Kültür Ve Turizm Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Kültür Ve Turizm Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Kültür Ve Turizm Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez teşkilatında görev yapmak üzere "Kültür ve Turizm Uzmanı” olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından yarışma sınavı ile “Kültür ve Turizm Uzman Yardımcısı" istihdam etmektedir.

Kültür ve Turizm Uzmanlığı
Kültür ve Turizm Uzmanları, mevzuat ile Bakanlığa verilmiş olan görevleri yürütmek ve Bakanlıkça yürütülen çalışmaların gerektirdiği uzmanlık hizmetlerini yapmak;  Bakanlığın görev alanı çerçevesinde araştırma ve incelemelerde bulunmak, proje üretmek ve geliştirmek; Bakanlığın görev alanına giren mevzuat değişikliklerini takip etmek, mevzuatın geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda bulunmak ve mevzuatın uygulamada aksayan yönlerine ilişkin görüş ve tekliflerini bildirmek gibi görevleri yürütmek üzere istihdam edilirler.
Uzman Yardımcılarının eğitim dalları
Uzman Yardımcılığına, Bakanlığın kadro ve ihtiyaç durumuna göre, sınav duyurusunda belirtilecek;
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ve benzeri fakültelerden, 
-Bakanlığın faaliyet alanına giren konularda en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir.
Mesleğe alınmaları
Uzman yardımcıları, mesleğe Yarışma Sınavı ile alınmaktadır.
Yarışma Sınavı, kadro ve ihtiyaç durumuna göre Bakanlık tarafından uygun görülen zamanlarda ve öğrenim dallarında yapılmaktadır.
KPSS’den, Yarışma Sınavı duyurusunda belirtilecek puan türlerine göre asgari puanı almış olanların başvurabileceği Yarışma Sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı veya yalnızca sözlü olarak tek aşamalı yapılabilir.
Uzman yardımcılığına atanma
Yarışma Sınavını asıl olarak kazananlar, istenecek belgeleri belirtilecek süre içerisinde Bakanlığa iletmeleri halinde, Uzman Yardımcısı kadrolarına atanırlar.
Yarışma Sınavında başarılı olup bildirimde belirtilen sürede gerekli başvuruyu yapmayanlardan, ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan veya göreve başlamayanlardan boşalan/atama yapılamayan kadroya, yeni bir sınav yapılıncaya kadar veya yeni bir sınav yapılmaması halinde en geç iki yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.
Uzman Yardımcılığı
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Uzman yardımcıları, bu süre eğitim ve staja tabi tutulurlar.
Uzman yardımcıları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar. Ayrıca, hazırlanan çalışma ve yetiştirme planı çerçevesinde yetiştirilmeleri sağlanır.
Tez hazırlama
Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dahil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini tamamlamalarını izleyen bir ay içinde, tez seçimi için başvuruda bulunurlar.
Tez konusunun kesinleştiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, hazırladıkları tezi teslim ederler.
Tezde İngilizce, Almanca, Fransızca dillerinden birinden hazırlanacak ve iki sayfayı geçmeyecek özet bölümünün de bulunması şartı da aranır.
Uzman yardımcısı, Yeterlik Sınavı Komisyonu önünde tezini sözlü olarak savunur ve tez konusu ile ilgili soruları cevaplandırır.
Tezi yetersiz bulunan uzman yardımcılarına, yeni bir tez hazırlamaları veya aynı tezi düzelterek sunmaları için altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
Yeterlik sınavı
Uzmanlık tezi kabul edilen ve aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izni hariç en az üç yıl fiilen çalışan uzman yardımcısı yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü şekilde yapılabileceği gibi sadece yazılı olarak da yapılabilir. Yeterlik sınavı yılda en fazla üç defa açılır.
Tezi yeterli bulunduğu hâlde sınavda başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir. 
Uzmanlığa atanma
Uzman yardımcısının uzman olarak atanmasında; yeterlik sınavında başarılı olmasının yanı sıra Uzman yardımcılığı dönemi içinde KPDS’den en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye yeterlilik sınavının yapıldığı tarihten itibaren en geç iki yıl içinde sahip olması şartları aranır.
Başarısızlık hali
Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik sınavında da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Uzman yardımcılarının görev ve sorumlulukları
Uzman yardımcıları;
-Görevlendirildikleri birimin işlerine katkıda bulunmaktan,
-Uzmanların araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları için gerekli ön hazırlıklar ile araştırma, inceleme ve diğer çalışmaları yürütmekten,
-Meslekî bilgilerinin geliştirilmesinde faydalı olacak yayınları takip etmekten,
-Uzmanlar ile birlikte kurum içi ve dışı toplantılar ile inceleme ve denetleme programlarına katılmaktan,
-Amirleri veya uzman tarafından verilecek benzer görevleri yerine getirmekten,
görevli ve sorumludurlar.
Yurt dışında eğitim ve yurt dışına gönderilme
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere, birim amirinin uygun görüşü alınarak, Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde, yurt dışına gönderilebilirler.
Uzmanların yurt dışına, eğitim veya inceleme ve araştırmalar yapmak ve mesleki bilgilerini artırmak üzere gönderilmelerinde uzmanlık kıdemi esas alınır.
Uzmanlığa yeniden atanma
Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Bakanlıktaki görevinden ayrılmış olup da yeniden uzmanlığa atanmak isteyenler, boş kadro bulunmak ve gereken şartları kaybetmemiş olmak kaydıyla, durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.