Rtük Üst Kurul Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Rtük Üst Kurul Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Rtük Üst Kurul Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Radyo ve Televizyon Üst Kurul (RTÜK), Üst Kurul Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı (sözlü) ile Üst Kurul Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Uzman Yardımcılığına Giriş
RTÜK Üst Kurul Uzman Yardımcıları, sözlü olarak yapılan giriş sınavı sonucuna göre mesleğe alınmaktadırlar.
Giriş sınavına; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat ile iletişim fakültelerinden veya fakültelerin Türk dili ve edebiyatı, sosyoloji, psikoloji, tarih, matematik ve istatistik bölümleri ile elektrik-elektronik, elektronik, bilgisayar, yazılım, elektronik ve haberleşme mühendisliğinden mezun olanlardan, Kurum tarafından başvuru ilanında belirlenen alanlarda ve KPSS puan türüne ait taban puan ve üzerinde puan almış olanlar, diğer şartları taşımaları kaydıyla başvuruda bulunabiliyorlar.
Sınava girecek olanların, Kurum tarafından ilanda belirtilen dillerin birinden, ÖSYM tarafından yapılan YDS’den asgari (D) düzeyinde ya da dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmaları da gerekiyor.
Giriş sınavında başarılı bulunan adaylardan, ilan edilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aday, atama sırasında istenilen belgeleri getirmek ve haklarında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması koşuluyla başarı sıralamasına göre uzman yardımcılığına atanır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimlerde, birim amiri ve Üst Kurul uzmanları gözetiminde çalıştırılırlar.
Uzman yardımcıları aday memurluk döneminde öncelikle, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre hazırlanan program dâhilinde temel ve hazırlayıcı eğitime tabi tutulurlar. Bu eğitimlerde başarılı olan uzman yardımcıları çalışma ve yetiştirme planı çerçevesinde, görevlendirildikleri birimlerde uygun görülecek sürelerde staj yaparlar.
Uzmanlık Tezi
Uzman yardımcıları; Üst Kurulda aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil iki yıllık hizmet süresini tamamladıktan sonra Üst Kurulun görevleri, hedefleri, stratejileri ve faaliyet alanındaki gelişmeler paralelinde tez konusu seçerler.
Uzman Yardımcısı tezini, tez konusu verilen tarihten itibaren en geç on iki ay içinde teslim etmek zorundadır. Süresi içinde tezlerini sunmayan uzman yardımcılarına tezlerini sunmaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Uzman yardımcısı, Tez Değerlendirme Komisyonu önünde tezlerini sözlü olarak savunurlar.
Tezi başarısız bulunan uzman yardımcısına, tezdeki eksiklikler belirtilerek eksiklikleri tamamlaması için altı aylık ek süre verilir. Komisyonun talep edilen düzeltmelerin yapılmadığını tespit etmesi halinde tez başarısız sayılır.
Yeterlik sınavı ve Uzmanlığa atanma
Tez savunmasında başarılı bulunan uzman yardımcıları, aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, Üst Kurulda fiilen en az üç yıl çalışmak kaydıyla yeterlilik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır.
Sınavda başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti nedeniyle sınav hakkını kullanmayanlara bir yıl içinde ikinci bir sınav hakkı daha verilir.
Yeterlilik sınavında başarılı bulunan uzman yardımcıları, yardımcılık döneminde alınmış olması kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeyi, yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz etmeleri halinde Üst Kurul uzmanlığına atanırlar.
Başarısızlık hali
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayanlar, ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, yabancı dil yeterlik şartını yerine getirmeyenler ile ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Üst Kurulda meslek personeli dışındaki durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzman yardımcılarının görevleri
Uzman yardımcıları;
-Görevlendirildikleri birimin kısa, orta ve uzun vadeli faaliyetlerine katkıda bulunmak.
-Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları derlemek ve ön hazırlık çalışmaları ile tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak.
-Mesleki bilgilerinin geliştirilmesinde yararlı olacağı birim amirliklerince de öngörülen yayınları takip ederek, okudukları yayınların özet ve eleştirilerini kapsayan bir raporu üç ayda bir görev yaptığı birim amirliğine vermek.
-Uzmanlarla birlikte mesleki toplantılara katılmak.
-Görevlendirildikleri dairenin hizmetleriyle ilgili ortaya çıkan sorunlar hakkında görüşlerini bildirmek.
gibi görevleri yürütürler.


Yurt dışı ve yabancı dil eğitimi
Meslek personeli, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yüksek lisans eğitimi de dahil olmak üzere, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini artırmak veya öğrenim görmek üzere Üst Kurul kararı ile yurtdışına gönderilebilir.
Meslek personeli, yabancı dil bilgisini geliştirme, seminer, kurs, staj, araştırma ve konferans gibi programlara da Üst Kurul kararı ile gönderilebilir.
Üst Kurul, meslek personelinin yabancı dil bilgilerini geliştirmek amacı ile yabancı dil eğitimi düzenleyebilir veya eğitim programlarına gönderebilir.