Maarif Müfettişliği ve Maarif Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Maarif Müfettişliği ve Maarif Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar

Maarif Müfettişliği ve Maarif Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar:
Milli Eğitim Bakanlığı, Rehberlik ve Denetim Başkanlığına bağlı olarak il müdürlüklerinde oluşturulan birimlerde görev yapacak Maarif Müfettişi olarak yetiştirilmek üzere Maarif Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Maarif Müfettiş Yardımcılığına giriş
Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına, yazılı ve sözlü aşamadan oluşan yarışma sınavı sonucuna göre atama yapılmaktadır.
Yarışma sınavına;
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren eğitim, fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, ilahiyat fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar,
-Öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar, (Başvuru tarihi itibariyle MEB’de görev yapıyor olmaları şartıyla)
-Sınava son başvuru tarihi itibarıyla geçerlik süresi dolmamış Kamu Personeli Seçme Sınavından, yarışma sınavı duyurusunda belirtilen puan türlerine göre asgarî puanı almış olanlar (Öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlarda bu şart aranmaz)
başvuruda bulunabilir.
Müfettiş yardımcısı kadrolarına, öğretmenlikte sekiz yıl ve daha fazla hizmeti bulunanlar arasından ayrıca yapılacak yarışma sınavında başarılı olanlar arasından atama yapılması da mümkündür. Sekiz yıllık sürenin hesabında resmî eğitim kurumları ve özel okullarda yönetici ve öğretmen olarak geçirilen süreler ile askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra MEB’ebağlı eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine getirenlerin bu süreleri birlikte değerlendirilir.
Atama ve ilk görev yerleri
Yarışma sınavı sonucuna göre başarılı olan adayların atamaları, verilecek eğitim programına katılmalarının sağlanması amacıyla, ilk olarak Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne yapılır.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süresi fiilen üç yıldır. Üç yıllık yetiştirme programının ilk iki yılında yapılacak teorik eğitim süreci Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığında, son bir yılında yapılacak görev başında yetiştirme eğitimi süreci ise illerde maarif müfettişleri başkanlıklarında olmak üzere iki bölümden oluşur.
Yeterlik sınav
Yeterlik sınavı; müfettiş yardımcılarının fiilen üç yıllık yetiştirme döneminin tamamlandığı tarihten itibaren en geç altı ay içinde yazılı olarak yapılır. 
Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar ile sınava girmeye hak kazandıkları halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlar için, en geç bir yıl içinde ikinci kez sınav yapılır. İkinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar maarif müfettiş yardımcısı unvanını kaybeder ve Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanırlar.
Müfettişliğe atama
Yeterlik sınavında başarılı olan müfettiş yardımcıları, müfettiş ihtiyacı olan iller arasından tercih ettikleri yerlere yeterlik sınavında aldıkları puan üstünlüğüne göre müfettiş olarak atanırlar. 
Müfettişlerin görev yeri
Müfettişler; il millî eğitim müdürlükleri bünyesinde il millî eğitim müdürüne bağlı olarak görev yapmak üzere oluşturulan maarif müfettişleri başkanlığında görev yaparlar.
Bakanlıkta bulunan Rehberlik ve Denetim Başkanlığında; Başkanın teklifi, Müsteşarın uygun görüşü ve Bakanın Onayı ile 100’den fazla olmamak şartıyla müfettiş görevlendirilebilir. Başkanlıkta görevlendirilecek müfettiş ve müfettiş yardımcılarının atamaları Ankara Maarif Müfettişleri Başkanlığına yapılır.
Müfettişlerin zorunlu yer değiştirmesi
Müfettişler, hizmet bölgeleri itibariyle; birinci ve ikinci hizmet bölgelerine dahil illerde beşer yıl, üçüncü ve dördüncü hizmet bölgelerine dahil illerde dörder yıl, beşinci hizmet bölgesine dahil illerde ise de üç yıl süre ile çalışmak zorundadırlar.
Müfettişlere görev emri verilmesi
Müfettiş ve müfettiş yardımcılarına rehberlik ve denetim, araştırma, inceleme, soruşturma ve ön incelemelere yönelik görevlendirme emirleri; illerde maarif müfettişleri başkanı, Bakanlıkta ise Rehberlik ve Denetim Başkanı tarafından verilir.
Müfettiş yardımcılığından çıkarılma
Devlet memurluğundan çıkarmayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere, müfettiş yardımcılığı döneminde yetersizlikleri tespit edilenler ile müfettişlikle bağdaşmayacak tutum ve davranışları sabit olanlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Bakanlıkta durumlarına uygun başka kadrolara atanırlar.