Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur - 2020, maaşları, mülakat, iş ilanları, yorumlar, işe giriş, ne iş yapar

Hot

29 Eylül 2016 Perşembe

Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur

Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Nedir, Ne İş Yapar, Nasıl Olunur:
Terörle mücadele alanında politika ve stratejiler geliştirmekle görevli olan Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı’nda, Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanı olarak yetiştirilmek üzere, çeşitli eğitim dallarında“Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman Yardımcısı” istihdam edilmektedir.

Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı
Kariyer meslek personeli arasında yer alan Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzman ve Uzman Yardımcıları, Müsteşarlığın görev alanına giren konularda;
-Uygulamayı doğrudan veya dolaylı olarak etkileyebilecek konuları izlemek, araştırmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasına ve güncelleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
-Politika ve stratejiler geliştirmek, yeni programlar üretmek, sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlamak, inceleme, araştırma ve denetleme yapmak, projeler hazırlamak, hazırlanan projelere destek sağlamak,
-Müsteşarlığın hizmet kapasite ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak
gibi görevleri yürütmek üzere istihdam edilirler.
Uzman yardımcılığına atanma
Uzman yardımcıları mesleğe giriş sınavı ile alınır.
Giriş sınavını kazanan adaylardan, ilan edilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre uzman yardımcısı olarak atanır.
Asil listeden uzman yardımcılığını kazanan adaylardan çeşitli sebeplerle göreve başlamayanların veya ataması yapılıp herhangi bir sebeple görevden ayrılanların yerine, uzman yardımcılarının eğitim programını aksatmaması kaydıyla yedek aday listesinden öğrenim dalları itibariyle başarı sırasına göre atama yapılabilir.
Yetiştirilmeleri
Uzman yardımcılığı dönemi en az üç yıldır. Bu sürenin hesabında aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri dikkate alınmaz.
Uzman yardımcıları, Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik çerçevesinde, temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj eğitimine tabi tutulurlar.
Uzman yardımcılarının temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programlarından sonra görevlendirildikleri birim amiri tarafından belirlenecek uzman refakatinde araştırma ve incelemeler ile diğer çalışmalara iştirak ederek, mesleki uygulamayı öğrenmelerinin yanı sıra, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eğitim çalışmalarına katılmaları yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini arttırmaları sağlanır. 
Yetiştirme programı çerçevesinde, uzman yardımcılarına mesleki konularda bilimsel çalışma alışkanlığı ve temsil yeteneğinin kazandırılması ile yabancı dil bilgilerinin geliştirilmesi için gerekli imkânlar sağlanır.
Tez hazırlama
Uzman yardımcıları, Müsteşarlığın görev sahası ile ilgili konularda, aylıksız izin ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç, iki yıllık hizmet süresinin dolmasından itibaren tez belirleme işlemlerine başlarlar. Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardımcısına bir yıl süre verilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içinde tezini teslim etmeyen uzman yardımcılarına, bir defaya mahsus olmak üzere altı ayı aşmamak üzere ek süre verilir.
Tezi teslim eden Uzman Yardımcısı tezini sözlü olarak savunur. Geçerli bir mazereti olmaksızın savunma toplantısına girmeyen uzman yardımcısı başarısız tez vermiş sayılır.
Yeterlik sınavı
Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayan uzman yardımcısı sözlü sınava alınmaz.
Uzmanlık tezi kabul edilen uzman yardımcısı, üç ayı geçen yurtdışı eğitim ve görevler ile aylıksız izin, toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat izinleri hariç en az üç yıl fiilen çalışması kaydıyla yeterlik sınavına girmeye hak kazanır.
Yeterlik sınavı, tezin kabulünden itibaren en geç üç ay içerisinde kurul tarafından yapılır.
Yeterlik sınavında başarılı olamayan veya sınava girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın sınav hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci kez sınav hakkı verilir.
Uzmanlık için aranan şartlar ve atanma
Uzman yardımcısının uzman olarak atanabilmesi için;
a) Yeterlik sınavında başarılı olması,
b) Uzman yardımcılığı dönemi içinde alınmış olmak kaydıyla, yabancı dil bilgi seviyesinden istenecek düzeyde dil yeterliği olduğunu gösterir bir belgenin, yeterlik sınavı tarihinden itibaren en geç iki yıl içerisinde Müsteşarlığa ibraz edilmesi,
şartları aranır.
Başarısızlık hali
Verilen ilave süre içinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci sınavda da başarı gösteremeyen veya sınav hakkını kullanmayanlar ile süresi içinde yabancı dil yeterliliği şartını yerine getiremeyenler, uzman yardımcısı unvanını kaybederler ve Müsteşarlıkta durumlarına uygun memur unvanlı kadrolara atanırlar.
Yurtdışında eğitim
Uzmanlar ve uzman yardımcıları, ihtiyaç duyulan konularda eğitim, staj, araştırma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttırmak amacıyla “Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde yurt dışına gönderilebilirler.
Yeniden atanma
Uzman yardımcısı veya uzman unvanını kazandıktan sonra Müsteşarlıktan çeşitli sebeplerle ayrılanlardan yeniden uzman yardımcılığına veya uzmanlığa atanmak isteyenler, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve gereken nitelikleri kaybetmemiş olmaları kaydıyla ve Müsteşarlığın ihtiyaçları çerçevesinde yeniden atanabilirler.