Sağlık Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Sağlık Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Sağlık Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Sağlık Bakanlığı, Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu/THSK, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu/TKHK, Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu/TİTCK)  merkez teşkilatında görev yapmak üzere Sağlık Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile Sağlık Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Sağlık Uzman Yardımcılarının eğitim dalları
Sağlık Uzman Yardımcılığına,  en az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme, mimarlık ve mühendislik, tıp, eczacılık fakülteleri ile Bakanlığın hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yarışma sınavı duyurusu ile belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir.
Sağlık Uzman Yardımcılığına giriş
KPSS sonuçlarına göre, sınav duyurusunda belirtilen eğitim dallarında ve puan türlerine göre belirlenen adayların katılacağı yarışma sınavı, yazı ve sözlü sınav ya da sadece sözlü sınav şeklinde yapılır.
Yarışma sınavında başarılı olanlardan, ilan edilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığına atanır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla gerekli eğitimlerden geçirilir.
Öte yandan, Bakanlık politikaları ve görevleriyle ilgili diğer kurum ve kuruluşların görev alanlarına ilişkin bilgilerin kazandırılmasını amaçlayan, süresi dört aydan az oniki aydan çok olmamak üzere içeriği hizmet birimlerinin görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenen bir eğitime de tabi tutulurlar.
Tez hazırlama
Uzman yardımcılığına atananlar, en az üç yıl çalışmak ve istihdam edildikleri birimlerce belirlenecek konularda hazırlayacakları uzmanlık tezi, oluşturulacak tez jürisi tarafından kabul edilmek kaydıyla, yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik sınavı
Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yeterlik sınavı, Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, ÖSYM’ye, TODAİE’ye veya Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğüne veya üniversitelere yaptırılabilir.
Yeterlik sınavı, Bakanlığın görev alanına giren ve sınavdan iki ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır. Yazılı sınav çoktan seçmeli test şeklinde yapılır.
Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzman olma hakkını kaybetme
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve kurumlarında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzman kadrosuna atanma
Yeterlik sınavında başarılı olanların uzman kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.
Uzman ve uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
Uzman ve uzman yardımcıları;
-Görev yaptığı hizmet biriminin sağlık politikaları, strateji, plan, ilke, amaç ve hedefler ile ilgili araştırma raporları hazırlamak, inceleme ve analizler yapmak,
-Mevzuat hazırlanmasına ve uygulanmasına, iş ve işlemlerin geliştirilmesine ilişkin önerilerde bulunmak, gerektiğinde etki analizleri yapmak,
-Görev alanına giren ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek, yeni mevzuat ve çalışma önerileri geliştirmek,
-Bakanlığın görev alanına giren diğer konularda inceleme ve araştırma yapmak, görüş oluşturmak
gibi görevleri yürütürler.
Yurt dışı eğitim
Uzman ve uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
Yeniden atanma
Sağlık uzmanı unvanını kazandıktan sonra Bakanlıktan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması halinde yeniden atanabilirler.