Kültür Ve Turizm Bakanliği Stajyer Kontrolörlüğü Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Kültür Ve Turizm Bakanliği Stajyer Kontrolörlüğü Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Kültür Ve Turizm Bakanliği Stajyer Kontrolörlüğü Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere Kontrolör yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Stajyer Kontrolör istihdam etmektedir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolörlüğü
Kültür ve Turizm Bakanlığı kontrolörleri, kültür yatırım ve girişimleri ile turizm yatırım ve işletmelerini denetleme görevlerini yürütürler.
Bakanlıkta, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü veya Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünde görevlendirilen Kontrolörler arasında koordinasyonu sağlamak üzere Bakan Onayı ile bir kontrolör Başkan olarak görevlendirilir.
Stajyer Kontrolörlerin eğitim dalları
Stajyer Kontrolörlüğe;  Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler ve Mimarlık Fakülteleri ile 5225 sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanununun denetim alanına giren konulardaki diğer fakültelerden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurtdışı yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olanlar alınabilmektedir.
Kontrolörlüğe giriş
Kontrolörlüğe, stajyer kontrolör olarak ve sınavla girilir. Stajyer kontrolörlüğe atanabilmek için yapılacak giriş sınavını kazanmak şarttır.
Stajyer kontrolörlüğe giriş sınavı; Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) her sınav döneminde Bakanlıkça belirlenecek puan türünde belirlenen asgari puanı alarak başvuruda bulunanlardan giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylara, yazılı ve sözlü sınav şeklinde yapılır.
Stajyer kontrolörlüğe atanma
Giriş sınavını kazanan adaylar, başarı derecesi sıralamasına göre boş stajyer kontrolör kadrolarına atanırlar.
Yetiştirilmeleri
Stajyer kontrolörlük süresi en az üç yıldır.  Stajyer kontrolör olarak atananlar, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmeliğe uygun olarak temel ve hazırlayıcı bir eğitime tabi tutulurlar.
Stajyer kontrolörler, eğitim süresince başkontrolör veya kontrolörlerin refakatinde çalışır.
Re’sen denetleme yetkisi
En az onsekiz ay başarıyla görev yapan stajyer kontrolörlere, re’sen denetleme yetkisi verilebilir. Yetkili stajyer kontrolörler, kontrolörlerin tüm yetkilerini kullanırlar.
Yeterlik sınavı
Stajyer kontrolörler, ücretsiz izin ve askerlik hizmetinde geçen süreler hariç en az üç  yıllık stajyer kontrolörlükte fiilen geçen yetişme döneminden sonra,  son üç yıl içinde disiplin cezası almamış olmaları şartıyla yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak yapılır.
Yeterlik sınavını kazanamayan veya mazeretsiz olarak sınava girmeyenler durumuna uygun kadrolardan birine naklen atanırlar.
Geçerli mazereti olanlara bir defaya mahsus sınava alınırlar.
Yükselme
Stajyer kontrolörlük dönemi de dahil olmak üzere en az on yıl kontrolör olarak görev yapanlar, kıdem sırası dikkate alınarak Başkanın uygun görüşü üzerine başkontrolör olarak atanabilirler.          
Kontrolör güvencesi
İsteği üzerine bir başka göreve atanan kontrolörler, istekleri üzerine, boş kadro bulunması halinde eski görevlerine yeniden atanabilirler.
Kontrolörlük hizmetleri, diğer idari görevlerden ayrı bir kariyer olarak düzenlendiğinden; kontrolörler kendi istekleri dışında veya kontrolörlük hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri tespit edilmedikçe görevden alınamaz; diğer idari görevlere atanamazlar.
Sıhhi, ahlaki veya mesleki yetersizlik hallerinin; yargı kararı, sağlık kurulu raporu, müfettiş raporu ile belgelendirilmesi gerekir.
Yurt dışına gönderme
Kontrolörler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, Bakanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak amacıyla Başkanın önerisi ve Bakan Onayı ile bir aydan az bir yıldan fazla olmamak üzere yurt dışına gönderilebilir.