kıdem sıralaması bütünlemesiz geçenlerden sonra gelecek şekilde değerlendirilir.
Sınavlarda başarısız olma hali
Sınavlarda başarılı olamayanların meslek mensupluğu ile ilişiği kesilir. Bunlardan talepte bulunanlar, uygun görülmeleri halinde Sayıştay Başkanının onayıyla idari personel olarak atanır.