KOBİ Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasil Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

KOBİ Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasil Olunur

KOBİ Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasil Olunur:
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), KOBİ Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere giriş sınavı ile çeşitli öğrenim dallarında KOBİ Uzman yardımcısı istihdam etmektedir.

KOBİ Uzmanlığı
KOSGEB’in merkez ve taşra teşkilatındaki birimlerde görevlendirilen KOBİ Uzman ve Uzman Yardımcıları, İdari Hizmet Sözleşmesi ile çalıştırılmaktadırlar.
Uzmanların, Kurumun görev alanı ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve diğer mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak; her türlü KOBİ mevzuatı konularına ve bunların uygulanmasına ait bilimsel ve teknik araştırma ve incelemeler yapmak ve projeler hazırlamak, gerekirse saha çalışması yapmak gibi görevleri de vardır.
Uzman yardımcılığına giriş
KOBİ uzman yardımcıları, giriş sınavı ile alınırlar. Giriş sınavı, KPSS sonuçlarına göre Başkanlıkça yapılacak yazılı ve sözlü veya yalnızca sözlü olarak yapılır.
Giriş sınavı sonunda yapılacak başarı sıralamasında, sınav durusunda atama yapılacağı belirtilen pozisyon sayısı kadar adaydan, istenecek belgeleri süresi içerisinde Kuruma sunmuş olanlar Uzman Yardımcısı pozisyonlarına atanır ve kendileriyle İdari Hizmet Sözleşmesi yapılır.
Uzman yardımcılarının atandıkları illerde uzmanlık yeterliliklerini alıncaya kadar çalışmaları esastır.
Yetiştirilmeleri
Uzman Yardımcılığı pozisyonuna atanan personele KOSGEB’in ve görevlerinin tanıtılması, yeni işine ve çevresine uyum sağlaması amacıyla hizmet içi eğitimden sorumlu daire başkanlığı tarafından içeriği belirlenen oryantasyon eğitimi verilir.
Uzman Yardımcılığı süresince uzmanlığın gerektirdiği bilgi, beceri ve mesleki bilgilerin kazandırılması amacıyla hizmet içi eğitime ve staja tabi tutlur.
Yeterlik sınavı
Adaylık dönemi dahil, en az üç (3) yıllık fiili hizmet sürelerini tamamlayan Uzman Yardımcıları, geçerli YDS’den en az yetmiş puan almaları veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgeye sahip olmaları halinde Başkanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde yeterlik sınavına tabi tutulurlar.
Yeterlik Sınavı üç aşamalıdır.
Birinci Aşama: Uzman Yardımcılarınca hazırlanan tezlerin Yeterlik Sınavı Kurulunca “Başarılı” veya “Başarısız” olarak değerlendirildiği aşamadır.
İkinci Aşama: Yeterlik Sınavı Kurulunca “Başarılı” bulunan tezlerin sözlü olarak savunulması aşamasıdır.
Üçüncü Aşama: Her iki aşamada da başarılı bulunan Uzman Yardımcılarına yapılan, Başkanlığın görev ve faaliyetleriyle ilgili mevzuat sorularını içeren yazılı sınav aşamasıdır.
Uzman yardımcısı unvanını kaybetme
Yeterlik sınavına girme hakkını tamamen kaybedenler Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta, durumlarına uygun pozisyonlara atanırlar.
*Fiili hizmet süresi itibari ile yeterlik sınavına girmeye hak kazanan uzman yardımcılarından, müteakip iki yeterlik sınavında da yabancı dil şartını yerine getiremeyenler,
*İkinci defa hazırladıkları tezleri de tezi başarısız bulunanlar,
*Yeterlik sınavında ikinci yazılı sınav hakkını da kullanıp başarısız olan veya geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci yazılı sınav hakkını kullanmayanlar
Uzman Yardımcısı unvanını kaybederler ve Başkanlıkta, durumlarına uygun pozisyonlara atanırlar.
Uzmanlığa atanma
Yeterlik sınavında başarılı olan Uzman Yardımcıları, KOBi Uzmanı olarak atanırlar.
Uzman yardımcılarının görevleri
Uzman Yardımcıları;
-Çalıştıkları birimin görev alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren işleri yapmak,
-Görevlendirildikleri konularda yapılacak araştırma, inceleme ve diğer çalışmalar için gerekli dokümanları toplamak ve ön hazırlıkları yapmak, gerekirse saha çalışması yapmak,
-Gerektiğinde kurum içi ve dışı, yurtiçi ve yurtdışı toplantılara katılmak,
-Görev alanına giren konulardaki ulusal ve uluslararası mevzuatı izlemek,
-Birim amirince verilecek diğer işleri mevzuat dâhilinde yürütmek
hususlarında görevlidir.
Yurtdışı eğitim
Uzman personele mesleki bilgilerini geliştirmek amacıyla lisansüstü eğitim de dahil olmak üzere yurt dışı eğitim ve staj imkanları sağlanabilir. Bu personele ilişkin yıllık yurtdışı eğitim kontenjanları Uzman personel sayısının yüzde birini geçmemek üzere Başkan tarafından belirlenir. Bu sayılara yurtdışından sağlanan burslar kapsamında gönderilenler dahil değildir.
Uzmanlığa yeniden atanma
Uzman unvanını kazandıktan sonra çeşitli sebeplerle görevinden ayrılmış olanlardan yeniden atanmak isteyenler, boş pozisyon olması ve Kurum ihtiyacına göre Uzmanlığa atanabilirler.