Kredi Ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Kredi Ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Kredi Ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne, merkez teşkilatında görev yapmak üzere “Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanı” olarak yetiştirilmek amacıyla, çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile “Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzman Yardımcısı" alınmaktadır.

Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlarının eğitim dalları
Kredi ve Yurt Hizmetleri Uzmanlığına;
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından,
-En az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar, inşaat, gıda, elektronik, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümleri ile fen-edebiyat, ilahiyat, iletişim, eğitim ve eğitim bilimleri fakülteleri arasından Kurumsal hizmet gerekleri çerçevesinde Genel Müdürlükçe sınav duyurusunda belirtilen veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından,
mezun olanlar alınmaktadır.
Uzman Yardımcılığına Giriş
Uzman yardımcıları, mesleğe giriş sınavı ile alınır. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Genel Müdürlük tarafından yapılacak veya yaptırılacak yazılı ve sözlü ya da yalnızca sözlü sınavdan oluşur.
Giriş sınavını kazananların durumlarına uygun uzman yardımcısı boş kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin işlemler 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre yapılır.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı süresi en az üç yıldır. Bu süre içerisinde, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri çerçevesinde eğitime ve staja tabi tutulurlar.  Ayrıca, konuları ve uygulama esas ve yöntemleri birimlerin görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe belirlenen özel çalışma ve yetiştirme eğitimi programına alınırlar.
Uzmanlık Tezi
Uzman yardımcıları, Kurumun görev alanı ile ilgili konularda uzmanlık tezi hazırlarlar.
Uzman yardımcıları; aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç olmak üzere, adaylıkta geçen süre dâhil Kurumda iki yıllık fiili hizmet süresini izleyen bir ay içinde, hazırlamak istedikleri teze ilişkin üç farklı konuyu seçerler.  
Uzmanlık tezi, tez konusunun kesinleşmesini takip eden bir yıl içinde hazırlanarak teslim edilir. Uzman yardımcısı tezini sözlü olarak savunur.
Yeterlik sınavı
Yeterlik sınavı yazılı şekilde ve tez sonucunun ilanından en az bir ay sonra olmak üzere belirlenecek tarihte yapılır.
Uzman yardımcısının yeterlik sınavına girebilmesi için;
-Aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç Kurumda en az üç yıl fiilen çalışmış olması,
-Uzmanlık tezinin başarılı kabul edilmesi,
şartları aranır.
Uzmanlığa atanmaları
Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
-Yeterlik sınavında başarılı olması,
-Uzman yardımcılığı döneminde alınmış olmak kaydıyla, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından asgari (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde ibraz edilmesi,
şartları aranır.
Meslekten çıkarılmaları
Uzman yardımcılarından;
-Verilen ek süre içinde tezlerini sunmayanlar,
-İkinci defa hazırladıkları tezleri kabul edilmeyenler,
-İkinci yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler,
-Verilen ilave süre içinde yeterlik sınav hakkını kullanmayanlar,
-Süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getirmeyenler,
uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Kurumda durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Görev ve yetkileri
Uzman yardımcılarının görev ve yetkileri şunlardır:
-Biriminin görev alanına giren konularda yürütülen çalışmaların gerektirdiği hizmetleri yapmak.
-Uzmanlarca yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalara katılmak, gerektiğinde tek başına araştırma, inceleme yapmak.
-Mevzuat ve yayınları takip etmek, gerektiğinde bunlara ilişkin özet ve eleştirileri kapsayan rapor hazırlamak.
-Kurumun çalışma alanı ile ilgili olarak konferans, seminer ve eğitim programlarına katılmak.
-Amiri veya amiri tarafından belirlenen uzmanlarca verilecek benzeri nitelikteki görevleri yapmak.
Uzmanlığa yeniden atama
Uzman unvanını kazandıktan sonra herhangi bir sebeple Genel Müdürlükteki görevinden ayrılanlardan yeniden atanmak isteyenler, uygun görülmesi halinde, boş kadro ve ihtiyaç durumuna göre durumlarına uygun uzman kadrolarına atanabilirler.