SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI MAAŞLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, merkez teşkilatına bağlı birimlerde görev yapmak üzere Sanayi ve Teknoloji Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS (A) grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

Uzman yardımcılığına giriş

Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü sınav şeklinde yapılır.

Giriş sınavına; Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idarî bilimler, iletişim, işletme ve iktisat fakülteleri ve en az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya, istatistik, ekonometri bölümleri ile mühendislik veya teknoloji fakültelerinin mühendislik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanlardan, sınav duyurusunda belirtilenler başvuruda bulunabilmektedir.

Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitim ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, uzman yardımcıları için üç yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde hazırlanan çalışma ve yetiştirme planı uygulanır.

Öte yandan, uzman yardımcılarına diğer hizmet birimleri veya kurumlar haricinde Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarında üç ay süre ile staj yaptırılır.

Uzmanlığa atanma şartları

Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;

- Aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın en az üç yıl fiilen çalışmış olması,

-Bakanlığın çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

-Yeterlik sınavında başarılı olması,

-KPDS’den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması

şarttır.

Tez hazırlama

Uzman yardımcıları, göreve başlamalarından itibaren yirminci ayın içinde Bakanlığın ve bulundukları birimin görev ve fonksiyonlarını da dikkate alarak bir tez konusu belirler ve tez jürisine sunar.

Belirlenen tez konusunun jüri tarafından kabul edilmesinden itibaren, uzman yardımcılarına on iki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak bakımından bu sürenin son iki ayı içerisinde kendilerine başka görev verilmez.

Süresi içinde tezlerini sunmayanlara tezlerini sunmaları için birim amiri tarafından altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.

Uzman yardımcısı, tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisinin tez konusu ile ilgili sorularını cevaplandırır. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır.

Yeterlik sınavı

Uzmanlık tezleri kabul edilen ve en az üç yıl çalışmış olan uzman yardımcıları yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.

Bakanlığın görev alanına giren konularda çoktan seçmeli test şeklinde yapılan yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi ÖSYM’ye veya üniversitelere de yaptırılabilir.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlara veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzman olma hakkını kaybetmeleri

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun kadrolara atanırlar.

Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri

Uzman ve uzman yardımcıları, istihdam edildiği birimin görev alanına giren konularda aşağıdaki görevleri yaparlar:

-Politika, strateji, ilke ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak,

-Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,

-Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,

-Bilim, sanayi ve teknoloji alanına giren diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak,

-Toplantı, seminer ve eğitim programlarında görev almak,

-Verilecek benzeri görevleri yapmak.

Geçici görevlendirilmeleri

Uzman veya uzman yardımcıları birim amirlerinin uygun görmesi üzerine diğer birimlerde bir yıl süreyle geçici olarak görevlendirilebilir.

Yeniden atanmaları

Uzman unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde yeniden atanabilirler.

Ücretleri

Sanayi ve Teknoloji Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir Sanayi ve Teknoloji Uzman Yardımcısı, 2016 yılı ikinci altı ayı içerisinde net 3.961 TL maaş alabiliyor.

Yabancı Dil Tazminatı hesaplamaya dahil edilmemiştir.

Ayrıca, 1 inci derece Sanayi ve Teknoloji Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.
Bu Yönetmelik Bakanlık Makamının 03/08/2012 tarihli ve B.14.0.SGB.0.11000.00.010-03/40 sayılı
onayı ile yürürlüğe konulmuştur.
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Taşra Teşkilatının
görevlerini, çalışma usul ve esaslarını, personelin görev ve sorumluluklarını düzenlemektir.
(2)Bu Yönetmelik, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatını kapsar.
Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 22 nci ve 27 nci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) İl Müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,
c) İl Müdürü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürünü,
ç) Taşra Teşkilatı: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerini,
d) Yönetmelik: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliğini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Teşkilat ve Görevler
Teşkilat
MADDE 4- (1) Bakanlık taşra teşkilatı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji il müdürlüklerinden meydana gelir. İl
müdürlüğü bünyesinde kadro ve ihtiyaç durumuna göre kurulan şube müdürlüklerine sırasıyla aşağıdaki isimler
verilir ve şubeler bu isimler altında görevlerini yerine getirirler.
a) Sanayi Şube Müdürlüğü,
b) Piyasa Gözetimi ve Denetim Şube Müdürlüğü,
c) Bilim ve Teknoloji Şube Müdürlüğü,
ç) Personel ve Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü,
(2) İhtiyaç duyulması halinde aynı şubenin görev alanında faaliyet göstermek üzere, Bakanlık oluru ile
şube ismi aynı kalmak şartıyla şube isminin sonuna, rakam konularak yeni şube ya da şubeler kurulur.
Kurulamayan şubelerin görevleri kurulan diğer şubeler tarafından yerine getirilir.
(3) Şubelerde yeteri kadar şeflik oluşturulabilir.
İl müdürlüğünün görevleri
MADDE 5- (1) İl müdürlüğü; 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde, Bakanlığın
Stratejik Planındaki vizyon ve misyonuna uygun olarak, merkez teşkilatı ile işbirliği içinde aşağıdaki görevleri
yapar; 2
a) Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve sektörel stratejilere yönelik olarak sanayiciler, kamu
kurum/kuruluşları ve yerel yönetimler başta olmak üzere, kamuoyunda bilinç oluşturulması amacıyla, tanıtım ve
işbirliği faaliyetlerini yürütmek,
b) İlde, Bakanlığın görev ve sorumluluk alanları içerisindeki sanayiye yönelik teknoloji, araştırma,
geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik, verimlilik, ürün güvenliği, metroloji ve zorunlu standartlar ve diğer ilgili
konularda düzenlenen fuar, kongre, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılmak, izlemek, gerektiğinde
sonuçlarını görüş ve önerileri ile birlikte Bakanlığa bildirmek,
c) İldeki yarım kalmış veya tamamlandığı halde üretim yapmayan sanayi yatırımlarını tespit etmek ve
önerilerini Bakanlığa bildirmek,
ç) İlin sanayisini geliştirmeye yönelik olarak; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, bölgesel
kalkınma idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler ve ilgili taraflarla işbirliği içerisinde, ilin sanayi sorunlarının
ve çözüm önerilerinin de içinde yer aldığı “İl Sanayi Durum Raporu”nu hazırlamak,
d) İlin sanayide çalışan işgücünü tespit etmek, sanayinin nitelikli işgücü ihtiyacını belirlemek, sanayicinin
ihtiyacına göre nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ile işbirliği yapmak,
gerektiğinde Kurulun faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek,
e) Sanayi ürünleri, yasal metroloji kapsamındaki ölçü ve ölçü aletleri ile hazır ambalajlı mamullere ilişkin
teknik düzenlemelere yönelik olarak sanayiciler, kamu kurum/kuruluşları ve yerel yönetimler başta olmak üzere
kamuoyunda bilinç oluşturulması amacıyla tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini yürütmek,
f) İlgili teknik düzenlemelere ilişkin olarak Bakanlıkça yapılan yetkilendirme çerçevesinde yeterlilik
belgesi vermek, vize etmek ve bu kapsamda denetim yapmak,
g) 17/04/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişilere ait sanayi kuruluşlarını sanayi siciline kayıt etmek, sanayi sicil belgesi düzenlemek, işletmelerin bir
önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini almak, veri girişini sağlamak ve denetimler
yapmak, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanması işlemlerini
yapmak, sanayi sicil işlemleri ile ilgili Bakanlığa bilgi vermek,
ğ) İlin sanayi, bilim, teknoloji, verimlilik, temiz üretim ve diğer alanlardaki araştırma, geliştirme,
yenilikçilik ve girişimcilik potansiyeliyle politikalarının belirlenmesi amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler,
araştırma merkezleri ve enstitüler, sivil toplum kuruluşları ve benzeri kurum, kuruluşlar ile işbirliği içerisinde
çalışmalar yapmak, Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde Ar-Ge destek programları kapsamında yürütülen
projeleri izlemek, görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek,
h) Teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili olarak Bakanlık tarafından verilen görevleri yapmak,
ı)Bakanlıkça kredi desteğinden yararlandırılacak sanayi siteleri ile ilgili Bakanlık tarafından verilen
görevleri yapmak,
i) Organize sanayi bölgelerinin tüzel kişilik kazanmasından ve endüstri bölgelerinin ilanından önce
yürütülecek çalışmalarda Bakanlıkça verilen görevleri yapmak, bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak, yatırımları organize sanayi bölgelerine, endüstri bölgelerine yönlendirmek, bu konuda
gerekli tedbirleri almak, sanayi alanlarının belirlenmesi ile ilgili olarak çevre düzeni planı ve alt ölçekli planların
hazırlanmasında görüş bildirmek,
j) Yasal metroloji kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerini yapmak,
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek ve veri tabanına işlemek,
k) 11/01/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında idari yaptırım kararları almak,
l) Hazır ambalajlı mamuller ile Bakanlık sorumluluğunda olan zorunlu standartlarla ilgili denetimleri
yapmak,
m) Tamir ve ayar istasyonları ile ölçü ve ölçü aletlerinin tamir, ayar ve servis hizmetlerini yürütecek
işyerleri ve bu işyerlerinde çalışan kişilerin belgelendirilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,
n) İl müdürlüğünde bulunan etalon ve diğer ekipmanların kayıtlarını tutmak, bunların izlenebilirliğini
sağlamak, ayrıca bölge laboratuvarı bulunan il müdürlüklerince izlenebilirlik açısından diğer il müdürlüklerinin
taleplerini karşılamak ve bölge laboratuvarlarının belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çalışmalarını sağlamak, 3
o) Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlarının çalışmalarını izlemek ve denetlemek, bunların
verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, bunlar tarafından yapılan denetim sonuçlarının veri tabanına
kaydedilmesini sağlamak,
ö) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimini ve denetimini yapmak,
teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünlerin uygunsuzluğunun giderilmesi için faaliyette bulunmak,
denetlenen ürünün gerektiğinde numunelerinin muayene ve testinin yapılmasını sağlamak, teknik düzenlemesine
uygun olmayan ürünler ile güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin üreticilerine idari para cezası ve gerekli diğer
idari yaptırımların uygulanmasını sağlamak,
p) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin gümrüklerde mevzuata uygunluk kontrollerini
yapmak ve uygunsuzluk halinde gerekli tedbirlerin uygulanmasını sağlamak,
r) Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin bilgileri Bakanlık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri tabanına
girmek, il düzeyinde piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlarına ilişkin analizler ve değerlendirmeler yapmak ve
Bakanlığa bildirmek,
s) Verimlilik, temiz üretim ve ilgili konularda Bakanlık tarafından yapılacak araştırmalarda ve ilgili
göstergelerin oluşturulması çalışmalarında kullanılmak üzere talep edildiğinde ile ait bilgi ve verileri temin
etmek ve Bakanlığa iletmek,
ş) Bakanlığın ilde verimliliği ve çevresel performansı artırmak amacıyla düzenleyeceği eğitim,
bilinçlendirme ve danışmanlık programları ile projelerin uygulanma sürecinde gerekli işbirliği, koordinasyon ve
veri temini çalışmalarını yürütmek,
t) Bakanlık tarafından talep edildiğinde, ilde bulunan kamu kurumları ile özel sektör işletmelerinin
verimlilik sorunlarını ve bunların giderilmesi için ihtiyaç duydukları hizmetleri araştırmak ve Bakanlığa bilgi
vermek,
u) Bakanlığın, verimliliği artırmaya ve temiz üretim uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik program ve
projeleri kapsamında; üniversiteler, diğer bilimsel kuruluşlar, ilgili kamu kurumları, kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve ilgili sivil toplum kuruluşları
arasında işbirliği ağlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütme ve gerekli koordinasyonu sağlamak,
ü) İl müdürlüğünün görev ve faaliyet alanlarına giren konularda, Bakanlıkça görev verilmesi halinde,
uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerle yürütülen projelerin ve programların
koordinasyonunu sağlamak,
v) Bakanlık tarafından yetki verildiği takdirde, il müdürlüğü işlemlerinden kaynaklanan ve taraf olunan
adli ve idari davalar, tahkim yargılaması ile icra işlemlerini takip etmek,
y) Bilgi sistemlerinin kurulumu, bakımı, ikmali, yürütülmesi, geliştirilmesi işlerini ve bilgi güvenliğini
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütmek,
z) İl müdürlüğünün tahmini bütçesini hazırlamak, evrak, arşiv ve taşınır mallara ait işlemleri ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütmek, ayrıca il müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla
kullanılacak bina ve diğer yapıların alınması, tahsis ve kiralanması işlemlerini Bakanlığın bilgisi dahilinde
yapmak,
aa) Afet ve acil durum, seferberlik ve savaş halleri ile sivil savunma ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin
ilgili mevzuatlara göre düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
bb) İl müdürlüğü personelinin maaş, disiplin, izin ve benzeri özlük işlerini yürütmek, personel hakkında
açılan soruşturmalar ile ilgili davaları Bakanlığa bildirmek,
cc) İl müdürlüğünde görevli personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim plan ve programlarını
yapmak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, görev yapan aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimleri
ile sınavlarını yapmak,
çç) Bakanlık müfettişlerinin ve iç denetçilerinin denetimlerini sağlıklı ve verimli olarak yapabilmeleri
için denetimle ilgili taleplerini yerine getirmek,
dd) Bakanlık görevleri ile ilgili olarak il müdürlüğü ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluş temsilcileri arasında
koordinasyonu sağlamak,
ee) Bakanlıkça ve valilikçe verilecek diğer görevleri yapmak. 4
şube müdürlüğünün görevleri
MADDE 6- (1) Tüm şube müdürlüklerin görevleri şunlardır;
a) Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi ve sektörel stratejilere yönelik olarak sanayiciler, kamu
kurum/kuruluşları ve yerel yönetimler başta olmak üzere, kamuoyunda bilinç oluşturulması amacıyla, tanıtım ve
işbirliği faaliyetlerini yürütmek,
b) İlde, Bakanlığın görev ve sorumluluk alanları içerisindeki sanayiye yönelik teknoloji, araştırma,
geliştirme, yenilikçilik, girişimcilik, verimlilik, ürün güvenliği, metroloji ve zorunlu standartlar ile diğer ilgili
konularda düzenlenen fuar, kongre, seminer, toplantı ve benzeri etkinliklere katılmak, izlemek, gerektiğinde
sonuçlarını görüş ve önerileri ile birlikte Bakanlığa bildirmek,
c) İl müdürünce verilecek diğer görevleri yapmak.
(2) Ayrıca;
a) Sanayi ġube Müdürlüğü
1) İldeki yarım kalmış veya tamamlandığı halde üretim yapmayan sanayi yatırımlarını tespit etmek ve
önerilerini Bakanlığa bildirmek,
2) İlin sanayisini geliştirmeye yönelik olarak; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, bölgesel
kalkınma idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler ve ilgili taraflarla işbirliği içerisinde, ilin sanayi sorunlarının
ve çözüm önerilerinin de içinde yer aldığı “İl Sanayi Durum Raporu”nu hazırlamak,
3) İlin sanayide çalışan işgücünü tespit etmek, sanayinin nitelikli işgücü ihtiyacını belirlemek, sanayicinin
ihtiyacına göre nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ile işbirliği yapmak,
gerektiğinde Kurulun faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerini Bakanlığa bildirmek,
4) Sanayi ürünlerine ilişkin teknik düzenlemelere yönelik olarak sanayiciler, kamu kurum/kuruluşları ve
yerel yönetimler başta olmak üzere kamuoyunda bilinç oluşturulması amacıyla tanıtım ve işbirliği faaliyetlerini
yürütmek,
5) İlgili teknik düzenlemelere ilişkin olarak Bakanlıkça yapılan yetkilendirme çerçevesinde yeterlilik
belgesi vermek, vize etmek ve bu kapsamda denetim yapmak,
6) 17/04/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu gereği, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve
tüzel kişilere ait sanayi kuruluşlarını sanayi siciline kayıt etmek, sanayi sicil belgesi düzenlemek, işletmelerin bir
önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetvellerini almak, veri girişini sağlamak ve denetimler
yapmak, yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeyenler hakkında idari para cezası uygulanması işlemlerini
yapmak, sanayi sicil işlemleri ile ilgili Bakanlığa bilgi vermek,
7)Bakanlıkça kredi desteğinden yararlandırılacak sanayi siteleri ile ilgili Bakanlık tarafından verilen
görevleri yapmak,
8) Organize sanayi bölgelerinin tüzel kişilik kazanmasından ve endüstri bölgelerinin ilanından önce
yürütülecek çalışmalarda Bakanlıkça verilen görevleri yapmak, bu çerçevede ilgili kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlamak, yatırımları organize sanayi bölgelerine, endüstri bölgelerine yönlendirmek, bu konuda
gerekli tedbirleri almak, sanayi alanlarının belirlenmesi ile ilgili olarak çevre düzeni planı ve alt ölçekli planların
hazırlanmasında görüş bildirmek,
9) Verimlilik, temiz üretim ve ilgili konularda Bakanlık tarafından yapılacak araştırmalarda ve ilgili
göstergelerin oluşturulması çalışmalarında kullanılmak üzere talep edildiğinde ile ait bilgi ve verileri temin
etmek ve Bakanlığa iletmek,
10) Bakanlığın ilde verimliliği ve çevresel performansı artırmak amacıyla düzenleyeceği eğitim,
bilinçlendirme ve danışmanlık programları ile projelerin uygulanma sürecinde gerekli işbirliği, koordinasyon ve
veri temini çalışmalarını yürütmek,
11) Bakanlık tarafından talep edildiğinde ilde bulunan kamu kurumları ile özel sektör işletmelerinin
verimlilik sorunlarını ve bunların giderilmesi için ihtiyaç duydukları hizmetleri araştırmak ve Bakanlığa bilgi
vermek, 5
12) Bakanlığın, verimliliği artırmaya ve temiz üretim uygulamalarını yaygınlaştırmaya yönelik program
ve projeleri kapsamında; üniversiteler, diğer bilimsel kuruluşlar, ilgili kamu kurumları, kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve ilgili sivil toplum
kuruluşları arasında işbirliği ağlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve gerekli koordinasyonu
sağlamak,
b) Piyasa Gözetimi ve Denetim ġube Müdürlüğü
1) Yasal metroloji kapsamındaki ölçü ve ölçü aletlerinin muayene ve damgalama işlemlerini yapmak,
piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek ve veri tabanına işlemek,
2) 11/01/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında idari yaptırım kararları almak,
3) Hazır ambalajlı mamuller ile Bakanlık sorumluluğunda olan zorunlu standartlarla ilgili denetimleri
yapmak,
4) Tamir ve ayar istasyonları ile ölçü ve ölçü aletlerinin tamir, ayar ve servis hizmetlerini yürütecek
işyerleri ve bu işyerlerinde çalışan kişilerin belgelendirilmesiyle ilgili işlemleri yürütmek,
5) İl Müdürlüğünde bulunan etalon ve diğer ekipmanların kayıtlarını tutmak, bunların izlenebilirliğini
sağlamak, ayrıca bölge laboratuvarı bulunan il müdürlüklerince izlenebilirlik açısından diğer il müdürlüklerinin
taleplerini karşılamak ve bölge laboratuvarlarının belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde çalışmalarını sağlamak,
6) Grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurlarının çalışmalarını izlemek ve denetlemek, bunların
verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, bunlar tarafından yapılan denetim sonuçlarının veri tabanına
kaydedilmesini sağlamak,
7) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin piyasa gözetimini ve denetimini yapmak,
teknik düzenlemesine uygun olmayan ürünlerin uygunsuzluğunun giderilmesi için faaliyette bulunmak,
denetlenen ürünün gerektiğinde numunelerinin muayene ve testinin yapılmasını sağlamak, teknik düzenlemesine
uygun olmayan ürünler ile güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin üreticilerine idari para cezası ve gerekli diğer
idari yaptırımların uygulanmasını sağlamak,
8) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan sanayi ürünlerinin gümrüklerde mevzuata uygunluk kontrollerini
yapmak ve uygunsuzluk halinde gerekli tedbirlerin uygulanmasını sağlamak,
9) Piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin bilgileri Bakanlık Piyasa Gözetimi ve Denetimi Veri tabanına
girmek, il düzeyinde piyasa gözetimi ve denetimi sonuçlarına ilişkin analizler ve değerlendirmeler yapmak ve
Bakanlığa bildirmek,
c) Bilim ve Teknoloji ġube Müdürlüğü
1) İlin sanayi, bilim, teknoloji ile diğer alanlardaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik
potansiyeliyle politikalarının belirlenmesi amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve
enstitüler, sivil toplum kuruluşları ve benzeri kurum, kuruluşlar ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak,
Bakanlıkça gerekli görülmesi halinde Ar-Ge destek programları kapsamında yürütülen projeleri izlemek, görüş
ve önerilerini Bakanlığa bildirmek,
2) Teknoloji geliştirme bölgeleri ile ilgili olarak Bakanlık tarafından verilen görevleri yapmak,
3) İl Müdürlüğünün görev ve faaliyet alanlarına giren konularda, Bakanlıkça görev verilmesi halinde,
uluslararası kuruluşlar, Avrupa Birliği ve yabancı ülkelerle yürütülen projelerin ve programların
koordinasyonunu sağlamak.
d) Personel ve Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü
1) Bakanlık tarafından yetki verildiği takdirde, il müdürlüğü işlemlerinden kaynaklanan ve taraf olunan
adli ve idari davalar, tahkim yargılaması ile icra işlemlerini takip etmek,
2) Bilgi sistemlerinin kurulumu, bakımı, ikmali, yürütülmesi, geliştirilmesi işlerini ve bilgi güvenliğini
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile işbirliği içinde yürütmek,
3) İl müdürlüğünün tahmini bütçesini hazırlamak, evrak, arşiv ve taşınır mallara ait işlemleri ilgili
mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütmek, ayrıca il müdürlüğü hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla 6
kullanılacak bina ve diğer yapıların alınması, tahsis ve kiralanması işlemlerini Bakanlığın bilgisi dahilinde
yapmak,
4) Afet ve acil durum, seferberlik ve savaş halleri ile sivil savunma ve koruyucu güvenlik hizmetlerinin
ilgili mevzuatlara göre düzenli ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
5) İl müdürlüğü personelinin maaş, disiplin, izin ve benzeri özlük işlerini yürütmek, personel hakkında
açılan soruşturmalar ile ilgili davaları Bakanlığa bildirmek,
6) İl müdürlüğünde görevli personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, eğitim plan ve programlarını
yapmak, uygulamak veya uygulanmasını sağlamak, görev yapan aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimleri
ile sınavlarını yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Personelin Görev ve Sorumlulukları
İl müdürünün görevleri
MADDE 7- (1)İl müdürü, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre bulundukları il
valisinin emrinde olup, Bakanlığın ve valiliğin talimatları doğrultusunda 5 inci maddede sayılanları ve aşağıdaki
görevleri yapar.
a) İl müdürlüğü personelinin, etkin ve verimli bir şekilde çalışmalarını sağlamak amacıyla gerekli
planlama ve iş bölümünü yapmak, personelin çalışmalarını takip etmek, denetlemek ve işlerin düzenli olarak
yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak,
b) İl müdürlüğü personelinin, mesaiye devamlarını izlemek ve iş yerinde gerekli disiplini sağlamak,
c) Şube müdürlükleri ile şefliklerin görevlerini belirlemek,
ç) Herhangi bir nedenle görevinin başında bulunamaması halinde il müdürlüğü görevini vekaleten
yürütecek personeli belirleyerek valilik makamına teklif etmek,
d) Toplantılarda il müdürlüğünü temsil etmek veya bir temsilci görevlendirmek,
e) İl müdürlüğüne verilen işlerin yürütülmesinde gerçek ve tüzel kişiler arasında işbirliği ve
koordinasyonu sağlamak.
İl müdürünün sorumlulukları
MADDE 8- (1) İl müdürü; il müdürlüğüne verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara, Bakanlık
talimatlarına uygun olarak yürütülmesinden, yetkilerini zamanında ve doğru kullanmaktan sorumludur.
şube müdürünün görevleri
MADDE 9- (1) Şube müdürü’nün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Görev alanına giren iş ve işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak,
b) Personelin görevlerini yapmalarını ve mesaiye devamlarını kontrol etmek, doğabilecek aksaklıkların
giderilmesini sağlamak, gerektiğinde üst makamlara teklifte bulunmak,
c) Verilecek diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.
şube müdürünün sorumlulukları
MADDE 10- (1) Şube müdürü; görev alanına giren hususların mevzuata, plan ve programlara, Bakanlık
talimatlarına uygun olarak yürütülmesinden, yetkilerini zamanında ve doğru kullanmaktan il müdürüne karşı
sorumludur.
şefin görevleri
MADDE 11 - (1) Şefin görev ve yetkileri şunlardır:
a) Verilen iş ve işlemleri yapmak ve bu işlemlerin eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamak, 7
b) Emrindeki personelin görevlerini yapmalarını ve mesaiye devamlarını kontrol etmek, doğabilecek
aksaklıkların giderilmesini sağlamak, gerektiğinde üst makamlara teklifte bulunmak,
c) Verilecek diğer görevleri yapmak ve yapılmasını sağlamak.
şefin sorumlulukları
MADDE 12- (1) Şef; kendisine verilen görevlerin mevzuata, plan ve programlara, Bakanlık talimatlarına
uygun olarak yürütülmesinden, yetkilerini zamanında ve doğru kullanmaktan bağlı olduğu şube müdürüne ve il
müdürüne karşı sorumludur.
İl müdürlüğü avukatının görev ve yetkileri
MADDE 13-(1) İl müdürlüğü avukatı, 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu
İdareleri ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerinde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde
Kararname ile belirlenen görevleri yerine getirir.
(2) İl müdürlüğü avukatı, il müdürüne bağlı olarak çalışır.
(3) İl müdürlüğü avukatı, Bakanlık tarafından belirlenecek illerde, Bakanlık il müdürlüğü işlemlerinden
kaynaklanan ve valiliğin taraf olduğu adli ve idari davalarda, tahkim yargılamasında ve icra işlemlerinde valiliği
vekâleten temsil etmeye, dava ve icra işlemlerini takip etmeye yetkilidir.
(4) İl müdürlüğü avukatı, gerekli görülen hallerde Bakanlık tarafından tespit edilen diğer il veya illerin,
bu madde kapsamındaki hukuk hizmetlerini yürütür.
(5) İl müdürünce verilecek diğer görevleri de yapar.
İl müdürlüğü avukatının sorumlulukları
MADDE 14-(1) İl müdürlüğü Avukatı, kendisine verilen görevlerin, mevzuat hükümlerine ve genel
hukuk ilkelerine uygun olarak yerine getirilmesinden; yetkilerin yerinde, zamanında ve gereğince
kullanılmasından il müdürüne karşı sorumludur.
Diğer personelin sorumlulukları
MADDE 15- (1) İl müdürlüğünde çalışan diğer personel; kendisine verilen görevlerin mevzuata, plan ve
programlara, Bakanlık talimatlarına uygun olarak yürütülmesinden ve verilen işlerin eksiksiz, zamanında
yapılmasından üstlerine karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Rapor, Defter, Dosya ve Evrak Bilgi Sistemi
Hazırlanacak raporlar
MADDE 16- (1) İl müdürlüklerince;
a) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanan “Yıllık İl Sanayi Durum Raporu” takip eden yılın
Mayıs ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir,
b) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanan “Ar-Ge ve Yenilikçilik Potansiyeli Hakkında
Rapor” ile Ar-Ge Programlarını İzleme ve Denetleme Usul ve Esaslarına göre hazırlanacak “Ar-Ge Programlarını
İzleme ve Denetleme Sonuç Raporu” takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilir,
(2) Bünyesinde avukat istihdam edilen il müdürlüklerince, devam eden ve sonuçlanan davalar hakkında
Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak hazırlanan raporlar, takip eden yılın Ocak ayının sonuna kadar
Bakanlığa gönderilir,
(3) Bakanlık tarafından istenilebilecek diğer raporlar, Bakanlığa gönderilir.
Tutulacak defterler, dosyalar ve evrak bilgi sistemi
MADDE 17- (1) İl Müdürlüğünde aşağıdaki defterler tutulur: 8
a) 28/12/2006 tarihli ve 11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Taşınır Mal
Yönetmeliğinin 9’ uncu maddesi gereğince; elektronik ortamda “Tüketim Malzemeleri Defteri” ve
“Dayanıklı Taşınırlar Defteri”,
b) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak, elektronik ortamda “Denetim Defteri”,
c) Ek-1’deki örneğe uygun olarak fiziki ortamda “Elden Evrak Teslim Defteri”,
d) Bakanlıkça istenilen formata uygun olarak, elektronik ortamda “Ölçü Aletleri Muayene Kayıt Defteri”.
(2) İl müdürlüğünde aşağıdaki dosyalar fiziki ortamda tutulur:
a) İdari Para Cezaları Dosyası,
b) Personel geliş-gidiş “İmza Takip Föyü” dosyası,
c) Denetim Dosyası.
(3) İl müdürlüğünün yapmış olduğu faaliyetler çerçevesinde tutulması gereken diğer defter, dosya, föy,
form, fiş ve benzeri kayıtlar tutulur.
(4) Yazışma kodları, Bakanlıkça hazırlanan “Merkez ve Taşra Teşkilatı ile Bağlı, İlgili ve İlişkili
Kuruluşları Yazışma Kodları”na göre, dosyalama yine Bakanlıkça hazırlanan “Merkez ve Taşra Teşkilatı
Standart Dosya Planı”na göre, arşiv işleri ise 16/5/1988 tarihli ve 19816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre düzenlenir.
(5) İl müdürlüğünde kullanılmakta olan “Evrak Bilgi Sistemi”nde; gelen-giden evrakların sisteme
kayıtlarının yapıldığı andan itibaren, dosyalama işlemi gerçekleşinceye kadar olan süreçte, evrak dolaşımları
evrakın hangi aşamalardan geçmiş olduğunun takibine imkân sağlayacak şekilde, program iş akışı içinde, düzenli
bir şekilde yapılır ve evrak zimmet raporları program üzerinden alınır.
(6) İdari yaptırım karar taslağı, üst yazı ilişiğinde bu kararı vermeye yetkili amire veya maiyetindekilere
zimmetle teslim edilir ve teslim alınır. Yetkili makamın zimmetle teslim almaması halinde, konu il müdürlüğü
tarafından Bakanlığa bildirilir.
(7) İl müdürlüğünün yapmış olduğu denetim faaliyetleri çerçevesinde tutulacak tutanaklar, Bakanlık
tarafından seri numaralı olarak bastırılır ve il müdürlüklerine gönderilir.
(8) Bu madde uyarınca tutulacak defterlerin basılmasına ve kullanılmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça
belirlenir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Uygulama
MADDE 18- (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, genel hükümler uygulanır.
(2) Yönetmeliğin uygulanmasında meydana gelebilecek olan tereddütler için Bakanlık görüşü alınır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 19- (1) Mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 09/08/2007 tarihli ve 42 sayılı “Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte il müdürlüklerinde bulunan şube
müdürlüklerinin isimleri ve görevleri yönetmelik hükümlerine uygun olarak il Müdürlerince en geç bir ay
içerisinde düzenlenerek, uygulanır ve Bakanlığa bildirilir.
Yürürlük
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik Bakanlık Makamınca onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 21- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme