MALİYE BAKANLIĞI MAAŞLARI - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

30 Eylül 2016 Cuma

MALİYE BAKANLIĞI MAAŞLARI

MALİYE BAKANLIĞI MAAŞLARI:
2016-2017 yıllarında enflasyonun %10 olması durumunda NET maaşların aşağıdaki gibi olacağı tahmin edilmektedir.


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 27998389-010.06.02- 03/01/2017
Konu : Mali ve Sosyal Haklar

GENELGE

1- Bilindiği üzere, 23/8/2015 tarihli ve 29454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşmenin İkinci Kısım Birinci Bölümünün 5 inci maddesinin beşinci fıkrasında,

" (5) Maliye Bakanlığı, 8 inci maddede öngörülen hallerin gerçekleşmesi durumunda birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda belirlenmiş olan katsayıları, sözleşme ücreti artış oranlarını ve ücret tavanları ile 7 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırlarını; anılan fıkralarda belirlenmiş olan artış oranı ile 8 inci madde uyarınca verilecek enflasyon farkını yansıtacak şekilde yeniden belirler ve duyurur. "

hükmü yer almaktadır.

Buna göre, 01/01/2017-30/06/2017 döneminde geçerli olmak üzere;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,096058), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,503595), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,030462) olarak belirlenmiştir.

b) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 5.257,87 TL'ye yükseltilmiştir.

c) 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.687,27 TL'ye yükseltilmiştir.

ç) Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 04/07/2016 tarihli ve 6152 sayılı Bakanlığımız Genelgesinin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

d) Mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, anılan Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendiyle yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

e) Çeşitli statülerde 2016 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2017 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, söz konusu Genelgenin 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendiyle yükseltilmiş bulunan mevcut brüt sözleşme ücretleri %3 oranında artırılmıştır.

f) 21/10/2011 tarihli ve 2011/T-20 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararına ekli (EK-I)'de gösterilen grupların 31/12/2016 tarihi itibarıyla en düşük ve en yüksek temel ücretleri ile bu gruplara göre temel ücreti belirlenen personelin anılan tarih itibarıyla geçerli olan temel ücretleri %3 oranında artırılmıştır.
g) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin kapsamı dışında kalan kamu iktisadi teşebbüsü ve bağlı ortaklıklarında (özelleştirme kapsam ve programında bulunanlar dahil) çalışan sözleşmeli personelin 31/12/2016 tarihi itibarıyla geçerli olan sözleşme ücretleri %3 oranında artırılmıştır. Ancak, bunların sözleşme ücreti tutarları, ilgili dönemde anılan Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvele dahil emsali personelin toplam sözleşme ücreti tutarını geçmeyecektir.

ğ) 08/02/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 2 nci maddesinde yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırı 9.568,09 TL'ye yükseltilmiş ve 3 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal hakları ise bu maddede yer alan usul ve esaslar dahilinde %3 oranında artırılmıştır.

2- 2017 yılında asgari geçim indiriminin hesaplanmasında esas alınacak brüt asgari ücret tutarı 1.777.50 TL'dir.

3- Aylık ve ücretlerin hesaplanması, yukarıdaki maddelerde yer alan açıklamalar dikkate alınmak suretiyle gerçekleştirilecek olup, 01/01/2017-14/01/2017 tarihleri arasındaki fark tutarları ise hesaplanmalarını müteakiben ödenecektir.

4- 01/01/2017 tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.426,16 TL'dir.

5- 19/04/1990 tarihli ve 3628 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi uyarınca Bakanlığımızca ilan edilmesi gereken genel idare hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı, 01/01/2017 tarihi itibarıyla 4.151,79 TL'dir.
Maliye Bakanlığı 2017 memur maaş katsayıları genelgesi yayınlandıMaliye Bakanlığı tarafından 2017 yılının ilk altı ayında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımlandı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2017 yılı maaş katsayıları genelgesi yayınlandı. Kaynak: Maliye Bakanlığı 2017 memur maaş katsayıları genelgesi yayımlandı
Maliye Bakanlığı tarafından 2017 yılının ilk altı ayında uygulanacak maaş katsayıları genelgesini yayımlandı. Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 2017 yılı maaş katsayıları genelgesi yayınlandı. Genelgeye göre 1 Ocak 2017 ile 30 Haziran 2017 döneminde geçerli olmak üzere;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,096058), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (1,503595), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,030462) olarak belirlendi.399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı 5.257,87 TL'ye yükseltilirken, 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan ücret tavanı 4.687,27 TL'ye çıkarıldı.Mevzuatı uyarınca istihdam edilen sözleşmeli personelin taban ve tavan ücretleri %3 oranında artırıldı. Çeşitli statülerde 2016 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2017 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin,  mevcut brüt sözleşme ücretleri %3 oranında zam yapıldı. 1 Ocak 2017  tarihinden itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 4.426,16 TL olarak belirlendi. Maliye Bakanlığı 2017 maaş katsayıları genelgesi için Kaynak: Maliye Bakanlığı 2017 memur maaş katsayıları genelgesi yayımlandı
Maliye Bakanlığı, merkez teşkilatında yer alan Başkanlık, Genel Müdürlük ve Müstakil Daire Başkanlıklarında çalıştırılacak Maliye Uzmanı yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarında Maliye Uzman Yardımcısı istihdam etmektedir.Bu rehber memurunyeri.com tarafından KPSS A grubu kadrolara hazırlanan memur adaylarına yol göstermek amaçlı olarak hazırlanmıştır.

Maliye Uzmanlığı

Kariyer meslekler arasında yer alan Maliye Uzmanlığına, uzman Yardımcılığı aşaması geçilmeden atama yapılmamaktadır.

Maliye Uzmanları, görevlendirildikleri biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak; Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek; Bakanlığın stratejik planında belirtilen politika, amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapmak; görevli oldukları birimin görev alanına giren konularda ilgili kuruluşlar nezdinde araştırma, inceleme ve analiz işleri yapmak ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde verilecek diğer görevleri yapmakla birlikte, ayrıca Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görevli olan Maliye Uzmanları teftiş, denetim, inceleme ve soruşturmalarda da görevlendirilebilmektedirler.

Ücretleri

Maliye Uzman Uzman ve Uzman Yardımcılarının aylık ücretleri, ücret göstergesi ve tazminat göstergesi rakamları esas alınarak belirlenmektedir.

9 uncu derecenin 1 inci kademesinde olup hizmeti bulunmayan, bekar (ya da eşi çalışmayan) ve çocuksuz bir "Maliye Uzman Yardımcısı", 2017 yılının ilk altı ayında 4.086 TL net maaş alabiliyor. Net maaş tutarına Yabancı Dil Tazminatı dahil edilmemiştir.

Ayrıca, 1 inci derece Maliye Uzmanı kadrosu için; 3600 ek gösterge ve 2000 makam tazminatı göstergesi ile 8000 görev tazminatı göstergesi belirlenmiştir.

Maliye Uzman Yardımcısı olarak atanma

Maliye Bakanlığı tarafından açılacak Maliye Uzman Yardımcılığı giriş sınavı sonucunda başarılı olanlar, ilan edilen atama yapılacak kadro sayısına göre Uzman Yardımcısı olarak atanırlar.

Yetiştirilmeleri

Maliye Uzman Yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Bu süre içerisinde çeşitli eğitimlere tabi tutulurlar.

En az dört ay süreyle Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı (MAYEM) tarafından düzenlenen mesleki temel eğitime tabi tutulurlar.

Uzman Yardımcıları, MAYEM tarafından düzenlenen yabancı dil kurslarından yararlandırılabilirler

Tez hazırlama

Maliye Uzman Yardımcılarına; görevli oldukları birimce oniki aylık fiili hizmet süresini takip eden otuz günlük süre içinde tez konusu verilir. Tez, tez danışmanının rehberliğinde bilimsel esaslara uygun olarak hazırlanır. Uzmanlık tezi, en geç yirmialtı aylık fiili hizmet süresi sonunda tez jürisine verilir.

Tezin süresi içerisinde verilmemesi veya başarısız kabul edilmesi halinde, tezde tespit edilen eksiklikler gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak bildirilir ve Maliye Uzman Yardımcılarına tezini vermesi veya düzeltmesi için üç ay ilave süre verilir. İlave süre sonunda tezlerini vermeyenler ile ikinci defa verdikleri tezleri başarısız olarak değerlendirilen Maliye Uzman Yardımcıları yeterlik sınavına alınmazlar.

Yeterlik Sınavı

Maliye Uzman Yardımcıları;

a) Fiili hizmet süresinin en az üç yıl olması,

b) Tezlerinin başarılı kabul edilmesi,

şartıyla, yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.

Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamada yapılmakla birlikte; mimarlık, mühendislik, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri ile iletişim fakültelerinin Bakanlıkça belirlenen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındakiöğretim kurumlarından mezun Uzman Yardımcıları için sadece sözlü olarak da yapılabilir.

Ek sınav hakkı

Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.

Maliye Uzmanı olarak atanma

Yeterlik sınavında başarılı olanların Maliye Uzmanı kadrolarına atanabilmeleri, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlik sınavından itibaren en geç iki yıl içinde sahip olma şartına bağlıdır.

Meslekten çıkarılma

Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler, ek sınav hakkı tanınanlardan başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar, süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler Maliye Uzman Yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanır.

Görev yeri değişikliği

Birimlerin talebi ve Maliye Uzmanının isteği halinde de birimler arası görev yeri değişikliği mümkündür. Maliye Uzmanları ile Maliye Uzman Yardımcılarının görevlendirildikleri birimlerdeki çalışma yerleri birim amirince belirlenir.

Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Personel Genel Müdürlüğünde görev yapan Maliye Uzmanlarına, görevli oldukları Genel Müdürlüklerin görev alanına giren konularda teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma işleri yaptırılabilir.

Çalışma programı ve turne esası

Teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmakla görevli Maliye Uzmanlarının yıllık çalışma programları Bakanlık Makamı onayı ile yürürlüğe girer. Maliye Uzmanlarının merkezleri dışındaki çalışmaları turne esasına göre yapılır. Turne süreleri, Maliye Uzmanlarının kıdemlerine göre iki ila dört ay arasında belirlenir.

Yurtdışında eğitim ve görevlendirilme

Maliye Uzmanları, ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde eğitim amacıyla yurtdışına gönderilebilir. Ayrıca, mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla bir yıldan fazla olmamak üzere ilgili mevzuat ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar ile her yıl Bakanlar Kurulunca belirlenen kontenjan çerçevesinde yurtdışına geçici görevle gönderilebilir.

Yeniden atama

Maliye Uzmanı unvanını kazandıktan sonra çeşitli nedenlerle Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlarından ayrılıp kamu idarelerinde görev yapıp da yeniden atanmak isteyenler, adli ve idari ceza almamış olması ve Maliye Uzmanlığından ayrıldıktan sonra geçen sürenin beş yıldan fazla olmaması kaydıyla kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlıkça uygun görülmesi halinde yeniden Maliye Uzmanlığına atanabilir.


Müsteşar maaşları 9498 TL iken genel müdür maaşları 8335 TL olması beklenmektedir. Şube Müdürü 4369 TL alırken düz memur      maaşı 2683 TL dir. Hizmetlilerin başlangıç maaşı 2517 TL’dir. Yeni atanacak öğretmen maaşı 3363 TL olacaktır. Kaymakam maaşı 4596 TL alırken başkomiser maaşı 4366 TL olacaktır. Polis maaşı, 3818 TL, uzman doktor maaşı 5.093 TL, doktor          maaşı 4225 TL, hemşire maaşı 2916, mühendis maaşı 4460 TL, teknisyen maaşı, vaiz maaşı ve imam maaşı  3496 TL, hakim maaşı 4063 TL ve savcı maaşı 4257 TL olacaktır

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme