MURAKIP YARDIMCISI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

MURAKIP YARDIMCISI MAAŞLARI

MURAKIP YARDIMCISI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürütmek üzere, meslek personeli olarak çeşitli öğrenim dallarında bankalar yeminli murakıp ve yardımcısı, bankacılık uzman ve yardımcısı, hukuk uzman ve yardımcısı, bilişim uzman ve yardımcısı ile  BDDK uzman ve yardımcısı istihdam etmektedir.Bu rehber, memurunyeri.com tarafından, KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

BDDK meslek personeli

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu meslek personeli, Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetleri yürüten bankalar yeminli murakıp ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları, bilişim uzman ve yardımcılar ile BDDK uzman ve yardımcılarından oluşmaktadır.

Kuruma murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı olarak atanacakların yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacak giriş sınavında başarılı olmaları şarttır.

Murakıp yardımcılığı ve uzman yardımcılığı sonrasında ise ilgisine göre “bankalar yeminli murakıbı”, “bankacılık uzmanı”, “hukuk uzman” , “bilişim uzmanı” ve "BDDK uzmanı"  kadrolarına atanırlar.

Ücretleri

9 uncu derecenin 1 inci kademesinden göreve başlayan ve hizmeti bulunmayan, bekar ve çocuksuz “Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı” ve  “Bankacılık Uzman Yardımcısı”, "Hukuk Uzman Yardımcısı", "Bilişim Uzman Yardımcısı" ve "BDDK Uzman Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Yardımcılık süresi

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, mesleğe alındıktan sonra en az üç yıllık bir yardımcılık dönemi geçirirler. Bu süre içinde aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni kullananların yardımcılık süreleri, ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

Yetiştirilme esasları

BDDK, hazırlayacağı genel ve özel yetiştirme programları ile murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarının, yardımcılık dönemlerinde en iyi şekilde yetişmelerini sağlar.

Temel eğitim

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları yetiştirme programları süresince Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde temel eğitime tabi tutulur.

Temel eğitimde başarılı bulunanlar, yardımcılıkları süresince en az iki ana hizmet biriminde görevlendirilir.

Yetki Sınavı

Kurumda en az iki yıl çalışmış murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları yetki sınavına girme hakkını elde eder. Bu süre içinde aylıksız izin ve toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni kullananların yetki sınavına girme süreleri, ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.

Mazeretleri sebebiyle yetki sınavına giremeyenlerce ibraz edilen belgeler, yetki sınavı komisyonu tarafından incelenerek sonuca bağlanır. Haklı ve geçerli mazeretleri yetki sınavı komisyonu tarafından kabul edilenler, mazeretlerinin kalktığı tarihten itibaren, yetki sınavına giriş için gerekli şartları taşımayanlar ise gerekli şartları haiz oldukları tarihtenitibaren üç ay içerisinde sınava alınırlar.

Yetki sınavında başarılı olan murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına, yeterlik sınavına kadar geçecek olan dönem içinde tek başına yerinde denetim ve gözetim yapabilme yetkisi verilir. Yetki sınavında başarılı olamayanlar, yardımcılıkları süresince tek başına yerinde denetim ve gözetim yapamazlar.

Tez Hazırlama

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, yetki sınav sonuçlarının kendilerine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç iki ay içerisinde istihdam edildikleri birim amiri tarafından belirlenecek tez konusunu, bağlı bulundukları daire başkanlıkları aracılığıyla Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bildirir.

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına, belirlenen tez konusunun kendilerine tebliğ tarihinden itibaren tezlerin hazırlanması için sekiz ay süre verilir.

Süresi içinde tezlerini sunmayan murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarına, teslim edememe sebebi de dikkate alınmak suretiyle tezlerini sunmaları için altı ayı aşmamak üzere Başkan tarafından ek süre verilir.

Sundukları tezleri kabul edilmeyenlere ikinci bir tez hazırlamaları için tez jürisi tarafından altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.

Yeterlik sınavı

Yeterlik sınavı, mesleki mevzuat bilgisinin ölçülmesine yönelik olarak yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki aşamada yapılır.

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları, adaylıkta geçen süreler dahil en az üç yıl çalışmış olmaları ve hazırladıkları tezin tez jürisi tarafından kabul edilmiş olması şartıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar. Üç yıllık süreye aylıksız izinde ve toplamı üç ayı geçen hastalık ve refakat izninde geçen süreler dahil değildir.

Yazılı sınav grupları ve konuları, kadro unvanı ve/veya uzmanlık alanları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Geçerli bir mazereti olmaksızın yazılı sınava girmeyenler yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olanlar, mazeret bitiminden itibaren en az bir ay sonra tekrar sınava çağrılır.

Yazılı sınavın tamamlanmasını müteakip bir ay içerisinde, murakıp yardımcıları ve uzman yardımcıları Kurumun görev alanına giren konularda sözlü sınava tabi tutulur. Yazılı sınavda başarısız olanlar sözlü sınava katılamazlar. Geçerli bir mazereti olmaksızın sözlü sınava girmeyenler yeterlik sınavında başarısız olmuş sayılır. Mazereti olanlar, mazeret bitiminden itibaren en az bir ay sonra tekrar sınava çağrılır.

Yeterlik sınav sonucu

Yeterlik sınav notu yazılı ve sözlü sınav notları ortalamasından oluşur ve başarı sıralamasında bu not esas alınır.

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar, yeterlik sınavı sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde olmak kaydıyla, yeterlik sınavı komisyonları tarafındanbelirlenecek bir tarihte ikinci kez yeterlik sınavına tabi tutulur.

Bankalar yeminli murakıplığı, ilgili uzmanlıklara atanma ve meslekte yükselme

Tezi kabul edilen, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya buna denk kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil puanını aldığını belgeleyen murakıp yardımcıları, bankalar yeminli murakıbı; uzman yardımcıları ise ilgisine göre bankacılık, hukuk, bilişim, BDDK uzmanı kadrolarına atanırlar. Atama yapılabilmesi için gerekli olan yabancı dil puanını gösterir belgeye, yardımcılık döneminde veya yeterlik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olunması şarttır.

Murakıp yardımcılığı ve uzman yardımcılığından çıkarılma

Murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarından;

a) Verilen ilave süreye rağmen mazereti olmaksızın tez hazırlamayanlar veya tezleri kabul edilmeyenler,

b) Yeterlik sınavında iki defa başarı gösteremeyenler veya sınav hakkını kullanmayanlar,

c) Süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler,

murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı unvanını kaybederler.

Murakıp yardımcıları diğer kamu kurum ve kuruluşlarındaki öğrenim durumlarına uygun kadrolara atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilir, uzman yardımcıları ise Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.

Öte yandan, murakıp yardımcıları ve uzman yardımcılarından temel eğitim sonucunda yapılacak sınavda 100 üzerinden 59 veya daha aşağı puan alanların Kurumdaki görevine son verilir.
MESLEK       BAŞLANGIÇ MAAŞI         YETERLİLİK SONRASI MAAŞ   AÇIKLAMA
KAYMAKAM          2.570   3.050 + 600
1. Derece kaymakam maaşı : 3850 + 600

36 ay staj ve kurs görürler.
SPK  UZMAN YARD. / UZMANI 3.650 + 4 maaş ikramiye        4.350 + 4 maaş ikramiye        1. Derece Uzman : 4.800
MERKEZ BANKASI MÜFETTİŞ YARD. / MÜFETTİŞİ           4.100   5.400   Dil Tazminatı (KPDS 1.derece 540 TL, 2.derece 270 TL, TOEFL 600 TL)
BDDK YEMİNLİ MURAKIP VE UZMANI        3.600   5.100  
REKABET KURUMU UZMANI   3.200   3.750   Lojmanları güzelmiş.
DPT UZMANI          2.750   3.300
%77 yüksek lisans oranı

3 yılı dolduran herkes yurtdışına y. lisans için gitme hakkına sahip.
HAZİNE UZMANI  2.300 + 4 maaş ikramiye        2.850 + 4 maaş ikramiye       
MALİYE MÜFETTİŞİ         2.850+ Görev tazminatı+Turne harcırahı      3.550 Görev tazminatı+Turne harcırahı           
HESAP UZMANI     2.550+Harcırah+Tazminat     3.100+Harcırah+Tazminat     Özel sektöre çok sayıda yönetici yetişirmiş.
BAŞBAKANLIK MÜFETTİŞ YARD.       2.850 (Net)                
VERGİ DENETMENİ          2.000   2.350   İlk 6 ay için yaklaşık 280 diğer 6 ay içinse yaklaşık 560 fazla mesai
KALKINMA AJANSI UZMANI    4.000              
DIŞ TİCARET MÜST. UZMANI    2.700   3.350  
KOSGEB UZMAN YARD. / UZMANI     2.900   3.400  
DEVLET BÜTÇE UZMAN YARD./ UZMANI    2.050   2.450  
SGK UZMANYARD.
/UZMANI

2.400   2.700  
DEVLET PERSONEL BŞK. UZMAN YARD.
/UZMANI

2.500   3.300  
İDARİ YARGI HAKİM ADAYI / HAKİMİ        2.550   3.100   1. Derece Hakim : 5.500
2016 Ocak ayı memur maaşları ne kadar olacak? 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3.dönem toplu sözleşmesinde zamlı memur ,Diyanet çaşılanları ve işçi maaşları yüzde kaç olarak belirlendi? Zamlı emekli maaşları ne kadar?
Kamu görevlilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve sosyal haklara ilişkin 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. dönem toplu sözleşmesinden, 2016 yılının ilk altı ayı için %6 oranında maaş zammı kararı çıktı.

ZAM ARTIŞI
- 2016 yılı için 6+5 oranında, kümülatif yüzde 11,3 oranında zam yapıldı.
- 2017 için ise yüzde 3+4 oranında, kümülatif olarak yüzde 7,1 zam yapıldı.
- Gerçekleşen enflasyon, maaş artışını aşarsa enflasyon farkı ayrıca ödenecek

Ünvan     Kademe /Derece     Maaş
Genel Müdür     1/4     8.352.57
Daire Başkanı     1/4     6.559.74
Müfettiş     1/4     5.891.32
Müfettiş Yardımcısı     1/4     4.033.21
İl Müftüsü Büyükşehir1/4     6.494.35
İl Müftüsü  1/4     5.887,92
İl Müftü Yardımcısı     1/4     4.410.32
İlçe Müftüsü     1/4     4.298.51
Şube Müdürü     1/4     4.118.14
Eğitim Görevlisi     1/4     3.544.16
Eğitim Uzmanı     1/4     3.416.95
Cezaevi Vaizi     1/4     3.251.37
Vaiz     1/4     3.334.63
Uzman Vaiz     1/4     3.666.45
Baş Vaiz     1/4     3.689.89
Uzman İmam     1/4     3.156.15
Baş İmam     1/4     3.322.22
İmam Hatip     1/4     2.990.33
Baş Müezzin Kayyım     1/4     3.322.19
Müezzin Kayyım     1/4     2.990.08
Kuran Kursu Öğreticisi   1/4   2.990.66
Murakıp     1/4     3.053.63
Teknisyen     1/4     3.393.49
Hizmetli     1/4     2.630.31
VHKİ     1/4     3.023.32
Memur     1/4     2.932.98
Şoför     1/4     2.923.59
Şef     1/4     3.128.44

2016-2017 yılı Toplu Sözleşme kapsamında zam ve tazminat oranları değişen unvanlarla ile ilgili bir tablo yer almaktadır.

Bazı unvanların yan ödeme zam puanı, bazılarının özel hizmet tazminat oranı, bazı unvanların ise ek ödemesi değişmiştir.

Tablonun son sütununda yer alan net getirisi hesaplaması, şu anki katsayılara göre hazırlanmıştır.

Tüm memur maaş hesaplaması yapan arkadaşlara, bu tablonun yardımcı olacağını umuyoruz.
EMEKLİLERDE ZAMDAN YARARLANACAK

- 2015 yılı Eylülden geçerli olmak üzere memur emeklilerin tazminatlarında düzenleme yaparak memur emekli aylıklarında ortalama 100 lira zam yapılacak. Memur emekli aylığı en düşük 2016 yılında yüzde 19,1 oranında artmış olacak.

- Türkiye Kamu-Sen ARGE merkezinin çalışmasına göre aynı dönemde Başbakanlık Müsteşarı’nın maaşı da sosyal yardımlarla birlikte 8 bin 712 TL’ye kadar yükselecek. Zamlardan memur emeklileri de yararlanacak. Anlaşma, 2016 yılından itibaren emekli olacak memurların ikramiyelerinde de 3 bin 765 TL’lik bir artış getirecek.

- Yeni emekli olacak memurların emekli aylıkları 2016 yılı başında 3.765 TL artmış olacak. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz toplu dönemde 5200 lira artış sağlanmıştı.


DİĞER ZAM ARTIŞLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik memurlarla ilgili yapılacak bazı yeni düzenlemeleri de açıkladı. Buna göre;

- 2005 yılından sonra göreve başlayan 1 milyon 200 kamu çalışanına 1 derece verilecek
- 850 bin öğretmene; 2016 yılında aylık brüt 98 TL'ye kadar nöbet ücreti, 2017 yılın ise aylık brüt 140 TL'ye kadar nöbet ücreti ödenecek
- Merkezi sınavlarda görevlendiren öğretmenlerin sınav ücretleri 58 TL'den 132 TL'ye çıkarıldı.
- Sağlıkta diğer sağlık personeli için döner sermaye tavan oranı artırıldı. Bir hemşireye 180 TL'ye varan artış sağlandı.
- Fiili hizmet zammı talebini değerlendirmek üzere bilim kurulu oluşturuldu.
- 4/C'liye kadro için yasal çalışma yapılacak. 4/C'liye 150 TL ek ödeme yapılacak
- Yurtdışı teşkilatındaki sözleşmeli personele aile yardımı verilecek.
- Eş durumu tayinlerinde öngörülen 3 yıllık sigortalı olma şartı 1 yıla indirildi.
- Şef, mübaşir, sivil savunma uzmanı ile KİT'lerdeki mühendis, mimar, koruma ve güvenlik görevlilerinin tazminatlarında artışlar sağlanmıştır.
- Cuma günleri öğlen tatiline ilişkin olarak ibadet hürriyeti için çalışma yapılacak.
- Tapu, vergi ve SGK'daki personel fazla çalışma verilecek.
-Başta sağlık personeli olmak üzere fiili hizmet zammı talebi için bir bilim kurulu oluşturulacak. Bilim kurulu çalışmalarını 2016’da tamamlayacak.

ÖĞRETMEN MAAŞI ZAM ARTIŞLARI
Konfederasyonun hesaplamasına göre;
- 16 yıllık bir öğretmen şu anda 2 bin 699 TL alırken; ocak ayında sosyal yardımlarla birlikte 2 bin 860 TL alacak.
- Temmuz’dan sonra ise maaşı 3 bin 4 TL olacak. 16 yıllık bir pratisyen tabibin maaşı 4 bin 62 TL’den, ocak ayında 4 bin 306 TL’ye; Temmuz’da da 4 bin 521 TL’ye çıkacak.

1 Kasım seçim öncesi AK Parti’nin Asgari Ücrete zam vaadi seçim sonrası açıklamalardan da anlaşılacağı üzere 2016 Ocak’tan itibaren Brüt 1655 Lira olacak. Asgari ücrete yapılacak bu zam sonrası memur maaşları da etkilenecek ve yeni ilave bir zam yapılacak.

Bununla birlikte 2016 ve 2017 yılları için gerçekleştirilen toplu sözleşme sonucu da 2016 yılı için memur ve memur emeklilerine enflasyon farkına ilaveten % 11,5 zam yapılacak.

Aşağıda yer alan tabloda hem Toplu Sözleşme Zammı hem de Asgari Ücret Zammı sonunda oluşacak Memur Maaşlarının Ocak 2016 da ki değerlerine yer verdik.

Yapılan hesaplamalarda 207 unvana yer verildi. Ayrıca hesaplamalar en son derece ve kademeye göre hiçbir ek(sendika üyeliği, medeni durum, İLKSAN üyeliği, yabancı dil durumu, engellilik durumu, terfi durumu, çocuk sahipliği)tutar eklenmeden hesaplandı. Bu nedenle okuyucularımızın kendi durumlarını göz önünde tutarak yaklaşık maaşlarını hesaplayabilmeleri mümkündür.

Maaşlara Toplu Sözleşme Zammı ve Asgari Geçim İndirimi Zammı eklenmiştir.

Mevcut ve Ocak 2016 ‘dan itibaren geçerli olacak Asgari Geçim İndirimi tutarlarını gösteren tablolar ise en altta ayrı olarak gösterilmiştir.


Tüm bunlara ek olarak açıklanacak 2015 yılı enflasyon oranlarına göre maaşlara enflasyon farkı zammı da yapılacaktır. Özellikle merkez bankasının son yaptığı açıklamalar böyle bir ilaveninde gerçekleşme olasılığının çok güçlü olduğunu göstermektedir.

Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme