Orman ve Su İşleri Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Orman ve Su İşleri Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Orman ve Su İşleri Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Orman ve Su İşleri Bakanlığı emrinde Müfettiş olarak yetiştirilmek üzere, çeşitli eğitim dallarından mezun adaylar arasından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müfettiş Yardımcısı istihdam edilmektedir.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müfettişliği
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görev yapan Müfettişler görevlerini Bakan adına yaparlar.

Müfettişler, Bakanlık teşkilatı ile bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlar ile Bakanlığın denetimi altındaki kurum ve kuruluşların her türlü faaliyet ve işlemleriyle ilgili olarak teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütmek;  mevzuatın uygulanmasında görülen yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak, işlerin istenen düzeyde yürümesini sağlamak için alınması gerekli görülen önlemleri ve düşünceleri Kuruma bildirmek, Bakanlığı ilgilendiren konularda yurt içinde ve yurt dışında inceleme ve araştırmalar yapmak ve ilgili mevzuatı uyarınca verilen diğer görevleri yerine getirmekle görevlidirler.
Görev yerleri
Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının görev merkezi  Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de görev merkezidir.
Devamlı denetim ve teftişi sağlamak amacıyla müfettiş bulundurulmasını gerektiren büyük illerde görev merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurulabilir ve aynı yolla kaldırılabilir.
Müfettişliğe giriş
Müfettişliğe müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.
Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur.
Atanmaları
Müfettiş yardımcılığına atama giriş sınavındaki başarı sırasına göre yapılır. Atama yapılacak kadro sayısı kadar aday başarı sırasındaki önceliğe göre asıl aday olarak, sıralamada bunlardan sonra gelen adaylar da yedek aday olarak kabul edilir. Atama için müracaat etmeyen veya ataması yapılıp da göreve başlamayan veya başlayıp da müfettiş yardımcısı iken ayrılan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş yardımcılarının, Kurumla ilgili mevzuat ve uygulamayı, teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla hizmetiçi eğitim programları düzenlenir.
Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde, Bakanlıkla ilgili mevzuat ve uygulamayı, teftiş, araştırma, inceleme ve soruşturma yöntemlerini öğrenmelerini sağlamak amacıyla hizmetiçi eğitime tabi tutulurlar.
İki yıllık yetiştirme süresi sonunda çalışmalarını başarı ile tamamlayan müfettiş yardımcılarına, Bakanın onayı ile re’sen teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapma yetkisi verilebilir.
Yeterlik sınavından önce müfettiş yardımcılığından çıkarılma
Müfettiş yardımcılığı döneminde müfettişlik karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları tespit edilenler, Yeterlik Sınavı beklenmeden Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı dışında durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.
Yeterlik sınavı
Müfettiş yardımcıları üç yıllık bir yetiştirme dönemi sonunda yeterlik sınavına tabi tutulur.
Yeterlik sınavı yazılı olarak yapılır. Yeterlik sınavı sonucunda en yüksek nottan başlayarak bir başarı listesi düzenlenir ve ilgililere bildirilir.
Müfettişliğe atanma
Müfettişliğe, yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları atanırlar.
Yeterlik sınavında başarılı olamayan ya da özürsüz olarak sınava girmeyenler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığın dışında durumlarına uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.
Başmüfettişliğe atanma
Müfettiş yardımcılığında geçen süre dahil Başkanlıkta en az on yıl çalışmış olan müfettişler Başkanın teklifi üzerine başmüfettişliğe atanabilirler.
Müfettişliğe yeniden atanma
Başkanlıkta müfettiş sıfatını kazandıktan sonra, istifa suretiyle veya başka bir göreve naklen atanarak ayrılanlar, göreve dönmek istediklerinde, müfettişliğe engel bir durumu olmayanlar, kadro durumları dikkate alınarak yeniden atanabilirler.
Müfettiş yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.
Müfettişlik güvencesi
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz, diğer idari görevlere atanamazlar.
Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.
Yurt dışına gönderilme
Müfettişler, Bakanlığın görev alanı ile ilgili konularda inceleme ve araştırma yapmak ve mesleki bilgi ve görgülerini artırmak üzere bir yılı geçmemek üzere yurtdışına gönderilebilirler.