Kosgeb Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Kosgeb Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Kosgeb Müfettiş Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığında görevlendirilmek üzere Müfettiş yetiştirmek amacıyla çeşitli öğrenim dallarından mezun adaylar arasından giriş sınavı ile Müfettiş Yardımcısı istihdam etmektedir.
KOSGEB Müfettişliği
KOSGEB  merkez ve taşra teşkilatı birimleri ile personelini idari, hukuki ve cezai açıdan ilgili mevzuat çerçevesinde, teftiş etmek, incelemek ve soruşturmak; yürütülen inceleme veya soruşturmanın gerektirdiği hallerde, ilgili kişi, kurum veya kuruluşlardan her türlü bilgi, belge ve kayıtları istemek, bilgi toplamak  gibi görevleri de yerine getiren Müfettişler, bu görevlerini Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı adına yürütürler.

Müfettiş yardımcılığına giriş
Müfettiş yardımcılığına atanabilmek için, müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı olmak şarttır. Giriş sınavı,  yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşur. Yazılı ve sözlü sınav Ankara'da yapılır.
Giriş sınavına, en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleriyle bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul olunan yurt içi ya da yurt dışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olandan, Kurul Başkanlığınca belirlenen KPSS puan türünden asgari puanı almış olanlar katılabilmektedir.
Yetiştirilmeleri
Müfettiş yardımcıları, üç yıllık yardımcılık döneminde bir program dahilinde yetiştirilirler. Bu süre içinde kesintisiz olarak üç ayı aşan hastalık izni verilenler, askerlik nedeniyle görevden ayrı kalanlar ve ücretsiz izin kullananların süreleri, ayrı kaldıkları müddet kadar uzatılır.
-Birinci dönem çalışmaları: Başkanlığın görevleri ve organizasyon yapısının tanıtımı ile başlar ve Kurul Başkanlığınca, teftiş, inceleme ve soruşturma ile ilgili yürürlükteki mevzuatın, Başkanlık işlem ve faaliyetlerinin öğretilmesi amacıyla en çok üç ay süreyle meslek içi eğitim şeklinde düzenlenir.
-İkinci dönem çalışmaları: Müfettişlerin refakatinde görevlendirilmek suretiyle teftiş, inceleme ve soruşturma usul ve esaslarını öğrenmelerini sağlayacak şekilde düzenlenir. İkinci dönem çalışmaları asgari bir yıl sürer.
-Üçüncü dönem çalışmaları: Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını tamamlayan müfettiş yardımcıları görevlerini yapmalarının yanı sıra, Kurul Başkanlığınca belirlenen konularda ve bir müfettişin veya öğretim üyesinin danışmanlığında tez hazırlayarak yeterlik sınavından iki ay önce Kurul Başkanlığına sunarlar.
Yetki verilmesi
Birinci ve ikinci dönem çalışmalarını başarı ile tamamlayan ve bu süre sonunda olumlu değerlendirilen müfettiş yardımcıları, Kurul Başkanının önerisi üzerine Başkanın onayı ile yetkili kılınabilir. Yetkili müfettiş yardımcıları, müfettişlerin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olarak görev yaparlar.
Yeterlik sınavından önce Kuruldan çıkarılma
Müfettiş yardımcılarından, başarı değerlendirmesi ve yetişme notlarına göre müfettişliğe atanamayacağı anlaşılanlar ile müfettişlik karakter ve vasıflarıyla bağdaşmayacak tutum ve davranışları hukuki delilleri ile saptananlar, yeterlik sınavı beklenmeksizin Kurul dışında Başkanlık içerisinde öğrenim durumuna ve hizmet süresine uygun pozisyona atanırlar.
Yeterlik sınavı ve müfettişliği atanma
Müfettiş yardımcıları, en az üç yıl çalışmak, başarı değerlendirmesi olumlu, yetişme notu 70 puan ve üzeri olmak kaydıyla yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar.
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.
Yeterlik sınavında başarılı olanlar, müfettişlik kadrolarına Başkanın onayı ile atanırlar.
Yeterlik sınavını kazanamayanlar ve sınava girmeyenler
Yeterlik sınavında başarı gösteremeyenlere yeterlik sınavından itibaren bir yıl içinde bir hak daha verilir. İkince defa yeterlik sınavında başarı gösteremeyenler ile geçerli bir nedeni olduğunu belgelemeksizin yeterlik sınavına girmeyenler, Kurul dışında olmak kaydıyla Başkanlık içerisinde öğrenim durumlarına ve hizmet sürelerine uygun pozisyona atanırlar.
Ayrılan müfettişlerin yeniden atanması
Başkanlık içinde veya dışında başka bir göreve atanan ya da istifa ederek ayrılan müfettişler, Kurulda boş pozisyon bulunduğu ve meslekten ayrı kaldıkları süre içinde müfettişlik mesleğinin şeref ve onurunu zedeleyici harekette bulunmadıkları, Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşler Hakkında Kanun ile getirilen düzenlemelere aykırı iş ve işlemler yapmadıkları ve Kurula yararlı olabilecekleri anlaşıldığı takdirde, yeniden müfettişliğe atanabilirler.
Muvazzaf askerlik görevini yapmak üzere görevlerinden ayrılan müfettiş ve müfettiş yardımcılarının, terhislerinden sonra görevlerine dönmeleri sağlanır.
Müfettiş yardımcıları görevden ayrıldıkları takdirde yeniden atanamazlar.
Yabancı dil eğitimi ve yurtdışına gönderilmeleri
Müfettişlerin, meslekleriyle ilgili inceleme ve araştırma yapmak veya kurs ve öğrenim görmek üzere yurtdışına gönderilme, uluslararası toplantılara katılma, küçük ve orta ölçekli işletmelere ilişkin yabancı yayınları izleme ve inceleme olanağına kavuşabilmelerini sağlamak amacıyla, yabancı dil öğrenimi için dil kurslarından yararlanmaları halinde, eğitim masrafları genel hükümlere göre Başkanlık tarafından karşılanır.
Müfettişler, Başkanlığı ilgilendiren konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere, bir yılı geçmemek üzere yurt dışına gönderilebilirler.