Kyk Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Kyk Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Kyk Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettişliği
Müfettişler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının faaliyet ve işlemlerini ilgili mevzuat hükümlerine göre teftiş programı çerçevesinde incelemek, teftiş ve kontrol etmek, soruşturma yapmak gibi görevleri de yerine getiren Müfettişler, görevlerini Teftiş Kurulu Başkanlığı bünyesinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürüne bağlı olarak ve Genel Müdür adına yürütürler.
Müfettiş Yardımcılarının eğitim dalları
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığına;  Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile en az dört yıl lisans eğitimi veren ve bu okullara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir.
Görev yerleri
Müfettişlerin görev merkezi Ankara'dır. Ancak, müfettişlerin taleplerinin bulunması halinde, Teftiş Kurulu Başkanı’nın teklifi ve Genel Müdürün onayı ile hizmet gereklerine de uygun olarak, Ankara dışında Genel Müdürlükçe belirlenecek illerde harcırahsız şekilde daimi ikametlerine izin verilebilir.
Müfettişliğe giriş
Genel Müdürlük müfettişliğine, müfettiş yardımcısı olarak girilir. Müfettiş yardımcısı olabilmek için, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümlerine göre gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS),  Genel Müdürlükçe sınav ilanında belirtilen puan türünden belirlenen taban puanı alanlar arasından, Genel Müdürlüğün açmış olduğu müfettiş yardımcılığı giriş sınavını kazanmak şarttır.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş Yardımcıları 3 yıllık yardımcılık döneminde bir program dahilinde yetiştirilirler. Hastalık ve diğer zorunlu sebeplerle 3 yıl süreli staj yapmamış olanların staj süreleri, görevlerinden ayrı kaldıkları süre kadar uzatılır.
-Birinci Dönem Çalışmaları:
Bu dönem çalışmaları teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın yardımcılara öğretilmesi ve lisan bilgilerini geliştirmek amacıyla, hizmet içi eğitim şeklinde düzenlenir. Bu dönem en fazla 6 ay sürelidir.
-İkinci Dönem Çalışmaları:
Bu dönem çalışmaları, Genel Müdürlük Merkez ve Taşra Teşkilat teftişinde grup halinde yapılır. Bu teftişler, müfettiş yardımcılarını yetiştirmeye yönelik özel gayeli teftişlerdir. İkinci dönem çalışmaları 6 ay sürelidir.
-Üçüncü Dönem Çalışmaları:
Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını kapsayan 1 yıllık staj dönemi sonunda müfettiş yardımcılarının durumları gözden geçirilir. Olumlu değerlendirilmeyen ve görev ile uyum sağlayamayacakları kanaatine varılanların Teftiş Kurulu ile ilişkisi kesilir. Ancak kişilik ve nitelikleri yönünden müfettişlik göreviyle uyum sağlamayacaklar için bu süre aranmaz. Kendilerine Kurum’da durumlarına uygun bir görev verilir.
Müfettiş yardımcılığına devamı uygun görülenler, müfettişler eşliğinde 1 sene teftiş, inceleme ve soruşturma usulleri hakkında bilgi ve tecrübelerini geliştirmek ve bağımsız olarak görev yapabilecek duruma gelmelerini sağlamak üzere çalıştırılır. Müfettiş yardımcıları 2 nci yılın sonunda bağımsız teftiş, inceleme ve soruşturma görevleri verilebilir. Henüz yetişmemiş olanlar 1 sene daha müfettişler eşliğinde çalıştırılırlar.
Yeterlik sınavı
Müfettiş Yardımcıları üç yıllık bir staj döneminden sonra, yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Yazılı ve sözlü olarak iki bölümde yapılacak yeterlik sınavının tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az 1 ay önce ilgililere duyurulur. Sınavda başarı gösterenler Müfettişliğe atanırlar.
Yeterlik sınavında başarısız olanlar
Sınavda başarı gösteremeyenler veya mazeretsiz olarak sınava girmeyenler Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatında durumlarına uygun bir göreve atanırlar.
Müfettişlik güvencesi
Teftiş hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; Müfettişler kendi istekleri dışında veya teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.
Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; sağlık kurulu raporu, yargı kararı, Müfettiş raporu gibi belgelerle tevsiki esastır.
Yurtdışına gönderilmeleri
Müfettişler bilgi ve görgülerini artırmak, inceleme ve araştırma yapmak için yurtdışına gönderilebilirler.