PETKİM MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

PETKİM MAAŞLARI

PETKİM MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir:


Şirketimizin İnsan Kaynakları Politikası; Türk sanayindeki öncü konumunu kapasitesini artırarak sürdüren, paydaşlarının beklentilerini karşılayan, çalışana değer veren, değişime açık, bölgesinde lider, global bir şirket olarak kaynaklarını verimli kullanan, çevreye, iş sağlığına ve güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarının yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını verimli bir şekilde kullanmaktır. Şirketimizde çalışmaların etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak insan kaynağının planlanması, seçilmesi, işe alınması, hizmet birimlerinde görevlendirilmesi, geliştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek karşılanmasına yönelik planlamaların yapılması, uygulanması, yetkinliklerin belirlenmesi, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarının bilimsel metotlara uygun olarak gerçekleştirilmesi İnsan Kaynakları Politikamızın hedefidir.

İnsan kaynakları politikamızın temel ilkeleri;
• Şirketimizin faaliyetlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayacak insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemi oluşturmak ve uygulamak,
• Personelimizin, işinin niteliğinde meydana gelen her türlü gelişme ve değişmelerden geri kalmaması, görev tatmininin yükseltilmesi, iş ortamında daha başarılı olmalarının sağlanması için gereken bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarını tespit etmek, uygulamak ve şirket yararına sonuçlarını değerlendirmek,
• Personelin kendi çalışmalarının sonuçlarını, bir anlamda çıktılarını görmesine ve bireysel başarısının sonuçlarını değerlendirmesine olanak sağlayacak performans yönetim sistemini geliştirmek,
• Personelin kurum içinde sürekli gelişimlerini sağlayan, kendini bulunduğu konumun üzerindeki sorumluluklar için hazırlayan, sorumluluk almaya istekli her kademedeki çalışanlarımızın en etkin şekilde değerlendirilmesini sağlayan bir kariyer yönetim sistemi oluşturmak ve gerçekleştirmek,
• Kurumda gerçekleştirilen işlerin kapsamı, insan kaynağı gereksinimi ve çalışma koşulları hakkında bilgi toplamak ve bu bilgiyi değerlendirmek üzere iş analizleri yapmak, değişen koşullara uygun şekilde iş tanımları hazırlamak,
• Yürütülen hizmetin niteliğine uygun çalışma koşullarını sağlayarak, başarıyı ve yaratıcılığı teşvik edecek sistemleri geliştirmek, bu kapsamda; Tüm paydaşlarımızın (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler, hissedarlar, toplum) yaratıcılıklarından yararlanarak, yeni ürünlere, hizmetlere, süreçlere, sistemlere ve sosyal etkileşimlere dönüştürülerek yenileşim sağlayacak, kuruluşa, çalışanlara ve diğer paydaşlara değer katacak fikirler üretmek, İnsanlarda var olan yapma ve yararlı olma potansiyelini harekete geçirip, yaptıkları her işi düşünerek ve sorgulayarak yapmalarını sağlamak, bilgi birikimlerini ve tecrübelerini şirket ve çalışanlar yararına kullanılır hale getirmek, yaratıcı fikir sahiplerini tanıma ve takdir yoluyla motive ederek tüm çalışanların yaratıcı ve yenilikçi öz düşünceleriyle şirket faaliyetlerine katılımını artırmak ve yaratıcı fikirlerin en etkin şekilde uygulamaya alınmasını sağlamak.
• Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,
• Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak "Kurum Kültürü ve Bilinci"nin oluşmasını sağlamak,
• Bugünün gereksinimlerini gelecek nesillerin kaynaklarını azaltmayacak şekilde karşılamak için çalışanlarda sürdürülebilirlik anlayışı oluşturmak. Stratejilerini planlarken sadece kısa vadeli çözümler üzerine odaklanmak yerine, uzun vadede değer yaratmak için hedeflerini çevresel ve sosyo-ekonomik boyutlarını da değerlendirerek belirleyecek bilinci yaygınlaştırmak.
• İş Sağlığı ve Güvenliği; Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmak, iş kazalarını önlemek için sistemler geliştirmek, Sağlık-Emniyet-Çevre performansını arttırmak amacıyla komşu tesisler, yetkili merci ve yerel yönetimler ile oluşturulacak işbirliklerini arttırmak, projelerimizde İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre faktörünü ön plana almak, acil durumlara müdahale edebilecek şekilde yapılanmak, uygulamalarımızda paydaşlarımıza karşı şeffaf olmak.
Çalışanlarımızın yetkinliklerinin geliştirilmesi ve iş performanslarının artırılmasına yönelik, eğitim ve gelişim ihtiyaçların ortaya çıkarılması, eğitimlerin planlarının oluşturulması, uygulanması ve etkinliğinin değerlendirilmesi şirketimizde eğitim ve gelişim sürecine göre yönetilmektedir.

Eğitim ve gelişim planlamalarıyla  birlikte, yıllık eğitim bütçesi ortaya çıkmakta, eğitimlerde etkinlik ve yararlılık gözetilirken, maddi kaynak  uygunluğu da aranmaktadır.

Çalışanlarımız gelişim planlarına uygun eğitimlere katılmaktadırlar. Eğitimler, Müdürlüklerin kendi bünyelerindeki eğitim salonlarında veya Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmektedir. Mevzuat açısından her yıl tekrarlanması gereken, işin gereği alınması gereken eğitimler,  teknik ekipman vb. gereçlerle ortamın güçlendirildiği ve zenginleştirildiği eğitim salonlarında ve tatbikat alanlarında gerçekleştirilmektedir.

Yarınlarımızın Güvencesi; İşe Yeni Başlayan Çalışanlarımız 

İşe  alım sürecimizin en önemli adımlarından biri de yeni işe başlayan personelin şirketimize uyumunun sağlandığı oryantasyon ve işbaşı eğitimleridir. Bu eğitimlerdeki amacımız, işe ilk başlayan çalışanımıza şirketimizi ve birimleri tanıtmak, vizyon, misyon, stratejilerimiz ile ilke ve değerlerimizi, etik kurallarımızı anlatmak, kurumsal aidiyet bilincini vermek, yeni işine alıştırmak, işin ve iş ortamının gerektirdiği becerileri aktarmaktır. 

Şirketimizde işe yeni başlayan beyaz yakalı personelimiz oryantasyon programından sonra; fabrikalarda, üretim ve bakım gruplarında çalışacaklarsa iki aylık, idari birimlerde çalışacaklarsa bir aylık işbaşı gelişim eğitimlerine katılmaktadır.

Bilgi Birikimimizin İnşa Edicileri: Güçlü Eğitimcilerimiz

Şirketimizde idari işinin başında bir yönetici, teknik işinin başında bir uzman, bir mühendis, makinenin, ekipmanın başında bir formen, bir teknisyen iş hayatında uzun yıllar boyunca biriktirdiği tecrübelerini ve bilgi birikimini, etkin liderliği ile astlarına aktarmakta ve bu süreçte, eğitimciliği doğal olarak oluşmaktadır

Ayrıca, şirketin görevlendirilmiş iç eğitimcileri bulunmaktadır. Yetkin oldukları konuları, eğitim programları şeklinde çalışanlarla paylaşmaktadırlar.

Öğrenerek Sağlanan Gelişim
 “Çalışan etkinliğini ve verimliliğini artırmak” stratejimiz doğrultusunda, çalışanlarımızın yoğunlaşan eğitim programlarının yanında, işbaşı oryantasyonprogramları, istihdam garantili işgücü eğitimler ile güçlendirilmiş ve kişi başı eğitim süreleri yükselmiş, 2012 yılı itibarıyla 35 saate ulaşılmıştır.

Sürekli Öğrenme: Kütüphane -Bilgi Merkezi – E-Learning
Dış kaynaktan alınan eğitimlerin cd, powerpoint sunum vb. dokumanları katılımcılarımızdan temin edilip, Bilgi Merkezi’nde yayınlanarak, daha fazla çalışanımızın ulaşmasına imkan sağlanmaktadır. Paylaşım alanında oluşturmaya başladığımız e-learning eğitimler de yer verilmektedir.

Eğitimlerde Değerlendirilme
Çalışanlarımızın katıldıkları eğitimlerden duydukları memnuniyeti belirlemek, önem verdikleri konuları tespit etmek, iyileştirme fırsatlarını ortaya çıkarmak amacıyla, 2004 yılından bu yana eğitimlerin bitiminde değerlendirme anketleri yapılmaktadır.Anket sonuçları, eğitim içeriği, eğitimci, eğitim malzemeleri ve ortam bakımından kırımlandırılmakta, sonuçlar paylaşılmaktadır.

Eğitimlerin etkin biçimde uygulanmasını sağlamak İnsan Kaynakları Stratejisi doğrultusunda  dış kaynaktan alınan eğitimlerin sonuç raporları ve sunumları istenmekte, bu dokumanlar, Bilgi Merkezinden çalışanlarımızla paylaşılmaktadır. Bilgiyi ölçmek için sınav yapılmakta, beceriyi değerlendirmek için amirlerin gözlemlerine başvurulmaktadır. Amirlere Eğitimi İşe Yansıtma Ünite Değerlendirme Formu gönderilerek, çalışanını değerlendirmesi istenmektedir. Form elektronik ortamdan, eğitimin özelliğine göre uygulandıktan sonra bir ay ile üç ay arasında gönderilmekte, sonuçlar raporlanmaktadır.


Satış maaşları yeni çalışanlar için 3400TL olsa da satış müdürü maaşları  13200TL seviyelerine kadar çıkmaktadır. Pazarlama maaşları 3100TL-8900TL, insan kaynakları maaşları 3150TL-9650TL, finans maaşları ve muhasebe maaşları 3400TL-10800TL, tedarik zinciri maaşları ve ithalat ihracat maaşları 3200TL-9400TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir. Stajyer maaşları ise 1000TL dir. Mağaza müdürü maaşı 8400TL iken, mağaza müdür yardımcısı maaşı 4200 TL dir. Mühendis maaşları 4400TL den başlayıp 15400TL ye kadar çıkmaktadır. Teknisyen maaşları ise 3200-12900 TL aralığındadır. Çağrı merkezi maaşları ise 2200 ile 8300 TL arasındadır. Denetçi maaşlarının 2350TL ile 9900 TL aralığında olduğu tahmin edilmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme