Sağlık Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Sağlık Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Sağlık Bakanlığı Denetçi Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Sağlık Denetçisi olarak yetiştirmek üzere giriş sınavı ile Sağlık Denetçi Yardımcısı istihdam etmektedir.


Sağlık Denetçiliği
Görev merkezi Ankara olan Sağlık Denetçileri, kariyer meslek personeli arasında sayılmaktadır. Bu personel, denetimleri altındaki kişi, kurum ve kuruluşların mevzuata göre her türlü faaliyet, hesap ve işlemlerinin denetim, inceleme ve soruşturmasını yapmak ve görev yaptıkları esnada mevzuatın uygulanması ile ilgili hususlarda rehberlik etmek; bunlara ilişkin performans denetimi ile performans ölçme ve değerlendirmesi yapmak;  denetimini yaptıkları işlerde, yanlış ve eksiklikleri, mevzuata uymayan işleri tespit etmeleri halinde,  bunların düzeltilme ve tamamlanması, işlerin daha iyi yürümesi ve görevlilerin çalışmalarından daha fazla verim alınması için gerekli gördükleri tedbirleri Kuruma bildirmek gibi çeşitli görevleri yerine getirirler.
Sağlık denetçiliğine giriş
Sağlık Denetçiliğine, Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak girilir. Sağlık Denetçi Yardımcılığına atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.
Sağlık Denetçi Yardımcılığı giriş sınavını kazananlar, 6 adet vesikalık fotoğraf ve mal bildirim beyannamesini,  duyurulan süre içinde Kuruma ibraz etmeleri halinde, Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak atanmaya hak kazanırlar. Mücbir sebepler hariç olmak üzere belirlenen süre içerisinde evraklarını Kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmaz.
Sağlık denetçi yardımcılarının yetiştirilmesi
Sağlık Denetçi Yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
Sağlık Denetçi yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.
Sağlık Denetçi Yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece, ayrıca denetçiliğin gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla gerekli teorik ve pratik eğitimlerden geçirilir.
Sağlık Denetçi Yardımcıları, 9 aylık süreler halinde ve iki ayrı Sağlık Denetçisi refakatinde denetim, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve deneyimlerini geliştirme ve müstakil olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere pratik eğitim alırlar.
Tez hazırlama
Sağlık Denetçi Yardımcıları Kurum tarafından belirlenen listede yer alan tez konuları arasından tercih sırasına göre üç tez konusunu aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmetinin bitiminden itibaren bir ay içinde seçer.
Sağlık Denetçi Yardımcısına tez konusunun kesinleşmesinden itibaren on iki ay tez hazırlama süresi verilir ve verimli bir çalışma yapabilmesini sağlamak amacıyla bir defaya mahsus olmak üzere bu sürenin son iki ayı içerisinde başka görev verilmemesi esastır.
Süresi içinde tezlerini sunamayan Sağlık Denetçi Yardımcısına altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir. Tezini teslim ettiği halde, geçerli görülecek bir mazeret nedeniyle tez savunmasına girememiş olan Sağlık Denetçi Yardımcısı için ayrı bir savunma tarihi belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen Sağlık Denetçi Yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.
Yeterlik sınavı
Tezi kabul edilen Sağlık Denetçi Yardımcısı, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç altı ay içerisinde yapılır. Yeterlik sınavı, Kurumun görev alanına giren ve sınavdan en az altı ay önce ilan edilen konularda yazılı ve sözlü olarak yapılır.  Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.  İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar meslekten çıkarılır.
Sağlık denetçiliğine atama
Yeterlik sınavında başarılı olanların Sağlık Denetçi kadrolarına atanabilmeleri, son iki yıl içinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.
Yeterlik sınavında başarı gösteren Sağlık Denetçi Yardımcılarının Sağlık Denetçi kadrolarına, yeterlik sınavı başarı sırasına göre atamaları yapılır.
Meslekten çıkarılma
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler Denetçi Yardımcısı unvanını kaybeder ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yükselme
En az 10 yıl Sağlık Denetçiliği yapmış olanlar arasından mesleki yetenek, liyakat, çalışmalarda gösterilen gayret, başarı ve kıdem durumları değerlendirilmek suretiyle atamaya yetkili amirin onayı ile Sağlık Başdenetçiliğine atama yapılabilir.
Mesleki eğitim
Sağlık Denetçileri, mesleki yeteneklerinin arttırılması amacıyla hizmet içi eğitime tabi tutulurlar. Sağlık Denetçileri görev alanlarıyla ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
Sağlık Denetçileri kendi istekleri dışında veya denetim hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, mesleki yönden yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar. Yetersizlik hallerinin, yargı kararı, sağlık kurulu raporu, inceleme ve soruşturma raporu gibi belgelerle belgelendirilmesi gerekir.
Yeniden atanma
Sağlık Denetçisi unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle ayrılanlardan Sağlık Denetçiliğine atanmak isteyenler, gerekli nitelikleri yitirmemiş olmaları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve Kurumca uygun bulunması halinde yeniden atanabilirler.