Orman Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Orman Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Orman Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

OGM Müfettişliği
Genel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşlarına bağlı birimlerde her türlü denetleme, inceleme, araştırma,  soruşturma ve teftiş işleri yapmak; teftiş ve inceleme sırasında öğrenmiş oldukları görev emrinin dışında kalan yolsuzluklar için, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu Teftiş Kurulu Başkanına bildirmek, gecikmesinde zarar umulan ve delillerin kaybına meydan verebilecek hallerde delilleri toplamak gibi görevleri Genel Müdür adına yürürtürler.
Görev merkezi
Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulunun Görev Merkezi Ankara'dır. Bu merkez, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının da görev merkezidir. Müfettiş bulundurulmasını gerektiren ormancılık hizmetlerinin yoğun olduğu Orman Bölge Müdürlüklerinin bulunduğu illerde, devamlı denetimi ve teftişi sağlamak amacıyla çalışma merkezleri ve bunlara bağlı bürolar kurabilir. 
Müfettişliğe giriş
Orman Genel Müdürlüğü Müfettişliğine, giriş sınavı sonucuna göre müfettiş yardımcısı olarak girilir. Giriş sınavı, KPSS puanları esas alınarak yazılı ve/veya sözlü sınav şeklinde yapılır.
Orman, Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl eğitim veren ve denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki fakülte veya yüksekokullardan birini bitirmiş olanlardan ilgili KPSS sonucunda istenen puanı almış olanlar, Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavına başvuruda bulunabilir.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş yardımcıları, 3 yıllık yardımcılık döneminde bir program dâhilinde yetiştirilirler.
-Birinci dönem; Teftiş Kurulunun yetki alanına giren teftiş, denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili mevcut mer'i mevzuatın yardımcılara öğretilmesi, lisan bilgilerinin geliştirilmesi amacı ile hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir.
-İkinci dönem; Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının teftişinde grup halinde yapılır. Müfettiş Yardımcıları bu süre içinde refakatında bulundukları Müfettişin denetimi ve gözetimi altındadırlar.
-Üçüncü dönem; birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına tek başına teftiş, inceleme ve soruşturma yetkisi verilebilir.
Yeterlilik öncesi Kuruldan çıkarılma
Müfettiş Yardımcılığı döneminde, Orman Genel Müdürlüğü Müfettişliği karakter ve vasıfları ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, "Yeterlilik Sınavı" beklenmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilirler.
Yeterlik Sınavı
Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra, yazılı ve sözlü olarak yapılan yeterlik sınavına tabi tutulur. Bu sınavda başarı gösterenler, Müfettiş kadrosuna atanır.
Sınava girmeme veya başarısızlık
Yeterlik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Kurumun merkez veya taşra kuruluşlarından birine, durum ve derecelerine uygun görülecek bir göreve nakledilebilirler.
Ayrılan müfettişlerin geri dönmesi
Teftiş Kurulundan istifa suretiyle veya naklen ayrılan Müfettişlerin Teftiş Kuruluna tekrar kabulleri Genel Müdürün teklifi üzerine Bakanın izni ile mümkün olabilmektedir.
Teftiş Kurulu Başkanlığı yaptıktan sonra Müfettişliğe dönenler dönemlerinin en kıdemlisi sayılırlar.  Aynı dönemde bu durumda birden fazla Müfettiş varsa, bunların kıdem sırasının tespitinde Müfettişlik kıdemleri esas alınır.
Müfettişlik güvencesi
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Genel Müdürlük Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamazlar ve diğer idari görevlere atanamazlar.
Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu gibi belgelerle ortaya konulması esastır.
Yurt dışına gönderilme
Bilgi ve görgülerini arttırmak, inceleme ve araştırma yapmak için Müfettişler yurt dışına gönderilebilirler.
Kariyer dışından müfettiş atama
Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine sıklıkla eklenen geçici maddelerle, müfettiş yardımcılığı yapmadan, kurumdaki bazı personelin doğrudan Müfettiş kadrolarına atanması yoluna gidildiği de görülmektedir.