MGK Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

MGK Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

MGK Genel Sekreterliği Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Genel Sekreterliği Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, kariyer meslek personeli sıfatıyla “Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı” istihdam edilmektedir.

MGK Genel Sekreterliği Uzmanlığı
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği faaliyetlerinin etkin, düzenli, ekonomik ve süratli şekilde yürütülebilmesi için; gerekli inceleme ve araştırmalarda bulunmak, bilgi, belge ve dokümanları sağlamak ve Genel Sekreterlikçe yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak, görevlendirildikleri biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak gibi görevleri yürütmek üzere istihdam edilen ve kariyer meslekler arasında yer alan unvanlardandır.
Uzman yardımcılığına giriş
Uzmanlık mesleğine, giriş sınavıyla uzman yardımcısı olarak girilir. Uzman yardımcısı kadrosuna atanabilmek için giriş sınavında başarılı olmak şarttır.  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılır.
Giriş sınavını asıl olarak kazananların, tebligatta belirtilen süre içinde, aşağıdaki belgelerle birlikte yazılı olarak yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun uzman yardımcısı kadrolarına atamaları yapılır.
a) Adli sicil kaydına dair yazılı beyanı,
b) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanı,
c) Erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyanı,
ç) Mal bildirimi,
d) 4 adet vesikalık fotoğraf.
Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri
Uzman yardımcılarının görev ve yetkilerinden bazıları şunlardır:
-Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak,
-Uzmanlarca yapılacak inceleme ve araştırmalara katılmak, gerektiğinde tek başına araştırma ve inceleme yapmak,
-Mesleki mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak,
-Başkanlığın çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak,
Uzman yardımcılığı süresi
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır.
Uzman yardımcıları bu süre içerisinde Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, haklarında üç yıllık bir süreyi kapsayan özel çalışma ve yetiştirme planı  uygulanır.
Uzmanlık Tezi
Uzman yardımcıları, yetiştirilme süresi içerisinde Genel Sekreterliğin görev alanı ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlar.  Uzman yardımcıları tezlerini danışmanları rehberliğinde hazırlarlar. Uzman yardımcısının tezini hazırlayabilmesi maksadıyla Genel Sekreterlikçe gereken imkân ve kolaylıklar sağlanır.
Uzman yardımcısı, tez konusunun tebliğ tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladığı tezi teslim eder. Yapılacak sözlü savunma tez başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir.
Yeterlik sınavı
Yeterlik sınavı ile uzman yardımcılarının görev ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile mesleğin gerektirdiği bilgi ve nitelikleri kazanıp kazanmadıkları ölçülür.
Uzman yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için;
a) Genel Sekreterlikte uzman yardımcısı olarak en az üç yıl hizmet süresinin bulunması,
b) Uzmanlık tezinin başarılı kabul edilmesi,
şartları aranır.
Yeterlik sınavı, Tez ve Yeterlik Sınav Kurulu tarafından uygun görülen yer ve tarihte sözlü olarak yapılır.
Uzmanlığa atanma
Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla YDS’den asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,
şartları aranır.
Meslekten çıkarılma
Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Genel Sekreterlikte durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yurtdışında eğitim
Uzman ve uzman yardımcıları, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
Uzmanlığa yeniden atanma
Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Genel Sekreterlikteki görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, Genel Sekreterlikçe uygun görülmesi halinde, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.