Milli Eğitim Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Milli Eğitim Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Milli Eğitim Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Milli Eğitim Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere Milli Eğitim Uzmanı olarak yetiştirmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile Milli Eğitim Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.

Milli Eğitim Uzman Yardımcılığına giriş
Uzman yardımcıları mesleğe özel yarışma sınavı ile alınırlar. Yarışma sınavı, yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü sınav şeklinde yapılır.
Milli Eğitim uzman yardımcılığına; en az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, iktisat, işletme fakülteleri ile Bakanlığın hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yarışma sınavı duyurusu ile sınav kılavuzunda belirtilen bölümlerden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar alınmaktadır.
Uzman yardımcılarının yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcısı olarak atananlar, bu kadroda bulundukları sürece, uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve etik değerleri kazanmaları maksadıyla verilecek görevlerin yanı sıra çeşitli eğitim ve staja tabi tutulurlar.
Tez hazırlama
Uzman yardımcıları, en geç ikinci yılın sonunda tez konusunu seçerler. Tez; aylıksız izin, toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil üç yıl içerisinde hazırlanır. Tez hazırlama süresinin son iki ayında uzman yardımcısına gerekli kolaylık sağlanır. Uzman yardımcısı tez jürisi önünde tezini sözlü olarak savunur.
Yeterlik sınavı
Aylıksız izin ile toplamda üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç olmak üzere, uzman yardımcılığında fiilen en az üç yıl görev yapan ve uzmanlık tezi başarılı kabul edilenler, yazılı olarak yapılacak yeterlik sınavına girmeye hak kazanırlar.
Uzmanlığa atama
Uzman yardımcılarından yeterlik sınavında başarılı olan ve Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgarî (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye uzman yardımcılığı süresi içerisinde veya yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olanlar uzmanlığa atanır.
Uzman yardımcısı unvanının sona ermesi
Uzman yardımcılarından;
-Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,
-İkinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar,
-Süresi içinde yabancı dil yeterliği şartını yerine getirmeyenler,
Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Görevleri
Uzman ve uzman yardımcıları;
-Bakanlığın görev alanına ilişkin olarak politika, strateji ve hedeflerin tespiti maksadıyla araştırma ve incelemeler yapmak,
-Uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde yapılacak ve Bakanlıkça uygun görülecek toplantı ve çalışmalara katılmak,
-Eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda çalışmalarda bulunmak, yeni stratejiler geliştirmek, Bakanlığın hizmet kapasite ve kalitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, hazırlanmakta olan çalışmalara katılmak, eğitim sistemleri ve uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası çalışmaları takip etmek ve Türkiye’de uygulanabilir metotlar üzerinde çalışmalarda bulunmak
gibi görevleri yerine getirirler.
Yurt dışında eğitim
Uzmanlar, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, staj veya araştırma yapmak, meslekî bilgi ve görgülerini artırmak veya yurt dışındaki üniversitelerden kabul belgesi almaları şartıyla akademik çalışma yapmak üzere yurt dışına gönderilebilir.
Yeniden atanma
Uzman unvanını kazandıktan sonra görevlerinden çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve mevzuatında öngörülen şartları taşımak kaydıyla uzmanlığa yeniden atanabilirler.