Savunma Sanayi Uzman Yardımcısı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Savunma Sanayi Uzman Yardımcısı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Savunma Sanayi Uzman Yardımcısı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Savunma Sanayii Müsteşarlığı, hizmet ihtiyaçları çerçevesinde, çeşitli öğrenin bölümlerinden mezunlar arasından giriş sınavı ile “Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı” almaktadır. 
Uzman Yardımcılığına atama
Sözlü olarak yapılacak giriş sınavında başarılı olanlar arasından başarı sırasına göre duyurulan kadrolara atama yapılır.  

Uzman yardımcılarının yetiştirilmesi
Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile ilgili mevzuat hükümlerine göre hazırlanan program çerçevesinde eğitime tabi tutulurlar.
Uzman yardımcıları için üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde yetiştirme ve gelişim planı hazırlanır.
Tez hazırlama
Adaylıkta geçen süre dahil, iki fiili hizmet yılını (aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere) tamamlayan uzman yardımcısı tez konusunu belirlerler.
Tez konusunun uygun bulunmaması halinde uzman yardımcısı, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde yeni bir tez konusu belirler. Tez konusunun ikinci kez uygun görülmemesi halinde onay mercii tarafından yeni bir tez konusu re’sen belirlenir.
Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini müteakip en geç bir yıl içerisinde ilgili mevzuata göre hazırlar ve teslim eder.
Sınav kurulu iki ay içerisinde uzmanlık tezini inceler ve uzman yardımcısı, bu sürenin bitiminden itibaren bir ay içerisinde tezini savunur.
Tezin başarısız bulunması veya süresi içinde tezin sunulmaması halinde, kurul tarafından tezde tespit edilen eksiklikler yazılı olarak bildirilir ve uzman yardımcısına tezini düzeltmesi veya yeni bir tez hazırlaması ya da tezini sunması için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Düzeltilen veya yeniden hazırlanan tez aynı usule tabidir.
Yeterlik Sınav
Uzmanlık tezi kabul edilen ve aylıksız izin, toplamı üç ayı hastalık ve refakat izni hariç en az üç yıl çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı yazılı şeklinde yapılır.
Kurul tarafından tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzman kadrosuna atanma
Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.
Başarısızlık hali
Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Eğitim
Uzman ve uzman yardımcıları uygun görülecek zamanlarda eğitim programlarına alınır.
Uzmanlar, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
Kariyer dışı uzman atanamayacağı
Uzman yardımcılığı safhası geçirilmeden uzman kadrosuna meslek dışından atama yapılamaz.
Yeniden atanma
Uzmanlıktan ayrılanların yeniden uzman kadrosuna atanma talepleri, Kurum tarafından uygun görülmesi halinde yerine getirilir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme