Orman Muhafaza Memurluğu Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Orman Muhafaza Memurluğu Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Orman Muhafaza Memurluğu Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan Orman Muhafaza Memurları,  KPSS sınavı sonrasında yapılan uygulamalı sınav sonucuna göre işe alınmaktadırlar.
Görev ve sorumlulukları

Orman Muhafaza Memurları;
-Ormanların ve orman ürünlerinin muhafaza ve bakımlarının temininden,
-Görev sahasındaki orman içi ve orman dışı ağaçlandırma sahalarının, fidanlıkların, tohum bahçeleri ve tohum meşçerelerinin, enerji ormanlarının, kavakçılık, toprak muhafaza ve mera ıslahı sahalarının, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarının, yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayvanı üretme istasyonları, yaban hayvanı yerleştirme alanları ve mesire yerlerinin korunmasından,
-Görev sahalarında mevcut av hayvanları ile akarsu ve göllerdeki balık varlığının korunmasından, avcılık ve balıkçılığa ilişkin işlerin yürütülmesinden,
-Ormanların işletilmesi ile ilgili olarak, damga ve işaretleme, anormal ağaçların tespiti, kesim, tomruklama ve ölçme, imalat, nakliyat ve depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, tohum temini, ağaçlandırma, fidanlık, toprak muhafaza ve mera işlerinin yürütülmesinden,
-Görev sahaları iöçinde veya civarında çıkacak orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılmaktan ve verilen görevleri yapmaktan,
-Görev sahaları içimdeki orman zararlıları ile mücadele işlerine ait görevlerin yapılmasından,
-İdareye ait her türlü yapı ve tesislerle amenajman ve orman kadastrosuna ait sınır işaretlerinin muhafazasından, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrolü ile sabotajlara karşı korunmasından,
-Muhtelif maksatlarla kendilerine verilen her türlü silah, alet ve malzemenin iyi muhafaza ve bakımından,
-Kanunen el koymakla görevli bulundukları suçların arama, soruşturma ve kovuşturulmasından, tutanak tanziminden ve sahaları içinde vazife gören yangın gözetleme ve söndürme işçilerinin, av koruma ve üretme sahaları ile balık üretme istasyonlarında görevli bekçi ve bakıcıların, üretim ve yetiştirme işlerinde çalışan işçilerin gözetimi ve denetiminden
ve benzeri hizmetlerin görülmesinden sorumludurlar.
Mali ve sosyal hakları
**12 nci derecenin 2 nci kademesinden göreve başlayan (2 yıl süreli yükseköğrenim mezunu) bekar ve çocuksuz bir Orman Muhafaza Memuru, 2014 yılında aylık net 1.927 TL ücret alacaktır.
**30 yıl hizmeti bulunan ve 3. Derece Orman Muhafaza Memuru kadrosunda olup 1 inci derecenin 4 üncü kademesinden aylık alan Orman Muhafaza Memuru ise aynı dönemde (bekar ve çocuksuz) aylık net 2.306 TL ücret alacaktır.
**Bu ücret miktarlarına, bazı çalışmalar karşılığında ödenen "yangın tazminatı" ve "fazla çalışma ücreti" dahil edilmemiştir. Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı kadro ve pozisyonlarında bulunan personelden;
Orman yangınlarına müdahale esnasında kullanılan hava vasıtalarında yangın söndürme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla fiilen görev yapanlara her uçuş günü için (900) gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenebilmekte ve bu ödemenin aylık tutarı (5400) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçememektedir. (Aylık en çok brüt: 415,79 TL)
Normal çalışma saatleri dışında; orman yangınlarına doğrudan bilfiil müdahale edenler ile yangın nöbeti tutanlara, Mayıs ayı başından Kasım ayı sonuna kadar ayda 60 saati geçmemek üzere fazla çalışma saat ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenebilmektedir. (Aylık en çok brüt: 462 TL)
Orman muhafaza memurları, resmi üniformalı bulundukları sürece belediyeler tarafından işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilmektedirler.
Orman yangınları ile bilfiil mücadele eden personele, hizmetin gereği olarak orman yangınlarıyla mücadele esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmektedir.
Zehirli, gazlı ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalışan personele koruyucu gıda maddeleri, iş yerlerinde tüketilmesi kaydıyla gıda yardımı olarak verilmektedir.
Göreve alınmaları
İlk defa memuriyete Orman Muhafaza Memuru olmak isteyenler için memurunyeri.com olarak hazırladığımız bu rehberde ayrıca, mesleğe girmek için;
**Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmaları, 
**Uygulamalı sınav ilanında belirtilecek son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi dolmamış KPSSP93 puan türünden, ilanda belirtilecek asgari puanı almış olmaları
**Başvuruda bulunan adaylar arasında, KPSS puanı bakımından açıktan atama yapılacak kadro sayısının dört katı aday arasına girmeleri,
**Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak uygulamalı sınav başarılı olmaları
gerektiğini belirtmek isteriz.
Öğrenim düzeyleri
Yükseköğrenim kurumlarına bağlı ön lisans programlarından; Ormancılık ve Orman Ürünleri, Orman İşletmeciliği, Ormancılık, Orman Ürünleri, Odun Dışı Orman Ürünleri, Fidan Yetiştiriciliği, Fidan Yetiştirme, Fidan ve Fidecilik, Budama ve Aşılama, Avcılık ve Yaban Hayatı, Av ve Yaban Hayatı bölümlerinden veya denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanmış yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili programlarından mezun olanlar Orman Muhafaza Memuru olarak işe alınmaktadır.
Göreve hazırlama eğitimleri
İlk defa ataması yapılan orman muhafaza memurları, memuriyete başladıktan sonra Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümlerine uygun olarak temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, görevleri ile ilgili atandığı bölge müdürlüklerince hizmet içi eğitime tabi tutularak göreve hazırlanırlar.
Yer değiştirmeleri
Orman Muhafaza Memurları zorunlu yer değiştirmeye tabidirler. Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi beş yıldır. Orman muhafaza memurları toplamda; aynı şeflik bünyesinde beş, aynı müdürlük bünyesinde on yıldan fazla görev yapamazlar.
Yeniden atanmaları
Orman muhafaza memuru olarak görev yapmakta iken, başka bir kadroya atanan ve tekrar orman muhafaza memuru kadrosuna atanmayı talep edenlerden; başka unvanda 5 yıldan fazla çalışmamış olanlar ile sağlık kurulu raporu gereği unvanı değiştirilenlerden, tam teşekküllü resmi sağlık kurumlarından yeniden “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu alanlar, soruşturma gereği unvanı değiştirilenlerden daha sonra suçsuz olduğu anlaşılanlar ve cezası affedilenler orman muhafaza memuru kadrosuna tekrar atanabilirler.