Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, İdarenin ihtiyaçlarına göre açılan giriş sınavı ile çeşitli öğrenim dallarında Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı emrinde görev yapan ve kariyer meslek mensubu olan Uzmanlar, mevzuatla İdareye verilmiş olan görevleri yürütmek ve İdarece yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak; İdarenin görev alanına giren konulara ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yaparak proje geliştirmek; mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın değiştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini iletmek gibi görevleri yerine getirirler.
Uzman Yardımcılığı
Özelleştirme Uzmanlığa girişin ilk aşaması, Uzman Yardımcılığıdır. Uzman Yardımcılığına atanabilmek için bu Giriş Sınavında başarılı olmak şarttır. Giriş Sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılır.
Giriş sınavında başarılı olan adaylar arasından, öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak atanır.
Uzman Yardımcılarının yetiştirilmesi ve süresi
Uzman Yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman Yardımcıları bu süre içinde Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri dahilinde yetiştirilme eğitimine tabi tutulurlar.
Uzman Yardımcıları için, adaylık eğitimi dışında ve iki yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.
Tez hazırlama
İdarede adaylıkta geçen süre dahil, aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, en az iki yıl görev yapmış bulunan Uzman Yardımcıları, belirlenen tez konuları listesinden üç farklı tez konusu tercih eder.
Uzman Yardımcısı, tez konusunun belirlendiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde hazırlayacakları tezleri teslim etmek zorundadır. Yapılacak tez savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Zounlu haller sebebiyle tezini zamanında teslim edemeyenler hariç olmak üzere, süresi içinde tezlerini sunmayan veya tezleri Tez Jürisi tarafından kabul edilmeyen Uzman Yardımcılarına, tezlerini sunmaları veya bu Yönetmelikte belirtilen esaslara göre yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Yeterlik Sınavı
Yeterlik Sınavına girebilmek için;
a) Uzman Yardımcısı kadrosunda adaylıkta geçen süreler dahil olmak üzere, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri nedeniyle görevden ayrı kalınan süreler hesaba katılmaksızın, en az üç yıl fiilen çalışmış olmak,
b) Hazırlayacakları uzmanlık tezi, Tez Jürisi tarafından kabul edilmiş olmak
şarttır.
Yeterlik Sınavı, yazılı olarak tek aşamada yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli bir mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez yeterlik sınavına girme hakkı verilir.
Uzmanlığa atanma
Uzman Yardımcılarının Uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik Sınavında başarılı olması,
b) Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, Yeterlik Sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,
şartları aranır.
Uzman Yardımcısı unvanının kaybı
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve İdarede durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yeniden atanma
Uzman unvanını kazandıktan sonra, herhangi bir sebeple bu görevlerinden ayrılarak İdaredeki veya diğer kamu idarelerindeki başka görevlere atananlardan yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler; boş kadro, ihtiyaç durumu ve gereken şartları kaybetmemiş olmaları kaydıyla Uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.
Ancak, İdaredeki Uzman ve Uzman Yardımcılığı kadrolarına, bu Yönetmelik hükümleri dışında atama yapılmaz.
Yurtdışında eğitim
Uzman ve Uzman Yardımcıları; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini arttırmak, lisansüstü eğitim veya doktora çalışması yapmak amacıyla yurtdışına gönderilebilirler.