Maden Tetkik Arama Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Maden Tetkik Arama Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Maden Tetkik Arama Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.
MTA Müfettiş Yardımcılığına giriş

MTA Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılan giriş sınavını kazanmak şarttır.
Giriş sınavına; Hukuk, İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik, Mühendislik-Mimarlık, Fen Fakülteleri ile muadili yerli ve yabancı bir fakülteden birini bitirmiş olanlardan, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kılavuzunda ve/veya ilanlarda Kurumun belirttiği şartlara haiz olanlar kabul edilir.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş Yardımcılarının yetişme süreleri 3 yıldır. Bu süre içinde Müfettiş Yardımcıları belli bir program dahilinde yetiştirilirler.
Birinci dönem çalışmaları: Teftiş Kurulunun yetki alanına giren teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi amacıyla düzenlenen hizmet içi eğitimleri kapsar.                    
İkinci dönem çalışmaları: Müfettişlerin refakatinde teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmalarda görevlendirilmek suretiyle mevzuat ve uygulamayı, teftiş ve soruşturma usullerini yeterli derecede öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir ve uygulanır.
Yetki verilmesi: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile bitiren Müfettiş Yardımcılarına, bir yıllık çalışma süresi sonunda re’sen teftiş, inceleme ve soruşturma yapma yetkisi verilebilir.
Müfettiş yardımcılığından çıkarılmaları
Müfettiş Yardımcılığı döneminde Müfettişlik karakter ve niteliği ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar yeterlik sınavı beklenilmeksizin Teftiş Kurulu dışında başka bir göreve nakledilir.

Müfettişliğe atanmaları
Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yetişme dönemi sonunda beraberinde bulunduğu Müfettiş veya Müfettişlerle Kurul Başkanının olumlu tezkiyesini almak şartıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olmayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yeterlilik sınavını kazanamayan ya da mazeretsiz olarak sınava girmeyenler, Genel Müdürlük teşkilatında durumlarına ve derecelerine uygun görülecek diğer bir göreve nakledilirler.
Mesleki güvenceleri
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; MTA Müfettişleri kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki ve mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.
Yurt dışına gönderilmeleri
Bilgi ve görgülerini arttırmak, eğitim amaçlı inceleme ve araştırma yapmak için Müfettişler, bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilirler.
Görevleri ve görev yerleri
MTA Teftiş Kurulunun görev merkezi Ankara’dadır. Bu merkez Müfettişlerin de görev merkezidir.
Müfettişler, MTA Genel Müdürü adına Kurumun merkez ve taşra teşkilatının her türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma yapmak; teftiş ve incelemeler sırasında öğrenmiş oldukları yolsuzluklar için gecikmeden soruşturmaya başlamak ve durumu derhal Kuruma bildirmek; görev sırasında tespit ettikleri Türk Ceza Kanunu kapsamına giren fiil ve hareketleri derhal Kuruma bildirmekle birlikte gecikmesinde zarar görülen ve delillerin kaybolması ihtimalinin bulunduğu hallerde re’sen harekete geçip gerekli işlemleri ikmal etmek gibi görevleri yerine getirirler.
Müfettiş Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanının veya birlikte çalıştığı Müfettişin vereceği işleri yapmakla görevlidirler. Müfettiş Yardımcıları, kendilerine re’sen teftiş yetkisi verilmesi durumunda müfettişler tarafından yürütülen bazı görevleri de yapabilirler.