Millî Savunma Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Millî Savunma Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Millî Savunma Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Millî Savunma Bakanlığı, merkez teşkilatına bağlı birimlerde görev yapmak üzere Millî Savunma Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Millî Savunma Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Millî Savunma Uzman Yardımcılığına giriş
Uzman yardımcıları, mesleğe özel yarışma sınavı ile alınırlar. Uzman yardımcılığı giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Millî Savunma Bakanlığı tarafından uygun görülen zamanlarda açılacak yazılı ve sözlü ya da sadece sözlü sınav şeklinde yapılır.
Giriş sınavına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya mühendislik, mimarlık, eczacılık ile fen ve edebiyat fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun mezun olanlardan, sınav duyurusunda belirtilenler başvuruda bulunabilmektedir.
Uzman yardımcılarının atanması
Giriş sınavını kazanan adaylardan, Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık mevzuatında öngörülen nitelikleri taşımaları istenir.
Giriş sınavını kazananların uzman yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları bu süre içinde Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik ile bu Yönetmelikte belirtilen esaslar dahilinde eğitim ve staja tabi tutulurlar.
Uzman yardımcıları için, adaylık eğitimi dışında ve iki yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde ayrıca özel bir çalışma ve yetiştirme planı hazırlanır ve uygulanır.
Uzmanlık tezi
Uzman yardımcısı, Bakanlıktaki aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç iki yıllık hizmet süresinin tamamlanmasını takip eden bir aylık süre içinde, hazırlamak istediği teze ilişkin konuları belirler ve ilgili makamların onayıyla tez konusu kesinleşmiş olur.
Kanunen kabul edilebilir mazereti olmaksızın belirtilen süreler içinde tez konusunu belirlemeyenler, başarısız tez vermiş sayılır.
Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanır.
Uzman yardımcısı, tezini sözlü olarak savunur ve tez jürisi üyelerinin sorularını cevaplandırır.
Savunma sonunda tez başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.
Süresi içinde tezlerini jüri önünde sunmayan veya tezleri başarısız bulunanlara tezlerini sunmaları veya yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ilave süre verilir.
Tezi başarılı bulunan uzman yardımcısı, sonucun ilanından itibaren üç ay içerisinde yeterlik sınavına girer.
Yeterlik sınavı
Uzman yardımcısı kadrosunda en az üç yıl çalışmış olan ve hazırladıkları uzmanlık tezi başarılı kabul edilenler, yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Uzmanlık yeterlik sınavı yalnızca yazılı sınavdan oluşur.
Yeterlik sınavıyla, uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamaları ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür.
Geçerli bir mazereti bulunmaksızın sınava girmeyenler başarısız kabul edilir.
Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlığa atanma
Yeterlik sınavında başarılı bulunan ve uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıylaYDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartını yerine getiren uzman yardımcısının, uzman olarak boş kadro durumuna göre öncelikle görev yaptığı hizmet birimine ataması yapılır.
Uzman yardımcısı unvanının kaybı
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzman ve uzman yardımcılarının görevleri
Uzmanlar,  mevzuatla Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlık tarafından yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak; Bakanlığın görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar yapmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve önerilerini bildirmek, mevzuata ilişkin taslakların hazırlanmasına, görüşülmesine katkıda bulunmak; Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve inceleme yapmak, proje üretmek ve geliştirmek; yurt içi ve yurt dışında gerçekleştirilen toplantıları ve çalışmaları takip etmek, kurum içi ve kurumlar arası toplantı ve çalışmalara katılmak gibi görevleri yerine getirirler.
Uzman yardımcıları, görevlendirildikleri birimin işlerine katkıda bulunmak; mesleki konularda yurt içindeki ve yurt dışındaki gelişmeleri ve yayınları izlemek; uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli ön hazırlıklar ile gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme çalışmaları yapmak; uzmanlar ile birlikte kurum içi ve kurumlar arası toplantılar ile inceleme programlarına katılmak gibi görevleri yerine getirirler.
Hizmet içi ve yabancı dil eğitimi
Bakanlık, uzman yardımcıları için uygun bulacağı zamanlarda ilgili birim amirlerinin teklifi üzerine veya doğrudan hizmet içi eğitim programları düzenleyebilir.
Uzman ve uzman yardımcıları Bakanlıkça uygun görülen kurum dışı kurs ve sertifika programı niteliğindeki eğitimlerden ve Bakanlık tarafından hazırlanan bir program dahilinde yabancı dil eğitiminden yararlandırılabilirler.
Yurt dışı eğitim
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilebilirler.