REKABET KURUMU MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

REKABET KURUMU MAAŞLARI

REKABET KURUMU MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Piyasa ekonomisinin dayandığı temel ilke, ekonomik ilişkilerin rekabet odaklı olduğu varsayımıdır. İktisadi anlamda rekabet, bir piyasada satıcıların daha fazla müşteri edinerek mal ve hizmet satışlarını, dolayısıyla da kârlarını artırmak için giriştikleri yarış şeklinde tanımlanabilir. Rekabet olgusu, etkin çalışan bir piyasa sistemi için temel oluşturur; piyasa aktörlerinin kararlarının bağımsızlığını ve kişisel çıkarları gözeten eylemleri korumakla birlikte, sosyal adaleti ve ekonomik etkinliği sağlar.

            Bunların yanı sıra rekabetçi piyasa yapısı dinamik işlevlere de sahiptir. Rekabet teknolojik gelişmeyi teşvik eder. Bunun nedeni, teknolojik gelişmenin teşebbüsler tarafından tercih edilen konuma ulaşmada anahtar rol oynamasıdır. Ayrıca rekabetçi piyasa yapısı, firmaları, rekabetçi güçlerini sürekli olarak pazar koşullarına uyarlama yönünde teşvik etmektedir.

            Öte yandan piyasaların kendi başına bırakılması halinde piyasadaki teşebbüslerin yıkıcı bir yarış içine girmeleri, yarışma yerine toplumsal refahı ve iktisadi gelişmeyi olumsuz etkileyecek işbirliklerine gitmeyi ya da iktisadi güçlerini kullanarak sömürücü ya da dışlayıcı eylemlerde bulunmayı tercih ettikleri bir ortama dönüşme riskiyle karşı karşıya kalınması devlet müdahalesini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu tür eylemler, aynı zamanda girişim özgürlüğünü de kısıtlayacak, böylece temel demokratik hak ve özgürlükler sekteye uğramış olacaktır. Anılan sorunların ortaya çıkması, ekonomik sistemin bir rekabet kanunu ile desteklenmesi ve bu kanunu uygulayacak etkin bir rekabet otoritesinin tesis edilmesi ile mümkün olabilecektir.

            Bu çerçevede, rekabet kanunlarını uygulamakla yükümlü olan rekabet otoriteleri; girişim özgürlüğünün teminat altına alınması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması yoluyla toplumsal refahın arttırılmasını sağlamak üzere teşebbüslerin etkin rekabet koşullarını bozan eylem ve işlemlerinin önüne geçmek için gerekli önlemleri almak ve düzenlemeleri hayata geçirmekle yükümlü kılınmaktadır. Nitekim Anayasanın 167’nci maddesi devlete açıkça piyasalarda oluşacak fiili yahut anlaşma sonucu doğacak tekelleşmeyi ve kartelleşmeyi önleme görevi vermiştir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, Devlet 1982 Anayasası’nın kendisine verdiği bu görevi, 1994 yılında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu kabul edilmesi ve 1997 yılında bu Kanunu uygulamakla yükümlü otorite olan Rekabet Kurumu’nun tesis edilmesiyle yerine getirmiştir.

            Rekabet Kanunu’nun temel amacı; kartellerin ve teşebbüsler arası anlaşma, uyumlu eylem veya teşebbüs birliği karar ve eylemleri yoluyla ortaya çıkacak diğer rekabet kısıtlamalarının yasaklanması, herhangi bir piyasada hakim durumda olan bir teşebbüsün bu hakimiyetini kötüye kullanmasının engellenmesi ve bazı birleşme ve devralma işlemlerinin denetlenerek yeni tekeller yaratılmasının önüne geçilmesidir.

            Söz konusu Kanun’u uygulamakla görevli Rekabet Kurumu’nun amacı da, piyasalarda rekabetin sağlanması ve korunmasıdır. Söz konusu amaca ulaşmak için Rekabet Kurumu;
Ayrıntılı olarak düzenlenmiş inceleme ve soruşturma süreçleri sonucunda piyasadaki rekabeti bozan, engelleyen ya da kısıtlayan teşebbüsleri cezalandırmakta,Rekabet kurallarıyla çatışmakla birlikte ekonomiye katkısı bulunan, tüketicilere yarar sağlayan anlaşmalara muafiyet tanımakta, bu tür anlaşmalar için ikincil düzenlemeler yapmakta,Belirli bir büyüklüğün üzerindeki birleşme, devralma ve ortak girişimleri inceleyerek piyasalarda tekelleşmenin önüne geçmekte,Özelleştirme aşamasında kamu teşebbüslerinin özel sektöre devrini de incelemekte ve özelleştirme yoluyla devletin ekonomideki etkinliği azaltılırken kamunun terk ettiği alanlarda tekelleşmeye engel olmakta,Piyasalardaki rekabeti olumsuz yönde etkileyecek ya da kısıtlayacak nitelikteki çeşitli kanunlar ve düzenlemelerle ilgili olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına görüşler göndererek piyasalarda rekabet koşullarının hakim kılınmasını sağlamaktadır.       Özetle; Rekabet Kurumu, 4054 Sayılı Kanun’un 20’nci maddesine göre mal ve hizmet piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin temini ile bu Kanunun uygulanmasını gözetmek ve Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur. Bu çerçevede Rekabet Kurumu’nun esas görevi Kanun’da kendisine verilen yetkileri kullanarak mal ve hizmet piyasalarındaki rekabetçi sürecin tehdit edilmesini engellemektedir. Rekabetçi sürecin korunması yoluyla kaynakların etkin dağılımının sağlanması, toplumsal refahın arttırılması, Rekabet Kurumu’nun misyonunun temel dayanağını oluşturmaktadır.
Rekabet Kurumu Başkanlığı, Rekabet Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile Rekabet Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Rekabet Uzmanlığı

Meslek personeli olarak istihdam edilen rekabet uzman yardımcıları, yeterlik sınavı sonucunda rekabet uzmanı olduktan sonra, meslek içerisinde rekabet başuzmanı, kıdemli rekabet başuzmanı ve mesleki koordinatör unvanlarına yükselebilmektedirler.

Ücretleri

Rekabet Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak (Başbakanlık Uzman Yardımcısı emsal alınarak) belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışan) ve çocuksuz bir "Rekabet Uzman Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Rekabet Uzman Yardımcılığına giriş

Uzman yardımcısı olarak atanacaklar, açılacak giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, yazılı sınav ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamadan oluşur.

Giriş sınavını kazananların, kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde atama işlemleri için istenecek belgeleri Kuruma sunmaları halinde atama işlemleri gerçekleştirilir.

Yetiştirilmeleri

Uzman yardımcısı olarak atananlar bu kadroda bulundukları sürece rekabet uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları amacıyla temel eğitim ve uygulamalı eğitimden geçirilirler.

Adaylık eğitimi ve mesleki eğitim

Uzman yardımcısı olarak atananların adaylık eğitimi hakkında Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Uzman yardımcıları adaylık eğitiminin yanında mesleğin gerektirdiği hukuk, iktisat ve işletme bilgisinin geliştirilmesini, Kurum kültürü ve değerlerinin kazandırılmasını amaçlayan, içeriği ve süresi Başkanlıkça belirlenen bir eğitime tabi tutulur. Eğitim döneminin sonunda, mesleki eğitim değerlendirme sınavı yapılır.

Uygulamalı eğitim

Uygulamalı eğitim dönemi, adaylık eğitimi ve mesleki eğitimlerini tamamlayan uzman yardımcılarının, mesleki süreçlerde görev alarak mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra yurtiçi ve yurtdışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılımları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmalarını kapsar.

Uzmanlık için aranan şartlar

Rekabet uzmanı olarak atanabilmek için uzman yardımcısının;

a) Aylıksız izin, toplam üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri sebebiyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın uzman yardımcısı olarak üç yıl fiilen çalışmış olması,

b) Kurumun çalışma konuları ile ilgili hazırladığı uzmanlık tezinin kabul edilmesi,

c) Uzmanlık tezinin kabul edilmesi sonrasında girecekleri yeterlik sınavında başarılı olması,

ç) Uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS’den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlilik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması,

şarttır.

Tez hazırlama

Uzman yardımcıları; aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri sebebiyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın uzman yardımcısı olarak iki yıl fiili hizmetlerini tamamladıkları tarihten itibaren bir ay içinde tez konusu belirler. Tez konusu kesinleştikten sonra uzman yardımcısına bir yıllık tez hazırlama süresi verilir.

Süresi içinde tezini teslim edemeyen uzman yardımcısına altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir. Verilen ilave süre içinde tezini teslim etmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı bir kadroya atanırlar.

Uzman yardımcısı, belirlenen günde tezini sözlü olarak savunur. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.

Tezi başarılı bulunmayan uzman yardımcısına bir hak daha tanınır. İkinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı bir kadroya atanırlar.

Yeterlik sınavı

Uzmanlık tezleri başarılı bulunan uzman yardımcıları aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, en az üç yıl çalışmış olmak kaydıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Uzman yardımcılığı unvanını kaybetme

İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile yeterlik sınavından itibaren iki yıl içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Uzmanlığa atanma

Yeterlik sınavında başarılı olan ve yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiren rekabet uzman yardımcıları rekabet uzmanı olarak atanırlar.

Meslekte yükselme

En az yedi yıl rekabet uzmanı olarak görev yapmış, KPDS’den asgari (B) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olan ve uzmanlık dönemindeki performansı başarılı olarak değerlendirilen uzmanlar, hazırlayacakları başuzmanlık eserinin değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilmesi ve eser savunmasında başarılı olmaları kaydıyla rekabet başuzmanı olarak atanırlar.

En az altı yıl rekabet başuzmanı olarak görev yapmış, başuzmanlık dönemindeki performansı başarılı olarak değerlendirilen başuzmanlar, hazırlayacakları kıdemli başuzmanlık eserinin değerlendirme komisyonu tarafından kabul edilmesi ve eser savunmasında başarılı olmaları kaydıyla kıdemli rekabet başuzmanı olarak atanırlar.

Mesleki koordinatör, başuzmanlar ve kıdemli başuzmanlar arasından atanır.

Yeniden atanma

Kurumda meslek personeli unvanlarını  kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden kurumdaki görevlerine atanmak isteyenler, boş kadro olması ve Kurumun ihtiyacı çerçevesinde yeniden atanabilirler.
Hükümetin eşit işe eşit ücret düzenlemesi kamuda yüksek maaş alanları vurdu.
Özellikle üst kurullarda yüksek maaş alan uzmanların maaşları "Başbakanlık uzmanı"nın maaşı aynı seviyeye gelene kadar donacak. Milliyet'in haberine göre kamuda kariyer memuru olarak çalışanlara "Başbakanlık uzmanı" kriteri getirildi. Hükümetin "eşit işe eşit ücret" düzenlemesinde kamuda aynı unvanlarda çalışanların maaşları eşitlenirken, ekonomiyle ilgili kurumlara sınavla ve az sayıda alınan uzmanların aleyhine bir durum oluştu.

Özellikle Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme, Rekabet, Enerji Piyasası gibi üst kurullarda yüksek maaşla çalışan uzmanların maaşı aynı seviyeye gelene kadar artırılmayacak. Eşit işe eşit ücret düzenlemesi en çok üst kurul uzmalarını vurdu.

Düzenlemeyle 1 Ocak 2012'de birinci derece Başbakanlık uzmanı 3 bin 951 TL alacak. Rekabet Kurumu'nda aynı derecede çalışan bir uzmanın maaşı ise halen 4 bin 500 TL. Yeni yılda yürürlüğe girecek düzenlemeyle, Başbakanlık uzmanının maaşı 4 bin 500 TL olana kadar artmayacak.

Ancak hükümet isterse, 631 sayılı Kanuna göre, bu kurumlarda çalışanların maaşlarında memurlara verdiği zam oranında artış yapabilecek. Bazı kurumlar "ücrette eşitlik" kararnamesinin dışında tutuldu. Merkez Bankası, Sayıştay, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB), Vadeli İşlemler Borsası (VOB) ve Yatırım Promosyon ve Destek Ajansı'nda (YPDA) çalışanların maaşlarında herhangi bir düzenleme yapılmadı. "Eşit işe eşit ücret" kararnamesiyle, Rekabet Kurumu, BDDK ve EPDK gibi kurumlarda 4.500 lira olan uzman maaşları, Başbakanlık uzmanının 2012 yılında 3.951 liraya çıkacak maaşı aynı seviyeye gelene kadar artmayacak.


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme